Download Print this page

Bosch SDL 41 Series Product Description page 73

Side slip tester
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
�.6
První uvedení do provozu
!
První uvedení do provozu SDL 41x / SDL 42x smí
provést
výhradně autorizovaný servisní technik.
i
Montážní předpoklady musí být splněny ještě před-
tím, než servisní technik zahájí instalaci. Další pokyny
najdete v plánovací mapě.
!
Údaje v plánovací mapě obsahují minimální údaje
potřebné k tomu, aby byla zaručena správná insta-
lace SDL 41x / SDL 42x. Při provádění pokynů je
třeba dodržovat speciální národní zákony, směrnice a
normy! Robert Bosch GmbH neručí za škody, k nimž
dojde
v důsledku nedodržení národních regulativů.
�.7
Ovládání
Obsluha SDL 41x / SDL 42x je popsána v návodu k obs-
luze.
Výstraha před zbytkovým rizikem!
Při ovládání SDL 41x / SDL 42x nemohou
být vyloučena zbytková rizika.
Dodržujte předpisy pro bezpečnost a
ochranu zdraví při práci. Viz "Upozornění
pro uživatele".
Používejte osobní ochranné pomůcky!
Robert Bosch GmbH
Provádění oprav | S�� ��� � S�� ��� | 7�
S�� ��� � S�� ��� | 7�
4.
Provádění oprav
V této kapitole jsou popsány práce při provádění oprav,
které může provádět provozovatel.
�.�
Čištění a údržba
!
Práce spojené s opravami a údržbou smí provádět
výhradně autorizovaný personál údržby. Dodržujte
bezpečnostní pokyny pro údržbu a provádění oprav
popsané v kapitole "Bezpečnostní pokyny".
�.�
Intervaly údržby
Dodržujte následující intervaly údržbářských prací
a zkoušek.
Komponenta
Čištění
�.�
Čištění
!
Nepoužívejte vysokotlaká čisticí zařízení.
Komponenta
Pokyny k čištění
SDL 41x / SDL 42x
Nečistoty (např. kameny) z testeru sbíha-
vosti zameťte nebo odsajte, aby byl zaru-
čen bezproblémový provoz.
Odtok vody
Dbejte na to, aby byl možný volný odtok
vody
a odpad nebyl ucpán.
| 7�
cs
x
x
|
1 691 636 210
2010-09-17

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch SDL 41 Series

This manual is also suitable for:

Sdl 42 seriesSdl 410Sdl 416Sdl 425