Download  Print this page

Advertisement

Tænding og slukning af cykelbelysningen har ingen indfly-
delse på displayets baggrundsbelysning.
Cykelcomputerens visninger og
indstillinger
Akku-ladetilstandsindikator
Akku-ladetilstandsindikatoren (g) viser eBike-akkuens lade-
tilstand. eBike-akkuens ladetilstand kan også aflæses på lys-
dioderne på selve akkuen.
I visningen (g) svarer hver bjælke i akkusymbolet til ca. 20 %
kapacitet:
eBike-akkuen er ladet helt op.
eBike-akkuen bør genoplades.
Ladetilstandsindikatorens lysdioder på akkuen
slukkes. Kapaciteten til understøtning af fremdrif-
ten er brugt op, og understøtningen frakobles
blidt. Den resterende kapacitet stilles til rådighed
for belysningen, og indikatoren blinker.
eBike-akkuens resterende kapacitet rækker til ca.
2 timers cykelbelysning.
Hastigheds- og afstandsvisninger
I speedometervisningen (a) ses altid den aktuelle hastighed.
I visningen (i) ses som standard altid den sidste indstilling.
Ved gentagne middellange tryk
anden kørestrækningen TRIP, samlet antal kilometer TOTAL
og akkuens RANGE rækkevidde. (Ved kortvarigt tryk
tasten – sænkes understøtningsniveauet!)
For nulstilling af kørestrækningen TRIP vælger du køre-
strækningen TRIP og trykker samtidig længe
og –. Først vises RESET på displayet. Hvis du fortsat trykker
på begge taster, sættes kørestrækningen TRIP til 0.
For nulstilling af rækkevidden RANGE vælger du rækkevid-
den RANGE og trykker samtidig længe
Først vises RESET på displayet. Hvis du fortsat trykker på
begge taster, sættes kørestrækningen TRIP til 0.
Du kan ændre de viste værdier fra kilometer til miles ved at
holde tasten – nede
og kort trykke på tænd/sluk-tasten
(1) .
I forbindelse med vedligeholdelsesarbejde kan der forespør-
ges om delsystemernes versioner og deres typedelnumre,
Kode
Årsag
410
En eller flere af cykelcomputerens taster
er blokeret.
414
Forbindelsesproblem for betjeningsenhe-
den
418
En eller flere af betjeningsenhedens taster
er blokeret.
419
Konfigurationsfejl
422
Forbindelsesproblem for drivenheden
Bosch eBike Systems
på tasten – vises efter hin-
på tasterne +
på tasterne + og –.
Afhjælpning
Kontrollér, om tasterne klemmer, f.eks. fordi på grund af snavs.
Rengør om nødvendigt tasterne.
Få kontrolleret tilslutninger og forbindelser
Kontrollér, om tasterne klemmer, f.eks. fordi på grund af snavs.
Rengør om nødvendigt tasterne.
Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
Bosch eBike-forhandleren.
Få kontrolleret tilslutninger og forbindelser
såfremt delsystemerne videregiver disse informationer (af-
hængigt at delsystemet). Tryk med slukket system samtidig
på tasterne – og + og aktivér derefter tænd/sluk-tasten (1).
USB-bøsningen er forbeholdt tilslutning af diagnosesyste-
mer. USB-bøsningen har ingen andre funktioner.
USB-tilslutningen skal altid være helt lukket med be-
u
skyttelseskappen (8).
Handling
Tænd cykelcomputer
Sluk cykelcomputer
Forøg understøtning
Nedsæt understøtning
Visning TRIP, TOTAL, RANGE,
understøtningstilstande
Tænd cykelbelysning
Sluk cykelbelysning
Nulstil kørestrækning
Aktivér skubbehjælp
Udfør skubbehjælp
Omstil fra kilometer til miles
A)B)
Forespørg om versioner 
C)
Indstil displaylysstyrke
A) eBike-systemet skal være slukket.
B) Informationerne vises som løbende tekst.
C) Displayet skal være slukket.
Visning af fejlkode
eBike-systemets komponenter kontrolleres hele tiden auto-
matisk. Hvis der konstateres en fejl, vises den pågældende
fejlkode på cykelcomputeren.
Afhængigt af fejlens type er det muligt, at drevet slås fra au-
tomatisk. Det er dog altid muligt at køre videre uden under-
støtning fra drevet. Før du kører flere ture, bør eBiken kon-
trolleres.
Lad kun en autoriseret cykelhandler udføre reparatio-
u
ner.
Dansk – ​ 3
Taster
Varighed
Vilkårlig
Vilkårlig
+
+
+
– +
WALK
1.
2. vilkårligt
+
1. holdes
2.
– +
1. holdes
2.
– +
1. holdes
2.
– eller +
1 207 020 XBP | (14.05.2018)

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: