Download Table of Contents Print this page

Black & Decker HP96K Manual page 95

Hide thumbs Also See for HP96K:

Advertisement

Table of Contents
∞ÓÔ›ÍÙ ÛÙÔ ÙÛÔÎ, Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi
x
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ (16) Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·
ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ (17) Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ
(ÂÈÎ. C).
EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ù˘ ̇Ù˘ (18) ̤۷ ÛÙÔ
x
ÙÛÔÎ.
™Ê›ÍÙ ηϿ ÙÔ ÙÛÔÎ, Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ
x
ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ (16) Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ ÂÓÒ
Îڷٿ٠ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ (17) Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·˘Ùfi Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Ì ̇ÙË Î·ÙÛ·‚ȉÈÔ‡
‰ÈÏ‹˜ fi„˘ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ̇Ù˘ (8) (ÂÈÎ. ∞).
x
°È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘ ηÙÛ·‚ȉÈÔ‡
·fi ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹, ·Ó·ÛËÎÒÛÙ ÙË Ì‡ÙË ·fi
ÙËÓ ÂÛÔ¯‹.
°È· Ó· ·ÔıË·ÛÂÙ ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘ ηÙÛ·‚ȉԇ,
x
ȤÛÙ ÙËÓ Î·Ï¿ ¿Óˆ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹.
HP12KD/HP14KD/HP122KD/HP142KD -
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓȯÓÂ˘Ù‹ (ÂÈÎ. K)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ ¯ÒÚÔ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘, ÛÙÔÓ
ÔÔ›Ô ·ÔıË·ÂÙ·È Ô ·ÓȯÓÂ˘Ù‹˜ (23) fiÙ·Ó ‰ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ.
∞Ó·ÚÙ‹ÛÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· ÛÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· (24),
x
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.
Ã∏™∏
∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ
‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ú˘ıÌfi Î·È ÌËÓ ÙÔ ˘ÂÚÊÔÚÙÒÓÂÙÂ.
ºfiÚÙÈÛË Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜
∏ Ì·Ù·Ú›· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙÈÛÙ› ÚÈÓ ·fi ÙËÓ
ÚÒÙË ¯Ú‹ÛË Î·È fiÔÙ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¿ÁÂÈ
·ÚÎÂÙ‹ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·
ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ¢ÎÔÏ›·. √Ù·Ó Ë Ì·Ù·Ú›·
ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‹ ÌÂÙ¿ ·fi
·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ·Ôı‹Î¢ÛË, ı· ÊÔÚÙÈÛÙ› ÌfiÓÔ
ηٿ ÙÔ 80%. ªÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜
ÊfiÚÙÈÛ˘ Î·È ·ÔÊfiÚÙÈÛ˘, Ë Ì·Ù·Ú›· ı·
·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ï‹ÚË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ Ì·Ù·Ú›·
ÌÔÚ› Ó· ˙ÂÛÙ·ı› ηٿ ÙË ÊfiÚÙÈÛ‹ Ù˘.
∞˘Ùfi Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi
οÔÈÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.
ªË ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙË Ì·Ù·Ú›· Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ οو ÙˆÓ 4 ÆC ‹ ¿Óˆ ÙˆÓ
40 ÆC. ™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
ÊfiÚÙÈÛ˘: ÂÚ›Ô˘ 24 ÆC.
HP96K/HP12K(D)/HP14K(D) (ÂÈÎ. D)
°È· Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÙÂ ÙË Ì·Ù·Ú›· (9), ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ
x
ÙËÓ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
√ÏÈÛı‹ÛÙ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (12) Â¿Óˆ
x
ÛÙËÓ Ì·Ù·Ú›·, fiˆ˜ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È.
x
µ¿ÏÙ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÛÙËÓ Ú›˙· (11).
∫·Ù¿ ÙË ÊfiÚÙÈÛË, Ë Ì·Ù·Ú›· ı· ˙ÂÛÙ·ı›.
ªÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÙÈÛË ÂÚ›Ô˘ 3 ˆÚÒÓ, Ë Ì·Ù·Ú›·
ı· Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË.
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÊfiÚÙÈÛ˘ ·fi ÙËÓ
x
Ì·Ù·Ú›·.
HP122K(D)/HP142K(D) (ÂÈÎ. E)
°È· Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÙÂ ÙË Ì·Ù·Ú›· (9), ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ
x
ÙËÓ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÛÙÔ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (13). ∏ Ì·Ù·Ú›· Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ηٿ ¤Ó· ÙÚfiÔ Î·È ÌfiÓÔ.
ªËÓ ÙË ˙ÔÚ›˙ÂÙÂ.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ì·Ù·Ú›· ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ
ηϿ ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹.
µ¿ÏÙ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÛÙËÓ Ú›˙·.
x
EϤÁÍÙ ·Ó ·Ó¿‚ÂÈ Ë ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘
x
(14). ∞Ó ·ÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË, ·Ó¿„ÂÈ
ÙÒÚ· Ë Ú¿ÛÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË Ù¤ÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ (15),
Ë Ì·Ù·Ú›· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ˙ÂÛÙ‹ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· ÊÔÚÙÈÛÙ›. ∞Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ
Ì·Ù·Ú›· ·fi ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹, ·Ê‹ÛÙÂ ÙËÓ Ó·
ÎÚ˘ÒÛÂÈ ÁÈ· 1 ÒÚ· ÂÚ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ‚¿ÏÙ ÙËÓ
Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹.
ªÂÙ¿ ·fi ÂÚ›Ô˘ 1 ÒÚ· ÊfiÚÙÈÛ˘, Ô ÎfiÎÎÈÓÔ˜
‰Â›ÎÙ˘ ÊfiÚÙÈÛ˘ (14) ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Ó¿‚ÂÈ Î·È Ô
Ú¿ÛÈÓÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ (15) ı· ·Ó¿„ÂÈ.
∏ Ì·Ù·Ú›· Â›Ó·È ϤÔÓ ÙÂÏ›ˆ˜ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË.
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË Ì·Ù·Ú›· ·fi ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹.
x
HP96K/HP12K/HP14K/HP122K/HP142K -
EÏÂÁ¯Ô˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ (ÂÈÎ. F)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·˘Ùfi ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘
Ì·Ù·Ú›·˜, Ë ÔÔ›· Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂϤÁÍÂÙÂ
ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜.
¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ÌÔ˘ÙfiÓ
x
(19).
x
EϤÁÍÙ fiÛ˜ ·fi ÙȘ Ï˘¯Ó›Â˜ ›ӷÈ
·Ó·Ì̤Ó˜ (20):
ºfiÚÙÈÛË Ì·Ù·Ú›·˜
1 Ï˘¯Ó›· ¯·ÌËÏ‹
2 Ï˘¯Ó›Â˜ ÌÂÛ·›·
3 Ï˘¯Ó›Â˜ ˘„ËÏ‹
∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞
95

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents