Download  Print this page

Advertisement

Sikkerhedsinstrukser
Læs alle sikkerhedsinstrukser og an-
visninger. Overholdes sikkerhedsinstruk-
serne og anvisningerne ikke, er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæ-
stelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til
fremtidig brug.
Det i brugsanvisningen anvendte begreb akku vedrører alle
originale Bosch eBike-akkuer.
Lad dig ikke aflede af visningen på cykelcomputeren.
u
Hvis du ikke koncentrerer dig 100 % om trafikken, risike-
rer du at blive involveret i en ulykke. Hvis du ønsker at fo-
retage indtastninger i din cykelcomputer ud over under-
støtningsniveauet, skal du standse og indtaste de pågæl-
dende data.
Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne og in-
u
struktionerne i alle brugsanvisninger til eBike-syste-
met og i brugsanvisningen til din eBike.
Produkt- og ydelsesbeskrivelse
Beregnet anvendelse
Cykelcomputeren Purion er beregnet til styring af et Bosch
eBike-system og til visning af køredata.
Ud over de her viste funktioner er det til enhver tid muligt, at
der indføres softwareændringer til fejlafhjælpning og til funk-
tionsudvidelser.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de afbildede komponenter vedrører illu-
strationerne på grafiksiderne i begyndelsen af vejledningen.
Enkelte billeder i denne brugsanvisning kan, afhængigt af din
eBikes udstyr, afvige en smule fra de faktiske forhold.
(1) Tænd/sluk-tast cykelcomputer
(2) Tasten Skubbehjælp WALK
(3) Fastgørelsesskrue cykelcomputer
(4) Holder til cykelcomputer
(5) Tasten Sænk understøtning –
(6) Tasten Forøg understøtning +
(7) Display
(8) Beskyttelseskappe til USB-bøsning
(9) USB-diagnosebøsning (kun til vedligeholdelsesar-
bejde)
(10) Batterirumslåg
Visningselementer cykelcomputer
(a) Speedometervisning
(b) Indikator enhed km/h
(c) Indikator enhed mph
(d) Indikator for samlet distance TOTAL
(e) Indikator for rækkevidde RANGE
Bosch eBike Systems
(f) Indikator for service
(g) Akku-ladetilstandsindikator
(h) Indikator belysning
(i) Indikator for understøtningsniveau/serviceindikator
(j) Indikator for strækning TRIP
Tekniske data
Cykelcomputer
Produktkode
A)
Batterier
Driftstemperatur
Opbevaringstemperatur
B)
Kapslingsklasse
Vægt, ca.
A) Vi anbefaler at benytte de batterier, der tilbydes af Bosch. De
kan rekvireres hos din cykelhandler
(varenummer: 1 270 016 819).
B) ved lukket USB-afdækning
Bosch eBike-System anvender FreeRTOS
(se http://www.freertos.org).
Brug
Symboler og deres betydning
Symbol
Forklaring
kort tastetryk (kortere end 1 sekund)
middellangt tastetryk (mellem 1 sekund og
2,5 sekunder)
langt tastetryk (længere end 2,5 sekunder)
Ibrugtagning
Forudsætninger
eBike-systemet kan kun aktiveres, når følgende forudsætnin-
ger er opfyldt:
– En tilstrækkeligt opladet akku er indsat (se brugsan-
visning til akkuen).
– Hastighedssensoren er tilsluttet rigtigt (se brugsanvisning
til drivenheden).
Til-/frakobling af eBike-system
For tilkobling af eBike-systemet har du følgende muligheder:
– Tryk med indsat eBike-akku på cykelcomputerens tænd/
sluk-tast (1).
– Tryk på eBike-akkuens tænd/sluk-tast (se brugsanvisning
til akkuen).
Drevet aktiveres, så snart du træder i pedalerne (undtagen i
funktionen skubbehjælp eller i understøtningsniveauet
OFF). Motoreffekten retter sig efter det indstillede under-
støtningsniveau på cykelcomputeren.
Dansk – ​ 1
Purion
BUI210
BUI215
2 × 3 V CR2016
°C
–5...+40
°C
–10...+50
IP 54 (støv- og stæn-
kvandsbeskyttet)
kg
0,1
1 207 020 XBP | (14.05.2018)

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: