Download  Print this page

Tärkeää; Turvallisuus - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

1
Tärkeää

Turvallisuus

Lue tämä käyttöopas huolellisesti
ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää
tarvetta varten.
Vaara
Älä päästä vettä tai muuta
nestettä tai tulenarkaa
puhdistusainetta
laitteeseen, sillä se voi
aiheuttaa sähköiskun ja/
tai tulipalon vaaran.
Älä puhdista laitetta
vedellä tai muulla
nesteellä tai (tulenaralla)
puhdistusaineella, sillä se
voi aiheuttaa sähköiskun
ja/tai tulipalon vaaran.
Älä suihkuta mitään
tulenarkaa ainetta,
kuten hyönteismyrkkyä
tai hajusteita, laitteen
ympäristöön.
Varoitus
Tarkista, että laitteeseen
merkitty käyttöjännite
vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen
kuin liität laitteen
pistorasiaan.
78
FI
Jos virtajohto on
vahingoittunut,
vaihdata se oman
turvallisuutesi vuoksi
Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai
muulla ammattitaitoisella
korjaajalla.
Älä käytä laitetta, jos
pistoke, johto tai itse laite
on vaurioitunut.
Laitetta voivat käyttää
myös yli 8-vuotiaat
lapset ja henkilöt,
joiden fyysinen tai
henkinen toimintakyky
on rajoittunut tai joilla ei
ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, jos
heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä
tai tarjolla on turvallisen
käytön edellyttämä
valvonta ja jos he
ymmärtävät laitteeseen
liittyvät vaarat. Lasten
ei pidä leikkiä laitteella.
Lasten ei saa antaa
puhdistaa tai huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
llmanotto- ja
ilmanpoistoaukkoja ei
saa peittää esimerkiksi
asettamalla esineitä
niiden eteen.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

   Related Content for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: