Download Table of Contents Print this page

Black & Decker HP96K Manual page 88

Hide thumbs Also See for HP96K:

Advertisement

Table of Contents
S U O M I
Akun lataustila
1 valo
alhainen
2 valoa
keskivälissä
3 valoa
korkea
Pyörimissuunnan valitseminen (kuva G)
Käytä eteenpäin (myötäpäivään) suuntautuvaa
pyörimisliikettä poraamiseen ja ruuvien
kiristämiseen. Käytä taaksepäin (vastapäivään)
suuntautuvaa pyörimisliikettä ruuvien tai
jumiutuneen poranterän irrottamiseen.
Valitse pyörimissuunnaksi eteenpäin siirtämällä
x
suunnanvaihtokytkin (2) vasemmalle.
Valitse pyörimissuunnaksi taaksepäin siirtämällä
x
suunnanvaihtokytkin (2) oikealle.
Lukitse kone asettamalla suunnanvaihtokytkin
x
(2) keskiasentoon.
Porausasennon ja vääntömomentin valitseminen
(kuva H)
Koneessa on säädin, jolla valitaan porausasento tai
vääntömomentti ruuvien kiristämistä varten.
Isot ruuvit ja kovat materiaalit vaativat suuremman
momentin kuin pienet ruuvit ja pehmeät materiaalit.
Koneessa on säädin, jolla valitaan käyttöasento ja
vääntömomentti ruuvien kiristämistä varten.
Isot ruuvit ja kovat työstökappaleet vaativat
suuremman momentin kuin pienet ruuvit ja
pehmeästä materiaalista olevat työstökappaleet.
Säätimessä on laajat valintamahdollisuudet eri
käyttötarkoituksia varten.
Jos aiot porata puuta, metallia tai muoveja,
x
aseta säädin (3) porausasentoon siirtämällä
symboli
kohdakkain nuolen (21) kanssa.
Ruuvaamista varten aseta säädin haluttuun
x
momenttiin. Jos et tiedä oikeaa momenttia,
toimi seuraavalla tavalla:
Aseta säädin (3) alhaisimmalle momentille.
x
Kiristä ensimmäinen ruuvi.
x
Jos momentti ei riitä ruuvin ruuvaukseen,
x
lisää momenttia ja jatka ruuvin kiristämistä.
Toista toimenpide, kunnes löydät oikean
momentin. Käytä samaa momenttia jäljellä
olevien ruuvien kiristämiseen.
88
HP122K(D)/HP142K(D) - Muurauksen poraaminen
(kuvat H & I)
Jos aiot porata muurausta, aseta säädin (3)
x
iskuporausasentoon siirtämällä symboli
kohdakkain nuolen (21) kanssa.
Siirrä säädintä (5) eteenpäin koneen etuosaa
x
kohti (2. vaihde).
HP122K(D)/HP142K(D) - Vaihteen säätö (kuva I)
Jos aiot porata terästä tai ruuvata, siirrä
x
säädintä (5) koneen takaosaa kohti (1. vaihde).
Jos aiot porata muuta kuin terästä, siirrä
x
säädintä (5) koneen etuosaa kohti (2. vaihde).
Suoran porauksen tunnistin (kuva J)
Koneessa on tunnistin, jonka avulla on helpompi
porata suoraan. Se toimii sekä vaaka- että
pystyasennossa.
Aseta kone haluamaasi asentoon.
x
Pidä virrankatkaisijaa (1) kevyesti painettuna,
x
muttei niin paljon, että kone menee päälle.
Liikuta koneen takaosaa hitaasti,
x
kunnes punainen valo (22) syttyy.
Aloita poraus painamalla virrankatkaisijaa lisää.
x
HP12KD/HP14KD/HP122KD/HP142KD -
Putkien tai johtimien tunnistaminen (kuva K)
Irrota tunnistin (23) pitimestä (24).
x
Katso tunnistimen käyttöohjeesta lisätietoja.
x
Poraaminen ja ruuvaaminen (kuva A)
Valitse suunnanvaihtokytkimellä (2)
x
pyörimissuunnaksi eteen- tai taaksepäin.
Käynnistä kone painamalla virrankatkaisijaa (1).
x
Koneen nopeus riippuu siitä, kuinka paljon
virrankatkaisijaa painetaan.
Sammuta kone päästämällä irti virrankatkaisijasta.
x
Vinkkejä parhaimman tuloksen saamiseksi
Poraaminen
Paina terää kevyesti suoraan työstökappaletta
x
kohti.
Vähennä koneen painamista juuri ennen kuin
x
terän kärki tulee ulos työstökappaleen toiselta
puolelta.
Käytä puunpalaa työstökappaleen alla
x
halkeilun estämiseksi.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents