Bosch SDL 41 Series Product Description page 67

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
�.6
Pierwsze uruchomienie
!
Pierwsze uruchomienie SDL 41x / SDL 42x może
przeprowadzić wyłącznie autoryzowany technik
serwisowy.
i
Przed przystąpieniem technika serwisowego do
instalacji muszą być spełnione warunki montażu.
Dalsze wskazówki znajdują się w teczce z planami.
!
Dane w teczce z planami to wartości minimalne gwa-
rantujące poprawną instalację SDL 41x / SDL 42x.
Przy zastosowaniu tych informacji należy uwzględ-
nić specjalne przepisy krajowe, dyrektywy i normy!
Robert Bosch GmbH nie odpowiada za szkody
wynikłe z nieprzestrzegania przepisów krajowych.
�.7
Obsługa
Obsługa SDL 41x / SDL 42x opisana jest szczegółowo
w instrukcji obsługi.
Ostrzeżenie przed ryzykiem resztkowym!
Przy obsłudze SDL 41x / SDL 42x nie moż-
na wykluczyć ryzyka resztkowego.
Przestrzegać zasad bezpieczeństwa!
Patrz "Wskazówki dla użytkownika".
Stosować środki ochrony osobistej!
Robert Bosch GmbH
Konserwacja | S�� ��� � S�� ��� | 67
S�� ��� � S�� ��� | 67
4.
Konserwacja
Rozdział ten opisuje prace związane z konserwacją, ja-
kie mogą być przeprowadzane przez użytkownika.
�.�
Czyszczenie i konserwacja
!
Do prac konserwacyjnych i naprawczych uprawniony
jest wyłącznie autoryzowany personel konserwacyj-
ny. Należy przestrzegać środków bezpieczeństwa
konserwacji i napraw opisanych w rozdziale "Zasady
bezpieczeństwa".
�.�
Okresy międzyprzeglądowe
Należy przestrzegać następujących okresów prac kon-
serwacyjnych i badań.
Komponent
Czyszczenie
�.�
Czyszczenie
!
Nie stosować myjek wysokociśnieniowych.
Komponent
Wskazówki dot. czyszczenia
SDL 41x / SDL 42x
Zmieść lub odkurzyć zanieczyszczenia
(np. żwir) z płyty testowej zbieżności, aby
zapewnić jej prawidłowe działanie.
Odpływy wody
Zwrócić uwagę, aby odpływ wody był
drożny
i nie mógł się zatkać.
| 67
pl
x
x
|
1 691 636 210
2010-09-17

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425

Table of Contents