Download Table of Contents Print this page

Philips AC2889 User Manual

Hide thumbs Also See for AC2889:

Advertisement

Table of Contents
© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4241 210 92983
AC2889
EN
User manual
1
FR
Mode d'emploi
DA
Brugervejledning
19
IT
Manuale utente
DE
Benutzerhandbuch
37
NL
Gebruiksaanwijzing 135
ES
Manual del usuario
57
NO
Brukerhåndbok
FI
Käyttöopas
77
SV
Användarhandbok
1
A
B
C
D
E
F
G
H1
95
115
155
172
2
J
K
L
M
N
O P
I
H3
H2
Q
R
S

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips AC2889

 • Page 1 AC2889 User manual Mode d’emploi Brugervejledning Manuale utente Benutzerhandbuch Gebruiksaanwijzing 135 Manual del usuario Brukerhåndbok © 2017 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Käyttöopas Användarhandbok 4241 210 92983...
 • Page 3: Table Of Contents

  Contents 7 Storage 1 Important Safety 8 Troubleshooting 2 Your air purifier 9 Guarantee and service Product overview (fig.a) Controls overview (fig.b) Order parts or accessories 3 Getting started 10 Notices Installing the filters Electromagnetic fields (EMF) Setting up the Wi-Fi connection Recycling for the first time Setting up the Wi-Fi connection...
 • Page 4: Important

  Important If the power cord is • damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized Safety by Philips, or similarly qualified persons in order Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for to avoid a hazard.
 • Page 5 If the power socket used • Only use the original • to power the appliance Philips filters specially has poor connections, intended for this the plug of the appliance appliance. Do not use any becomes hot. Make other filters.
 • Page 6 Do not insert your fingers such as TVs, radios, and • or objects into the air radio-controlled clocks. outlet or the air inlet to The appliance is only • prevent physical injury intended for household or malfunctioning of the use under normal appliance.
 • Page 7: Your Air Purifier

  On/Off button Congratulations on your purchase, and Light dimming button welcome to Philips! To fully benefit from the support that Auto mode button Philips offers, register your product at Display screen www.philips.com/welcome. General mode icon Product overview (fig.a) Allergen mode icon Bacteria &...
 • Page 8: Getting Started

  3 Getting started Setting up the Wi-Fi connection for the first time Installing the filters Note Note • This instruction is only valid when • Make sure the air purifier is the air purifier is being set up for unplugged from the electrical outlet the first time.
 • Page 9: Setting Up The Wi-Fi Connection When The Network Has Changed

  Enter your Wi-Fi network name Touch simultaneously for and password in the App on your 3 seconds until you hear a beep. mobile device. The network name » The air purifier goes to pairing and password are case-sensitive. mode. » The Wi-Fi indicator blinks Follow the steps 5-6 in "Setting up orange.
 • Page 10: Using The Air Purifier

  4 Using the air Turning on and off purifier Note • Always place the air purifier on a stable, horizontal, and level surface Understanding the air with the front of the unit facing away from walls or furniture. quality light •...
 • Page 11: Changing The Auto Mode Setting

  Changing the Auto mode Changing the fan speed setting In addition to the Auto modes, there are several fan speeds available. You can choose the Allergen mode When using the manual fan speed ), the General mode ( )or the settings, the purifier will still monitor the Bacteria &...
 • Page 12: Setting The Timer

  Setting the timer Switching the display mode With the timer, you can have the air purifier operate for a set number of The air purifier has dual display mode, hours. When the set time has elapsed, IAI display and PM2.5 display. the air purifier will automatically switch off.
 • Page 13: Cleaning

  5 Cleaning Cleaning the air quality sensor Clean the air quality sensor every Note 2 months for optimal functioning of the • Always turn the air purifier off and purifier. unplug from the electrical outlet before cleaning. Note • Never immerse the air purifier in •...
 • Page 14: Cleaning The Pre-Filter

  To reattach the front panel, press Cleaning the pre-filter the top part of the panel onto the top of the air purifier (1). Then, Clean the pre-filter when F0 is displayed gently push the panel against the on the screen(fig.y). body of the air purifier (2) (fig.i).
 • Page 15: Replacing The Filters

  • Always turn off the air purifier and unplug from the electrical outlet before replacing the filters. • Do not clean the filters with a vacuum. • If the pre-filter is damaged, worn or broken, do not use. Visit www.philips.com/support.
 • Page 16: Filter Reset

  7 Storage Place the new filters into the air purifier (fig.g). Put the plug of the air purifier in the wall outlet. Turn off the air purifier and unplug Touch and hold the reset button from the wall outlet. for 3 seconds to reset the filter Clean the air purifier, air quality lifetime counter (fig.}).
 • Page 17: Troubleshooting

  8 Troubleshooting This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country. Problem Possible solution • The filter replacement code has been displaying on the The appliance screen but you have not replaced the corresponding filter does not work...
 • Page 18 The first few times you use the appliance, it may produce a plastic smell. This is normal. However, if the appliance The appliance produces a burnt smell, contact your Philips dealer or an produces a strange authorized Philips service centre. The appliance may also smell.
 • Page 19: Guarantee And Service

  (you find its phone number regarding exposure to electromagnetic in the worldwide guarantee leaflet). If fields. there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer. Compliance with EMF Koninklijke Philips N.V. manufactures Order parts or...
 • Page 20: Recycling

  Recycling This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your country’s rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health. App Store is a service mark of Apple Inc.
 • Page 21 Indhold 6 Udskiftning af filtrene 1 Vigtigt Indikator for udskiftning af filter Sikkerhed Udskiftning af filtre 2 Din luftrenser Filternulstilling Produktoversigt (fig.a) 7 Opbevaring Oversigt over betjeningsknapper (fig.b) 8 Fejlfinding 3 Kom godt i gang 9 Garanti og service Montering af filtre Opsætning af Wi-Fi- Bestilling af dele eller tilbehør forbindelsen første gang...
 • Page 22: Vigtigt

  Hvis netledningen • beskadiges, må den Sikkerhed kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips- Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet serviceværksted eller en tages i brug, og gem den til eventuelt tilsvarende kvalificeret senere brug.
 • Page 23 Brug kun de originale • eller udsugning under filtre fra Philips, der er madlavning. særligt beregnede til dette Hvis den anvendte • apparat. Anvend ikke stikkontakt er dårlig, vil andre filtre.
 • Page 24 Stik aldrig dine fingre eller radiobølger, som f.eks. TV, • genstande ind i luftudtag radio og radiostyrede ure. eller luftindtaget for at Apparatet er kun beregnet • undgå fysiske skader eller til husholdningsbrug funktionsfejl af apparatet. under normale Brug ikke apparatet, når driftsforhold.
 • Page 25: Din Luftrenser

  (fig.b) Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! J Afbryderknap Du kan få alle fordelene ved den support, som Philips yder, ved at K Lysdæmpningsknap registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. L Knap til automatisk tilstand M Display Produktoversigt (fig.a)
 • Page 26: Kom Godt I Gang

  3 Kom godt i gang Opsætning af Wi-Fi- forbindelsen første gang Montering af filtre Bemærk • Denne vejledning gælder kun, når Bemærk luftrenseren opsættes første gang. • Kontroller, at stikket til luftrenseren Hvis netværket er ændret, eller er taget ud af stikkontakten, før opsætningen skal foretages igen, filtrene monteres.
 • Page 27: Opsætning Af Wi-Fi-Forbindelse, Når Netværket Er Ændret

  4 Brug af Kontroller, at din mobile enhed har oprettet forbindelse til dit Wi-Fi- luftrenseren netværk. Start "Air Matters", og følg vejledningen på skærmen for at tilslutte luftrenseren til dit netværk. Efter parring og forbindelse er Forklaring af oprettet, lyser Wi-Fi-indikatoren luftkvalitetslyset hvidt.
 • Page 28: Sådan Tændes Og Slukkes Apparatet

  Sådan tændes og slukkes Ændring af indstillingen apparatet Automatisk tilstand Du kan vælge allergentilstanden Bemærk ), den generelle tilstand ( ) eller bakterie- og virustilstanden ( • Placer altid luftrenseren på et stabilt, plant og vandret underlag, så Allergentilstand forsiden af enheden vender væk fra vægge eller møbler.
 • Page 29: Ændring Af Blæserhastighed

  Ændring af Indstilling af timeren blæserhastighed Med timeren kan du lade luftrenseren køre i et bestemt antal timer. Når den Som supplement til de automatiske indstillede tid er udløbet, slukker tilstande er der flere tilgængelige luftrenseren automatisk. ventilatorhastigheder. • Tryk på timerknappen gentagne Når du bruger de manuelle indstillinger gange for at vælge det antal timer,...
 • Page 30: Skift Af Visningstilstand

  5 Rengøring Skift af visningstilstand Luftrenseren har to visningstilstande, IAI-visning og PM2.5-visning. Bemærk • Sluk altid for luftrenseren, og tag Bemærk stikket ud af stikkontakten før • Luftrenseren er som standard i IAI- rengøring. visningstilstand. • Nedsænk aldrig luftrenseren i vand eller anden væske.
 • Page 31: Rengøring Af Forfilteret

  Hvis forfilteret er meget beskidt, kan Bemærk du fjerne støvet med en blød børste (fig.z). Vask derefter forfilteret • Hvis luftrenseren anvendes i støvede under rindende vand. omgivelser, kan det være nødvendigt at rengøre den oftere. Lad forfilteret lufttørre grundigt, •...
 • Page 32: Udskiftning Af Filtrene

  Hold reset-knappen nede i • Forfilteret må ikke bruges, hvis 3 sekunder for at nulstille filterets det er beskadiget, slidt eller gået i stykker. Se www.philips.com/ levetidstæller (fig.}). support. Bemærk • Vask hænder efter udskiftning af et filter. 30 DA...
 • Page 33: Filternulstilling

  7 Opbevaring Filternulstilling Du kan udskifte filtrene, selvom der ikke vises nogen kode for udskiftning af Sluk for luftrenseren, og tag stikket filter på skærmen. Når du har udskiftet ud af stikkontakten. et filter, skal du nulstille filterets Rengør luftrenser, luftkvalitetssensor levetidstæller manuelt.
 • Page 34: Fejlfinding

  8 Fejlfinding I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit apparat. Hvis du ikke kan løse problemet ud fra nedenstående oplysninger, skal du kontakte kundecentret i dit land. Problem Mulig løsning • Filterskiftekoden er blevet vist på skærmen, men du Apparatet virker ikke har udskiftet det tilsvarende filter endnu.
 • Page 35 3 sekunder. allerede gjort. Fejlkoderne "E1", • "E2", "E3" eller "E4" Apparatet er defekt. Kontakt Philips Kundecenter i dit land. vises på skærmen.
 • Page 36: Garanti Og Service

  10 Bemærkninger service Elektromagnetiske felter Hvis du har behov for oplysninger eller (EMF) har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com eller Dette Philips-apparat overholder kontakte Philips Kundecenter i dit land alle branchens gældende standarder (telefonnummeret findes i folderen og regler angående eksponering for...
 • Page 37: Genbrug

  Genbrug Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU). Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.
 • Page 39 Inhalt 6 Auswechseln der Filter 1 Wichtige Hinweise Filterwechselanzeige Sicherheit Auswechseln der Filter 2 Der Luftreiniger Filter zurücksetzen Produktübersicht (Abb. a) 7 Aufbewahrung Übersicht über die Bedienelemente (Abb. b) 8 Fehlerbehebung 3 Erste Schritte 9 Garantie und Kundendienst 55 Einsetzen der Filter Erstmalige Einrichtung der WiFi- Bestellen von Ersatz- oder Verbindung...
 • Page 40: Wichtige Hinweise

  Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie Ist das Netzkabel • sie für eine spätere Verwendung auf. defekt, darf es nur von Achtung! einem Philips Service- Center, einer von Achten Sie darauf, • Philips autorisierten dass kein Wasser, Werkstatt oder einer andere Flüssigkeiten...
 • Page 41 werden, wenn sie bei der das Verwenden einer Verwendung beaufsichtigt Dunstabzugshaube oder werden oder Anweisung einer Lüftung während zum sicheren Gebrauch des Kochens. des Geräts erhalten und Wenn die zum • die Gefahren verstanden Betrieb des Geräts haben. Kinder dürfen verwendete Steckdose nicht mit dem Gerät nicht ordnungsgemäß...
 • Page 42 Geräts zu verhindern. eingesetzt sind. Benutzen Sie das Gerät • Verwenden Sie nur nicht nach dem Gebrauch • Originalfilter von Philips, von Räuchermitteln zum die speziell für dieses Insektenschutz oder Gerät geeignet sind. an Orten, an denen Verwenden Sie keine Ölrückstände oder...
 • Page 43 im Geräteinneren führen Wenn Sie das Gerät • können. bewegen müssen, trennen Um elektronische Sie das Gerät zuerst von • Störungen zu vermeiden, der Stromversorgung. sollten Sie das Gerät im Bewegen Sie das Gerät • Abstand von mindestens nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen.
 • Page 44: Der Luftreiniger

  2 Der Luftreiniger Übersicht über die Bedienelemente (Abb. b) Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! J Ein-/Ausschalter Um den Support, den Philips bietet, vollständig zu nutzen, registrieren Sie K Dimmertaste Ihr Produkt unter www.philips.com/ welcome. L Automatikmodus-Taste M Display Produktübersicht...
 • Page 45: Erste Schritte

  3 Erste Schritte Bringen Sie die Frontabdeckung wieder an, indem Sie den oberen Teil der Frontabdeckung auf den Luftreiniger aufsetzen (1). Drücken Sie die Abdeckung dann Einsetzen der Filter vorsichtig gegen das Gehäuse des Luftreinigers (2) (Abb. i). Waschen Sie sich nach dem Hinweis Einsetzen der Filter gründlich die •...
 • Page 46: Einrichten Der Wifi-Verbindung Bei Einer Netzwerkänderung

  Laden Sie die von FreshIdeas Einrichten der WiFi- Studio entwickelte App "Air Verbindung bei einer Matters" aus dem App Store oder von Google Play herunter, und Netzwerkänderung installieren Sie sie. Hinweis Hinweis • Diese App unterstützt Android- • Dies gilt, wenn sich das mit Version 4.4 und höher oder iOS- Ihrem Luftreiniger verbundene Version 9.0 oder höher.
 • Page 47: Verwenden Des Luftreinigers

  4 Verwenden des Ein- und Ausschalten Luftreinigers Hinweis • Stellen Sie den Luftreiniger immer auf einer stabilen, waagerechten Informationen zur und ebenen Oberfläche auf, sodass die Vorderseite des Geräts nicht zu Luftqualitätsanzeige Wänden oder Möbelstücken zeigt. • Um eine optimale Der Innenraumallergenindex (Indoor Reinigungsleistung zu erhalten, Allergen Index, IAI) ist eine numerische...
 • Page 48: Ändern Der Automatikmodus-Einstellung

  Bakterien- und Virenmodus Hinweis Der Bakterien- und Virenmodus • Wenn der Netzstecker des verstärkt den Luftstrom, um Bakterien Luftreinigers nach dem Ausschalten und Viren schnell zu reduzieren. nicht aus der Steckdose gezogen • Berühren Sie die Automatikmodus- wird, nimmt das Gerät beim Taste , um den Bakterien- und nächsten Einschalten den...
 • Page 49: Den Timer Einstellen

  Wenn Sie die Dimmer-Taste Turbo (t) einmal berühren, wird die Anzeige Im Turbo-Modus wird der Luftreiniger für die Luftqualität gedimmt. mit der höchsten Geschwindigkeit Wenn Sie die Dimmer-Taste betrieben. erneut berühren, erlischt die • Berühren Sie die Anzeige für die Luftqualität. Lüftergeschwindigkeitstaste , um Wenn Sie die Dimmer-Taste...
 • Page 50: Reinigen

  5 Reinigen Reinigen des Luftqualitätssensors Reinigen Sie den Luftqualitätssensor Hinweis alle 2 Monate, um die ideale Funktion • Schalten Sie den Luftreiniger vor des Luftreinigers sicherzustellen. dem Reinigen immer aus und Hinweis ziehen Sie die Netzstecker. • Tauchen Sie den Luftreiniger •...
 • Page 51: Reinigen Des Vorfilters

  Um die Frontabdeckung wieder Reinigen des Vorfilters anzubringen, setzen Sie den oberen Teil der Frontabdeckung auf den Reinigen Sie den Vorfilter, wenn F0 auf Luftreiniger (1). Drücken Sie die dem Display angezeigt wird (Abb. y). Abdeckung dann vorsichtig gegen Schalten Sie den Luftreiniger aus, das Gehäuse des Luftreinigers (2) und ziehen Sie den Netzstecker aus (Abb.
 • Page 52: Auswechseln Der Filter

  Stecken Sie den Stecker des • Verwenden Sie den Vorfilter nicht, Luftreinigers in die Steckdose. wenn er beschädigt oder abgenutzt Halten Sie die Reset-Taste ist. Rufen Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um www.philips.com/support auf. den Zähler für die Filterstandzeit zurückzusetzen(Abb. }). 50 DE...
 • Page 53: Filter Zurücksetzen

  7 Aufbewahrung Hinweis • Waschen Sie sich nach dem Auswechseln des Filters die Hände. Schalten Sie den Luftreiniger aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus Filter zurücksetzen der Steckdose. Reinigen Sie den Luftreiniger, den Sie können die Filter austauschen, Luftqualitätssensor und den Vorfilter auch wenn kein Filterwechselcode (siehe Kapitel "Reinigung").
 • Page 54: Fehlerbehebung

  8 Fehlerbehebung In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an das Service-Center in Ihrem Land. Problem Mögliche Lösung •...
 • Page 55 Problem Mögliche Lösung • Wenn der Router, mit dem Ihr Luftreiniger verbunden ist, ein Dualband-Router ist, und Ihr Luftreiniger aktuell keine Verbindung mit einem 2,4-GHz-Netzwerk herstellt, wechseln Sie auf ein anderes Frequenzband desselben Routers (2,4 GHz), und versuchen Sie dann erneut, Ihren Luftreiniger zu koppeln.
 • Page 56 Bei dem Gerät tritt verbrannten Geruch verströmt, wenden Sie sich an einen ein ungewöhnlicher Philips Händler oder ein autorisiertes Philips Service- Geruch auf. Center. Das Gerät kann auch einen unangenehmen Geruch verströmen, wenn der Filter schmutzig ist. Reinigen Sie in diesem Fall den entsprechenden Filter, oder wechseln Sie ihn aus.
 • Page 57: Garantie Und Kundendienst

  Produkt zum Schutz der Wenn Sie Probleme bei der Gesundheit und Sicherheit zu ergreifen, Beschaffung der Teile haben, wenden alle entsprechenden gesetzlichen Sie sich bitte an ein Philips Service- Richtlinien einzuhalten sowie die Center in Ihrem Land (Telefonnummer EMF-Standardgrenzwerte nicht zu siehe Garantieschrift).
 • Page 58: Recycling

  Philips spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung der internationalen EMF- und Sicherheitsstandards, sodass Philips auch weiterhin die neuesten Entwicklungen der Standardisierung so früh wie möglich in seine Produkte integrieren kann. Recycling Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann...
 • Page 59 Contenido 5 Limpieza 1 Importante Limpieza del cuerpo del Seguridad purificador de aire 2 Purificador de aire Limpieza del sensor de calidad del aire Descripción del producto Limpieza del prefiltro (fig. a) Descripción de los controles 6 Sustitución de los filtros (fig.
 • Page 60: Importante

  Importante Si el cable de • alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de Seguridad servicio autorizado por Philips u otro personal Antes de usar el aparato, lea detenidamente este manual de cualificado con el fin usuario y consérvelo por si necesitara...
 • Page 61 Si los conectores de la • bien montados. toma de alimentación Utilice solo filtros • utilizada para conectar originales de Philips el aparato están en mal especialmente diseñados estado, el enchufe del para este aparato. No aparato se calentará. utilice otros filtros.
 • Page 62 Evite golpear el aparato ya que podría producir • (especialmente la entrada condensación dentro del y la salida de aire) con aparato. objetos duros. Para evitar interferencias, • Levante o mueva siempre coloque el aparato a una • el aparato con ayuda del distancia de al menos dos asa de la parte posterior.
 • Page 63 primero de la fuente de alimentación. No tire del cable de • alimentación para mover el aparato. Lávese siempre las manos • después de cambiar los filtros. Desenchufe el aparato • para anular las funciones inteligentes o remotas activadas.
 • Page 64: Purificador De Aire

  K Botón de atenuación de la luz damos la bienvenida a Philips. L Botón de modo automático Para aprovechar todas las ventajas de la asistencia que presta Philips, registre M Pantalla de visualización el producto en www.philips.com/ N Icono de modo general welcome.
 • Page 65: Introducción

  3 Introducción Vuelva a fijar el panel frontal presionando la parte superior del panel sobre la parte superior del purificador de aire (1). A continuación, empuje suavemente Instalación de los filtros el panel contra el cuerpo del purificador de aire (2) (fig. i). Lávese muy bien las manos Nota después de instalar los filtros.
 • Page 66: Configuración De La Conexión Wi-Fi Cuando La Red Ha Cambiado

  Configuración de la Nota conexión Wi-Fi cuando • Esta aplicación es compatible con Android versión 4.4 o posterior e la red ha cambiado iOS versión 9.0 o posterior. Nota Toque simultáneamente durante tres segundos hasta que • Esto se aplica cuando la red oiga un pitido.
 • Page 67: Uso Del Purificador De Aire

  4 Uso del Encendido y apagado purificador de Nota aire • Coloque siempre el purificador de aire sobre una superficie estable, horizontal y plana con la parte frontal de la unidad dando Explicación del piloto de la espalda a las paredes y los muebles.
 • Page 68: Cambio De La Configuración Del Modo Automático

  Modo para virus y bacterias Nota El modo para virus y bacterias aumenta • Si el purificador de aire se el flujo de aire para reducir rápidamente mantiene enchufado a la toma de los niveles de virus y bacterias. corriente después de apagarlo, •...
 • Page 69: Programación Del Temporizador

  Manual Uso de la función de • Pulse el botón de velocidad del encendido/apagado del ventilador varias veces para piloto seleccionar la velocidad deseada (fig.p). Con el botón de atenuación de la luz, puede encender o apagar, según lo desee, el piloto de calidad del aire, la Turbo (t) pantalla y el indicador de función.
 • Page 70: Limpieza

  5 Limpieza Limpieza del sensor de calidad del aire Limpie el sensor de calidad del aire Nota cada dos meses para obtener un • Apague y desconecte siempre el funcionamiento óptimo del purificador. purificador de aire de la toma de Nota corriente antes de limpiarlo.
 • Page 71: Limpieza Del Prefiltro

  Para volver a fijar el panel frontal, Limpieza del prefiltro presione la parte superior del panel sobre la parte superior Limpie el prefiltro cuando F0 se del purificador de aire (1). A muestre en la pantalla (fig. y). continuación, empuje suavemente Apague y desconecte el purificador el panel contra el cuerpo del de aire de la toma de corriente.
 • Page 72: Sustitución De Los Filtros

  • No limpie los filtros con un útil del filtro (fig. }). aspirador. • Si el prefiltro está dañado, Nota desgastado o roto, no lo utilice. Visite www.philips.com/support. • Lávese las manos después de cambiar el filtro.
 • Page 73: Restablecimiento De Filtros

  7 Almacenamien- Restablecimiento de filtros Puede sustituir los filtros incluso si no se muestra el código de sustitución del filtro en la pantalla. Después de sustituir Apague y desconecte el purificador el filtro, debe restablecer el contador de de aire de la toma de corriente. vida útil del filtro manualmente.
 • Page 74: Solución De Problemas

  8 Solución de problemas Este capítulo resume los problemas más comunes que podría encontrarse con el aparato. Si no puede resolver el problema con la información que aparece a continuación, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en su país. Problema Solución posible •...
 • Page 75 Problema Solución posible • Si el router al que está conectado su purificador es de doble banda y en estos momentos no está conectado a una red de 2,4 GHz, intente conectarse a otra banda del mismo router (2,4 GHz) y vuelva a probar a emparejar el purificador.
 • Page 76 Sale un olor produce un olor a quemado, póngase en contacto con extraño del su distribuidor Philips o con un centro de servicio Philips aparato. autorizado. También es posible que el aparato desprenda un olor desagradable cuando el filtro está sucio. En este caso, limpie o sustituya el filtro correspondiente.
 • Page 77: Garantía Y Servicio

  Este aparato de Philips cumple contacto con el servicio de atención los estándares y las normativas al cliente de Philips de su país (puede aplicables sobre exposición a campos encontrar el número de teléfono en el electromagnéticos.
 • Page 78: Reciclaje

  Reciclaje Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.
 • Page 79 Sisällys 6 Suodatinten vaihto 1 Tärkeää Suodattimen vaihdon ilmaisin Turvallisuus Suodattimien vaihtaminen 2 Ilmanpuhdistimesi Suodattimen nollaus Tuotteen yleiskuva (kuva a) 7 Säilytys Säätimien yleiskuvaus (kuva b) 8 Vianmääritys 3 Aloittaminen Suodattimien asentaminen 9 Takuu ja huolto Wi-Fi-yhteyden muodostaminen ensimmäistä Osien tai tarvikkeiden tilaaminen 93 kertaa 10 Lausunnot Wi-Fi-yhteyden...
 • Page 80: Tärkeää

  Tärkeää Jos virtajohto on • vahingoittunut, vaihdata se oman turvallisuutesi vuoksi Turvallisuus Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää muulla ammattitaitoisella tarvetta varten. korjaajalla. Vaara Älä käytä laitetta, jos • pistoke, johto tai itse laite Älä...
 • Page 81 Käytä vain alkuperäisiä, • Jos laite kytketään • tälle laitteelle tarkoitettuja pistorasiaan, jonka Philips-suodattimia. Älä kosketus on huono, käytä muita suodattimia. pistoke kuumenee. Suodattimen syttyminen • Varmista, että kytket tuleen saattaa aiheuttaa laitteen ehjään korjaamattomia pistorasiaan.
 • Page 82 tai ilmanpoistoaukkoon käyttäviin laitteisiin, kuten fyysisten vammojen televisioihin, radioihin ja estämiseksi ja laitteen radio-ohjattuihin kelloihin. toiminnan takaamiseksi. Laite on tarkoitettu • Älä käytä laitetta, vain kotitalouksien • kun olet käyttänyt normaaleihin sisätiloissa savuavia käyttöolosuhteisiin. hyönteiskarkotteita. Älä käytä laitetta • Älä myöskään käytä kosteissa tiloissa, kuten laitetta paikoissa, kylpyhuoneissa tai...
 • Page 83: Ilmanpuhdistimesi

  Olet tehnyt erinomaisen valinnan K Valon himmennyspainike ostaessasi Philipsin laitteen. L Automaattitilapainike Saat täyden Philipsin tarjoaman tuen rekisteröimällä tuotteen osoitteessa M Näyttö www.philips.com/welcome. N Yleistilan kuvake O Allergeenitilan kuvake Tuotteen yleiskuva P Bakteeri- ja virustilan kuvake (kuva a) Q Tuulettimen nopeuspainike...
 • Page 84: Aloittaminen

  3 Aloittaminen Kiinnitä etupaneeli takaisin painamalla sen yläosaa ilmanpuhdistimen yläosaa vasten (1). Paina sitten paneeli varovasti kiinni ilmanpuhdistimen runkoon (2) Suodattimien (kuva i). asentaminen Pese kätesi huolellisesti suodattimien vaihdon jälkeen. Huomautus Wi-Fi-yhteyden • Varmista, että ilmanpuhdistin muodostaminen on irrotettu pistorasiasta ennen ensimmäistä...
 • Page 85: Wi-Fi-Yhteyden Muodostaminen Verkon Muutosten Jälkeen

  Wi-Fi-yhteyden Huomautus muodostaminen verkon • Tämä sovellus tukee Android 4.4 -versiota ja sitä uudempia muutosten jälkeen versioita tai iOS 9.0 -versiota ja sitä uudempia versioita. Huomautus Kosketa painikkeita • Tämä ohje koskee tilannetta, jossa samanaikaisesti 3 sekunnin ajan, ilmanpuhdistimen käyttämässä kunnes kuulet äänimerkin.
 • Page 86: Ilmanpuhdistimen Käyttäminen

  4 Ilmanpuhdisti- Virran kytkeminen ja men käyttämi- katkaiseminen Huomautus • Aseta ilmanpuhdistin aina tukevalle, tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle niin, että sen etupaneeli osoittaa Ilmanlaadun poispäin seinistä tai huonekaluista. merkkivalojen selitykset • Puhdistin toimii tehokkaimmin silloin, kun ovet ja ikkunat ovat kiinni.
 • Page 87: Automaattitilan Vaihtaminen

  Bakteeri- ja virustila Huomautus Bakteeri- ja virustila vähentää • Jos ilmanpuhdistin on kytketty bakteerien ja virusten määrää nopeasti verkkovirtaan sammuttamisen tehostamalla ilmavirtaa. jälkeen, ilmanpuhdistin ottaa • Voit valita bakteeri- ja virustilan käyttöön edelliset asetukset, kun se (kuva n) koskettamalla käynnistetään seuraavan kerran. automaattitilapainiketta »...
 • Page 88: Ajan Asettaminen

  Manuaalinen Valotoiminnon • Voit valita haluamasi tuulettimen käyttäminen nopeuden koskettamalla toistuvasti tuulettimen nopeuspainiketta Valon himmennyspainikkeella voit (kuva p). halutessasi sytyttää tai sammuttaa ilmanlaadun merkkivalon, näytön ja Turbo-tila (t) toimintojen merkkivalon. Turbo-tilassa ilmanpuhdistin toimii Kun kosketat valon enimmäisnopeudella. himmennyspainiketta kerran, • Voit valita turbo-tilan (t) (kuva q) ilmanlaadun merkkivalo himmenee.
 • Page 89: Puhdistaminen

  5 Puhdistaminen Huomautus • Jos ilmanpuhdistinta käytetään pölyisessä ympäristössä, se on ehkä puhdistettava useammin. Huomautus • Jos huoneen ilmankosteus • Sammuta ilmanpuhdistin ja irrota on hyvin korkea, ilmanlaadun se irti pistorasiasta aina ennen tunnistimeen saattaa kertyä puhdistusta. kosteutta ja ilmanlaadun valo voi •...
 • Page 90 Jos esisuodatin on hyvin likainen, harjaa pöly pois pehmeällä harjalla (kuva z). Pese esisuodatin sen jälkeen juoksevalla vedellä. Anna esisuodattimen kuivua perusteellisesti, ennen kuin asetat sen takaisin ilmanpuhdistimeen. Huomautus • Voit pidentää esisuodattimen käyttöikää antamalla sen kuivua täysin puhdistuksen jälkeen. •...
 • Page 91: Suodatinten Vaihto

  Kytke ilmanpuhdistin pistorasiaan. • Älä puhdista suodattimia Nollaa suodattimen pölynimurilla. käyttöaikalaskuri koskettamalla • Älä käytä esisuodatinta, jos se on nollauspainiketta 3 sekunnin vahingoittunut, kulunut tai rikki. ajan (kuva }). Käy osoitteessa www.philips.com/ support. Huomautus • Pese kädet suodattimen vaihdon jälkeen.
 • Page 92: Suodattimen Nollaus

  7 Säilytys Suodattimen nollaus Suodattimet voi vaihtaa, vaikka näytössä ei näkyisikään suodattimen Katkaise ilmanpuhdistimesta virta ja vaihtamiseen viittaavaa koodia. irrota laite pistorasiasta. Suodattimen käyttöaikalaskuri on Puhdista ilmanpuhdistin, nollattava manuaalisesti suodattimen ilmanlaadun tunnistin ja esisuodatin vaihdon jälkeen. (katso kohta Puhdistaminen). Siirry suodattimen nollaustilaan Anna kaikkien osien kuivua koskettamalla - ja...
 • Page 93: Vianmääritys

  8 Vianmääritys Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi laitetta. Jos ongelma ei ratkea alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä maasi kuluttajapalvelukeskukseen. Ongelma Mahdollinen ratkaisu • Suodattimen vaihtokoodi on näkynyt näytössä, mutta et Laite ei toimi, ole vaihtanut kyseistä suodatinta. Laite lukittuu, jos jatkat vaikka se on liitetty loppuun kuluneen suodattimen käyttöä.
 • Page 94 • Ensimmäisillä käyttökerroilla laitteesta voi tulla hiukan muovin hajua. Tämä on normaalia. Jos laitteesta tulee palaneen hajua, ota yhteyttä Philips-jälleenmyyjään tai Laitteesta tulee Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Laite saattaa epätavallista hajua. tuottaa epämiellyttävää hajua myös, kun suodatin on likainen.
 • Page 95: Takuu Ja Huolto

  (puhelinnumero on kansainvälisessä valmistusajankohtana voimassa olevia takuulehtisessä). EMF-standardeja. Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja...
 • Page 96: Kierrätys

  Kierrätys Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Google Play on Googlen Inc:n tavaramerkki.
 • Page 97 Contenu 5 Nettoyage 1 Important Nettoyage du corps du Sécurité purificateur d'air 2 Votre purificateur d'air Nettoyage du capteur de qualité de l'air Présentation du produit (fig.a) 100 Nettoyage du préfiltre Aperçu des commandes (fig.b) 100 6 Remplacement des filtres 3 Guide de démarrage Indicateur de remplacement du Installation des filtres...
 • Page 98: Important

  être remplacé par Philips, Sécurité par un Centre Service Agréé Philips ou par un Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez- technicien qualifié afin le pour un usage ultérieur. d'éviter tout accident.
 • Page 99 Utilisez exclusivement • Si la prise secteur utilisée • les filtres Philips d'origine pour alimenter l'appareil spécialement destinés à est en mauvais état, la cet appareil. N'utilisez pas fiche de l'appareil risque d'autres filtres.
 • Page 100 comme carburant ou à d'entretien ou de des fins similaires. remplacer les filtres. Évitez de heurter N'utilisez pas l'appareil • • l'appareil (l'entrée et la dans une pièce soumise sortie d'air en particulier) à des changements de avec des objets durs. température importants ;...
 • Page 101 en cas d'accidents impliquant des processus de combustion et des produits chimiques dangereux. Si vous avez besoin • de déplacer l'appareil, commencez par le débrancher. Ne déplacez pas l'appareil • en tirant sur son cordon d'alimentation. Lavez-vous toujours les • mains après avoir changé...
 • Page 102: Votre Purificateur D'air

  (fig.b) J Bouton marche/arrêt Félicitations pour votre achat et K Bouton de gradation de lumière bienvenue dans le monde de Philips ! L Bouton du mode automatique Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre M Écran produit à...
 • Page 103: Guide De Démarrage

  3 Guide de Refixez le panneau avant en appuyant la partie supérieure du démarrage panneau sur le haut du purificateur d'air (1). Ensuite, poussez doucement le panneau contre le corps du purificateur d'air (2) (fig.i). Installation des filtres Lavez-vous soigneusement les mains après avoir installé...
 • Page 104: Configuration De La Connexion Wi-Fi Après Modification Du Réseau

  Configuration de la Note connexion Wi-Fi après • Cette application prend en charge Android version 4.4 et supérieure ou modification du réseau iOS version 9.0 et supérieure. Note Appuyez simultanément sur pendant 3 secondes, jusqu'à ce • Ceci s'applique lorsque le réseau que vous entendiez un bip.
 • Page 105: Utilisation Du Purificateur D'air

  4 Utilisation du Mise sous et hors tension purificateur d'air Note • Placez toujours le purificateur d'air sur une surface stable, horizontale Compréhension du et plane, en éloignant l'avant de l'appareil des murs ou des meubles. voyant de qualité de l'air •...
 • Page 106: Modification Du Réglage De Mode Automatique

  Mode virus & bactéries Note Le mode Bactéries et virus amplifie le • Si le purificateur d'air reste branché flux d'air pour réduire rapidement les sur la prise électrique après bactéries et virus. avoir été mis HORS tension, le • Touchez le bouton du mode purificateur d'air fonctionnera selon automatique...
 • Page 107: Réglage Du Minuteur

  Manuel Utilisation de la • Touchez le bouton de vitesse du fonction d'activation/ ventilateur à plusieurs reprises de désactivation de la pour sélectionner la vitesse de lumière ventilateur nécessaire (fig.p). Avec le bouton d'atténuation de la Turbo (t) lumière, vous pouvez allumer ou En mode Turbo, le purificateur d'air éteindre le voyant de qualité...
 • Page 108: Nettoyage

  5 Nettoyage Nettoyage du capteur de qualité de l'air Nettoyez le capteur de qualité de l'air Note tous les 2 mois pour un fonctionnement • Éteignez toujours le purificateur optimal du purificateur. d'air et débranchez-le de la prise Note électrique avant de le nettoyer. •...
 • Page 109: Nettoyage Du Préfiltre

  Branchez la fiche du purificateur Nettoyage du préfiltre d'air sur la prise murale. Maintenez enfoncé le bouton Nettoyez le préfiltre lorsque F0 apparaît de réinitialisation pendant sur l'afficheur (fig.y). 3 secondes pour réinitialiser Éteignez le purificateur d'air et l'intervalle de nettoyage du préfiltre débranchez-le de la prise murale.
 • Page 110: Remplacement Des Filtres

  • Ne nettoyez pas les filtres avec un de réinitialisation pendant aspirateur. • Si le préfiltre est endommagé, usé 3 secondes pour réinitialiser le ou cassé, ne l'utilisez pas. Visitez le compteur de durée de vie du filtre site (fig.}). www.philips.com/support. 108 FR...
 • Page 111: Réinitialisation Du Filtre

  7 Stockage Note • Lavez-vous les mains après avoir changé un filtre. Éteignez le purificateur d'air et débranchez-le de la prise murale. Réinitialisation du filtre Nettoyez le purificateur d'air, le capteur de qualité de l'air Vous pouvez remplacer des filtres et le préfiltre (voir le chapitre même si aucun code de remplacement «...
 • Page 112: Dépannage

  8 Dépannage Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, contactez le Service Consommateurs de votre pays. Problème Solution possible •...
 • Page 113 Problème Solution possible • Si le routeur auquel votre purificateur est connecté est à double bande et qu'il n'est actuellement pas connecté à un réseau 2,4 GHz, veuillez passer à une autre bande du même routeur (2,4 GHz) et réessayez de coupler votre purificateur.
 • Page 114 Ce phénomène est normal. Toutefois, si l'appareil dégage une odeur de brûlé, contactez votre L'appareil produit revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips une odeur étrange. autorisé. L'appareil peut également dégager une odeur désagréable lorsque le filtre est sale. Dans ce cas, nettoyez ou remplacez le filtre concerné.
 • Page 115: Garantie Et Service

  Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si Champs vous rencontrez un problème, visitez électromagnétiques le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le (CEM) Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro Cet appareil Philips est conforme de téléphone correspondant sur le...
 • Page 116: Recyclage

  été conçus garantissent une utilisation sûre et fidèle aux informations scientifiques disponibles à l'heure actuelle. Philips joue un rôle majeur dans le développement de normes CEM et de sécurité internationales, ce qui lui permet d'anticiper leur évolution de les appliquer au plus tôt à...
 • Page 117 Contenuto 5 Pulizia 1 Importante Pulizia del corpo del Sicurezza purificatore d'aria 2 Informazioni su questo Pulizia del sensore della qualità purificatore d'aria dell'aria Panoramica del prodotto Pulizia del prefiltro (fig.a) 6 Sostituzione dei filtri Panoramica dei comandi (fig.b) Indicatore di sostituzione del filtro 3 Guida introduttiva Sostituzione dei filtri...
 • Page 118: Importante

  Importante Se il cavo di alimentazione • è danneggiato, deve essere sostituito da Philips, da un centro di Sicurezza assistenza autorizzato Philips o da persone Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il presente manuale qualificate al fine di utente e conservarlo per eventuali evitare possibili danni.
 • Page 119 da bambini senza la collegare l'apparecchio a supervisione di un adulto. una presa intatta. Non ostruire l'ingresso Posizionare e utilizzare • • e l'uscita dell'aria, ad sempre l'apparecchio esempio posizionando su una superficie piana, oggetti sull'uscita dell'aria stabile e orizzontale. o davanti all'ingresso Lasciare almeno 20 •...
 • Page 120 Utilizzare solo i filtri o in luoghi in cui siano • originali Philips studiati presenti residui oleosi, appositamente per incensi accesi o vapori questo apparecchio. Non chimici. utilizzare altri filtri. Non utilizzare • La combustione del filtro l'apparecchio nelle •...
 • Page 121 Questo apparecchio è • destinato esclusivamente a uso domestico in normali condizioni operative. Non usare l'apparecchio • in ambienti umidi o con temperature elevate, ad esempio il bagno o la cucina. L'apparecchio non • rimuove il monossido di carbonio (CO) o il radon (Rn).
 • Page 122: Informazioni Su Questo Purificatore D'aria

  Philips! M Schermo display Per usufruire di tutti i vantaggi offerti N Icona della modalità generale dal supporto Philips, effettuare la O Icona della modalità allergeni registrazione del prodotto presso il sito Web www.philips.com/welcome. P Icona della modalità batteri e virus Pulsante della velocità...
 • Page 123: Guida Introduttiva

  3 Guida Quindi, spingere delicatamente il pannello contro il corpo del introduttiva purificatore d'aria (2) (fig.i). Lavare le mani con cura dopo l'installazione dei filtri. Configurazione della Installazione dei filtri connessione Wi-Fi per la prima volta Note • Prima di installare i filtri, assicurarsi che il purificatore d'aria non sia Note collegato alla presa elettrica.
 • Page 124: Configurazione Della Connessione Wi-Fi Se La Rete È Cambiata

  Configurazione della Note connessione Wi-Fi se la • Questa applicazione supporta Android 4.4 e versioni superiori o iOS rete è cambiata 9.0 e versioni superiori. Note Toccare contemporaneamente per 3 • Si applica quando la rete predefinita secondi fino a quando non viene collegata al purificatore d'aria è...
 • Page 125: Utilizzo Del Purificatore D'aria

  4 Utilizzo del Accensione e purificatore spegnimento d'aria Note • Appoggiare sempre il purificatore d'aria su una superficie orizzontale, piana e stabile con la parte anteriore Spie della qualità dell'unità lontana dalle pareti o dai dell'aria mobili. • Per prestazioni ottimali di purificazione, chiudere porte e L'indice di allergeni in ambienti interni finestre.
 • Page 126: Modifica Dell'impostazione Della Modalità Auto

  Modalità batteri e virus Note La modalità batteri e virus ottimizza il • Se, dopo averlo spento (OFF), il flusso d'aria per ridurre rapidamente purificatore d'aria resta collegato batteri e virus. alla presa d'aria, una volta riacceso • Toccare il pulsante della modalità (ON) riprenderà...
 • Page 127: Impostazione Del Timer

  manuale Utilizzo della funzione di • Toccare ripetutamente il pulsante accensione/spegnimento della velocità della ventola spia selezionare la velocità desiderata (fig.p). Tramite il pulsante della funzione di attenuazione luminosa, è possibile Turbo (t) accendere o spegnere la spia della In modalità turbo, il purificatore d'aria qualità...
 • Page 128: Pulizia

  5 Pulizia Toccare nuovamente il pulsante della funzione di attenuazione luminosa per 3 secondi per tornare alla modalità di visualizzazione IAI (fig.t). Note » lampeggia due volte. • Prima della pulizia spegnere sempre » Il livello IAI viene visualizzato sul il purificatore d'aria e scollegarlo display.
 • Page 129: Pulizia Del Prefiltro

  Premere i due ganci verso il basso Note (1) e tirare verso di sé il prefiltro (2) (fig.d). • Se il purificatore d'aria è utilizzato in un ambiente polveroso, potrebbe Se il prefiltro è molto sporco, essere necessario pulirlo più spesso. utilizzare una spazzola morbida per •...
 • Page 130: Sostituzione Dei Filtri

  3 secondi aspirapolvere. per reimpostare il contatore della • Non utilizzare il prefiltro se è durata del filtro (fig.}). danneggiato, usurato o rotto. Visitare il sito www.philips.com/support. Note • Lavare le mani dopo aver sostituito un filtro. 128 IT...
 • Page 131: Reimpostazione Filtro

  7 Conservazione Reimpostazione filtro È possibile sostituire i filtri anche se non è presente alcun codice di sostituzione Spegnere il purificatore d'aria e filtro sullo schermo. Dopo aver sostituito scollegarlo dalla presa a muro. un filtro, è necessario ripristinare Pulire il purificatore d'aria, il sensore manualmente il contatore della durata della qualità...
 • Page 132: Risoluzione Dei Problemi

  8 Risoluzione dei problemi In questo capitolo vengono riportati i problemi più comuni legati all'uso dell'apparecchio. Se non è possibile risolvere il problema con le informazioni fornite di seguito, contattare il centro assistenza clienti del proprio paese. Problema Possibile soluzione •...
 • Page 133 Problema Possibile soluzione • Se il purificatore è connesso a un router dual band e non è attualmente connesso a una rete a 2,4 GHz, passare a un'altra banda dello stesso router (2,4 GHz) e provare nuovamente ad associare il purificatore. Le reti a 5 GHz non sono supportate.
 • Page 134 Si tratta di un fenomeno del Dall'apparecchio tutto normale. Tuttavia, se l'apparecchio produce un odore fuoriesce uno di bruciato, contattare il rivenditore Philips o un centro strano odore. assistenza Philips autorizzato. L'apparecchio può produrre un odore sgradevole anche quando il filtro è sporco. In tal caso, pulire o sostituire il filtro in questione.
 • Page 135: Garanzia E Assistenza

  In caso di problemi a reperire le parti, a tutti gli standard EMF applicabili alla contattare il centro assistenza clienti data di produzione dell'apparecchio. Philips di zona (il numero di telefono è Philips si impegna a sviluppare, riportato nell'opuscolo della garanzia). produrre e distribuire prodotti che non causano effetti nocivi per la salute.
 • Page 136: Riciclaggio

  Riciclaggio - Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE). - Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore: 1. Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
 • Page 137 Inhoud 6 De filters vervangen 1 Belangrijk Indicator voor vervangen van Veiligheid het filter 2 Uw luchtreiniger De filters vervangen Resetknop filter Productoverzicht (afb. a) Overzicht bedieningspaneel 7 Opbergen (afb. b) 8 Problemen oplossen 3 Aan de slag De filters plaatsen 9 Garantie en service De Wi-Fi-verbinding voor de eerste keer instellen...
 • Page 138: Belangrijk

  Bewaar de Indien het netsnoer gebruiksaanwijzing om deze zo nodig • later te kunnen raadplegen. beschadigd is, moet het worden vervangen Gevaar door Philips, een door Zorg ervoor dat er • Philips geautoriseerd geen ontvlambare servicecentrum schoonmaakmiddelen, of personen met...
 • Page 139 Gebruik alleen • van een afzuigkap of oorspronkelijke, speciaal ventilator tijdens het voor dit apparaat koken. bestemde filters van Als het stopcontact niet • Philips. Gebruik geen goed is gemonteerd, andere filters. wordt de stekker van het...
 • Page 140 Verbranding van het Gebruik het apparaat niet • • filter kan leiden tot in de buurt van apparaten levensgevaarlijke situaties die op gas werken, voor uzelf en/of anderen. verwarmingsapparatuur of Gebruik het filter niet open haarden. als brandstof of voor Haal altijd de stekker •...
 • Page 141 Gebruik het apparaat • niet in vochtige ruimten of in ruimten met een hoge temperatuur, zoals een badkamer, toilet of keuken. Koolmonoxide (CO) • en radon (Rn) worden niet door dit apparaat verwijderd. Het apparaat kan niet als beveiliging worden gebruikt bij ongevallen met verbrandingsprocessen of gevaarlijke chemicaliën.
 • Page 142: Uw Luchtreiniger

  (afb. b) Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! J Aan-uitknop Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u K Dimknop uw product registreren op www.philips.com/welcome. L Knop automatische modus M Scherm Productoverzicht N Pictogram algemene modus (afb.
 • Page 143: Aan De Slag

