Download  Print this page

Advertisement

Lyset på sykkelen har ingen innflytelse på bakgrunnslyset til
displayet.
Visninger og innstillinger på
kjørecomputeren
Indikator for batteriladenivå
Ladetilstandsindikatoren (g) viser ladetilstanden til eBike-
batteriet. Ladetilstanden til eBike-batteriet vises også av
lysdiodene på selve batteriet.
I visningen (g) tilsvarer hver strek i batterisymbolet
ca. 20 %:
eBike-batteriet er fulladet.
eBike-batteriet bør lades opp.
LED-lampene til ladetilstandsvisningen på
batteriet slukker. Kapasiteten til fremdriftshjelp er
brukt opp, og hjelpen kobles ut litt etter litt.
Kapasiteten som er igjen, står til disposisjon for
lys. Visningen blinker.
Kapasiteten til eBike-batteriet rekker til lys på
sykkelen i ca. 2 timer.
Visning av hastighet og distanse
I speedometervisningen (a) vises alltid hastigheten for
øyeblikket.
I visningen (i) vises som standard alltid den siste
innstillingen. Ved gjentatte middels lange trykk på
knappen – vises turstrekning TRIP, kilometer totalt TOTAL
og batteriets rekkevidde RANGE. (Kort trykk
knappen – gjør at nivået på hjelpen senkes!)
For å nullstille turstrekningen TRIP velger du
kjørestrekningen TRIP og trykker samtidig lenge på
knappene + og –. Først vises RESET på displayet. Hvis du
fortsetter å trykke på de to knappene, stilles turstrekningen
TRIP på 0.
For å nullstille rekkevidden RANGE velger du rekkevidden
RANGE og trykker samtidig lenge på
Først vises RESET på displayet. Hvis du fortsetter å trykke
på de to knappene, stilles turstrekningen TRIP på 0.
Du kan endre verdiene som vises, fra kilometer til miles ved
å holde knappen – inntrykt
knappen (1) .
Kode
Årsak
410
Én eller flere knapper på kjørecomputeren
er blokkert.
414
Forbindelsesproblem på
betjeningsenheten
418
Én eller flere knapper på
betjeningsenheten er blokkert.
419
Konfigurasjonsfeil
Bosch eBike Systems
knappene + og –.
og trykke kort på av/på-
For vedlikehold kan versjonene til delsystemene og deres
typedelenummer vises dersom delsystemene gir denne
informasjonen videre (avhengig av delsystemet). Med
systemet slått av trykker du samtidig på knappene – og + og
trykker deretter på av/på-knappen (1).
USB-kontakten er forbeholdt tilkobling av
diagnosesystemer. USB-kontakten har ingen annen
funksjon.
USB-inngangen må alltid være helt lukket med
u
beskyttelsesdekselet (8).
Handling
Slå på kjørecomputeren
Slå av kjørecomputeren
Øke fremdriftshjelpen
Redusere fremdriftshjelpen
Visning TRIP, TOTAL, RANGE,
fremdriftshjelpmoduser
Slå på lysene på sykkelen
Slå av lysene på sykkelen
Nullstille turstrekning
Skrivere skyvehjelp
Utføre skyvehjelp
Stille om fra kilometer til miles
A)B)
Vise versjon 
Stille inn displaylysstyrke
A) eBike-systemet må være slått av.
B) Informasjonen vises som rulletekst.
C) Displayet må være slått av.
Visning av feilkode
Komponentene i eBike-systemet kontrolleres hele tiden
automatisk. Hvis en feil blir oppdaget, vises en feilkode på
kjørecomputeren.
Avhengig av feiltypen koples motoren eventuelt også
automatisk ut. Videresykling uten støtte fra motoren er alltid
mulig. Elsykkelen bør inspiseres før du sykler flere turer.
Få utført alle reparasjoner hos en autorisert
u
sykkelforhandler.
Løsning
Kontroller om knappene er blokkert, for eksempel på grunn av
skitt. Rengjør eventuelt knappene.
Få kontrollert tilkoblingene og forbindelsene
Kontroller om knappene er blokkert, for eksempel på grunn av
skitt. Rengjør eventuelt knappene.
Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.
Norsk – ​ 3
Knapper Varighet
Etter ønske
Etter ønske
+
+
+
– +
WALK
1.
+
2. etter ønske
1. hold
2.
– +
1. hold
2.
C)
– +
1. hold
2.
– eller +
1 207 020 XBP | (14.05.2018)

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: