Download Table of Contents Print this page

Black & Decker HP96K Manual page 68

Hide thumbs Also See for HP96K:

Advertisement

Table of Contents
S V E N S K A
Tryck på strömbrytaren (1) för att starta
x
verktyget. Verktygets hastighet beror på hur
långt strömbrytaren trycks in.
Släpp ut strömbrytaren för att stänga av verktyget.
x
Råd för bästa resultat
Borrning
Borret skall tryckas lätt och rakt ner mot
x
arbetsstycket.
Precis innan borret kommer ut på andra sidan
x
av arbetsstycket skall trycket på verktyget lättas.
Använd en träbit under arbetsstycket för att
x
undvika splittring.
Använd ett flatborr när hål med stor diameter
x
borras i trä.
Använd HSS-borr vid borrning i metall.
x
Använd betongborr vid borrning i betong.
x
Använd smörjmedel vid borrning i metaller,
x
förutom gjutjärn och mässing.
För bättre precision ska du göra en
x
fördjupning med en körnare i mitten av det hål
som skall borras.
Skruvdragning
Använd alltid rätt mejseltyp och storlek.
x
Om det är svårt att dra åt skruven kan lite
x
flytande tvättmedel eller tvål anbringas som
smörjmedel.
Håll alltid verktyget och mejseln i rak linje med
x
skruven.
SKÖTSEL
Ditt Black & Decker verktyg har tillverkats för att
fungera under lång tid med ett minimum av
skötsel. Med rätt underhåll och regelbunden
rengöring bibehåller verktyget sin prestanda.
Laddaren behöver inget underhåll förutom
regelbunden rengöring.
Tag bort batteriet innan underhåll utförs
x
på verktyget.
Tag ur laddarens kontakt före rengöring.
x
Rengör ventilationsöppningarna på verktyget
x
och laddaren regelbundet med en mjuk borste
eller torr trasa.
68
Rengör kåpan regelbundet med en fuktig
x
trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller
frätande rengöringsmedel.
Öppna chucken regelbundet och knacka på
x
den för att avlägsna eventuellt damm som
hamnat inuti den.
MILJÖ
Verktyg
När ditt verktyg är utslitet, skydda naturen
genom att inte slänga det tillsammans
med vanligt avfall. Lämna det till de
uppsamlingsställen som finns i din
kommun eller där du köpt verktyget.
Batterier
Black & Decker batterierna kan laddas
många gånger. Skydda miljön genom att
lämna kasserade batterier till därför
Cd
avsedd uppsamlingsplats.
Låt batteriet urladdas helt och tag sedan bort
x
det från verktyget.
NiCd och NiMH batterier är återvinningsbara.
x
Lämna dem till inköpsstället eller den lokala
återvinningsstationen. Återlämnade batterier
återvinns eller sänds till särskilda
behandlingsanläggningar.
Reservdelar / reparationer
Reservdelar finns att köpa hos auktoriserade
Black & Decker verkstäder, som även ger
kostnadsförslag och reparerar våra produkter.
Förteckning över våra auktoriserade verkstäder
finns på Internet, vår hemsida
www.blackdecker.se samt www.2helpU.com.
Garanti
Black & Decker garanterar att produkten är fri från
material- och/eller fabrikationsfel vid leverans till
kund. Garantin är i tillägg till konsumentens lagliga
rättigheter och påverkar inte dessa. Garantin gäller
inom medlemsstaterna i Europeiska Unionen och
i det Europeiska Frihandelsområdet.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents