Black & Decker HP96K Manual page 78

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
D A N S K
Lær værktøjet at kende
Advarsel! Ved brug af batteridrevet
x
værktøj skal de grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger, herunder de
følgende, altid følges, således at risikoen
for brand, lækkende batterier og person-
og materialeskader begrænses.
Læs denne brugsanvisning igennem,
x
inden værktøjet tages i brug.
Du skal sikre dig, at du ved, hvordan
x
værktøjet slukkes, inden det tages i brug.
Opbevar brugsanvisningen let
x
tilgængeligt.
Generelt
1. Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
2. Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke
værktøjet på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet. Anvend
ikke værktøjet hvor der eksisterer risiko for at
brand kan opstå eller eksplosioner forekomme,
som følge af brug af værktøjet. F. eks. aldrig i
nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
3. Hold børnene på afstand
Børn, besøgende eller dyr må ikke nærme sig
arbejdsområdet eller røre ved værktøjet.
4. Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales
ved udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har
langt hår.
5. Personlig beskyttelse
Brug beskyttelsesbriller. Brug ansigts- eller
støvmaske, når brug af værktøjet kan medføre
støv eller flyvende partikler. Brug høreværn,
når lydniveauet virker generende.
6. Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
7. Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke værktøjet, når du er træt.
78
8. Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
9. Tilslut støvudsugningsudstyret
Hvis der findes enheder til
tilslutningsfunktionerne støvudsugning og
støvopsamling, skal man sørge for, at disse
tilsluttes og bruges korrekt.
10. Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet
fra værktøjet, inden det startes.
11. Brug det rigtige værktøj
Brugen af værktøjet er beskrevet i denne
brugsanvisning. Tving ikke elværktøj til at
udføre arbejde, som er beregnet til kraftigere
værktøj. Brug kun tilbehør og dele, der er
anbefalet i brugsanvisningen og katalogerne.
Værktøjet må ikke forceres.
Advarsel! Anvendelsen af andet tilbehør eller
udførelse af opgaver med andet værktøj end
det her anbefalede kan medføre risiko for
personskader.
12. Kontrollér værktøjet for skader
Kontrollér omhyggeligt værktøjet for
beskadigelser, før du bruger det. Check de
bevægelige dele for skæv indstilling og
sammenbrændinger, kontrollér for brud på
dele, skader på skærme og kontakter samt alt
andet, der kan påvirke værktøjets funktion.
Kontrollér, at værktøjet fungerer rigtigt og kan
udføre det arbejde, det er beregnet til.
Værktøjet må ikke benyttes, hvis en af delene
er beskadiget eller defekt. Brug ikke værktøjet,
hvis det ikke kan tændes og slukkes ved
afbryderen. Skadede eller defekte dele skal
repareres eller udskiftes af en autoriseret
tekniker. Man må aldrig forsøge selv at
reparere værktøjet.
13. Fjern batteriet
Fjern batteriet når værktøjet er ude af brug og
før udskiftning af enhver værktøjsdel,
tilbehør eller andet udstyr.
14. Undgå utilsigtet start af værktøjet
Man må ikke bære værktøjet med en finger på
tænd/sluk knappen. Kontrollér at værktøjet er
slukket, når du sætter et batteri i værktøjet.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

Table of Contents