Download Table of Contents Print this page

Black & Decker HP96K Manual page 66

Hide thumbs Also See for HP96K:

Advertisement

Table of Contents
S V E N S K A
HP96K/HP12K(D)/HP14K(D)
Försök aldrig att ersätta laddningsenheten
med en vanlig nätkontakt.
ÖVERSIKT (fig. A)
1. Steglös strömbrytare
(HP12K(D)/HP14K(D)/HP122K(D)/HP142K(D))
1. Strömbrytare för två varvtal (HP96K)
2. Reglage höger- vänstergång
3. Momentkontroll
4. Chuck
5. Växel med två lägen (HP122K(D)/HP142K(D))
6. Batteriladdningsindikator
(HP96K/HP12K/HP14K/HP122K/HP142K)
7. Indikator för rak borrning
8. Mejselhållare
9. Batteri
10. Frikopplingsknapp
11. Laddare (HP96K/HP12K(D)/HP14K(D))
12. Laddningsenhet (HP96K/HP12K(D)/HP14K(D))
13. Laddare (HP122K(D)/HP142K(D))
14. Laddningsindikator - laddning pågår
(HP122K(D)/HP142K(D))
15. Laddningsindikator - full laddning
(HP122K(D)/HP142K(D))
MONTERING
Montering och borttagning av batteriet (fig. B)
För att sätta i batteriet (9) riktas det in mot
x
hållaren på verktyget. Skjut sedan in batteriet
i hållaren och tryck det bakåt tills det snäpper
fast på plats.
För att ta ut batteriet trycker du på
x
frikopplingsknappen (10) och drar ut det ur
hållaren.
Montering och borttagning av borr och mejslar
(fig. A & C)
För att det ska vara lätt att byta borrar och mejslar
är verktyget försett med en snabbchuck.
Lås verktyget genom att ställa reglaget (2)
x
i mittläget (fig. A).
Öppna chucken genom att vrida den främre
x
delen (16) med en hand samtidigt som den
bakre delen (17) hålls på plats med den andra
(fig. C).
66
Sätt i tillbehöret (18) i chucken.
x
Dra åt chucken hårt genom att vrida den främre
x
delen (16) med en hand medan du håller fast
den bakre delen (17) med den andra.
I verktygets mejselhållare sitter en mejsel (8) (fig. A).
För att ta ut mejseln, lyfter du ut den ur hållaren.
x
För förvaring trycker du fast mejseln i hållaren.
x
HP12KD/HP14KD/HP122KD/HP142KD -
Montering av detektorn (fig. K)
Verktyget har en monteringsplats där detektorn
(23) förvaras när den inte används.
Häng modulen på hållaren (24) enligt bilden.
x
ANVÄNDNING
Överbelasta inte maskinen, låt den arbeta
i sin egen takt.
Laddning av batteriet
Batteriet måste laddas innan det används första
gången och alltid när verktyget inte längre
fungerar effektivt. När batteriet laddas första
gången eller efter en längre tids förvaring är
laddningskapaciteten endast 80%.
Efter flera uppladdnings- och urladdningscyklar
uppnår batteriet full kapacitet. Batteriet kan bli
varmt under laddningen; detta är en normal
företeelse och indikerar inte något fel.
Ladda inte batteriet om lufttemperaturen
är lägre än 4 °C eller högre än 40 °C.
Rekommenderad temperatur vid laddning:
cirka 24 °C.
HP96K/HP12K(D)/HP14K(D) (fig. D)
Ta bort batteriet (9) från verktyget när du ska
x
ladda det.
Skjut på laddningsenheten (12) på batteriet
x
som på bilden.
Anslut laddaren (11).
x
Batteriet blir varmt när det laddas.
Batteriet är fulladdat efter ungefär 3 timmars
laddning.
Ta bort laddningsenheten från batteriet.
x

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents