Download  Print this page

Advertisement

Svensk – 6​
Kod
Orsak
860, 861
Fel på spänningsförsörjningen
870, 871
Kommunikationsfel
880
883...885
889
Internt ABS-fel
890
ABS-kontrollampan är defekt eller saknas,
möjlig felfunktion hos ABS.
Ingen visning Internt fel på cykeldatorn
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
Inga av komponenterna, inklusive drivenheten får doppas i
vatten eller rengöras med tryckvatten.
Vid rengöring av din cykeldator, använd en mjuk trasa som
endast är fuktad med vatten. Använd inga rengöringsmedel.
eBike-systemet ska genomgå teknisk kontroll minst en gång
om året (bl.a. mekanik, uppdatering av
systemprogramvaran).
Dessutom kan cykeltillverkaren eller återförsäljaren lägga in
ett datum för service i systemet. I detta fall visar cykeldatorn
när det är dags för service med visningen (f)
För service eller reparationer på eBike vänder du dig till en
auktoriserad fackhandlare.
Kundtjänst och applikationsrådgivning
Vid alla frågor om eBike-systemet och dess komponenter
vänder du dig till en auktoriserad fackhandlare.
Kontaktdata till auktoriserade cykelhandlare hittar du på
internetsidan www.bosch-ebike.com.
Avfallshantering
Drivenhet, cykeldator inkl. manöverenhet,
batteri, hastighetssensor, tillbehör och
förpackningar skall återvinnas på ett
miljövänligt sätt.
Släng inte eBikes och dess komponenter i hushållsavfallet!
Enligt det europeiska direktivet
2012/19/EU skall obrukbara elektriska
apparater och enligt det europeiska direktivet
2006/66/EG felaktiga eller förbrukade
batterier samlas in separat och tillföras en
miljöanpassad avfallshantering.
Lämna ej funktionsdugliga batterier och cykeldatorer till en
auktoriserad cykelhandlare.
Ändringar förbehålles.
1 207 020 XBP | (14.05.2018)
Åtgärd
Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.
Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.
Kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.
Kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.
Starta om eBike-systemet genom att stänga av det och sätta på det
igen.
.
Bosch eBike Systems

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: