Elektrisk Sikkerhet - Black & Decker HP96K Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
N O R S K
Reparasjoner må bare utføres av autoriserte
Black & Decker serviceverksteder som benytter
originale reservedeler, ellers kan det være
farlig å bruke utstyret.
Ekstra sikkerhetsforskrifter for batterier og ladere
Batterier
Må aldri åpnes.
x
Må ikke komme i kontakt med vann.
x
Må ikke oppbevares på steder hvor
x
temperaturen kan overstige 40 °C.
Må bare lades i lufttemperaturer mellom 4 °C
x
og 40 °C.
Lad bare med laderen som følger med
x
verktøyet (se tekniske data).
Før opplading, pass på at batteriet er tørt og rent.
x
Bruk bare den korrekte type batteri for
x
verktøyet (se tekniske data).
Når du kasserer batteriet, følger du instruksene
x
som er gitt i seksjonen "Miljø".
Under ekstreme forhold, kan batterilekkasje
x
forekomme. Hvis du merker væske på
batteriet, må du gjøre som følger:
- Tørk forsiktig væsken med et tøystykke.
Unngå kontakt med huden.
- I tilfeller hvor det oppstår kontakt med hud
eller øyne, skal instruksjonene nedenfor følges.
Batterivæsken, en 25-30 % løsning av
kaliumhydroksid, kan være skadelig.
Hvis det oppstår berøring med hud, må du
straks skylle med vann. Nøytraliser med en
svak syre, f.eks. sitronsaft eller eddik.
Hvis du får væsken i øynene, må du rense
dem med rikelig rent vann i minst
10 minutter. Kontakt lege.
Brannfare! Unngå at metall kortslutter
kontaktene på et batteri som er tatt ut
(f.eks. ved oppbevaring av batteriet i en
verktøyskasse).
Ikke brenn batteriet.
72
Bruk aldri et skadet batteri.
Ladere
Bruk din Black & Decker lader kun sammen med
x
det batteriet som blir levert med verktøyet.
Andre typer av batterier kan eksplodere og
forårsake person- og materialskader.
Forsøk aldri å lade ikke oppladbare batterier.
x
Bytt straks ut defekte ledninger.
x
Må ikke komme i kontakt med vann.
x
Laderen må ikke åpnes.
x
Ikke skad eller mislighold laderen.
x
Kun tilenkt for bruk i hjemmet.
Ekstra sikkerhetsinstrukser for drill/skrutrekker
Før boring i vegger, gulv eller tak,
x
undersøk hvor ledninger og rør befinner seg.
Unngå å røre borspissen rett etter at du har
x
boret, da den kan være varm.

ELEKTRISK SIKKERHET

Kontroller at spenningen til laderen tilsvarer
nettspenningen.
Laderen er dobbeltisolert i samsvar med
EN 60335. Jordet ledning er derfor ikke
nødvendig.
HP96K/HP12K(D)/HP14K(D)
Du må aldri forsøke å bytte laderen ut
med et vanlig støpsel.
OVERSIKT (fig. A)
1. Trinnløs strømbryter
(HP12K(D)/HP14K(D)/HP122K(D)/HP142K(D))
1. Strøm- og hastighetsbryter (HP96K)
2. Bryter for høyre-/venstregange
3. Momentkontroll
4. Chuck
5. Gearvelger (HP122K(D)/HP142K(D))
6. Indikator for batterilading
(HP96K/HP12K/HP14K/HP122K/HP142K)
7. Indikator for rett boring
8. Bitsholder

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

Table of Contents