Download Print this page

Bosch SDL 41 Series Product Description page 66

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
pl
66 | S�� ��� � S�� ��� | Opis produktu
3.
Opis produktu
�.�
Użycie zgodnie z przeznaczeniem
Ostrzeżenie przed szkodami rzeczowymi lub
osobowymi!
W przypadku użycia niezgodnego z przezna-
czeniem nie można zagwarantować bezpiecz-
nej eksploatacji stanowiska SDL 41x / SDL 42x.
Stanowisko SDL 41x / SDL 42x użytkować tylko zgod-
nie z przeznaczeniem.
Nie wykonywać samowolnych przeróbek
i zmian stanowiska SDL 41x / SDL 42x.
SDL 41x / SDL 42x jest akcesorium dodatkowym do stanowisk
kontroli hamulców serii BSA 43xx. Stanowisko SDL 41x / SDL 42x
może być stosowane wyłącznie do badania zbieżności i
rozbieżność kół w pojazdach dwuśladowych.
Użycie zgodne z przeznaczeniem obejmuje ponadto:
R
Zapoznanie się i przestrzeganie wszystkich
dokumentów przynależnych do stanowiska
SDL 41x / SDL 42x.
R
Przestrzeganie danych technicznych dot. stanowiska
SDL 41x / SDL 42x i wszystkich jego komponentów.
R
Przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa podczas
wykonywania wszelkich prac.
R
Prawidłową obsługę stanowiska SDL 41x / SDL 42x.
R
Przestrzeganie prawidłowego sposobu przeprowa-
dzania wszystkich kontroli hamulców.
R
Regularne wykonywanie prac konserwacyjnych.
Każde użycie, które wychodzi poza ten zakres, jest uzna-
wane za niezgodne z przeznaczeniem i może skutkować
szkodami osobowymi lub rzeczowymi. W takim wypad-
ku producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe
szkody.
�.�
Przegląd wersji
Wersje
SDL 410
SDL 415
SDL 425
Tab. 1:
Wersje SDL 41x / SDL 42x
|
1 691 636 210
2010-09-17
x
x
-
-
x
-
x
-
x
-
x
x
�.�
Zakres dostawy
Zakres dostawy SDL 41x / SDL 42x obejmuje następują-
ce komponenty:
R
Płyta testowa zbieżności z zestawem montażowym
R
W zależności od wersji:
$
Potencjometr precyzyjny z kablem
$
Czujnik (szczep skrajni) z kablem
$
Płyta do wyważania z zestawem montażowym
�.�
Akcesoria
Jako akcesoria do SDL 41x / SDL 42x oferowane są na-
stępujące komponenty:
Komponent
Osłona krawędzi (płyta testowa
zbieżności)
Osłona krawędzi (płyta testo-
wa zbieżności z z płyty do wywa-
żania)
�.5
S�� ��� � S�� ���
Rys. 1:
Płyta testowa zbieżności SDL 410
Rys. 2:
Płyta testowa zbieżności SDL 410 z płyty do wyważania i
osłony krawędzi
1 Płyta testowa zbieżności SDL 410
2 Płyta kompensacyjna
3 Osłona krawędzi
SDL 41x / SDL 42x jest stalową płytą przesuwaną w bok. Potencjo-
metr precyzyjny lub czujnik (tensometr elektrooporowy)
mierzy boczne wychylenie płyty kontroli ustawienia kół.
Płyta kompensacyjna służy do likwidowania
niepożądanych, mechanicznych naprężeń zawieszenia
przed wykonaniem pomiaru zbieżności kół. Dzięki temu
pomiar zbieżności kół jest powtarzalny.
Nr katalogowy
1 691 632 000
1 691 632 001
Robert Bosch GmbH

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425