Download  Print this page

Š®Aμa¸åø Ÿo º¹Åæåμaýåå; Apa¸¹Å¼¸¾E ºcæo­åø - Siemens MQ66 Series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ67_de-ar.book Seite 66 Donnerstag, 8. Januar 2015 4:33 16
ru
Moæoñ¸¾e ®o®¹e¼æå
1 c¹a®a¸ ¯oæo®a,
6 ¢oæ¿òåx ø¨oª ®æº¢¸å®å
åæå
10 ø¨oª ¯aæ帾 åæå
1 ¢a¸a¸ (¸apeμa¸¸¾¼ æo¯¹å®a¯å).
³a¨pºμå¹e 帨peªåe¸¹¾ ­ c¹a®a¸
å ­μ¢e¼¹e åx c ÿo¯oó¿÷ ¢æe¸ªepa.
¥o ²eæa¸å÷ ¯o²¸o ªo¢a­å¹¿ caxap.
Pe®o¯e¸ªaýåø:
©æø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¯oæoñ¸o¨o ®o®¹e¼æø
ªo¢a­¿¹e ­ ¯oæo®o òapå® ¯opo²e¸o¨o
åæå ­oμ¿¯å¹e oñe¸¿ xoæoª¸oe ¯oæo®o.
š®aμa¸åø ÿo º¹åæåμaýåå
Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op å¯ee¹
o¢oμ¸añe¸åe co¨æac¸o ¹pe¢o­a-
¸åø¯ ©åpe®¹å­¾ EC 2012/19/EC
o¢ o¹c溲å­òåx c­o¼ cpo® õæe®¹på-
ñec®åx å õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opax
(waste electrical and electronic
equipment — WEEE).
 õ¹o¼ ©åpe®¹å­e ÿpå­eªe¸¾ ÿpa­åæa,
ªe¼c¹­º÷óåe ¸a ­ce¼ ¹eppå¹opåå EC,
ÿo ÿpåe¯º å º¹åæåμaýåå o¹c溲å­òåx
c­o¼ cpo® ÿpå¢opo­.
Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x ¯e¹oªax
º¹åæåμaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广 º
aòe¨o ¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a åæå ­ op¨a¸ax
®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿo ¯ec¹º
aòe¨o ²å¹eæ¿c¹­a.
66
¦apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø
©æø ªa¸¸o¨o ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa ªe¼c¹­º÷¹
¨apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø, oÿpeªeæe¸¸¾e
¸aòå¯ ÿpeªc¹a­å¹eæ¿c¹­o¯ ­ c¹pa¸e,
­ ®o¹opo¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op ¢¾æ ®ºÿæe¸.
Ÿíop¯aýå÷ o ¨apa¸¹å¼¸¾x ºcæo­åøx ¾
¯o²e¹e ÿoæºñ广 ­ æ÷¢oe ­pe¯ø ­ c­oe¯
cÿeýåaæåμåpo­a¸¸o¯ ¯a¨aμå¸e, ¨ªe ¾
ÿpåo¢peæå c­o¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op, åæå
o¢pa¹å­òåc¿ ¸eÿocpeªc¹­e¸¸o ­ ¸aòe
ÿpeªc¹a­å¹eæ¿c¹­o ­ coo¹­e¹c¹­º÷óe¼
c¹pa¸e. ¦apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø ªæø
¦ep¯a¸åå å aªpeca ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a
ÿocæeª¸e¼ c¹pa¸åýe pº®o­oªc¹­a.
Kpo¯e ¹o¨o, ¨apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø
åμæo²e¸¾ ¹a®²e ­ Ÿ¹ep¸e¹e ÿo
º®aμa¸¸o¯º ­e¢-aªpecº.
©æø ÿoæºñe¸åø ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å-
­a¸åø ­ æ÷¢o¯ cæºñae ¸eo¢xoªå¯o ÿpe-
ª½ø­å¹¿ ªo®º¯e¸¹, ÿoª¹­ep²ªa÷óå¼
ía®¹ ÿo®ºÿ®å.
¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe åμ¯e¸e¸å¼
oc¹a­æøe¯ μa co¢o¼.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens MQ66 Series

This manual is also suitable for:

Mq67 series