Download  Print this page

Advertisement

Norsk – 2​
Motoren aktiveres så snart du trår på pedalene (unntatt i
funksjonen skyvehjelp eller i fremdriftshjelpnivået OFF).
Motoreffekten avhenger av nivået på fremdriftshjelpen som
er stilt inn på kjørecomputeren.
Når du slutter å trå på pedalene i normalmodus, eller så snart
sykkelen har kommet opp i en hastighet på 25/45 km/h,
kobles hjelpen fra eBike-motoren ut. Motoren aktiveres
automatisk igjen når du trår på pedalene og hastigheten er
under 25/45 km/h.
Du slår av eBike-systemet på følgende måter:
– Trykk på av/på-knappen (1) til kjørecomputeren.
– Slå av eBike-batteriet med knappen til batteriet. (Det
finnes løsninger som er spesifikke for
sykkelprodusentene som ikke gir tilgang til av/på-
knappen til batteriet; se bruksanvisningen for batteriet).
Etter utkoblingen slås systemet av. Dette tar ca. 3 sekunder.
Det er ikke mulig å slå det på igjen umiddelbart før det er helt
stoppet.
Hvis ikke elsykkelen beveges og ingen knapp på
kjørecomputeren trykkes på ca. 10 minutter, slås eBike-
systemet automatisk av for å spare energi.
Merknad: Slå alltid av eBike-systemet når du parkerer
elsykkelen.
Merknad: Hvis batteriene til kjørecomputeren er tomme,
kan du fortsatt slå på eBike med sykkelbatteriet. Det
anbefales imidlertid at batteriene byttes snarest mulig, slik
at du unngår skader.
Kjørecomputerens strømforsyning
Kjørecomputeren får spenning fra to CR2016-knappceller.
Skifte batterier (se bilde A)
Hvis LOW BAT vises på displayet til kjørecomputeren, tar du
kjørecomputeren fra styret ved å skru ut festeskruen (3) til
kjørecomputeren. Åpne dekselet til batterirommet (10) med
en mynt, ta ut de tomme batteriene og sett inn nye batterier
av typen CR 2016 . Du kan få kjøpt batteriene som anbefales
av Bosch, hos sykkelforhandleren.
Pass på riktig polaritet når du setter inn batteriene.
Lukk batterirommet igjen, og fest kjørecomputeren på styret
til din eBike med festeskruen (3).
Slå skyvehjelp på/av
Skyvehjelpen kan gjøre det lettere å skyve din eBike.
Hastigheten er i denne funksjonen avhengig av giret som er
satt i og kan oppnå maksimalt 6 km/h. Jo lavere gir som er
valgt, desto mindre er hastigheten i funksjonen skyvehjelp
(ved full effekt).
Funksjonen skyvehjelp må utelukkende brukes ved
u
skyving av eBike. Det er fare for personskader hvis
hjulene på eBike ikke har bakkekontakt mens
skyvehjelpen er i bruk.
For å aktivere skyvehjelpen trykker du kort på knappen
WALK på kjørecomputeren. Etter aktivering trykker du på
knappen + innen tre sekunder og holder den inne. Motoren
til elsykkelen kobles inn.
1 207 020 XBP | (14.05.2018)
Skyvehjelpen slås av i følgende situasjoner:
– Du slipper knappen +,
– hjulene på eBike blir blokkert (f.eks. på grunn av
bremsing eller støt mot en hindring),
– hastigheten overskrider 6 km/h.
Merk: Skyvehjelpen kan ikke aktiveres i
fremdriftshjelpnivået OFF.
Merk: På enkelte systemer kan skyvehjelpen startes direkte
ved at man trykker på knappen WALK.
Stille inn fremdriftshjelpnivået
Du kan stille inn på kjørecomputeren hvor mye tråhjelp du
skal få av eBike-motoren. Nivået på fremdriftshjelpen kan
endres også mens du er på tur.
Merk: På enkelte utførelser kan nivået på fremdriftshjelpen
være forhåndsinnstilt og ikke mulig å endre. Antallet
fremdriftshjelpnivåer kan også være mindre enn beskrevet
her.
Hvis eBike er konfigurert med eMTB Mode av produsenten,
erstattes fremdriftshjelpnivået SPORT av eMTB. I eMTB
Mode tilpasses fremdriftshjelpfaktoren og dreiemomentet
dynamisk i samsvar med tråkkekraften på pedalene. eMTB
Mode er bare tilgjengelig for drivenheter i Performance Line
CX.
Sykkelen har følgende fremdriftshjelpnivåer som
maksimum:
– OFF: Hjelpen fra motoren er slått av, og eBike kan brukes
som en vanlig tråsykkel. Skyvehjelpen kan ikke aktiveres i
dette fremdriftshjelpnivået.
– ECO: aktiv hjelp ved maksimal effektivitet, for maksimal
rekkevidde
– TOUR: konstant hjelp, for turer med stor rekkevidde
– SPORT/eMTB:
SPORT: kraftfull hjelp, for sportslig sykling i kupert
terreng og i bytrafikk
eMTB: optimal hjelp i ethvert terreng, sportslig
igangkjøring, forbedret dynamikk, maksimal ytelse
– TURBO: maksimal hjelp opp til høy tråkkfrekvens, for
sportslig sykling
For å øke hjelpen trykker du kort på
kjørecomputeren gjentatte ganger til ønsket nivå på hjelpen
vises i (i). For å senke nivået trykker du kort på
knappen – (5).
Hvis TRIP, TOTAL eller RANGE er stilt inn i visningen, vises
dette på displayet en kort stund (ca. 1 sekund) ved endring
av hjelpen.
Slå lysene på sykkelen på/av
I utførelsen der sykkellyset får strøm fra eBike-systemet kan
front- og baklykten slås på samtidig med et middels langt
trykk  på knappen +. For å slå av lysene på sykkelen
trykker du lenge
på knappen +.
Når lyset er slått på, vises belysningssymbolet (h).
Kjørecomputeren lagrer lysstatusen og aktiverer lyset i
samsvar med den lagrede statusen etter en ny start.
knappen + (6) på
Bosch eBike Systems

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: