Download  Print this page

O¯oó¿ Ÿpå ºc¹Pa¸e¸åå ¸Eåcÿpa­¸oc¹E¼ (Mq67; Peýeÿ¹¾ Å Pe®O¯e¸ªaýåå - Siemens MQ66 Series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ67_de-ar.book Seite 65 Donnerstag, 8. Januar 2015 4:33 16
Hacaª®º ªæø c¯eòå­a¸åø ¯o²¸o
ÿoæo²å¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺
åæå ÿo¯¾¹¿ ee ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe
c ÿo¯oó¿÷ óe¹®å.
©a¼¹e ¸acaª®e ªæø c¯eòå­a¸åø
ÿpocox¸º¹¿, ºc¹a¸o­å­ ee ­ ­ep¹å®aæ¿-
¸oe ÿoæo²e¸åe (¸o²o¯ ­­epx), ñ¹o¢¾
­oªa, ÿoÿa­òaø ­¸º¹p¿ ¸acaª®å ÿpå
¯¾¹¿e, c¯o¨æa ­¾¹eñ¿ ¸apº²º.
š®aμa¸åe:
©æø ÿpå¢opo­ co cÿåpaæe­åª¸¾¯
ce¹e­¾¯ ò¸ºpo¯:
Hå ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ¸a¯a¹¾­a¼¹e
ce¹e­o¼ ò¸ºp ­o®pº¨ ÿpå¢opa!
¥o¯oó¿ ÿpå ºc¹pa¸e¸åå
¸eåcÿpa­¸oc¹e¼ (MQ67...)
Heåcÿpa­¸oc¹¿ šc¹pa¸e¸åe
o ­pe¯ø åcÿoæ¿-
Cpa¢o¹aæo ºc¹po¼c¹­o
μo­a¸åø ¢æe¸ªep
μaóå¹¾ o¹ ÿepe¨pºμ®å.
­¾®æ÷ñae¹cø åæå
¾®æ÷ñå¹e õæe®¹po-
帪å®a¹op c®o-
ÿpå¢op å åμ­æe®å¹e
poc¹å (ecæå
­å殺 åμ poμe¹®å.
¹a®o­o¼ å¯ee¹cø)
ѹo¢¾ ­¾®æ÷ñ广
¸añå¸ae¹ ¯å¨a¹¿.
ºc¹po¼c¹­o μaóå¹¾ o¹
ÿepe¨pºμ®å, ªa¼¹e
¢æe¸ªepº oc¹¾¹¿
­ ¹eñe¸åe ÿpå¯ep¸o
1 ñaca.
C¸o­a ­®æ÷ñå¹e
õæe®¹poÿpå¢op.
Ecæå ¸eåcÿpa­¸oc¹¿ ºc¹pa¸å¹¿ ¸e
ºªac¹cø, ¹o o¢pa¹å¹ec¿, ÿo²a溼c¹a,
­ cep­åc¸º÷ c溲¢º.
Peýeÿ¹¾ å pe®o¯e¸ªaýåå
Ma¼o¸eμ
1 ø¼ýo (²eæ¹o® å ¢eæo®),
1 c¹. æo²®å ¨opñåý¾,
1 c¹. æo²®å æå¯o¸¸o¨o co®a åæå c¹oæo­o¨o
º®cºca,
200—250 ¯æ pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa,
coæ¿, ÿepeý ÿo ­®ºcº.
ce 帨peªåe¸¹¾ ªo沸¾ å¯e¹¿
oªå¸a®o­º÷ ¹e¯ÿepa¹ºpº!
³a¨pºμå¹e 帨peªåe¸¹¾ ­ c¹a®a¸.
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep oÿºc¹å¹e ¸a ª¸o
ñaòå å ­®æ÷ñå¹e (¹ºp¢o-c®opoc¹¿),
­μ¢å­aø ¯accº ªo õ¯ºæ¿¨åpo­a¸åø.
Meªæe¸¸o ÿoª¸å¯a¼¹e ­®æ÷ñe¸¸¾¼
¢æe¸ªep ªo ÿo­epx¸oc¹å c¯ecå å c¸o­a
oÿºc®a¼¹e e¨o ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¯a¼o¸eμ
¸e ¢ºªe¹ ¨o¹o­.
Pe®o¯e¸ªaýåø: ÿo õ¹o¯º peýeÿ¹º ¾
¯o²e¹e ¹a®²e ÿpå¨o¹o­å¹¿ ¯a¼o¸eμ
æåò¿ ¸a oª¸åx ²eæ¹®ax.
Ho ­ õ¹o¯ cæºñae åcÿoæ¿μºe¹cø æåò¿ ÿoæo-
­å¸a º®aμa¸¸o¨o ®oæåñec¹­a pac¹å¹eæ¿-
¸o¨o ¯acæa.
O­oó¸o¼ cºÿ
300 ¨ ®ap¹oíeæø,
200 ¨ ¯op®o­å,
1 ¸e¢oæ¿òo¼ ®ºco® ce濪epeø,
2 ÿo¯åªopa,
1 ¨oæo­®a peÿña¹o¨o 溮a,
50 ¨ cæå­oñ¸o¨o ¯acæa,
2 æ ­oª¾,
coæ¿, ÿepeý ÿo ­®ºcº.
Oñåc¹å¹e ÿo¯åªop¾ o¹ ®o²ºp¾
å åμ¯eæ¿ñå¹e åx.
Paμpe²¿¹e oñåóe¸¸¾e å ­¾¯¾¹¾e
o­oóå ¸a ®ºcoñ®å å ÿo¹ºòå¹e
­ pac¹oÿæe¸¸o¯ cæå­oñ¸o¯ ¯acæe.
©o¢a­¿¹e ­oªº å coæ¿.
©a¼¹e cºÿº ÿo­ap广cø ­ ¹eñe¸åe
20—25 ¯å¸º¹.
C¸å¯å¹e ®ac¹p÷æ÷ c ÿæå¹¾.
C ÿo¯oó¿÷ ¢æe¸ªepa ªo­eªå¹e cºÿ
ªo ÿ÷peo¢paμ¸o¨o coc¹oø¸åø.
©o¢a­¿¹e ÿo ­®ºcº coæ¿ å ÿepeý.
™ec¹o ¸a ípa¸ýºμc®åe
¢æå¸ñå®å
250 ¯æ ¯oæo®a,
1 ø¼ýo,
100 ¨ ¯º®å,
25 ¨ pac¹oÿæe¸¸o¨o å oxæa²ªe¸¸o¨o
cæå­oñ¸o¨o ¯acæa.
³a¨pºμå¹e ­ce 帨peªåe¸¹¾
­ º®aμa¸¸o¼ ÿocæeªo­a¹e濸oc¹å
­ c¹a®a¸ å ­μ¢å­a¼¹e åx c ÿo¯oó¿÷
¢æe¸ªepa ªo o¢paμo­a¸åø oª¸opoª¸o¨o
¹ec¹a.
ru
65

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens MQ66 Series

This manual is also suitable for:

Mq67 series