Black & Decker HP96K Manual page 41

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Gebruik de machine niet als de aan/uit-
schakelaar niet werkt. Defecte onderdelen
dienen door een erkend servicecentrum te
worden gerepareerd of vervangen.
Probeer nooit om de machine zelf te repareren.
13. Verwijder de accu
Neem de accu van de machine als u de
machine niet gebruikt, voordat u
gereedschappen, accessoires of onderdelen
van de machine verwisselt en voordat u
onderhoud aan de machine uitvoert.
14. Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag de machine niet met uw vingers aan de
aan/uit-schakelaar. Vergewis u er van dat de
machine is uitgeschakeld als u de accu aanbrengt.
15. Misbruik het snoer niet
Draag de oplader nooit aan het snoer.
Trek niet aan het snoer om de stekker uit het
stopcontact te verwijderen. Houd het snoer uit
de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe
randen.
16. Berg de machine veilig op
Berg de machine, oplader en accu na gebruik
op in een droge ruimte, buiten het bereik van
kinderen.
17. Onderhoud de machine met zorg
Houd snijgereedschappen scherp en schoon
om beter en veiliger te kunnen werken.
Houdt u aan de instructies met betrekking tot
het onderhoud en het vervangen van
accessoires. Houd de handgrepen en
schakelaars droog en vrij van olie en vet.
18. Reparaties
Deze machine voldoet aan de geldende
veiligheidseisen. Reparaties mogen uitsluitend
worden uitgevoerd door bevoegde vakmensen
en met behulp van originele reserveonderdelen;
anders kan er een aanzienlijk gevaar voor de
gebruiker ontstaan.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor
accu's en opladers
Accu's
Probeer nooit een accu te openen.
x
Stel accu's niet aan water bloot.
x
Bewaar accu's niet op plaatsen waar de
x
temperatuur 40 °C kan overschrijden.
N E D E R L A N D S
Laad accu's uitsluitend op bij een
x
omgevingstemperatuur tussen 4 °C en 40 °C.
Laad accu's uitsluitend op met behulp van de
x
meegeleverde oplader (zie technische
gegevens).
Controleer voor het opladen of de accu droog
x
en schoon is.
Gebruik het juiste type accu voor de machine
x
(zie technische gegevens).
Volg bij het afdanken van accu's de instructies
x
in de paragraaf "Milieu" op.
Onder extreme gebruikscondities kan er
x
vloeistof uit de accu vrijkomen. Als u vloeistof
op de accu opmerkt, gaat u als volgt te werk:
- Verwijder met behulp van een doekje
voorzichtig de vloeistof van de accu.
Vermijd huidcontact.
- Als de vloeistof toch in aanraking komt met
de huid of de ogen, volgt u de onderstaande
instructies op.
De accuvloeistof bestaat uit een 25-30 %
oplossing van kaliumhydroxide en kan
gevaarlijk zijn. Indien accuvloeistof met de
huid in aanraking is gekomen, spoel dan
de huid onmiddellijk met water af.
Neutraliseer de vloeistof met een zwak
zuur zoals citroensap of azijn. Indien de
accuvloeistof in de ogen is gekomen,
spoel de ogen dan gedurende minimaal
10 minuten met schoon stromend water.
Raadpleeg vervolgens een arts.
Voorkom kortsluiting tussen de
contactpunten van een losse accu
(bijv. door het bewaren van sleutels in
dezelfde zak als de accu).
Verbrand de accu nooit.
Probeer nooit een beschadigde accu op te
laden.
41

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

Table of Contents