Download Print this page

Bosch SDL 41 Series Product Description page 65

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.
Stosowane symbole
�.�
�okumentacja
Piktogramy połączone z hasłami "niebezpieczeństwo",
"ostrzeżenie" i "uwaga" są informacjami wskazującymi
na bezpośrednie lub potencjalne zagrożenie dla
użytkownika.
Niebezpieczeństwo!
Bezpośrednie niebezpieczeństwo grożące
ciężkimi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Ostrzeżenie!
Potencjalnie niebezpieczna sytuacja grożąca
ciężkimi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Ostrożnie!
Potencjalnie niebezpieczna sytuacja grożąca
lekkimi obrażeniami ciała lub szkodami rze-
czowymi.
!
Uwaga – SDL 41x / SDL 42x ostrzega przed potencjalnie szkod-
liwymi sytuacjami, w których możliwe jest uszkodze-
nie badanego elementu lub pobliskich przedmiotów.
Oprócz ostrzeżeń stosowane są następujące symbole:
i
Info – wskazówki dotyczące zastosowania i inne
użyteczne informacje.
Wezwanie do wykonania operacji składającej się
z jednego kroku – wezwanie do wykonania operacji,
obejmującej tylko jeden krok.
? Wynik pośredni – w ramach danego polecenia wi-
doczny jest wynik pośredni.
"
Wynik końcowy – na koniec danego polecenia widocz-
ny jest wynik końcowy.
�.�
S�� ��� � S�� ���
Utylizacja
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
wraz z przewodami i bateriami/akumulatora-
mi należy usuwać oddzielnie od odpadów
domowych.
Robert Bosch GmbH
Stosowane symbole | S�� ��� � S�� ��� | 65
S�� ��� � S�� ��� | 65
2.
Wskazówki dla użytkownika
�.�
Ważne wskazówki
Ważne wskazówki dotyczące praw autorskich i gwa-
rancji, użytkowników i zobowiązań przedsiębiorstwa
znajdują się w oddzielnej instrukcji "Ważne wska-
zówki i zasady bezpieczeństwa dotyczące Bosch
Test Equipment". Przed pierwszym uruchomieniem,
podłączeniem i użyciem SDL 41x / SDL 42x należy starannie prze-
czytać tę instrukcję i bezwzględnie jej przestrzegać.
�.�
Zasady bezpieczeństwa
Wszystkie zasady bezpieczeństwa znajdują się w od-
dzielnej instrukcji "Ważne wskazówki i zasady bezpie-
czeństwa dotyczące Bosch Test Equipment". Przed
pierwszym uruchomieniem, podłączeniem i użyciem
SDL 41x / SDL 42x należy starannie przeczytać tę in-
strukcję i bezwzględnie jej przestrzegać.
�.�
Obowiązujące dokumenty
Wszystkie dokumenty do serii BSA 43xx / SDL 43xx:
�okument
Wskazówki dla użytkownika
Opis produktu
R stanowisko kontroli ha-
mulców BSA 43xx
R tester zawieszenia SDL 43x
R płyta testowa zbieżności
SDL 410
R zdalne sterowanie na
podczerwień
Instrukcja obsługi
R ze wskaźnikiem analo-
gowym
R z komputerem
Księga kontroli de / en
Krótka instrukcja de / en
R SDL 41x / SDL 42x stand
alone
R Testlane SDL 43xx
Teczki z planami
R SDL 41x / SDL 42x stand
alone
(z wyjątkiem BSA 436x)
R BSA 436x stand alone
R SDL 43x stand alone
R Testlane SDL 43xx
EU Declaration of Conformity
R SDL 41x / SDL 42x
R SDL 43xx
�.�
Konfiguracja
!
Wszelkie wymagane ustawienia konfiguracyjne oraz
kalibracja czujników mogą być wykonywane wyłącz-
nie przez serwis klienta.
| 65
pl
Nr katalogowy
1 691 696 900
1 691 606 210
1 691 626 210
1 691 636 210
1 691 696 215
1 691 696 010
1 691 706 010
1 691 696 600 / 1 691 696 601
1 691 606 400 / 1 691 606 401
1 691 696 400 / 1 691 696 401
1 691 606 300 / 1 691 606 301
1 691 606 350 / 1 691 606 351
- / -
1 691 696 300 / 1 691 696 301
1 689 974 326
1 698 974 328
|
1 691 636 210
2010-09-17

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425