Black & Decker HP96K Manual page 74

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
N O R S K
HP96K/HP12K/HP14K/HP122K/HP142K -
Sjekk av batteriets tilstand (fig. F)
Dette verktøyet er utstyrt med en indikator for
batterilading, som kan brukes til å sjekke
tilstanden til batteriet.
Trykk og hold nede knappen (19).
x
Se etter hvor mange av lampene (20) som
x
lyser:
Batterilading
1 lampe lav kapasitet
2 lamper middels kapasitet
3 lamper høy kapasitet
Valg av rotasjonsretning (fig. G)
For boring og skruing skal verktøyet rotere forover
(med urviseren). For å løsne skruer eller fjerne et
bor bruker du bakover rotasjon (mot urviseren).
For å velge forover rotering, trykk bryteren for
x
høyre-/venstregange (2) til venstre.
For å velge bakover rotasjon, trykk bryteren for
x
høyre-/venstregange til høyre.
For å låse verktøyet, still bryteren for høyre-/
x
venstregange i midtstilling.
Valg av funksjon eller vrimoment (fig. H)
Dette verktøyet er utstyrt med en justering for valg
av funksjon og for innstilling av vrimomentet for
skruer. Store skruer og harde materialer krever en
høyere innstilling av vrimomentet enn små skruer
og myke materialer. Justeringen har en lang rekke
innstillinger som passer til ditt bruk.
For boring i tre, metall og plast, still justeringen
x
(3) inn på boreposisjon ved å sette boresymbolet
på linje med merket (21).
For skruing, still justeringen på den ønskede
x
innstillingen. Hvis du ikke kjenner den egnede
innstillingen, gjør du slik:
Sett justeringen (3) på den laveste
x
innstillingen for vrimoment.
Stram den første skruen.
x
Hvis koplingen sperres før det ønskede
x
resultatet er oppnådd, øk innstillingen på
justeringen og fortsett å stramme skruen.
Gjenta dette til du har oppnådd den korrekte
innstillingen. Bruk denne innstillingen for de
resterende skruene.
74
HP122K(D)/HP142K(D) - Boring i mur (fig. H & I)
For boring i mur, still justeringen inn (3) på
x
slagborposisjon ved å sette symbolet
linje med merket (21).
Skyv gearvelgeren (5) mot fronten av verktøyet
x
(2. gear).
HP122K(D)/HP142K(D) - Gearvelger (fig. I)
For boring i stål og for skruing, skyv
x
gearvelgeren (5) bakover på verktøyet (1. gear).
For boring i andre materialer enn stål, skyv
x
gearvelgeren (5) fremover på verktøyet (2. gear).
Indikator for rett boring (fig. J)
Dette verktøyet er utstyrt med en indikator som
gjør det lettere å bore rett. Denne funksjonen kan
brukes både i vannrett og loddrett stilling.
Sett verktøyet i ønsket stilling.
x
Trykk bryteren (1) så vidt inn, uten å starte
x
verktøyet.
Beveg bakre ende av verktøyet til den røde
x
indikatoren (22) lyser.
Trykk bryteren lengre inn for å starte boringen.
x
HP12KD/HP14KD/HP122KD/HP142KD -
Deteksjon av rør eller ledninger (fig. K)
Ta detektoren (23) ut av holderen (24).
x
Slå opp i bruksanvisningen for detektoren for
x
videre instruksjoner.
Boring/skruing (fig. A)
Velg forover- eller bakoverrotasjon ved hjelp
x
av bryteren for høyre-/venstregange (2).
For å slå verktøyet på, trykk inn strømbryteren
x
(1). Verktøyets hastighet er avhengig av hvor
langt inn du trykker bryteren.
For å slå verktøyet av, slipp bryteren.
x
Råd for optimalt resultat
Boring
Boret skal trykkes lett og rett ned mot
x
arbeidsstykket.
Like før boret bryter igjennom på den andre
x
siden av arbeidsstykket, slipper du trykket litt.
Bruk et trestykke på baksiden for å sikre
x
arbeidsstykker som kan splintre.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

Table of Contents