Download  Print this page

Rengjøring; Rengjøre Luftrenserkabinettet; Rengjøring Av Luftkvalitetssensoren - Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

5 Rengjøring
Note
• Slå alltid av luftrenseren og koble den
fra stikkontakten før rengjøring.
• Senk aldri luftrenseren ned i vann eller
annen væske.
• Bruk aldri skuremidler eller sterke eller
brennbare rengjøringsmidler som
blekemidler eller alkohol til å rengjøre
noen deler av luftrenseren.
• Bare forfilteret kan rengjøres.
Luftrensefilteret kan ikke rengjøres eller
støvsuges.
• Ikke forsøk å rengjøre filtrene eller
luftkvalitetssensoren med en
støvsuger.
Rengjøre
luftrenserkabinettet
Rengjør innsiden og utsiden av
luftrenseren regelmessig for å hindre at
støv samler seg.
1
Bruk en myk og tørr klut til å
rengjøre både innvendig og
utvendig på luftrenseren.
2
Luftuttaksventilen kan også
rengjøres med en tørr og myk klut.
164 NO
Rengjøring av
luftkvalitetssensoren
Rengjør luftkvalitetssensoren annenhver
måned for optimal funksjon av
luftrenseren.
Note
• Hvis luftrenseren brukes i støvete
omgivelser, kan det hende at den må
rengjøres oftere.
• Hvis luftfuktigheten i rommet er
svært høy, kan det oppstå kondens
på luftkvalitetssensoren, og lampen
for luftkvalitet kan vise en dårlig
luftkvalitet selv om luftkvaliteten
faktisk er god. Hvis dette skjer, må du
rengjøre luftkvalitetssensoren eller
kjøre luftrenseren på en manuell
hastighetsinnstilling.
1
Slå av luftrenseren og koble
støpselet fra stikkontakten.
2
Rengjør inntaket og uttaket for
luftkvalitetssensoren med en myk
børste (fig.u).
3
Fjern dekselet for
luftkvalitetssensoren (fig.v).
4
Rengjør luftkvalitetssensoren og
støvinntaket og -uttaket med en
fuktig bomullspinne (fig.w).
5
Tørk alle deler grundig med en tørr
bomullspinne.
6
Sett dekselet for
luftkvalitetssensoren tilbake på
plass (fig.x).

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC2889

   Related Content for Philips AC2889

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: