Download  Print this page

Advertisement

Nederlands – 2​
– Druk op de aan/uit-toets van de eBike-accu (zie gebruiks-
aanwijzing van de accu).
De aandrijving wordt geactiveerd, zodra u op de pedalen
trapt (behalve in de functie duwhulp of op ondersteuningsni-
veau OFF). Het motorvermogen richt zich naar het ingestel-
de ondersteuningsniveau op de boordcomputer.
Zodra u in de normale modus stopt met op de pedalen te
trappen of zodra u een snelheid van 25/45 km/h heeft be-
reikt, wordt de ondersteuning door de eBike-aandrijving uit-
geschakeld. De aandrijving wordt automatisch weer geacti-
veerd, zodra u op de pedalen trapt en de snelheid onder
25/45 km/h ligt.
Voor het uitschakelen van het eBike-systeem heeft u de vol-
gende mogelijkheden:
– Druk op de aan/uit-toets (1) van de boordcomputer.
– Schakel de eBike-accu met de aan/uit-toets ervan uit (er
zijn van de fietsfabrikant afhankelijke oplossingen moge-
lijk waarbij de aan/uit-toets van de accu niet toegankelijk
is; zie gebruiksaanwijzing van de fietsfabrikant).
Na het uitschakelen wordt het systeem uitgeschakeld, dat
duurt ca. 3 seconden. Direct opnieuw inschakelen is pas
weer mogelijk, wanneer het uitschakelen is voltooid.
Als de eBike ongeveer 10 minuten lang niet bewogen wordt
en er niet op een toets op de boordcomputer gedrukt wordt,
dan schakelt het eBike-systeem omwille van energiebespa-
ring automatisch uit.
Aanwijzing: Schakel het eBike-systeem altijd uit, wanneer u
de eBike parkeert.
Aanwijzing: Als de batterijen van de boordcomputer leeg
zijn, dan kunt u uw eBike toch nog met de fietsaccu inscha-
kelen. Er wordt echter aanbevolen om de interne batterijen
zo snel mogelijk te vervangen om schade te vermijden.
Energievoorziening van de boordcomputer
De boordcomputer wordt door twee CR2016-knoopcellen
van spanning voorzien.
Batterijen verwisselen (zie afbeelding A)
Wanneer op het display van de boordcomputer LOW BAT
verschijnt, pakt u de boordcomputer van het stuur af door de
bevestigingsschroef (3) van de boordcomputer eruit te
draaien. Open het batterijvakdeksel (10) met een geschikte
munt, verwijder de lege batterijen en plaats de nieuwe batte-
rijen van het type CR 2016. De door Bosch aanbevolen bat-
terijen kunt u bij uw rijwielhandelaar verkrijgen.
Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste poolaan-
sluiting.
Sluit het batterijvak weer en bevestig de boordcomputer met
de bevestigingsschroef (3) aan het stuur van uw eBike.
Duwhulp in-/uitschakelen
De duwhulp kan het duwen van de eBike gemakkelijker ma-
ken. De snelheid in deze functie is afhankelijk van de inge-
schakelde versnelling en kan maximaal 6 km/h bereiken.
Hoe kleiner de gekozen versnelling, hoe lager de snelheid in
de functie duwhulp (bij volledig vermogen).
De functie duwhulp mag uitsluitend bij het duwen van
u
de eBike gebruikt worden. Hebben de wielen van de
1 207 020 XBP | (14.05.2018)
eBike bij het gebruik van de duwhulp geen contact met de
bodem, dan bestaat verwondingsgevaar.
Voor het activeren van de duwhulp drukt u kort op de toets
WALK op uw boordcomputer. Na de activering drukt u bin-
nen 3 s op de toets + en houdt u deze ingedrukt. De aandrij-
ving van de eBike wordt ingeschakeld.
De duwhulp wordt uitgeschakeld, zodra zich een van de vol-
gende situaties voordoet:
– u laat de toets + los,
– de wielen van de eBike worden geblokkeerd (bijv. door
het remmen of het raken van een obstakel),
– de snelheid komt boven 6 km/h.
Aanwijzing: De duwhulp kan in het ondersteuningsniveau
OFF niet geactiveerd worden.
Aanwijzing: Bij enkele systemen kan de duwhulp door het
indrukken van de toets WALK direct gestart worden.
Ondersteuningsniveau instellen
U kunt op de boordcomputer instellen hoe sterk de eBike-
aandrijving u bij het trappen ondersteunt. Het ondersteu-
ningsniveau kan altijd, ook tijdens het fietsen, gewijzigd wor-
den.
Aanwijzing: Bij afzonderlijke uitvoeringen is het mogelijk dat
het ondersteuningsniveau vooraf ingesteld is en niet gewij-
zigd kan worden. Het is ook mogelijk dat er kan worden ge-
kozen uit minder ondersteuningsniveaus dan hier vermeld.
Als de eBike door de fabrikant met de eMTB Mode geconfi-
gureerd werd, wordt het ondersteuningsniveau SPORT ver-
vangen door eMTB. In de eMTB Mode worden de onder-
steuningsfactor en het draaimoment dynamisch afhankelijk
van de trapkracht op de pedalen aangepast. De eMTB Mode
is alleen beschikbaar voor aandrijvingen van de Performance
Line CX.
De volgende ondersteuningsniveaus staan maximaal ter be-
schikking:
– OFF: de motorondersteuning wordt uitgeschakeld, de
eBike kan als een normale fiets alleen door te trappen
voortbewogen worden. De duwhulp kan in dit ondersteu-
ningsniveau niet geactiveerd worden.
– ECO: effectieve ondersteuning met maximale efficiëntie,
voor maximaal bereik
– TOUR: gelijkmatige ondersteuning, voor tochten met een
groot bereik
– SPORT/eMTB:
SPORT: krachtige ondersteuning, voor sportief fietsen op
bergachtige trajecten en voor stadsverkeer
eMTB: optimale ondersteuning op elk terrein, sportief
vertrekken, verbeterde dynamiek, maximale prestaties
– TURBO: maximale ondersteuning bij flink doortrappen,
voor sportief fietsen
Voor het verhogen van het ondersteuningsniveau drukt u
kort
op de toets + (6) op de boordcomputer en zo vaak
tot het gewenste ondersteuningsniveau in de aanduiding (i)
verschijnt, voor het verlagen kort
op de toets – (5).
Bosch eBike Systems

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: