Download  Print this page

Advertisement

Dansk – 6​
Kode
Årsag
870, 871
Kommunikationsfejl
880
883...885
889
Intern ABS-fejl
890
ABS-kontrollampe er defekt eller mangler;
ABS muligvis uden funktion.
Ingen visning Intern fejl i cykelcomputeren
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Alle komponenter inklusive drivenheden må ikke dyppes i
vand eller rengøres med vand under tryk.
Brug en blød klud, der kun er fugtet med vand, til rengøring
af din cykelcomputer. Brug ikke rengøringsmiddel.
Få udført en teknisk kontrol af dit eBike-system mindst en
gang årligt (bl.a. mekanik, systemsoftwarens aktualitet).
Desuden kan cykelproducenten eller cykelhandleren lagre et
antal kørte kilometer i systemet med henblik på serviceter-
minen. I så fald vil cykelcomputeren angive den forfaldne
servicetermin med visningen (f)
Ved behov for service eller reparation af eBiken bedes du
kontakte en autoriseret cykelhandler.
Kundeservice og anvendelsesrådgivning
Ved alle spørgsmål til eBike-systemet og dets komponenter
bedes du kontakte en autoriseret cykelhandler.
Kontaktdata for autoriserede cykelhandlere finder du på
hjemmesiden www.bosch-ebike.com.
Bortskaffelse
Drivenhed, cykelcomputer inkl. betjeningsen-
hed, akku, hastighedssensor, tilbehør og em-
ballage skal indsamles og genbruges iht. gæl-
dende miljøforskrifter.
Smid ikke eBikes og deres komponenter ud sammen med
husholdningsaffaldet!
Iht. det europæiske direktiv
2012/19/EU skal kasseret el-værktøj og iht.
det europæiske direktiv 2006/66/EF skal de-
fekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles
separat og genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.
Kasserede Bosch eBike-komponenter bedes afleveret hos en
autoriseret cykelhandler.
Ret til ændringer forbeholdes.
1 207 020 XBP | (14.05.2018)
Afhjælpning
Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
Bosch eBike-forhandleren.
Kontakt Bosch eBike-forhandleren.
Kontakt Bosch eBike-forhandleren.
Genstart dit eBike-system ved at slukke og tænde igen.
.
Bosch eBike Systems

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: