Download  Print this page

Advertisement

Säkerhetsanvisningar
Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstår till följd av
att säkerhetsinstruktionerna och
anvisningarna inte följts kan orsaka elstöt,
brand och/eller allvarliga personskador.
Spara alla säkerhetsanvisningar och anvisningar.
Begreppet Batteri, som används i denna bruksanvisning
avser alla original Bosch eBike-batterier.
Låt dig inte distraheras av cykeldatorn. Om du inte
u
uteslutande koncentrerar dig på trafiken riskerar du att bli
inblandad i en olycka. Om du vill göra inmatningar i din
färddator utöver att skifta assistansnivå bör du stanna
och mata in önskade data.
Läs och beakta säkerhetsanvisningarna och
u
anvisningar i alla bruksanvisningarna för eBike-
systemet samt i bruksanvisningen för din eBike.
Produkt- och prestandabeskrivning
Ändamålsenlig användning
Cykeldatorn Purion är avsedd för styrning av ett Bosch
eBike-system och för visning av färddata.
Utöver de här beskrivna funktionerna kan det när som helst
hända att det görs programvaruändringar för att rätta fel
eller bygga ut funktionerna.
Illustrerade komponenter
Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till
bilderna i början av bruksanvisningen.
Vissa avbildningar i denna bruksanvisning kan, beroende på
utrustningen på din eBike, avvika något från de faktiska
förhållandena.
(1) På-/av-knapp cykeldator
(2) Knapp påskjutningshjälp WALK
(3) Fästskruv cykeldator
(4) Hållare cykeldator
(5) Knapp minska assistans –
(6) Knapp öka assistans +
(7) Display
(8) USB-uttagets skyddskåpa
(9) USB-diagnosuttag (endast i underhållssyfte)
(10) Batterifackets lock
Visningselement cykeldator
(a) Hastighetsmätare
(b) Visning enhet km/h
(c) Visning enhet mph
(d) Visning total distans TOTAL
(e) Visning räckvidd RANGE
(f) Visning service
(g) Indikering batteristatus
Bosch eBike Systems
(h) Visning belysning
(i) Visning assistansnivå/värdevisning
(j) Visning sträcka TRIP
Tekniska data
Cykeldator
Produktkod
A)
Batterier
Driftstemperatur
Förvaringstemperatur
B)
Skyddsklass
Vikt, ca.
A) Vi rekommenderar att batterier från Bosch används. Dessa
hittar du hos din cykelhandlare
(artikelnummer: 1 270 016 819).
B) vid stängd USB-kåpa
Bosch eBike-System använder FreeRTOS
(se http://www.freertos.org).
Drift
Symboler och deras betydelse
Symbol
Förklaring
Kort knapptryck (mindre än 1 sekund)
Medellångt knapptryck (mellan 1 sekund
och 2,5 sekunder)
Långt knapptryck (längre än 2,5 sekunder)
Driftstart
Förutsättningar
eBike-systemet kan bara aktiveras när följande
förutsättningar har uppfyllts:
– Ett tillräckligt laddat batteri har satts i (se batteriets
bruksanvisning).
– Hastighetssensorn är korrekt ansluten (se drivenhetens
bruksanvisning).
Sätta på/stänga av eBike-systemet
För att starta eBike-systemet har du följande möjligheter:
– Tryck på på-/av-knappen (1) på cykeldatorn medan e-
Bike-batteriet är anslutet.
– Tryck på på-/av-knappen på eBike-batteriet (se batteriets
bruksanvisning).
Drivningen aktiveras så snart du trampar på pedalerna (utom
vid funktion gångstöd eller på assistansnivån OFF).
Motoreffekten beror på den inställda assistansnivån på
cykeldatorn.
Så snart du slutar med att trampa på pedalerna i normal drift
eller så snart du uppnått en hastighet på 25/45 km/h stängs
Svensk – ​ 1
Purion
BUI210
BUI215
2 × 3 V CR2016
°C
–5...+40
°C
–10...+50
IP 54 (damm- och
stänkvattenskyddad)
kg
0,1
1 207 020 XBP | (14.05.2018)

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: