Black & Decker HP96K Manual page 94

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘Úη˚¿˜! ∞ÔʇÁÂÙÂ
‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷ Ì ̤ٷÏÏÔ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ
Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ (.¯. ÎÏÂȉȿ Ô˘ ›ӷÈ
ÛÙËÓ ›‰È· ÙÛ¤Ë Ì ÙËÓ Ì·Ù·Ú›·).
ªË η›Ù ÙËÓ Ì·Ù·Ú›·.
ªËÓ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤Ó˜
Ì·Ù·Ú›Â˜.
ºÔÚÙÈÛÙ¤˜
x
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌfiÓÔ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Ù˘
Black & Decker ÁÈ· ÙË ÊfiÚÙÈÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÙÔ˘
Ù‡Ô˘ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜.
™Â ¿ÏϘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÛËÌÂȈı›
‰È¿ÚÚËÍ‹ ÙÔ˘˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ηÈ
˙ËÌÈ¿.
x
ªËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ÔÙ¤ Ó· Â·Ó·ÊÔÚÙ›ÛÂÙÂ
ÌË Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜.
∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ù· ÂÏ·Ùو̷ÙÈο
x
ηÏ҉ȷ.
ªËÓ ÙÔÓ ÂÎı¤ÙÂÙ Û ÓÂÚfi.
x
x
ªËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹.
ªË Ûηϛ˙ÂÙ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹.
x
¶ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜.
™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ·
‰Ú··ÓÔηÙÛ¿‚ȉ·
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ‰È¿ÙÚËÛË ÙÔ›¯ˆÓ, ‰·¤‰ˆÓ ‹
x
ÔÚÔÊÒÓ, ÂÓÙÔ›ÛÙ ÙȘ ı¤ÛÂȘ fiÔ˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ï҉ȷ Î·È ÛˆÏËÓÒÛÂȘ.
∞ÔʇÁÂÙ ӷ ·ÁÁ›ÍÂÙ ÙË Ì‡ÙË ÂÓfi˜
x
ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË,
ηıÒ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ôχ ˙ÂÛÙ‹.
∏§E∫∆ƒπ∫∏ ∞™º∞§Eπ∞
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ù¿ÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜
·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ì ÙËÓ Ù¿ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜.
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 60335. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
94
HP96K/HP12K(D)/HP14K(D)
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÙÂ
ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Ì ÎÔÈÓ‹ Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
°E¡π∫∏ ¶Eƒπ°ƒ∞º∏ (ÂÈÎ. A)
1. ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
(HP12K(D)/HP14K(D)/HP122K(D)/HP142K(D))
1. ¢È·ÎfiÙ˘ On/off ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (HP96K)
2. ™˘ÚfiÌÂÓÔ˜ ‰È·ÎfiÙ˘ ÂÌÚfi˜ / ›Ûˆ
3. ¢È·ÎfiÙ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ / ÎÔÏ¿ÚÔ
Ú‡ıÌÈÛ˘ ÚÔ‹˜
4. ∆ÛÔÎ
5. ¢È·ÎfiÙ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
(HP122K(D)/HP142K(D))
6. EÓ‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ Ì·Ù·Ú›·˜
(HP96K/HP12K/HP14K/HP122K/HP142K)
7. EÓ‰ÂÈÍË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌ˘ ‰È¿ÙÚËÛ˘
8. ÀÔ‰Ô¯‹ ̇Ù˘
9. ª·Ù·Ú›·
10. ∫Ô˘Ì› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÁÈ· Ì·Ù·Ú›·
11. ºÔÚÙÈÛÙ‹˜ (HP96K/HP12K(D)/HP14K(D))
12. ÀÔ‰Ô¯‹ ÊÔÚÙÈÛÙ‹
(HP96K/HP12K(D)/HP14K(D))
13. ºÔÚÙÈÛÙ‹˜ (HP122K(D)/HP142K(D))
14. EÓ‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ (HP122K(D)/HP142K(D))
15. EÓ‰ÂÈÍË Ù¤ÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘
(HP122K(D)/HP142K(D))
™À¡∞ƒª√§√°∏™∏
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ (ÂÈÎ. µ)
°È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· (9),
x
¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙËÓ Ì ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ¿Óˆ ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. √ÏÈÛı‹ÛÙ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· ̤۷ ÛÙËÓ
˘Ô‰Ô¯‹ Î·È ÛÚÒÍÙ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ë Ì·Ù·Ú›·
ÎÔ˘ÌÒÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘.
°È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ ÙË Ì·Ù·Ú›·, ÛÚÒÍÙÂ ÙÔ
x
ÎÔ˘Ì› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ (10) ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·
ÙÚ·‚¿Ù ÙË Ì·Ù·Ú›· ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ‹ ̇Ù˘
ηÙÛ·‚ȉÈÔ‡ (ÂÈÎ. A & C)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·˘Ùfi ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÛÔÎ ¯ˆÚ›˜ ÎÏÂȉ›
ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ.
™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ
x
Û˘ÚfiÌÂÓÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÌÚfi˜ / ›Ûˆ (2) ÛÙË
ÌÂÛ·›· ı¤ÛË (ÂÈÎ. ∞).

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

Table of Contents