Download Table of Contents Print this page

Black & Decker HP96K Manual page 40

Hide thumbs Also See for HP96K:

Advertisement

Table of Contents
N E D E R L A N D S
Lees de handleiding voordat u met de
machine gaat werken.
Brandgevaar.
Ken uw machine
Waarschuwing! Bij het gebruik van
x
accugevoede machines dienen ter
bescherming tegen brandgevaar,
vrijkomen van accuvloeistof, letsel en
materiële schade altijd gepaste
veiligheidsmaatregelen in acht te
worden genomen, waaronder de
volgende veiligheidsvoorschriften.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig
x
door voordat u met de machine gaat
werken.
Zorg ervoor dat u voor gebruik weet
x
hoe u de machine in geval van nood
uitschakelt.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
x
Algemeen
1. Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot
ongelukken.
2. Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen.
Gebruik de machine niet in een vochtige of
natte omgeving. Zorg dat de werkomgeving
goed is verlicht. Gebruik de machine niet op
plaatsen waar brand- of explosiegevaar
bestaat, b.v. in de buurt van brandbare
vloeistoffen of gassen.
3. Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten
het werkgebied en laat ze de machine niet
aanraken.
4. Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubber
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
40
5. Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een
gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden
waarbij stofdeeltjes of spanen vrijkomen.
Draag altijd gehoorbescherming als het
geluidsniveau onaangenaam hoog is.
6. Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
7. Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met
verstand te werk. Gebruik de machine niet als
u niet geconcentreerd bent.
8. Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien
kan de machine dan met beide handen
worden bediend.
9. Sluit de uitrusting van de stofafvoer aan
Indien hulpmiddelen zijn meegeleverd voor de
aansluiting van stofafvoer en voorzieningen
voor stofopvang, zorg dan dat deze zijn
aangesloten en naar behoren worden gebruikt.
10. Verwijder sleutels en hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
11. Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen te lichte
machine of hulpstukken voor te zwaar werk.
De machine werkt beter en veiliger indien u
deze gebruikt voor het beoogde doel.
Overbelast de machine niet.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend
volgens bestemming.
12. Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade.
Controleer of alle bewegende delen correct
gemonteerd zijn, of er geen onderdelen
gebroken zijn, of er geen beschermkappen en
schakelaars beschadigd zijn en of er andere
gebreken zijn die invloed op de werking van
de machine zouden kunnen hebben.
Vergewis u er van dat de machine correct werkt.
Gebruik de machine niet als enig onderdeel
defect is.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents