Download  Print this page

Advertisement

Als de aanduiding TRIP, TOTAL of RANGE is ingesteld, dan
verschijnt het gekozen ondersteuningsniveau bij het om-
schakelen maar even (ca. 1 seconde) in de aanduiding.
Fietsverlichting in-/uitschakelen
In de uitvoering waarbij het rijlicht door het eBike-systeem
gevoed wordt, kunnen door middellang drukken
toets + tegelijk voorlicht en achterlicht ingeschakeld wor-
den. Voor het uitschakelen van de fietsverlichting drukt u
lang
op de toets +.
Bij ingeschakeld licht wordt het verlichtingssymbool (h)
weergegeven.
De boordcomputer slaat de lichtstatus op en activeert over-
eenkomstig de opgeslagen status eventueel het licht na een
herstart.
Het in- en uitschakelen van de fietsverlichting heeft geen in-
vloed op de achtergrondverlichting van het display.
Aanduidingen en instellingen van de
boordcomputer
Accu-oplaadaanduiding
De accu-oplaadaanduiding (g) geeft de laadtoestand van de
eBike-accu aan. De laadtoestand van de eBike-accu kan
eveneens bij de leds op de accu zelf afgelezen worden.
In de aanduiding (g) komt elk balkje in het accusymbool
overeen met een capaciteit van ongeveer 20 %:
De eBike-accu is volledig geladen.
De eBike-accu moet bijgeladen worden.
De leds van de laadtoestandsaanduiding op de ac-
cu gaan uit. De capaciteit voor de ondersteuning
van de aandrijving is opgebruikt en de ondersteu-
ning wordt stilaan uitgeschakeld. De resterende
capaciteit wordt voor de verlichting ter beschik-
king gesteld, de aanduiding knippert.
De capaciteit van de eBike-accu is voldoende voor
nog ongeveer 2 uur fietsverlichting.
Snelheids- en afstandsaanduidingen
In de snelheidsmeteraanduiding (a) verschijnt altijd de actu-
ele snelheid.
In de aanduiding (i) verschijnt standaard altijd de laatste in-
stelling. Door herhaaldelijk middellang te drukken
toets – verschijnen achtereenvolgens het rijtraject TRIP, het
totale aantal kilometers TOTAL en het bereik van de accu
RANGE. (Door kort drukken
dersteuningsniveau verlaagd!)
Voor het terugzetten van het rijtraject TRIP kiest u het rijtra-
ject TRIP en drukt u gelijktijdig lang
Eerst verschijnt op het display RESET. Wanneer u beide
toetsen blijft indrukken, wordt het rijtraject TRIP op 0 gezet.
Voor het terugzetten van het bereik RANGE kiest u het be-
reik RANGE en drukt u gelijktijdig lang
Bosch eBike Systems
op de
op de
op de toets – wordt het on-
op de toetsen + en –.
op de toetsen + en
–. Eerst verschijnt op het display RESET. Wanneer u beide
toetsen blijft indrukken, wordt het rijtraject TRIP op 0 gezet.
U kunt de weergegeven waarden van kilometer in mijl veran-
deren door de toets – ingedrukt te houden
aan/uit-toets (1) te drukken .
Voor onderhoudsdoeleinden kunnen de versies van de deel-
systemen en hun onderdeelnummers opgevraagd worden,
mits de deelsystemen deze informatie doorgeven (afhanke-
lijk van het deelsysteem). Druk bij uitgeschakeld systeem
tegelijk op de toetsen – en + en bedien vervolgens de aan/
uit-toets (1).
De USB-bus is voor de aansluiting van diagnosesystemen
voorbehouden. De USB-bus heeft verder geen functie.
De USB-aansluiting moet met het beschermkapje (8)
u
altijd volledig gesloten zijn.
Actie
Boordcomputer inschakelen
Boordcomputer uitschakelen
Ondersteuning verhogen
Ondersteuning verminderen
Aanduiding TRIP, TOTAL, RAN-
GE, ondersteuningsmodi
Fietsverlichting inschakelen
Fietsverlichting uitschakelen
Rijtraject terugzetten
Duwhulp activeren
Duwhulp uitvoeren
Van kilometer in mijl veranderen
A)B)
Versies opvragen
Displayhelderheid instellen
A) Het eBike-systeem moet uitgeschakeld zijn.
B) De informatie wordt als lopende tekst weergegeven.
C) Het display moet uitgeschakeld zijn.
Aanduiding foutcode
De componenten van het eBike-systeem worden permanent
automatisch gecontroleerd. Wordt een fout vastgesteld, dan
verschijnt de betreffende foutcode op de boordcomputer.
Afhankelijk van de aard van de fout wordt de aandrijving
eventueel automatisch uitgeschakeld. Verder rijden zonder
ondersteuning door de aandrijving is echter altijd mogelijk.
Vóór verdere ritten moet de eBike gecontroleerd worden.
Laat alle reparaties uitsluitend door een geautoriseer-
u
de rijwielhandelaar uitvoeren.
Nederlands – ​ 3
en kort op de
Toetsen Duur
willekeurig
willekeurig
+
+
+
– +
WALK
1.
2. willekeurig
+
1. vasthou-
den
2.
– +
1. vasthou-
den
2.
C)
– +
1. vasthou-
den
– of +
2.
1 207 020 XBP | (14.05.2018)

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: