Download  Print this page

Advertisement

Problem
Luftstrømmen
som kommer ut
av luftuttaket, er
betydelig svakere
enn før.
Luftkvaliteten blir
ikke bedre, selv om
apparatet har vært i
bruk over lang tid.
Fargen på lampen
for luftkvalitet
forblir den samme.
Apparatet avgir en
merkelig lukt.
Apparatet avgir
støy.
Apparatet indikerer
fortsatt at jeg
må bytte ut et
filter, selv om jeg
allerede har byttet
det.
Feilkodene E1, E2,
E3 eller E4 vises på
skjermen.
Mulig løsning
Forfilteret er skittent. Rengjør forfilteret (se avsnittet
Rengjøring).
Ett av filtrene ikke er montert i apparatet. Kontroller at alle
filtrene er riktig montert i følgende rekkefølge, fra innerst til
ytterst: 1) NanoProtect-filter, serie 3, 2) forfilter.
Luftkvalitetssensoren er fuktig. Luftfuktigheten i rommet er
høy og forårsaker kondens. Sørg for at luftkvalitetssensoren
er ren og tørr (se avsnittet Rengjøring).
Luftkvalitetssensoren er skitten. Rengjør
luftkvalitetssensoren (se avsnittet Rengjøring).
De første gangene du bruker produktet, kan det avgi
plastlukt. Dette er normalt. Hvis apparatet imidlertid avgir
en brent lukt, må du ta kontakt med Philips-forhandleren
eller et godkjent Philips-servicesenter. Apparatet kan også
avgi en ubehagelig lukt når filteret er skittent. I slike tilfeller
må du rengjøre eller bytte ut det relevante filteret.
Hvis apparatet avgir støy, kan du endre viftehastigheten til
et lavere nivå. Hvis du bruker apparatet på et soverom om
natten, kan du velge hvilemodus.
Kanskje du ikke tilbakestilte levetidtelleren for filteret.
Koble til apparatet, trykk på
trykk deretter på og hold inne tilbakestillingsknappen
3 sekunder.
Apparatet har funksjonsfeil. Ta kontakt med
forbrukerstøtten i landet der du bor.
for å slå på apparatet, og
i
NO
169

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: