Download Table of Contents Print this page

Black & Decker HP96K Manual page 71

Hide thumbs Also See for HP96K:

Advertisement

Table of Contents
Vær sikker på at du vet hvordan man slår
x
av verktøyet før du begynner å bruke det.
Oppbevar bruksanvisningen på et lett
x
tilgjengelig sted.
Generelt
1. Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
2. Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke
verktøyet under våte eller fuktige forhold.
Pass på at arbeidsområdet er godt opplyst.
Bruk ikke verktøyet hvor det er fare for
forårsaking av brann eller en eksplosjon, f. eks.
i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
3. Hold barn unna
Barn, besøkende eller dyr må ikke komme
i nærheten av arbeidsområdet eller i kontakt
med verktøyet.
4. Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke
glir når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis
du har langt hår.
5. Personlig vern
Bruk vernebriller. Bruk en ansikts- eller
støvmaske når operasjonene kan forårsake støv
eller flyvende partikler. Bruk ørevern når
støynivået virker ukomfortabelt.
6. Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
7. Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
8. Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å
bruke hånden, og du får begge hendene fri til
å styre verktøyet.
9. Kople til støvutsugsutstyr
Hvis det følger med utstyr for tilkopling av
støvutsug og støvoppsamling, må du sørge for
at dette koples til og brukes riktig. Bruk kun
industristøvsuger.
10. Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før verktøyet startes.
11. Bruk riktig verktøy
Bruk ikke verktøyet til formål det ikke er ment for.
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Overbelast ikke verktøyet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som
anbefales i bruksanvisningen og i katalogene.
Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan
medføre en mulig risiko for personskade.
12. Sjekk verktøyet for skader
Kontroller verktøyet nøye for skade før bruk.
Kontroller at de bevegelige delene ikke har
satt seg fast eller er feilmontert. Kontroller
også at de øvrige delene og beskyttelsene ikke
er skadet og at det ikke foreligger noen andre
feil som kan påvirke verktøyets funksjon.
Kontroller at verktøyet fungerer som det skal
og utfører beregnet funksjon. Bruk aldri
verktøyet hvis noen av delene er skadet.
Ikke bruk verktøyet hvis det ikke er mulig å slå
det på og av med strømbryteren. Hvis feil
oppstår skal delene repareres eller byttes ut av
et autorisert Black & Decker serviceverksted.
Prøv aldri å reparere selv.
13. Fjern batteriet
Ta ut batteriet når verktøyet ikke er i bruk,
før du bytter noen av delene på verktøyet,
tilbehør eller tilslutning og før vedlikeholdelse.
14. Unngå utilsiktet start
Bær aldri verktøyet med fingeren på
strømbryteren. Pass på at verktøyet er slått av
når du setter inn batteriet.
15. Ikke mislighold ledningen
Bær aldri laderen i ledningen og bruk ikke
ledningen for å dra ut kontakten. Utsett ikke
ledningen for varme, olje, eller skarpe kanter.
16. Oppbevar verktøy på et trygt sted
Når det ikke er i bruk, må verktøy, batteri og
lader oppbevares på et tørt sted, og slik at det
ikke er tilgjenglig for barn.
17. Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet rent og bruk skarpe tilbehør for
bedre prestasjon og sikrere drift.
Følg forskriftene når det gjelder vedlikehold og
skifte av tilbehør. Hold håndtakene og brytere
tørre, rene og fri for olje og fett.
18. Reparasjoner
Dette verktøyet overholder relevante
sikkerhetskrav.
N O R S K
71

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents