Download  Print this page

Advertisement

Dansk – 2​
Så snart du i normal funktion holder op med at træde i peda-
lerne, eller så snart du har nået en hastighed på
25/45 km/h, frakobles understøtningen fra eBike-drevet.
Drevet aktiveres automatisk igen, så snart du træder i peda-
lerne, og hastigheden ligger under 25/45 km/h.
For frakobling af eBike-systemet har du følgende mulighe-
der:
– Tryk på cykelcomputerens tænd/sluk-tast (1).
– Slå eBike-akkuen fra på dens tænd/sluk-tast (der findes
løsninger fra cykelproducenter, hvor der ikke er adgang til
akkuens tænd/sluk-tast; se cykelproducentens vejled-
ning).
Efter frakobling lukkes systemet ned, hvilket tager ca. 3 se-
kunder. Det er først muligt at genindkoble systemet efter
udløbet af denne tid.
Hvis eBiken ikke bevæges i ca. 10 minutter, og der ikke tryk-
kes på nogen tast på cykelcomputeren, slukkes eBike-syste-
met automatisk for at spare energi.
Bemærk: Sluk altid eBike-systemet, når du parkerer eBiken.
Bemærk: Skulle cykelcomputerens batterier være tomme,
kan du alligevel tænde din eBike på cyklens akku. Det anbe-
fales imidlertid at skifte de interne batterier hurtigst muligt
for at undgå beskadigelser.
Energiforsyning af cykelcomputeren
Cykelcomputeren forsynes med spænding via to CR2016-
knapceller.
Skift af batterier (se billede A)
Hvis cykelcomputeren viser LOW BAT på displayet, skal du
tage cykelcomputeren af styret, idet du skruer cykelcompu-
terens fastgørelsesskrue (3) ud. Åbn batteridækslet (10)
med en passende mønt, tag de brugte batterier ud, og ind-
sæt nye batterier af typen CR 2016. De af Bosch anbefalede
batterier fås hos din cykelhandler.
Sørg for korrekt polaritet ved isætning af batterierne.
Luk batterirummet igen, og fastgør cykelcomputeren med
fastgørelsesskruen (3) på din eBikes styr.
Til-/frakobling af skubbehjælp
Skubbehjælpen kan gøre det lettere for dig at skubbe eBi-
ken. Hastigheden i denne funktion afhænger af det valgte
gear og kan komme op på maks. 6 km/h. Jo lavere det valgte
gear er, desto mindre er hastigheden i funktionen skubbe-
hjælp (ved fuld ydelse).
Funktionen "skubbehjælp" må udelukkende anvendes
u
ved skubning af eBiken. Hvis eBikens hjul ikke har kon-
takt med underlaget, når skubbehjælpen anvendes, er
der fare for personskader.
For at aktivere skubbehjælpen skal du trykke kort på tasten
WALK på din cykelcomputer. Efter aktiveringen trykker du
på tasten + inden for 3 sek. og holder den inde. eBikens drev
tilkobles.
Skubbehjælpen frakobles, når en af følgende hændelser
indtræffer:
– Du slipper tasten +,
1 207 020 XBP | (14.05.2018)
– eBikens hjul blokeres (f.eks. hvis man bremser eller
støder på en forhindring),
– hastigheden overskrider 6 km/h.
Bemærk: Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i understøt-
ningsniveauet OFF.
Bemærk: Ved nogle systemer kan skubbehjælpen startes di-
rekte ved at trykke på tasten WALK.
Indstilling af understøtningsniveau
På cykelcomputeren kan du indstille, hvor meget eBike-dre-
vet skal understøtte dig, når du træder i pedalerne. Under-
støtningsniveauet kan til enhver tid ændres, også under kør-
sel.
Bemærk: I enkelte udførelser er det muligt, at understøt-
ningsniveauet er forindstillet og ikke kan ændres. Det er og-
så muligt, at der kan vælges mellem færre understøtningsni-
veauer end angivet her.
Hvis eBiken af producenten er konfigureret med eMTB Mo-
de, erstattes understøtningsniveauet SPORT af eMTB. I
eMTB Mode tilpasses understøtningsfaktoren og drejnings-
momentet dynamisk i afhængighed af trædekraften på peda-
lerne. eMTB Mode fås kun til drev med Performance Line
CX.
Følgende understøtningsniveauer står maksimalt til rådig-
hed:
– OFF: Motorunderstøtningen er slået fra, og eBiken kan
kun bevæges frem ved at træde i pedalerne som på en
normal cykel. Skubbehjælpen kan ikke aktiveres i dette
understøtningsniveau.
– ECO: god understøtning ved maksimal effektivitet, for
maksimal rækkevidde
– TOUR: ensartet understøtning, til ture med stor række-
vidde
– SPORT/eMTB:
SPORT: kraftfuld understøtning, til sportslig kørsel på ku-
perede strækninger samt til bytrafik
eMTB: optimal understøtning i alle typer terræn, sportslig
start, forbedret dynamik, maksimal ydeevne
– TURBO: maksimal understøtning op til høje trædefre-
kvenser, til sportslig kørsel
For at forøge understøtningsniveauet skal du trykke kort
på tasten + (6) på cykelcomputeren en eller flere gange, ind-
til det ønskede understøtningsniveau ses i visningen (i), og
for at sænke trykker du kort
Hvis TRIP, TOTAL eller RANGE er indstillet i visningen, vises
det valgte understøtningsniveau kun kortvarigt (ca. 1 se-
kund) ved omskiftning.
Tænd/sluk af cykelbelysning
I udførelsen, hvor kørelyset strømforsynes via eBike-syste-
met, kan du med et middellangt tryk
forlys og baglys samtidig. Cykelbelysningen kan slukkes med
et langt tryk
på tasten +.
Når lyset er tændt, vises belysningssymbolet (h).
Cykelcomputeren lagrer lysstatus og aktiverer i givet fald ly-
set efter en genstart svarende til den lagrede status.
på tasten – (5).
på tasten + tænde
Bosch eBike Systems

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: