Black & Decker HP96K Manual page 79

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
15. Vær forsigtig med ledningen
Laderen må aldrig bæres i ledningen eller
tages ud af stikkontakten ved at rive i
ledningen. Ledningen skal holdes på afstand
fra varme, olie og skarpe kanter.
16. Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke
bruges
Når værktøj, batterier og oplader ikke er i brug,
skal de opbevares indelåst eller højt placeret et
tørt sted uden for børns rækkevidde.
17. Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Skærende værktøj skal holdes skarpe og rene,
for på denne måde at opnå et bedre og mere
sikkert brug. Følg vedligeholdelsesvejledningen
samt vejledningen til udskiftning af tilbehør.
Hold håndtagene og knapperne tørre, rene og
fri for olie og fedt.
18. Reparationer
Dette værktøj opfylder de relevante
sikkerhedskrav. Reparationer må kun foretages
af dertil kvalificerede personer, som bruger
originale reservedele. I modsat fald kan der
opstå betydelig fare for brugeren.
Yderligere sikkerhedsanvisninger til batterier og
ladere
Batterier
Man må aldrig åbne et batteri.
x
Det må ikke udsættes for vand.
x
Det må ikke opbevares i lokaler, hvor
x
temperaturen overstiger 40 °C.
Det må kun oplades ved
x
omgivelsestemperaturer mellem 4 °C og 40 °C.
Oplad kun med den vedlagte lader
x
(se tekniske data).
Før opladning skal man sikre sig, at batteriet er
x
tørt og rent.
Benyt kun de til værktøjet beregnede batterier
x
(se tekniske data).
Ved kassering af batterier, skal man følge
x
vejledningen givet i afsnittet "Miljø".
Under ekstreme forhold kan der forekomme
x
batteriutætheder. Hvis man opdager væske på
batteriet, skal man gå frem på følgende måde:
- Tør forsigtigt væsken af med en klud.
Undgå kontakt med huden.
- I tilfælde af at væsken kommer i kontakt med
huden, skal man følge nedenstående
vejledning.
Batterivæsken, en 25-30% opløsning af
kaliumhydroksid, kan være skadelig.
Ved hudkontakt skal der omgående skylles
med vand. Neutraliser med en mild syre
såsom citronsaft eller eddike.
Ved øjenkontakt skylles med rigeligt vand i
mindst 10 minutter. Opsøg læge.
Brandfare. Undgå at kortslutte kontakterne
på et frakoblet batteri med
metalgenstande (ved f.eks. at have nøgler
i samme lomme som batteriet).
Brænd ikke batteriet.
Oplad ikke et beskadiget batteri.
Ladere
Din Black & Decker lader må kun benyttes til
x
Black & Decker batterier af samme slags, som
de med værktøjet leverede batterier.
Andre batterier kan eksplodere og medføre
personskader.
Man må aldrig forsøge at oplade ikke
x
opladelige batterier.
Defekte ledninger skal straks udskiftes.
x
Må ikke udsættes for vand.
x
Laderen må ikke åbnes.
x
Laderen må ikke manipuleres.
x
Kun beregnet til indendørs brug.
Yderligere sikkerhedsvejledninger til
kombineret boremaskine/skruetrækker
Før man borer i vægge, gulve eller lofte,
x
skal man checke ledningers samt rørs placering.
Man skal undgå at røre borespidsen lige efter,
x
at man har boret, idet den kan være varm.
D A N S K
79

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

Table of Contents