Download Print this page

Black & Decker HP96K Manual page 67

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HP122K(D)/HP142K(D) (fig. E)
När batteriet (9) skall laddas tas det ur verktyget
x
och placeras i laddaren (13). Det finns bara ett
sätt att sätta batteriet i laddaren. Bruka inte våld.
Kontrollera att batteriet sitter ordentligt i laddaren.
Sätt in laddarens kontakt i vägguttaget.
x
Kontrollera att den röda laddningsindikatorn (14)
x
tänds. Om den gröna laddningsindikatorn (15)
lyser istället betyder det att batteriet är för varmt
och inte kan laddas. Om detta händer skall
batteriet tas ut ur laddaren och svalna under cirka
1 timme, varefter det placeras i laddaren igen.
Efter cirka 1 timmes laddning släcks den röda
laddningsindikatorn (14) och den gröna
laddningsindikatorn (15) tänds. Batteriet är nu fulladdat.
Tag ut batteriet ur laddaren.
x
HP96K/HP12K/HP14K/HP122K/HP142K -
Kontrollera batteriladdningen (fig. F)
Detta verktyg är försett med en
batteriladdningsindikator, så att du kan kontrollera
batteriets laddningstillstånd.
Tryck på knappen (19) och håll den intryckt.
x
Se efter hur många lampor (20) som lyser:
x
Batteriladdning
1 lampa låg laddning
2 lampor medelhög laddning
3 lampor hög laddning
Val av rotationsriktning (fig. G)
När du borrar och skruvar i skruvar ska verktyget
rotera i framåtriktningen (medurs). För att lossa
skruvar eller ta loss ett borr som har fastnat
används rotation bakåt (motsols).
Välj rotation framåt genom att föra reglaget (2)
x
åt vänster.
Välj rotation bakåt genom att föra reglaget (2)
x
till höger.
Lås verktyget genom att ställa reglaget i mittläget.
x
Val av borrrläge eller moment (fig. H)
Verktyget är försett med en krage för val av
borrläge, och för att ställa in momentet för
iskruvning av skruvar. Stora skruvar och hårda
arbetsmaterial kräver högre moment än små
skruvar och mjukare arbetsmaterial. Kragen kan
ställas i många olika lägen, för att passa dina behov.
För borrning i trä, metall eller plast ska kragen
x
(3) vridas till borrläge, d.v.s. med symbolen
mitt för markeringen (21).
För skruvdragning ställer du in kragen i önskat
x
läge. Om du inte är säker på rätt inställning,
ska du följa nedanstående instruktioner:
Ställ kragen (3) i det lägsta momentet.
x
Dra åt den första skruven.
x
Om kopplingen frigörs innan rätt resultat
x
uppnås skall kraginställningen ökas.
Fortsätt därefter att skruva. Repetera tills rätt
inställning erhålles. Använd denna inställning
för de återstående skruvarna.
HP122K(D)/HP142K(D) - Borra i murverk (fig. H & I)
För borrning i murverk ska kragen (3) vridas till
x
slagborrsläget, d.v.s. med symbolen
för markeringen (21).
Skjut reglaget (5) mot framsidan på verktyget
x
(2:ans växel).
HP122K(D)/HP142K(D) - Växel med två lägen (fig. I)
För borrning i stål och iskruvning av skruvar ska
x
reglaget (5) skjutas mot verktygets baksida
(1:ans växel).
För borrning i andra material än stål ska växeln
x
med två lägen (5) skjutas mot verktygets
framsida (2:ans växel).
Indikator för rak borrning (fig. J)
Verktyget är försett med en indikator som gör det
lättare att borra rakt. Den kan användas både
horisontellt och vertikalt.
Håll verktyget på önskat sätt.
x
Håll strömbrytaren (1) en aning nedtryckt,
x
men inte så mycket så att verktyget slås på.
Flytta försiktigt på verktygets bakände tills den
x
röda indikatorn (22) tänds.
Tryck lite till på strömbrytaren för att börja borra.
x
HP12KD/HP14KD/HP122KD/HP142KD -
Registrering av rör eller kablar (fig. K)
Tag ut detektorn (23) ur hållaren (24).
x
Se detektorns bruksanvisning för vidare
x
anvisningar.
Borrning och skruvdragning (fig. A)
Välj rotation framåt eller bakåt med reglaget (2).
x
S V E N S K A
mitt
67

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

This manual is also suitable for:

Hp122k(d)Hp142k(d)Hp14k(d)Hp12k(d)