  3 Aan de slag Plaats het voorpaneel terug door de bovenkant van het paneel op de bovenkant van de luchtzuiveraar te drukken (1). Druk vervolgens zachtjes het paneel tegen de De filters plaatsen luchtzuiveraar (2) aan (afb. i). Was uw handen grondig nadat u de filters hebt geplaatst.
 • Page 144: De Wifi-Verbinding Instellen Als Het Netwerk Is Gewijzigd

  De WiFi-verbinding Opmerking instellen als het netwerk • Deze app ondersteunt Android versie 4.4 en hoger of iOS versie 9.0 is gewijzigd of hoger. Opmerking Houd tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt tot u een • Dit is van toepassing wanneer het pieptoon hoort.
 • Page 145: De Luchtzuiveraar Gebruiken

  4 De In- en uitschakelen luchtzuiveraar Opmerking gebruiken • Plaats de luchtzuiveraar altijd op een stabiele, horizontale en vlakke ondergrond met de voorzijde van het apparaat van muren of meubels af gericht. • Sluit deuren en ramen voor luchtkwaliteitsindicator optimale zuiveringsprestaties. •...
 • Page 146: De Instelling Van De Automatische Modus Wijzigen

  Bacterie- en virusmodus Opmerking De bacterie- en virusmodus versterkt de • Als de luchtzuiveraar op het luchtstroom om het aantal bacteriën en stopcontact blijft aangesloten virussen snel te verminderen. wanneer deze is uitgeschakeld, • Druk op de knop voor de onthoudt de luchtzuiveraar de automatische modus instellingen wanneer deze weer...
 • Page 147: De Timer Instellen

  Handmatig De aan-uitfunctie voor • Druk herhaaldelijk op de knop licht gebruiken voor de ventilatorsnelheid de gewenste ventilatorsnelheid te Met de dimknop kunt u de selecteren (afb.p). luchtkwaliteitsindicator, het scherm en de functieweergaven in- of uitschakelen Turbo (t) indien nodig. In de turbomodus werkt de Druk één keer op de dimknop luchtzuiveraar op de hoogste snelheid.
 • Page 148: Schoonmaken

  5 Schoonmaken De luchtkwaliteitsensor reinigen Reinig de luchtkwaliteitssensor om Opmerking de 2 maanden om de luchtreiniger • Schakel de luchtzuiveraar optimaal te laten functioneren. altijd uit en haal de stekker uit Opmerking het stopcontact voordat u de luchtzuiveraar schoonmaakt. • Als de luchtzuiveraar in een stoffige •...
 • Page 149: Het Voorfilter Schoonmaken

  Druk de bovenkant van het Het voorfilter paneel op de bovenkant van schoonmaken de luchtzuiveraar (1) om het voorpaneel terug te plaatsen. Druk Maak het voorfilter schoon als F0 wordt vervolgens zachtjes het paneel weergegeven op het scherm (afb. y). tegen de luchtzuiveraar (2) aan (afb.
 • Page 150: De Filters Vervangen

  • Gebruik het voorfilter niet als deze ingedrukt om de levensduurteller van het filter te resetten (afb. }). beschadigd, versleten of kapot is. Ga naar www.philips.com/support. Opmerking • Was uw handen na het vervangen van een filter. 148 NL...
 • Page 151: Resetknop Filter

  7 Opbergen Resetknop filter U kunt de filters ook vervangen als er geen filtervervangingscode wordt Schakel de luchtzuiveraar uit en weergegeven op het scherm. Nadat haal de stekker uit het stopcontact. u het filter hebt vervangen, moet Maak de luchtzuiveraar, de u de levensduurteller van het filter luchtkwaliteitsensor en het handmatig resetten.
 • Page 152: Problemen Oplossen

  8 Problemen oplossen Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.
 • Page 153 Probleem Mogelijke oplossing • Als de router waarop uw luchtzuiveraar is aangesloten een dual band-router is en er momenteel geen verbinding kan worden gemaakt met een 2,4 GHz-netwerk, schakelt u naar een andere band op dezelfde router (2,4 GHz) en probeert u de luchtzuiveraar opnieuw te koppelen.
 • Page 154 Dit is normaal. Echter, als het apparaat een brandgeur produceert, neem dan Het apparaat contact op met uw Philips-dealer of een door Philips produceert een geautoriseerd servicecentrum. Het apparaat kan ook een rare geur.
 • Page 155: Garantie En Service

  Elektromagnetische Als u informatie nodig hebt of als u een velden (EMV) probleem hebt, gaat u naar de Philips- website op www.philips.com of neemt Dit Philips-apparaat voldoet aan alle u contact op met het Philips Consumer toepasbare richtlijnen en voorschriften...
 • Page 156: Recycling

  Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMV- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten. Recycling Dit symbool betekent dat dit product niet met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).
 • Page 157 Innhold 6 Bytte ut filtrene 1 Viktig Indikator for filterbytte Sikkerhet Bytte ut filtrene 2 Luftrenseren din Tilbakestille filter Produktoversikt (fig. a) 7 Lagring Oversikt over kontrollknapper (fig.b) 8 Feilsøking 3 Komme i gang 9 Garanti og service Installere filtrene Konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen Bestill deler eller tilbehør for første gang...
 • Page 158: Viktig

  Viktig Hvis strømledningen er • ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som Sikkerhet er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den personell for å unngå...
 • Page 159 Bruk bare originale filter • støvsuging eller bruk av en fra Philips tiltenkt dette utsugingsenhet eller vifte apparatet. Ikke bruk andre ved matlaging. filter. Støpselet og apparatet blir •...
 • Page 160 Ikke stikk fingrene TV-er, radioer og • eller gjenstander inn i radiokontrollerte klokker. åpningene for innluft eller Apparatet er kun ment til • utluft. Det kan forårsake bruk i husstander under fysiske skader og/eller feil vanlige driftsforhold. på apparatet. Du bør ikke bruke •...
 • Page 161: Luftrenseren Din

  Gratulerer med kjøpet, og velkommen til J Av/på-knapp Philips! K Lysdimmeknapp For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, må du registrere produktet L Knapp for automodus på www.philips.com/welcome. M Display Produktoversikt (fig. a) N Ikon for generell modus O Ikon for allergenmodus A Åpning for utluft...
 • Page 162: Komme I Gang

  3 Komme i gang Konfigurere Wi-Fi- tilkoblingen for første gang Installere filtrene Note Note • Denne instruksjonen er bare gyldig når luftrenseren konfigureres for første • Kontroller at luftrenseren er koblet fra gang. Hvis nettverket har blitt endret, stikkontakten før du monterer filtrene. eller konfigurasjonen må...
 • Page 163: Konfigurere Wi-Fi-Tilkoblingen Når Nettverket Har Blitt Endret

  4 Bruke Start Air Matters, og følg instruksjonene på skjermen for å luftrenseren koble luftrenseren til nettverket. Etter vellykket paring og tilkobling lyser Wi-Fi-indikatoren hvitt. Hvis paringen ikke er vellykket, kan du se i avsnittet om feilsøking eller Forstå lampen for hjelp-delen i Air Matters for å...
 • Page 164: Endre Innstillinger For Automodus

  Trykk på for å slå på luftrenseren Generell modus (fig.j). En smart autoinnstilling som automatisk » Luftrenseren piper. justerer luftrenserens innstillinger til det » Luftrenseren bruker ideelle nivået. allergenmodus som standard. • Trykk på knappen for automodus » Når luftrenseren varmes opp, for å...
 • Page 165: Stille Inn Timeren

  Bruke av/på-funksjonen Note for lampen • Alle lysene slukkes i hvilemodus. • Du kan slå på lyset manuelt ved å Med dimme-knappen for lampen kan trykke på du slå av eller på lampen for luftkvalitet, skjermen og funksjonsvisningen hvis Manuell ønskelig.
 • Page 166: Rengjøring

  5 Rengjøring Rengjøring av luftkvalitetssensoren Rengjør luftkvalitetssensoren annenhver Note måned for optimal funksjon av • Slå alltid av luftrenseren og koble den luftrenseren. fra stikkontakten før rengjøring. • Senk aldri luftrenseren ned i vann eller Note annen væske. • Hvis luftrenseren brukes i støvete •...
 • Page 167: Rengjøre Forfilteret

  Hold nede tilbakestillingsknappen Rengjøre forfilteret i tre sekunder for å tilbakestille rengjøringsplanen for forfilteret Rengjør forfilteret når F0 vises på (fig {). skjermen (fig.y). Vask hendene grundig etter Slå av luftrenseren og koble installasjon av filtre. støpselet fra stikkontakten. Trekk den nederste delen av frontpanelet for å...
 • Page 168: Bytte Ut Filtrene

  (fig.f). • Hvis forfilteret er skadet, slitt eller Sett de nye filtrene i luftrenseren ødelagt, må du ikke bruke det. Gå til (fig.g). www.philips.com/support. Sett støpselet på luftrenseren inn i stikkontakten. Hold nede tilbakestillingsknappen i tre sekunder for å tilbakestille levetidtelleren for filteret (fig.}).
 • Page 169: Tilbakestille Filter

  7 Lagring Tilbakestille filter Du kan bytte ut filtrene selv om det ikke vises noen kode for filterbytte på Slå av luftrenseren og koble skjermen. Når du har byttet ut et filter, støpselet fra stikkontakten. må du tilbakestille levetidtelleren for Rengjør luftrenseren , filteret manuelt.
 • Page 170: Feilsøking

  8 Feilsøking Dette kapittelet oppsummerer de vanligste problemene du kan oppleve med apparatet. Hvis du ikke får løst problemet med informasjonen under, kontakter du forbrukerstøtten der du bor. Problem Mulig løsning • Du har ikke byttet ut filteret ennå, selv om koden for bytting Apparatet fungerer vises på...
 • Page 171 De første gangene du bruker produktet, kan det avgi plastlukt. Dette er normalt. Hvis apparatet imidlertid avgir Apparatet avgir en en brent lukt, må du ta kontakt med Philips-forhandleren merkelig lukt. eller et godkjent Philips-servicesenter. Apparatet kan også avgi en ubehagelig lukt når filteret er skittent. I slike tilfeller må...
 • Page 172: Garanti Og Service

  Philips' forbrukerstøtte der du bor (du eksponering for elektromagnetiske felt. finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen kundestøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips- Samsvar med EMF forhandleren. Koninklijke Philips N.V. produserer og selger flere produkter som er beregnet Bestill deler eller tilbehør...
 • Page 173: Gjenvinning

  Gjenvinning Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU). Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
 • Page 174 Innehåll 6 Byta filtren 1 Viktigt! Indikator för byte av filter Säkerhet Byta filtren 2 Din luftrenare Återställa filter Produktöversikt (bild a) 7 Förvaring Översikt av kontroller (bild b) 8 Felsökning 3 Komma igång Installera filtren 9 Garanti och service Konfigurera Wi-Fi-anslutningen för första gången Beställ delar och tillbehör...
 • Page 175: Viktigt

  Om nätsladden är • Säkerhet skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara av Philips auktoriserade den för framtida bruk. serviceombud eller Fara liknande behöriga...
 • Page 176 Använd endast original- • dammsugning eller filter från Philips avsedda användning av spiskåpa för apparaten. Använd eller fläkt vid matlagning. inte några andra filter. Om eluttaget som driver •...
 • Page 177 Lyft alltid eller flytta apparater med luftburna • apparaten med handtaget radiovågor, såsom tv- som sitter på baksidan av apparater, radioapparater apparaten. och radiostyrda klockor. För inte in fingrar eller Apparaten är endast • • andra föremål i utblåset avsedd för hemmabruk eller luftintaget för att under normala undvika fysisk skada eller...
 • Page 178: Din Luftrenare

  Vi tycker att det är roligt att du har köpt J På/av-knapp en Philips-produkt! K Ljusdimmerknapp Genom att registrera produkten på www.philips.com/welcome får du L Knapp för autoläge tillgång till full produktsupport. M Displayskärm Produktöversikt (bild a) N Allmänt läge, ikon O Ikon för allergenläge...
 • Page 179: Komma Igång

  3 Komma igång Konfigurera Wi-Fi- anslutningen för första gången Installera filtren Note Note • Den här instruktionen gäller endast första gången luftrenaren • Kontrollera att luftrenaren är installeras. Om nätverket har frånkopplad från eluttaget innan du ändrats eller om konfigureringen installerar filtren.
 • Page 180: Konfigurera Wi-Fi-Anslutningen När Nätverket Har Ändrats

  4 Använda Se till att den mobila enheten är ansluten till Wi-Fi -nätverket. luftrenaren Starta Air Matters och följ instruktionerna på skärmen för att ansluta luftrenaren till nätverket. Efter ihopparningen och anslutningen lyser Wi-Fi-indikatorn Så här fungerar vitt. Om ihopparningen luftkvalitetslampan misslyckas läser du avsnittet Felsökning eller hjälpavsnittet Air...
 • Page 181: Ändra Autolägesinställningen

  Tryck på för att slå på luftrenaren Allmänt läge (bild j). En smart automatisk inställning som » Luftrenaren piper. automatiskt justerar luftrenarens » Luftrenaren körs på inställningar till den optimala nivån. allergenläget som standard. • Tryck på knappen för autoläge för »...
 • Page 182: Ställa In Timern

  Manuell Använda funktionen • Tryck på fläkthastighetsknappen lampa på/av flera gånger för att välja den fläkthastighet du vill ha (bild p). Med ljusdimmerknappen kan du slå på eller stänga av luftkvalitetslampan, Turbo (t) skärmen och funktionsindikatorerna vid behov. I turboläge körs luftrenaren på högsta hastighet.
 • Page 183: Rengöring

  5 Rengöring Rengöra luftkvalitetssensorn Rengör luftkvalitetssensorn varannan Note månad för att luftrenaren ska fungera • Stäng alltid av luftrenaren och dra ut optimalt. den ur eluttaget före rengöring. • Sänk aldrig ned luftrenaren i vatten Note eller i någon annan vätska. •...
 • Page 184: Rengöra Förfiltret

  Tryck på och håll ned Rengöra förfiltret återställningsknappen tre sekunder för att återställa Rengör förfiltret när F0 visas på förfiltrets rengöringstid (bild {). skärmen (bild y). Tvätta händerna noga när du har Stäng av luftrenaren och dra ut installerat filtren. sladden från vägguttaget.
 • Page 185: Byta Filtren

  Placera de nya filtren i luftrenaren dammsugare. (bild g). • Om förfiltret är skadat, slitet eller trasigt ska du inte använda det. Gå Sätt i luftrenarens stickkontakt i till www.philips.com/support. vägguttaget. Tryck på och håll ned återställningsknappen tre sekunder för att återställa räknaren för förbrukningstid (bild }).
 • Page 186: Återställa Filter

  7 Förvaring Återställa filter Du kan byta filter även om koden för byte av filter inte visas på skärmen. Stäng av luftrenaren och dra ut När du har bytt ut ett filter behöver du sladden från vägguttaget. återställa räknaren för förbrukningstiden Rengör luftrenaren, för filtret manuellt.
 • Page 187: Felsökning

  8 Felsökning I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med informationen nedan kontaktar du den lokala kundtjänsten. Problem Möjlig lösning • Byteskoden för filtret visas på skärmen men du har inte Apparaten fungerar bytt ut det motsvarande filtret än.
 • Page 188 Första gångerna du använder apparaten kan det lukta plast. Det är normalt. Om apparaten däremot luktar Apparaten avger en bränt kontaktar du din Philips-återförsäljare eller någon konstig lukt. av Philips auktoriserade serviceombud. Apparaten kan även lukta illa när filtret är smutsigt. Rengör och byt ut det påverkade filtret.
 • Page 189: Garanti Och Service

  9 Garanti och 10 Meddelanden service Elektromagnetiska fält Om du behöver information eller (EMF) har problem kan du gå till Philips webbplats på www.philips.com Den här Philips-produkten uppfyller eller kontakta Philips kundtjänst alla tillämpliga standarder och i ditt land (telefonnumret finns i regler gällande exponering av...
 • Page 190: Återvinning

  Återvinning Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU). Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på...

Table of Contents