Download  Print this page

Advertisement

Visningar och inställningar av
cykeldatorn
Indikering batteristatus
Batteriladdningssymbolen (g) visar laddningsstatus för
eBikebatteriet. eBike-batteriets laddning kan också läsas av
på LED:erna på själva batteriet.
På visningen (g) motsvarar varje stapel på batterisymbolen
cirka 20 % kapacitet:
eBike-batteriet är helt laddat.
eBike-batteriet bör underhållsladdas.
Laddindikeringdslysdioderna på batteriet
slocknar. Kapaciteten för assistans av drivningen
är förbrukad och assistansen stängs av mjukt.
Resterande kapacitet används för belysningen,
skärmen blinkar.
eBike-batteriets kapacitet räcker för ytterligare
cirka 2 timmars cykelbelysning.
Hastighets- och avståndsvisningar
På hastighetsmätarvisningen (a) visas alltid den aktuella
hastigheten.
På visningen (i) visas som standard alltid den senaste
inställningen. Genom att upprepade gånger trycka
medellänge
på knappen – visas efter varandra
färdsträckan TRIP, totalt antal cyklade kilometer TOTAL och
batteriets räckvidd RANGE. Genom att kort trycka
knappen – minskas assistansnivån!)
För att återställa färdsträckan TRIP väljer du färdsträcka
TRIP och trycker samtidigt länge
Först visas RESET på skärmen. Om du fortsätter att trycka
på båda knapparna ställs färdsträckan TRIP till 0.
För att återställa räckvidden RANGE väljer du räckvidd
RANGE och trycker samtidigt länge
–. Först visas RESET på skärmen. Om du fortsätter att trycka
på båda knapparna ställs färdsträckan TRIP till 0.
Du kan ställa om visade värden från kilometer till miles
genom att hålla knappen – intryckt
av-knappen (1) .
För underhållsändamål går det att läsa av de olika
delsystemens versionsstatus och deras typdelnummer, i den
mån delsystemen lämnar ifrån sig dessa informationer
Kod
Orsak
410
En eller flera knappar på cykeldatorn är
blockerade.
414
Anslutningsproblem med manöverenheten Låt kontrollera anslutningar och förbindelser
418
En eller flera knappar på cykeldatorn är
blockerade.
419
Konfigurationsfel
422
Anslutningsproblem hos drivenheten
423
Anslutningsproblem med eBike-batteriet
Bosch eBike Systems
på knapparna + och –.
på knapparna + och
och kort trycka på på-/
Åtgärd
Kontrollera om knappar har fastnat t.ex. på grund av att smuts
trängt in. Rengör knapparna i förekommande fall.
Kontrollera om knappar har fastnat t.ex. på grund av att smuts
trängt in. Rengör knapparna i förekommande fall.
Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.
Låt kontrollera anslutningar och förbindelser
Låt kontrollera anslutningar och förbindelser
(beroende på delsystem). När systemet är avstängt, tryck
samtidigt på knapparna – och + och bekräfta därefter med
på-/av-knappen (1).
USB-uttaget är reserverat för anslutning av diagnossystem.
USB-uttaget har ingen annan funktion.
USB-anslutningen måste alltid vara helt förslutet med
u
skyddet (8).
Åtgärd
Starta cykeldatorn
Stäng av cykeldatorn
Öka assistans
Minska assistans
Visning TRIP, TOTAL, RANGE,
assistansläge
Tända cykelbelysningen
Släcka cykelbelysningen
Återställa färdsträckan
Aktivera påskjutningshjälp
Utföra påskjutningshjälp
Ställ om från kilometer till miles
A)B)
Begär versionsstatus 
Ställa in bildskärmens ljusstyrka
A) eBike-systemet måste vara avstängt.
B) Informationen visas som löpande text.
C) Bildskärmen skall vara avstängd.
Visning felkod
eBike-systemets komponenter kontrolleras ständigt
automatiskt. Om ett fel konstateras visas respektive felkod
på cykeldatorn.
Beroende på typ av fel stängs i förekommande fall även
drivningen av. De går dock att fortsätta cykla utan hjälp av
drivningen. Innan du ger dig ut på en ny tur bör du dock
kontrollera eBike.
Låt endast auktoriserade cykelverkstäder utföra
u
reparationer.
Svensk – ​ 3
Knappar Varaktighet
Valfri
Valfri
+
+
+
– +
WALK
1.
2. godtycklig
+
1. håll inne
2.
– +
1. håll inne
2.
C)
– +
1. håll inne
2.
– eller +
1 207 020 XBP | (14.05.2018)

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: