Download Print this page
Siemens MQ5B100N Operating Instructions Manual

Siemens MQ5B100N Operating Instructions Manual

Advertisement

Quick Links

ÇÉ
aÉìíëÅÜ
Éå
båÖäáëÜ
Ñê
cê~å´~áë
áí
fí~äá~åç
åä
kÉÇÉêä~åÇë
Ç~
a~åëâ
åç
kçêëâ
ëî
pîÉåëâ~
Ñá
pìçãá
Éë
bëé~¥çä
éí
mçêíìÖìÆë
Éä
ÅëëçíéêÜ
íê
Türkçe
éä
Polski
Üì
Magyar
ìâ
š®paï¸c¿®a
êì
Pºcc®å¼
jnR_KKK
VMMMSPSSTO
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ
léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë
kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå
fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç
dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ
_êìÖë~åîáëåáåÖ
_êìâë~åîáëåáåÖ
_êìâë~åîáëåáåÖ
h®óíí∏çÜàÉ
fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç
fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
Kullanma talimatý
Instrukcja obsługi
Használati utasítás
I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï
Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå

Advertisement

loading

Summary of Contents for Siemens MQ5B100N

 • Page 1 ÇÉ aÉìíëÅÜ Éå båÖäáëÜ Ñê cê~å´~áë áí fí~äá~åç åä kÉÇÉêä~åÇë Ç~ a~åëâ åç kçêëâ ëî pîÉåëâ~ Ñá pìçãá Éë bëé~¥çä éí mçêíìÖìÆë Éä ÅëëçíéêÜ íê Türkçe éä Polski Üì Magyar ìâ š®paï¸c¿®a êì Pºcc®å¼ ~ê jnR_KKK VMMMSPSSTO dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë Ïäçãßåò...
 • Page 2 ÇÉ háåÇÉê=îçã=dÉê®í=ÑÉêå=Ü~äíÉåK== eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë= háåÇÉê ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=ìã=òì=îÉêÜáåÇÉêåI= åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=pfbjbkpK Ç~ëë ëáÉ=ãáí=ÇÉã=dÉê®í=ëéáÉäÉåK a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI= mÉêëçåÉå=E~ìÅÜ=háåÇÉêF=ãáí=îÉêãáåÇÉêíÉê= ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK= â∏êéÉêäáÅÜÉê=páååÉëï~ÜêåÉÜãìåÖ=çÇÉê= tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå= ÖÉáëíáÖÉå=c®ÜáÖâÉáíÉå=çÇÉê=ãáí=ã~åÖÉäåÇÉê= mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê= bêÑ~ÜêìåÖ=ìåÇ=táëëÉåI=Ç~ë=dÉê®í=åáÅÜí= fåíÉêåÉíëÉáíÉK ÄÉÇáÉåÉå=ä~ëëÉåI=~ì≈Éê=ëáÉ=ïÉêÇÉå=ÄÉ~ìÑJ ëáÅÜíáÖí=çÇÉê=Ü~ííÉå=ÉáåÉ=báåïÉáëìåÖ=ÄÉòΩÖäáÅÜ= aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÑΩê=ÇáÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=Ü~ìëÜ~äíëJ ÇÉë=dÉÄê~ìÅÜë=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=mÉêëçåI=ÇáÉ=ÑΩê=áÜêÉ= ΩÄäáÅÜÉê=jÉåÖÉå=áã=e~ìëÜ~äí=çÇÉê=áå=Ü~ìëÜ~äíëJ páÅÜÉêÜÉáí=îÉê~åíïçêíäáÅÜ=áëíK ®ÜåäáÅÜÉåI=åáÅÜíJÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=^åïÉåÇìåÖÉå= píÉÅâÉê=òáÉÜÉå=å~ÅÜ=àÉÇÉã=dÉÄê~ìÅÜI=îçê=ÇÉã= ÄÉëíáããíK=e~ìëÜ~äíë®ÜåäáÅÜÉ=^åïÉåÇìåÖÉå= oÉáåáÖÉåI=îçê=ÇÉã=sÉêä~ëëÉå=ÇÉë=o~ìãÉë=ìåÇ= ìãÑ~ëëÉå=òK=_K=ÇáÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=áå=jáí~êÄÉáíÉêJ áã=cÉÜäÉêÑ~ääK=wìäÉáíìåÖ=åáÅÜí=ΩÄÉê=ëÅÜ~êÑÉ= âΩÅÜÉå=îçå=i®ÇÉåI=_ΩêçëI=ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= h~åíÉå=çÇÉê=ÜÉá≈É=cä®ÅÜÉå=òáÉÜÉåK=tÉåå=ÇáÉ= ìåÇ=~åÇÉêÉå=ÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=_ÉíêáÉÄÉåI=ëçïáÉ=ÇáÉ= ^åëÅÜäìëëäÉáíìåÖ=ÇáÉëÉë=dÉê®íÉë=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí= kìíòìåÖ=ÇìêÅÜ=d®ëíÉ=îçå=mÉåëáçåÉåI=âäÉáåÉå= ïáêÇI=ãìëë=ëáÉ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=eÉêëíÉääÉê=çÇÉê=ëÉáåÉå= eçíÉäë=ìåÇ=®ÜåäáÅÜÉå=tçÜåÉáåêáÅÜíìåÖÉåK hìåÇÉåÇáÉåëí=çÇÉê=ÉáåÉ=®ÜåäáÅÜ=èì~äáÑáòáÉêíÉ= dÉê®í=åìê=ÑΩê=Ü~ìëÜ~äíëΩÄäáÅÜÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖëJ mÉêëçå=ÉêëÉíòí=ïÉêÇÉåI=ìã=dÉÑ®ÜêÇìåÖÉå=òì= ãÉåÖÉå=ìåÇ=JòÉáíÉå=ÄÉåìíòÉåK= îÉêãÉáÇÉåK=oÉé~ê~íìêÉå=~ã...
 • Page 3 ÇÉ d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå pí~ÄãáñÉê=ìåÇ=_ÉÅÜÉê=ÑÉëí=Ü~äíÉåK=  rã Ç~ë péêáíòÉå=îçå=jáñÖìí=òì=îÉêãÉáÇÉåI= cΩê=ÇáÉëÉë=dÉê®í=ÖÉäíÉå=ÇáÉ=îçå=ìåëÉêÉê=àÉïÉáäë= báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=EOF=Éêëí=ÇêΩÅâÉåI=ïÉåå=ÇÉê= òìëí®åÇáÖÉå=i~åÇÉëîÉêíêÉíìåÖ=ÜÉê~ìëÖÉJ jáñÑì≈=áå=Ç~ë=jáñÖìí=ÉáåÖÉí~ìÅÜí=áëíK ÖÉÄÉåÉå=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉåI=áå=ÇÉã= pí~ÄãáñÉê=áããÉê=~ÄëÅÜ~äíÉåI=ÄÉîçê=Éê=~ìë= Ç~ë dÉê®í=ÖÉâ~ìÑí=ïìêÇÉK=páÉ=â∏ååÉå=ÇáÉ= ÇÉã=jáñÖìí=ÜÉê~ìëÖÉåçããÉå=ïáêÇK d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=àÉÇÉêòÉáí=ΩÄÉê=fÜêÉå= k~ÅÜ=ÇÉê=^êÄÉáíLoÉáåáÖÉå c~ÅÜÜ®åÇäÉêI=ÄÉá=ÇÉã=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=ÖÉâ~ìÑí= Ü~ÄÉåI=çÇÉê=ÇáêÉâí=ÄÉá=ìåëÉêÉê=i~åÇÉëJ ^ÅÜíìåÖ> îÉêíêÉíìåÖ=~åÑçêÇÉêåK=aáÉ=d~ê~åíáÉJ a~ë=dêìåÇÖÉê®í=åáÉ=áå=t~ëëÉê=í~ìÅÜÉå=ìåÇ= ÄÉÇáåÖìåÖÉå=ÑΩê=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=ÇáÉ= åáÅÜí=áå=ÇÉê=péΩäã~ëÅÜáåÉ=êÉáåáÖÉåK ^ÇêÉëëÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ÇÉê=eÉÑíêΩÅâëÉáíÉK hÉáåÉå=a~ãéÑêÉáåáÖÉê=ÄÉåìíòÉå> a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=ëáåÇ=ÇáÉ=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå= kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK  ~ìÅÜ=áã=fåíÉêåÉí=ìåíÉê=ÇÉê=ÄÉå~ååíÉå= dêìåÇÖÉê®í=ÑÉìÅÜí=~ÄïáëÅÜÉå=ìåÇ=  tÉÄ~ÇêÉëëÉ=ÜáåíÉêäÉÖíK=cΩê=ÇáÉ=få~åëéêìÅÜJ ~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=íêçÅâÉåêÉáÄÉåK å~ÜãÉ=îçå=d~ê~åíáÉäÉáëíìåÖÉå=áëí=áå=àÉÇÉã=c~ää= aÉê=jáñÄÉÅÜÉê=â~åå=áå=ÇÉê=péΩäã~ëÅÜáåÉ=  ÇáÉ=sçêä~ÖÉ=ÇÉë=h~ìÑÄÉäÉÖÉë=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜK ÖÉêÉáåáÖí=ïÉêÇÉåK jáñÑì≈=áå=ÇÉê=péΩäã~ëÅÜáåÉ=çÇÉê=ãáí=ÉáåÉê= ...
 • Page 4 Éå aç=åçí=~ääçï=éÉêëçåë=E~äëç=ÅÜáäÇêÉåF=ïáíÜ=êÉëíêáÅJ `çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê= íÉÇ=éÜóëáÅ~ä=ëÉåëçêó=éÉêÅÉéíáçå=çê=ãÉåí~ä= åÉï=pfbjbkp=~ééäá~åÅÉK ~ÄáäáíáÉë=çê=ïáíÜ=ä~Åâ=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=âåçïJ få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI= äÉÇÖÉ=íç=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ìåäÉëë=íÜÉó=~êÉ= ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK= ëìéÉêîáëÉÇ=çê=Ü~îÉ=ÄÉÉå=áåëíêìÅíÉÇ=áå=íÜÉ=ìëÉ=çÑ= vçì Å~å ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê= íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Äó=ëçãÉÄçÇó=ïÜç=áë=êÉëéçåëáÄäÉ= éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK Ñçê=íÜÉáê=ë~ÑÉíóK ^äï~óë=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖ=~ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ= qÜáë=~ééäá~åÅÉ=áë=ÇÉëáÖåÉÇ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ= ~ééäá~åÅÉI=ÄÉÑçêÉ=ÅäÉ~åáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=ÄÉÑçêÉ= åçêã~ä=ÜçìëÉÜçäÇ=èì~åíáíáÉë=áå=íÜÉ=ÜçãÉ=çê= äÉ~îáåÖ=íÜÉ=êççã=çê=áÑ=~=Ñ~ìäí=çÅÅìêëK= ëáãáä~ê=èì~åíáíáÉë=áå=åçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåëK= aç åçí éä~ÅÉ=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=çîÉê=ëÜ~êé=ÉÇÖÉë= kçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåë=áåÅäìÇÉ=ÉKÖK=ìëÉ= çê=Üçí=ëìêÑ~ÅÉëK áå ÉãéäçóÉÉ=âáíÅÜÉåë=áå=ëÜçéëI=çÑÑáÅÉëI=~ÖêáJ qç=éêÉîÉåí=áåàìêóI=~=Ç~ã~ÖÉÇ=éçïÉê=ÅçêÇ= Åìäíìê~ä=~åÇ=çíÜÉê=ÅçããÉêÅá~ä=ÄìëáåÉëëÉëI= ãìëí ÄÉ=êÉéä~ÅÉÇ=Äó=íÜÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉê=çê=Üáë= ~ë ïÉää=~ë=ìëÉ=Äó=ÖìÉëíë=áå=Äç~êÇáåÖ=ÜçìëÉëI= ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉ=çê=~=ëáãáä~êäó=èì~äáÑáÉÇ=éÉêëçåK= ëã~ää=ÜçíÉäë=~åÇ=ëáãáä~ê=ÇïÉääáåÖëK låäó=çìê=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉ=ã~ó=êÉé~áê=íÜÉ= rëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ=åçêã~ä= ~ééäá~åÅÉK èì~åíáíáÉë=çÑ=ÑççÇ=Ñçê=ÇçãÉëíáÅ=ìëÉK= aç=åçí=ìëÉ=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=ïáíÜ=Ç~ãé=Ü~åÇë= mäÉ~ëÉ=âÉÉé=íÜÉ=fåëíêìÅíáçåë=Ñçê=rëÉ=áå=~=ë~ÑÉ=...
 • Page 5 Éå Ñê ^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉLÅäÉ~åáåÖ sçìë=îÉåÉò=ÇÛ~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä= t~êåáåÖ> pfbjbkp=Éí=åçìë=îçìë=Éå=ѨäáÅáíçåë= ÅçêÇá~äÉãÉåíK kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=áå=ï~íÉê=~åÇ= sçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇÛçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä= Çç åçí=ÅäÉ~å=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉêK ¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ= aç=åçí=ìëÉ=~=ëíÉ~ã=ÅäÉ~åÉê> èì~äáí¨K=pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìîÉêÉò= mìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK  ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=~î~åŨÉë=ëìê=åçë=éêçÇìáíëK táéÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=ïáíÜ=~=Ç~ãé=ÅäçíÜ=~åÇ=  íÜÉå=ïáéÉ=ÇêóK `Éí=~éé~êÉáä=Éëí=ÇÉëíáå¨=¶=ä~=éê¨é~ê~íáçå=ÇÉ= qÜÉ=ÄäÉåÇÉê=àìÖ=Å~å=ÄÉ=ÅäÉ~åÉÇ=áå=íÜÉ=  èì~åíáí¨ë=Ü~ÄáíìÉääÉãÉåí=å¨ÅÉëë~áêÉë=Ç~åë= ÇáëÜï~ëÜÉêK ìå ÑçóÉêI=çì=Ç~åë=ÇÉë=~ééäáÅ~íáçåë=åçå=éêçJ ÑÉëëáçååÉääÉë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉêK= `äÉ~å=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉê=  iÉë ~ééäáÅ~íáçåë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉê= çê ïáíÜ=~=ÄêìëÜ=ìåÇÉê=êìååáåÖ=ï~íÉêK ÅçãéêÉååÉåí=éK=ÉñK=äÛìíáäáë~íáçå=Ç~åë=äÉë=ÅçáåëJ aêó=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí=áå=~å=ìéêáÖÜí=éçëáíáçå=  ÅìáëáåÉ=Çì=éÉêëçååÉä=ÇÉ=ã~Ö~ëáåëI=ÇÉ=ÄìêÉ~ìñI= EÄäÉåÇÉê=Ää~ÇÉ=Ñ~ÅÉ=ìéF=ëç=íÜ~í=~åó=íê~ééÉÇ= ÇÛÉåíêÉéêáëÉë=~ÖêáÅçäÉë=Éí=~ìíêÉë=ÉåíêÉéêáëÉë= ï~íÉê=Å~å=êìå=çìíK ÅçããÉêÅá~äÉë=Éí=áåÇìëíêáÉääÉëI=~áåëá=èìÉ= fÑ=éêçÅÉëëáåÖ=ÉKÖK=êÉÇ=Å~ÄÄ~ÖÉI=íÜÉ=éä~ëíáÅ=...
 • Page 6 Ñê `çåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨ ríáäáë~íáçå `É=éáÉÇ=ëÉêí=¶=éê¨é~êÉê=ÇÉ=ä~=ã~óçåå~áëÉI= oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ= ÇÉë ë~ìÅÉëI=ÄçáëëçåëI=ÇÉë=~äáãÉåíë=éçìê= oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå åçìêêáëëçåI=¶=ÄêçóÉê=ÇÉë Ñêìáíë=Éí=ä¨ÖìãÉë=ÅìáíëK kÉ=Äê~åÅÜÉò=Éí=Ñ~áíÉë=ã~êÅÜÉê=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ= mçìê=ê¨ÇìáêÉ=äÉë=ëçìéÉë=Éå=éìê¨ÉK ÅçåÑçêã¨ãÉåí=~ìñ=áåÇáÅ~íáçåë=ÑáÖìê~åí=ëìê= `É=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=åÉ=ÅçåîáÉåí=é~ë=éçìê= ä~ éä~èìÉ=ëáÖå~ä¨íáèìÉK éê¨é~êÉê=ÇÉ=ä~=éìê¨É=ÇÉ=éçããÉë=ÇÉ=íÉêêÉK= kÉ=äÛìíáäáëÉò=èìÉ=ëá=äÉ=ÅçêÇçå=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå= a¨êçìäÉò=Åçãéä≠íÉãÉåí=äÉ=ÅçêÇçå=  Éí äÛ~éé~êÉáä=åÉ=éê¨ëÉåíÉåí=~ìÅìå=ǨÖßíK ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=¨äÉÅíêáèìÉK= °äçáÖåÉò=äÉë=ÉåÑ~åíë=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäK= mçëÉò=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=EPF=ëìê=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=  pìêîÉáääÉò äÉë ÉåÑ~åíë=éçìê=ÉãéÆÅÜÉê=èìÛáäë= Ä~ëÉ=ENF=éìáë=íçìêåÉò=Éå=ëÉåë=áåîÉêëÉ=ÇÉë= åÉ àçìÉåí=~îÉÅ äÛ~éé~êÉáäK ~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉK iÉë=éÉêëçååÉë=EÉåÑ~åíë=ÅçãéêáëF=ëçìÑÑê~åí=ÇÛìå= _ê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=Ç~åë=ä~=éêáëÉ=  Ü~åÇáÅ~é=éÜóëáèìÉI=ëÉåëçêáÉä=çì=ãÉåí~äI=çì=åÉ= ÇÉ Åçìê~åíK ǨíÉå~åí=é~ë=äÛÉñé¨êáÉåÅÉ=Éí=äÉë=Åçåå~áëë~åÅÉë= sÉêëÉê=äÉë=éêçÇìáíë=~äáãÉåí~áêÉë=Ç~åë= ...
 • Page 7 Ñê áí jáëÉ=~ì=êÉÄìí `çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äÛ~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç= `Éí=~éé~êÉáä=~=¨í¨=ä~Ĩäáë¨=Éå=ÅçåÑçêãáí¨= åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ=pfbjbkpK ~îÉÅ=ä~=ÇáêÉÅíáîÉ=Åçããìå~ìí~áêÉ=Éìêçé¨J `çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅç= ÉååÉ=OMMOLVSL`b=îáë~åí=äÉë=~éé~êÉáäë= ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK=qêçî~íÉ=ìäíÉêáçêá= ¨äÉÅíêáèìÉë=Éí=¨äÉÅíêçåáèìÉë=ìë~Ö¨ë= áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá=éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç= Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí= ëáíç=fåíÉêåÉíK Ó=tbbbFK=`ÉííÉ=ÇáêÉÅíáîÉ=ÑáñÉ=äÉ Å~ÇêÉI= Éå îáÖìÉìê=ëìê=íçìí=äÉ=íÉêêáíçáêÉ=ÇÉ=äÛrbI= nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ÇÉëíáå~íç=~ää~=ä~îçê~J ÇÛìåÉ=êÉéêáëÉ=Éí=ÇÛìå=êÉÅóÅä~ÖÉ=ÇÉë= òáçåÉ=Çá=èì~åíáí¶=ìëì~äá=éÉê=ä~=Ñ~ãáÖäá~=ç=éÉê= ~éé~êÉáäë=ìë~Ö¨ëK= áãéáÉÖÜá=åçå=éêçÑÉëëáçå~äáI=ëáãáäá=~=èìÉääç= mçìê=Åçåå~≤íêÉ=äÉë=ÅçåëáÖåÉë=~ÅíìÉääÉë= ÇçãÉëíáÅçK=däá=áãéáÉÖÜá=ëáãáäá=~=èìÉääç=ÇçãÉëJ êÉä~íáîÉë=¶=ä~=ãáëÉ=~ì=êÉÄìíI=êÉåëÉáÖåÉòJîçìë= íáÅç=ÅçãéêÉåÇçåç=~Ç=ÉëK=äÛáãéáÉÖç=ÅìÅáåÉ=éÉê= ~ìéê≠ë=ÇÉ=îçíêÉ=êÉîÉåÇÉìê=çì=ÇÉ=îçíêÉ= áä éÉêëçå~äÉ=áå=åÉÖçòáI=ìÑÑáÅáI=~òáÉåÇÉ=~ÖêáÅçäÉ= ãìåáÅáé~äáí¨K É ~äíêÉ=~òáÉåÇÉ=Çá=éêçÇìòáçåÉI=åçåÅܨ=äÛìëç=Ç~= d~ê~åíáÉ é~êíÉ=Çá=çëéáíá=Çá=éÉåëáçåáI=éáÅÅçäá=ÜçíÉä=É=ëáãáäá= ëíêìííìêÉ=~Äáí~íáîÉK iÉë=ÅçåÇáíáçåë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=~ééäáÅ~ÄäÉë=ëçåí= ríáäáòò~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=éÉê=èì~åíáí¶= ÅÉääÉë=éìÄäá¨Éë=é~ê=åçíêÉ=ÇáëíêáÄìíÉìê=Ç~åë= É íÉãéá=Çá=ä~îçêç=ìëì~äá=åÉääÛ~ííáîáí¶=ÇçãÉëíáÅ~K= äÉ...
 • Page 8 áí qÉåÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ñìçêá=ÇÉää~=éçêí~í~=ÇÉá= fåëÉêáêÉ=ä~=ëéáå~  Ä~ãÄáåáK=fãéÉÇáêÉ=~á=Ä~ãÄáåá=Çá=ÖáçÅ~êÉ=Åçå= fåíêçÇìêêÉ=äÛ~äáãÉåíç=áå=ìå=ÄáÅÜáÉêÉ=  äÛ~éé~êÉÅÅÜáçK Çá éä~ëíáÅ~K kçå=ÅçåëÉåíáêÉ=äÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç= j~åíÉåÉêÉ=ÄÉå=ÑÉêãá=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêJ  ~ éÉêëçåÉ=E~åÅÜÉ=Ä~ãÄáåáF=Åçå=êáÇçíí~= ëáçåÉ=É=ÄáÅÅÜáÉêÉK=mÉê=Éîáí~êÉ=ëéêìòòá=Çá= éÉêÅÉòáçåÉ=ëÉåëçêá~äÉ=ç=êáÇçííÉ=Å~é~Åáí¶=ãÉåí~äá= éêçÇçííç=Ñêìää~íçI=éêÉãÉêÉ=áä=éìäë~åíÉ= çééìêÉ=Åçå=Å~êÉåíá=ÉëéÉêáÉåòÉ=É=ÅçåçëÅÉåòÉI= ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=EOF=ëçäç=Ççéç=~îÉêÉ=áããÉêëç= ~ ãÉåç=ÅÜÉ=åçå=ëá~åç=ëçêîÉÖäá~íÉ=ç=åçå=ëá~åç= áä éáÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ=åÉääÛ~äáãÉåíç=Ç~=Ñêìää~êÉK ëí~íÉ=áëíêìáíÉ=~ääÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ç~=ìå~= péÉÖåÉêÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêëáçåÉ= éÉêëçå~=êÉëéçåë~ÄáäÉ=ÇÉää~=äçêç=ëáÅìêÉòò~K ëÉãéêÉ=éêáã~=Çá=Éëíê~êäç=Ç~ääÛ~äáãÉåíç= açéç=çÖåá=ìëçI=éêáã~=ÇÉää~=éìäáòá~I=éêáã~=Çá= Ñêìää~íçK ~ääçåí~å~êëá=Ç~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=çééìêÉ=áå=Å~ëç= Çá Öì~ëíçI=Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉK= açéç=áä=ä~îêçLmìäáòá~ kçå=íáê~êÉ=áä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=ëì=ëéáÖçäá= îáîá å¨=ãÉííÉêäç=~=Åçåí~ííç=Åçå=ëìéÉêÑáÅá=Å~äÇÉK ^ííÉåòáçåÉ> ^ä=ÑáåÉ=Çá=Éîáí~êÉ=éÉêáÅçäáI=ëÉ=áä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~J kçå=áããÉêÖÉêÉ=ã~á=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ= òáçåÉ=Çá=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=ëìÄáëÅÉ=Ç~ååáI= áå...
 • Page 9 áí åä d~ê~åòá~ e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé= mÉê=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=ëçåç=î~äáÇÉ= î~å ìï=åáÉìïÉ=pfbjbkpJ~éé~ê~~íK äÉ ÅçåÇáòáçåá=Çá=Ö~ê~åòá~=éìÄÄäáÅ~íÉ=Ç~ä= eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI= åçëíêç ê~ééêÉëÉåí~åíÉ=åÉä=é~ÉëÉ=Çá=îÉåÇáí~K= ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK= fä êáîÉåÇáíçêÉI=éêÉëëç=áä=èì~äÉ=≠=ëí~íç=~Åèìáëí~íç= jÉÉê áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå=îáåÇí= äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=≠=ëÉãéêÉ=ÄÉå=Çáëéçëíç=~ ÑçêåáêÉ= ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK ~=êáÅÜáÉëí~=áåÑçêã~òáçåá=~=éêçéçëáíçK= mÉê äÛÉëÉêÅáòáç=ÇÉä=Çáêáííç=Çá=Ö~ê~åòá~= aáí=~éé~ê~~í=áë=ÄÉÇçÉäÇ=îççê=ÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå= ≠ ÅçãìåèìÉ=åÉÅÉëë~êáç=éêÉëÉåí~êÉ= ÇáÉ ÖÉÄêìáâÉäáàâ=òáàå=áå=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉå=Éå=îççê= áä ÇçÅìãÉåíç=Çá=~Åèìáëíç ÜìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉI=åáÉíJò~âÉäáàâÉ=íçÉé~ëëáåÖÉåK= eìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉ=íçÉé~ëëáåÖÉå=çãî~ííÉå=ÄáàîK= ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=áå=éÉêëçåÉÉäëâÉìâÉåë=î~å=ïáåâÉäëI= â~åíçêÉåI=ä~åÇÄçìïÄÉÇêáàîÉå=Éå=~åÇÉêÉ= ò~âÉäáàâÉ=ÄÉÇêáàîÉåI=ÉîÉå~äë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=Çççê= Ö~ëíÉå=î~å=éÉåëáçåëI=âäÉáåÉ=ÜçíÉäë=Éå=ëççêíJ ÖÉäáàâÉ=ïççåîççêòáÉåáåÖÉåK dÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=îççê=îÉêïÉêJ âáåÖëÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå=Éå=JíáàÇÉå=ÇáÉ=ÖÉÄêìáâÉäáàâ=òáàå= áå=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉåK= aÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=ÄÉï~êÉå=~KìKÄK= lîÉêÜ~åÇáÖ=ççâ=ÇÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=~äë=ì=ÜÉí= ~éé~ê~~í=ÇççêÖÉÉÑí=~~å=ÇÉêÇÉåK...
 • Page 10 åä eçìÇ=âáåÇÉêÉå=ìáí=ÇÉ=Äììêí=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íK== pí~~ÑãáñÉê=Éå=âçã=î~ëíÜçìÇÉåK=lã ëé~ííÉå=  qçÉòáÅÜí=ÜçìÇÉå=çé=âáåÇÉêÉå=çã=íÉ=îççêâçãÉå= íÉ=îççêâçãÉåI=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäJíçÉíë=EOF=é~ë= Ç~í=òÉ=ãÉí=ÜÉí=~éé~ê~~í=ëéÉäÉåK áåÇêìââÉå=ï~ååÉÉê=ÇÉ=ãáñÉêJîçÉí=áå=ÇÉ=âçã= áë=ÖÉëíçâÉåK eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=ä~íÉå=ÄÉÇáÉåÉå=Çççê=éÉêëçåÉå= aÉ=ëí~~ÑãáñÉê=~äíáàÇ=ìáíëÅÜ~âÉäÉå=îççêÇ~í= Eççâ=âáåÇÉêÉåF=ãÉí=îÉêãáåÇÉêÇÉ=òáåíìáÖäáàâÉ= ì ÜÉã=ìáí=ÇÉ=âçã=Ü~~äíK ï~~êåÉãáåÖ=çÑ=ÖÉÉëíÉäáàâÉ=îÉêãçÖÉåëI=çÑ=Çççê= éÉêëçåÉå=ãÉí=çåîçäÇçÉåÇÉ=Éêî~êáåÖ=Éå=âÉååáëI= k~=ÜÉí=ïÉêâLêÉáåáÖÉå íÉåòáà=ÇÉòÉ=çåÇÉê=íçÉòáÅÜí=ëí~~å=î~å=çÑ=òáàå= ÖÉ≥åëíêìÉÉêÇ=çîÉê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í= ^ííÉåíáÉ> Çççê=ÉÉå=éÉêëççå=ÇáÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=áë=îççê= eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=åáÉí=áå=ï~íÉê=ÇçãéÉäÉå= Üìå=îÉáäáÖÜÉáÇK Éå åáÉí=êÉáåáÖÉå=áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~íK qêÉâ=ÇÉ=ëíÉââÉê=~äíáàÇ=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí= dÉÉå=ëíççãêÉáåáÖÉê=ÖÉÄêìáâÉå> å~ ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íI=îççêÇ~í=ì=ÜÉí= píÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=íêÉââÉåK  ~éé~ê~~í=êÉáåáÖíI=ï~ååÉÉê=ì=ÜÉí=îÉêíêÉâ=îÉêä~~í çÑ= _~ëáë~éé~ê~~í=ëÅÜççåîÉÖÉå=ãÉí=ÉÉå= áåÇáÉå=Éê=ëíçêáåÖ=çéíêÉÉÇíK=iÉáÇ ÜÉí ~~åëäìáíëåçÉê=  îçÅÜíáÖÉ=ÇçÉâ=Éå=~ÑÇêçÖÉåK åáÉí=ä~åÖë=ëÅÜÉêéÉ=ê~åÇÉå=çÑ=ÜÉíÉ...
 • Page 11 Ç~ mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä›êåF=ãÉÇ=êÉÇìÅÉêÉí=Ñóëáëâ= qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í= êÉÖáëíêÉêáåÖëÉîåÉ=ÉääÉê=éëóâáëâ=ÉîåÉ=ÉääÉê=ãÉÇ= Ñê~ Ñáêã~Éí=pfbjbkpK ã~åÖäÉåÇÉ=ÉêÑ~êáåÖ=çÖ=îáÇÉå=ã™=áââÉ=ÄÉíàÉåÉ= aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ ã~ëâáåÉåI=ãÉÇãáåÇêÉ=ÇÉ=Éê=ìåÇÉê=çéëóå=ÉääÉê= âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK= Éê ÄäÉîÉí=áåëíêìÉêÉí=á=ÄêìÖÉå=~Ñ=ã~ëâáåÉå=~Ñ=Éå= vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë= éÉêëçåI=ÇÉê=Éê=~åëî~êäáÖ=Ñçê=Çáå=ëáââÉêÜÉÇK éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK bÑíÉê=ÄêìÖÉåI=Ñ›ê=êÉåÖ›êáåÖI=Ñ›ê=êìããÉí=Ñçêä~ÇÉë= ÉääÉê=îÉÇ=ÑÉàä=í~ÖÉë=ëíáââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáââçåí~âíÉåK= aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=ÄêìÖ=á=ÜìëÜçäÇJ iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ=íê‹ââÉë=ÜÉå=çîÉê=ëâ~êéÉ= åáåÖÉå=ÉääÉê=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉêK= â~åíÉê=ÉääÉê=î~êãÉ=Ñä~ÇÉêK aÉí=ã™=áââÉ=ÄêìÖÉë=íáä=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÄêìÖK= eîáë=íáäëäìíåáåÖëäÉÇåáåÖÉå=íáä=ÇÉííÉ=~éé~ê~í=Éê= ÄÉëâ~ÇáÖÉíI=ëâ~ä=ÇÉå=ìÇëâáÑíÉë=~Ñ=Ñ~Äêáâ~åíÉåI= sÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉê=Ñçêëí™ë= Ñ~Äêáâ~åíÉåë=ëÉêîáÅÉî‹êâëíÉÇ=ÉääÉê=äáÖåÉåÇÉI= ÑK ÉâëK=ÄêìÖ=á=ãÉÇ~êÄÉàÇÉêâ›ââÉåÉê=á=ÑçêêÉíJ âî~äáÑáÅÉêÉí=éÉêëçå=Ñçê=~í=ìåÇÖ™=Ñ~êÉK= åáåÖÉêI=é™=âçåíçêÉêI=á=ä~åÇÄêìÖëã‹ëëáÖ=çÖ= ^éé~ê~íÉí ã™=âìå=êÉé~êÉêÉë=~Ñ=Ñ~Äêáâ~åíÉåë= ~åÇÉå=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÇêáÑí=ë~ãí=ÄêìÖ=é™= ëÉêîáÅÉéÉêëçå~äÉK éÉåëáçåÉêI=ëã™=ÜçíÉääÉê=çÖ=~åÇêÉ=ÑçêãÉê=Ñçê= e‹åÇÉêåÉ=ã™=áââÉ=î‹êÉ=ÑìÖíáÖÉI=å™ê=ÇÉê= ÄçäáÖÉêI=Üîçê=~éé~ê~íÉí=ÄÉíàÉåÉë=~Ñ=Ö‹ëíÉêåÉ= ~êÄÉàÇÉë=ãÉÇ=ëí~îÄäÉåÇÉêÉåK= ëÉäîK _Éåóí...
 • Page 12 Ç~ åç bÑíÉê=~êÄÉàÇÉíLêÉåÖ›êáåÖ eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ= _Éã‹êâ> ~éé~ê~íÉí=Ñê~=pfbjbkpK aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ= aóé=~äÇêáÖ=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=á=î~åÇ=çÖ=ë‹í=ÇÉå= ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK= ~äÇêáÖ=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉåK sáÇÉêÉ áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê= ^åîÉåÇ=áââÉ=åçÖÉå=Ç~ãéêÉåëÉê> ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉK qê‹â=ëíáââÉí=ìÇK  q›ê=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=~Ñ=Ñ›êëí=ãÉÇ=Éå=ÑìÖíáÖ=  aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=Ñçê=ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉ= âäìÇ=çÖ=ÜÉêÉÑíÉê=ãÉÇ=Éå=í›ê=âäìÇK ~î î~åäáÖÉ=ãÉåÖÇÉê=Ñçê=ÜìëÜçäÇåáåÖÉå=çÖ=áââÉ= _‹ÖÉêÉí=â~å=í™äÉ=çéî~ëâÉã~ëâáåÉK  Ñçê=áåÇìëíêáÉäí=ÄêìâK=oçã=ãÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëJ p‹í=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉå=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉå=ÉääÉê=  éêÉÖÉí=Äêìâ=â~å=î‹êÉ=ÑK=ÉâëK=Äêìâ=á=ãÉÇ~êJ êÉåÖ›ê=ÇÉå=ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=î~åÇK ÄÉáÇÉêâà›ââÉå=á=ÄìíáââÉêI=é™=âçåíçêÉêI= _äÉåÇÉêÑçÇÉå=ëâ~ä=ëí™=êÉí=çé=EãÉÇ= ä~åÇÄêìâëJ=ÉääÉê=~åÇêÉ=éêçÇìâëàçåëÄÉÇêáÑíÉêI=  ÄäÉåÇÉêâåáîÉå=çé~ÇF=ìåÇÉê=í›êêáåÖÉåI=ë™=ÉîíK= ë™ëçã=Äêìâ=~î=ÖàÉëíÉê=á=éÉåëàçå~íÉêI=ëã™= î~åÇ=á=ÑçÇÉå=â~å=ä›ÄÉ=ìÇK ÜçíÉääÉê=ÉääÉê=äáÖåÉåÇÉ=çééÜçäÇëÉåÜÉíÉêK sÉÇ=êáîåáåÖ=~Ñ=ÑK ÉâëK=ê›Çâ™ä=çéëí™ê=ÇÉê=Éå= j~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=íáä=™=ÄÉ~êÄÉáÇÉ=î~åäáÖÉ= ê›Ç=ÄÉä‹ÖåáåÖI=ëçã=ÑàÉêåÉë=ãÉÇ=Éí=é~ê= ÜìëÜçäÇåáåÖëãÉåÖÇÉê=çÖ=çÖë™=áååÉå=î~åäáÖÉ= Çê™ÄÉê=ëéáëÉçäáÉ=ÉääÉê=Åáíêçåë~ÑíK...
 • Page 13 åç bííÉê=~êÄÉáÇÉíLêÉåÖà›êáåÖ mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä~êåF=ãÉÇ=êÉÇìëÉêíÉ=™åÇÉäáÖÉ= ëî~âÜÉíÉê=ÉääÉê=ÉîåÉêI=ÉääÉê=ëçã=ã~åÖäÉê= lÄë> ÉêÑ~êáåÖÉê=çÖ=âìååëâ~éÉê=çã=~éé~ê~íÉíI=ã™ áââÉ= _~ëáëã~ëâáåÉå=ã™=~äÇêá=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î~åå= Ñ™=ÄÉíàÉåÉ=ÇÉíI=ãÉÇ=ãáåÇêÉ=ÇÉ=Ü~ê=Ñ™íí=çééä‹êáåÖ= çÖ ã™=áââÉ=êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâã~ëâáåK á=ÄêìâÉå=~î=~éé~ê~íÉí=çÖ=ìåÇÉê=íáäëóå=~î= éÉêëçåÉê=ëçã=Éê=~åëî~êäáÖÉ=Ñçê=ëáââÉêÜÉíÉåK fââÉ=Äêìâ=Ç~ãéêÉåëÉê> qêÉââ=ëí›éëÉäÉí=ìí=~î=ëíáââçåí~âíÉå=ÉííÉê=ÜîÉê= qêÉââ=á=ëí›éëÉäÉíK  ÄêìâI=Ñ›ê=êÉåÖà›êáåÖI=Üîáë=Çì=Ñçêä~íÉê=êçããÉí=ÉääÉê= q›êâ=~î=Ä~ëáëã~ëâáåÉå=ãÉÇ=Éå=ÑìâíáÖ=âäìí=  Üîáë=ÇÉí=çééëí™ê=ÑÉáäK=fââÉ=íêÉââ=ëíê›ãâ~ÄÉäÉå= çÖ í›êâ=ÇÉå=ÇÉêÉííÉêK çîÉê=ëâ~êéÉ=íáåÖ=ÉääÉê=î~êãÉ=Ñä~íÉêK jáâëÉÄÉÖÉêÉí=â~å=êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâJ  aÉêëçã=ëíê›ãâ~ÄÉäÉå=é™=ÇÉååÉ=ã~ëâáåÉå= ã~ëâáåÉåK Éê ëâ~ÇÉíI=ã™=ÇÉå=ëâáÑíÉë=ìí=~î=éêçÇìëÉåíÉåI= jáâëÉÑçíÉå=â~å=êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâJ  î™ê âìåÇÉëÉêîáÅÉ=ÉääÉê=~î=Éå=~ååÉå=âî~äáÑáëÉêí= ã~ëâáåÉå=ÉääÉê=ãÉÇ=Éå=Ä›êëíÉ=ìåÇÉê= éÉêëçå=Ñçê=™=ìååÖ™=~í=ÇÉí=çééëí™ê=Ñ~êÉK= êÉååÉåÇÉ=î~ååK oÉé~ê~ëàçåÉê=é™=ã~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÑçêÉí~ë= i~=ãáâëÉÑçíÉå=í›êâÉ=á=ëí™ÉåÇÉ=éçëáëàçå=  ~î...
 • Page 14 ëî i™í=áåíÉ=éÉêëçåÉê=EÖ®ääÉê=®îÉå=Ä~êåF=ãÉÇ= sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=~î= êÉÇìÅÉê~Ç=âêçééëäáÖ=ëáååÉëÑ∏êåáããÉäëÉ=ÉääÉê= Éå éêçÇìâí=Ñê™å=pfbjbkpK ãÉåí~ä=Ñ∏êã™Ö~=ÉääÉê=ãÉÇ=çíáääê®ÅâäáÖí=ÉêÑ~êÉåÜÉí= aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå= çÅÜ=âìåëâ~é=~åî®åÇ~=éêçÇìâíÉå=ìí~å=~íí=Ü~= ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK= ìééëáâí=∏îÉê=ÇÉã=ÉääÉê=~íí=ÇÉ=Ñ™íí=áåëíêìâíáçåÉê= jÉê áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê= çã=Üìê=éêçÇìâíÉå=ëâ~=~åî®åÇ~ë=~î=Éå=éÉêëçåI= ëçã=~åëî~ê~ê=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=ë®âÉêÜÉíK Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK aê~=~ääíáÇ=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=ëÉÇ~å= aÉåå~=éêçÇìâí=®ê=~îëÉÇÇ=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí= Çì=~åî®åí=Ñ®êÇáÖí=éêçÇìâíÉå=ë~ãí=îáÇ Éíí= ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ∏ê=Éíí=ÜìëÜ™ää= ÉîÉåíìÉääí=ÑÉäK=i™í=áåíÉ=ëä~ÇÇÉå=äáÖÖ~=∏îÉê=î~ëë~= çÅÜ=Ç®êãÉÇ=~ääíë™=áåíÉ=~îëÉÇÇ=Ñ∏ê=âçåíáåìÉêäáÖ= â~åíÉê=ÉääÉê=âçãã~=á=âçåí~âí=ãÉÇ=ÜÉí~= ~åî®åÇåáåÖK=jÉÇ=áÅâÉ=óêâÉëã®ëëáÖ~=ÜìëÜ™ää= âçâéä~ííçêLâçâòçåÉêK ~îëÉë=íKÉñK=Ñáâ~êìã=Ñ∏ê=~åëí®ääÇ~=á=Éå=~ÑÑ®êI=Éíí= lã=ëä~ÇÇÉå=ëâìääÉ=ëâ~Ç~ë=Ñ™ê=ÇÉå=ÉåÇ~ëí=Äóí~ë= âçåíçêI=Éíí=ä~åíÄêìâ=çÅÜ=~åÇê~=óêâÉëã®ëëáÖ~= ìí=~î=íáääîÉêâ~êÉåI=ëÉêîáÅÉ=ÉääÉê=~åå~å=Ñ~ÅââìååáÖ= Ñ∏êÉí~Ö=ë~ãí=å®ê=Ö®ëíÉê=é™=Éíí=éÉåëáçå~íI=äáíÉí= éÉêëçåK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=ëâ~ÇçêK ÜçíÉää=çÅÜ=äáâå~åÇÉ=áåëíáíìíáçåÉê=~åî®åÇÉê= oÉé~ê~íáçåÉê=é™=éêçÇìâíÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=ìíÑ∏ê~ë=~î= éêçÇìâíÉåK ëÉêîáÅÉK ^åî®åÇ=éêçÇìâíÉå=Ñ∏ê=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí= q~=áåíÉ=á=ëí~îãáñÉêå=ãÉÇ=î™í~=Ü®åÇÉê=çÅÜ=ä™í=áåíÉ= ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ∏ê=Éíí=ÜìëÜ™ääK= ëí~îãáñÉêå=Ö™=é™=íçãÖ™åÖK aÉíë~ãã~=Ö®ääÉê=ÄÉ~êÄÉíåáåÖëíáÇÉêå~K= ^åî®åÇ=ÉåÇ~ëí=çêáÖáå~äíáääÄÉÜ∏êK=s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=å®ê= pé~ê~=Äêìâë~åîáëåáåÖÉåK=i™í...
 • Page 15 ëî Ñá bÑíÉê=~êÄÉíÉíLoÉåÖ∏êáåÖ lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=pfbjbkpK lÄë> rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë= âçÇáåâçåÉK=iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í= açéé~=~äÇêáÖ=ãçíçêÇÉäÉå=á=î~ííÉå=çÅÜ=êÉåÖ∏ê= áåíÉêåÉíJëáîìáäí~ããÉK ÇÉå=~äÇêáÖ=á=Çáëâã~ëâáåK ^åî®åÇ=~äÇêáÖ=éêçÑÉëëáçåÉää=™åÖêÉåÖ∏ê~êÉ=ëçã= q®ã®=ä~áíÉ=çå=í~êâçáíÉííì=ã®®êáääÉI=àçíâ~=çî~í= êÉåÖ∏ê=ãÉÇ=™åÖíêóÅâ> åçêã~~äÉà~=âçíáí~äçìëâ®óí∏ëë®=í~á=ëááÜÉå= aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK  êáåå~ëíÉíí~î~ëë~=â®óí∏ëë®K=pÉ=Éá=ëçîÉääì= qçêâ~=~î=ãçíçêÇÉäÉå=ãÉÇ=Éå=ÑìâíáÖ=ÇìâK=  ~ãã~ííáã~áëÉÉå=â®óíí∏∏åK=hçíáí~äçìëâ®óíí∏∏å= qçêâ~=Ç®êÉÑíÉê=çêÇÉåíäáÖí=íçêêíK êáåå~ëíÉíí~î~=â®óíí∏=â®ëáíí®®=ÉëáãK=ä~áííÉÉå= jáñÉêÄ®Ö~êÉå=â~å=êÉåÖ∏ê~ë=á=Çáëâã~ëâáåK â®óí∏å=äááââÉáÇÉåI=íçáãáëíçàÉåI=ã~~í~äçìëJ=à~=  jáñÉêÑçíÉå=â~å=êÉåÖ∏ê~ë=á=Çáëâã~ëâáå=ÉääÉê= ãìáÇÉå=~ãã~íáäJäáëíÉå=óêáíóëíÉå=ÜÉåâáä∏âìåå~å=  ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉå=ãÉÇ=ÇáëâÄçêëíÉK âÉáííá∏íáäçáëë~I=ëÉâ®=ä~áííÉÉå=â®óí∏å=éáÉåáÉå= ÜçíÉääáÉå=à~=é~äîÉäìí~äçàÉå=~ëá~â~ëJ=à~= i™í=ãáñÉêÑçíÉå=íçêâ~=á=äçÇê®íí=ä®ÖÉ=  îáÉê~ëíáäçáëë~K EâåáîÉå ìéé™íF=ë™=~íí=î~ííÉå=ëçã=íê®åÖí= áå â~å=êáåå~=ìíK kçìÇ~í~=í®ëë®=áäãçáíÉííìà~=î~äãáëíìëã®®êá®= mä~ëíÇÉí~äàÉê=â~å=ãáëëÑ®êÖ~ë=å®ê=íKÉñK= à~=J~áâçà~K= ê∏Çâ™ä=ÄÉ~êÄÉí~ë=ãÉå=ÇÉåå~=ãáëëÑ®êÖåáåÖ= p®áäóí®=â®óíí∏çÜàÉ=ÜìçäÉääáëÉëíáK=jìáëí~=~åí~~=...
 • Page 16 Ñá h®óí∏å=à®äâÉÉåLéìÜÇáëíìë eÉåâáä∏í=Eãó∏ë=ä~éëÉíFI=àçíâ~=çî~í=êììãááääáëÉëíá=í~á= ÜÉåâáëÉëíá=ê~àçáííÉáëá~=í~á=àçáää~=Éá=çäÉ=êááíí®î®ëíá= eìçãK> âçâÉãìëí~=à~=íáÉíç~I=Éáî®í=ë~~=â®óíí®®=ä~áíÉíí~I= ûä®=ìéçí~=éÉêìëä~áíÉíí~=îÉíÉÉå=í~á=éÉëÉ=ëáí®= é~áíëá=àçë=ÜÉ=â®óíí®î®í=ëáí®=î~äîçåå~å=~ä~áëÉå~= ~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K í~á çî~í=ë~~åÉÉí=çé~ëíìëí~=ä~áííÉÉå=â®óíí∏∏å= ÜÉåâáä∏äí®I=àçâ~=çå=î~ëíììëë~=ÜÉáÇ®å=íìêî~ääáëìJ ûä®=â®óí®=Ü∏óêóéìÜÇáëíáåí~> ìÇÉëí~~åK fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~K  fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=~áå~=â®óí∏å= móóÜá=éÉêìëä~áíÉ=éìÜí~~âëá=âçëíÉ~ää~=äááå~ää~=  à®äâÉÉåI=ÉååÉå=ä~áííÉÉå=éìÜÇáëí~ãáëí~I=âìå= à~ âìáî~~=äçéìâëáK éçáëíìí=ÜìçåÉÉëí~=í~á=âìå=ä~áííÉÉëÉÉå=íìäÉÉ=îáâ~K= hìäÜçå=îçáí=éÉëí®=~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K  s~êçI=Éíí®=íÉê®î®í=êÉìå~í=í~á=âììã~í=éáåå~í=Éáî®í= mÉëÉ=ëÉâçáíìëî~êëá=~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~=  î~ìêáçáí~=äááí®åí®àçÜíç~K í~á Ü~êà~ää~=àìçâëÉî~å=îÉÇÉå=~ää~K gçë=ä~áííÉÉå=äááí®åí®àçÜíç=îáçáííììI=ëÉå=ë~~= ^åå~=ëÉâçáíìëî~êêÉå=âìáîì~=éóëíó~ëÉååçëë~=  íìêî~ääáëììëëóáëí®=î~áÜí~~=î~áå=î~äãáëí~à~I=î~äíìJ EëÉâçáíìëíÉê®=óä∏ëé®áåFI=åááå Éíí®= ìíÉííì=ÜìçäíçäááâÉ=í~á=î~ëí~~î~í=î~äíììÇÉí=çã~~î~= ëáë®®åé®®ëëóí=îÉëá=î~äìì=ìäçëK ë®Üâ∏~ëÉåí~à~K=g®í®=ëÉå=îìçâëá=ä~áííÉÉå=âçêà~ìâJ gçë=ÉëáãÉêâáâëá=éìå~â~~äáëí~=ä®ÜíÉÉ=î®êá®= ëÉí=î~áå=î~äíììíÉíìå=ÜìçäíçäááââÉÉå=íÉÜí®î®âëáK ãìçîáçëááåI=éóóÜá=åÉ=éìÜí~~âëá=ãììí~ã~ää~=...
 • Page 17 Éë ^ÇîÉêíÉåÅá~ë=ÖÉåÉê~äÉë= båÜçê~ÄìÉå~=éçê=ä~=Åçãéê~=ÇÉ=ëì=åìÉîç= ÇÉ ëÉÖìêáÇ~Ç ~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=Å~ë~=pfbjbkpK `çå=¨äI=sÇK=ëÉ=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=éçê=ìå=ÉäÉÅíêçJ mÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë Ççã¨ëíáÅç=ãçÇÉêåç=ó=ÇÉ=Öê~å=Å~äáÇ~ÇK mÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ë j•ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=åìÉëíêçë= `çåÉÅí~ê=ó=ìë~ê=Éä=~é~ê~íç=ëμäç=ÇÉ=ÅçåÑçêãáJ éêçÇìÅíçë=ä~ë=éçÇê•=Ü~ää~ê=Éå=åìÉëíê~= Ç~Ç=Åçå=äçë=Ç~íçë=èìÉ=ÑáÖìê~å=Éå=ä~=éä~Å~= é•Öáå~=ïÉÄK ÇÉ Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=ÇÉä=ãáëãçK kç=ÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=~=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~= bëíÉ=~é~ê~íç=Ü~=ëáÇç=ÇáëÉ¥~Çç=é~ê~=ä~=Éä~Äçê~J Éå Å~ëç=ÇÉ=éêÉëÉåí~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå= Åáμå=ÇÉ=~äáãÉåíçë=Éå=Å~åíáÇ~ÇÉë=ìëì~äÉë= ç Éä ~é~ê~íç=ãáëãç=ÜìÉää~ë=îáëáÄäÉë=ÇÉ= Ççã¨ëíáÅ~ëI=èìÉÇ~åÇç=ÉñÅäìáÇç=ëì=ìëç= ÇÉëéÉêÑÉÅíçëK áåÇìëíêá~äK=mçê=~éäáÅ~ÅáçåÉë=ëÉãÉà~åíÉë=~=ä~ë= j~åíÉåÉê=Éä=~é~ê~íç=ÑìÉê~=ÇÉä=~äÅ~åÅÉ=ÇÉ=äçë= ÇÉ=ÜçÖ~êÉë=é~êíáÅìä~êÉë=ëÉ=ÉåíáÉåÇÉå=~èì¨ää~ë= åá¥çëK=sáÖáä~ê=~=äçë=åá¥çë=Åçå=çÄàÉíç=ÇÉ=Éîáí~ê= Éå=ÅçÅáå~ë=ÇÉ=éÉêëçå~ä=Éå=çÑáÅáå~ëI=ÅçãÉêJ èìÉ=àìÉÖìÉå=Åçå=Éä=~é~ê~íçK=kç=éÉêãáíáê=èìÉ= ÅáçëI=Éñéäçí~ÅáçåÉë=~Öê∞Åçä~ëI=ÉíÅKI=~ë∞=Åçãç= ä~ë éÉêëçå~ë=Åìó~ë=Ñ~Åìäí~ÇÉë=ëÉåëçêá~äÉë= ÅçÅáå~ë=é~ê~=ìëç=éçê=Üì¨ëéÉÇÉë=ç=ÅäáÉåíÉë=ÇÉ= ç ãÉåí~äÉë=Éëí¨å=ãÉêã~Ç~ë=ç=èìÉ=Å~êÉòÅ~å= éÉåëáçåÉëI=Üçëí~äÉëI=Å~ë~ë=ÇÉ=Üì¨ëéÉÇÉë=ÉíÅK ÇÉ...
 • Page 18 Éë flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ=ä~ë= aÉà~ê=ëÉÅ~ê=Éä=éáÉ=Éå=éçëáÅáμå=îÉêíáÅ~ä=  EÅìÅÜáää~=Ü~Åá~=~êêáÄ~FI=ÇÉ=ãçÇç=èìÉ=Éä=~Öì~= ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉëLÇÉ=ä~=êçí~Åáμå= èìÉ=ÜìÄáÉê~=éÉåÉíê~Çç=éìÉÇ~=ÉëÅìêêáê=Åçå= ÇÉä ãçíçê> Ñ~ÅáäáÇ~ÇK flkç=áåíêçÇìÅáê=åìåÅ~=ä~ë=ã~åçë=Éå=Éä=éáÉ=ÇÉ= ^ä=éáÅ~ê=ò~å~Üçêá~ëI=äçãÄ~êÇ~ë=ç= ä~ Ä~íáÇçê~>=flká=äáãéá~ê=åìåÅ~=ä~=ÅìÅÜáää~=ÇÉ=ä~= éêçÇìÅíçë=ëáãáä~êÉëI=ëÉ=~Åìãìä~=ëçÄêÉ=ä~ë= Ä~íáÇçê~=Åçå=ä~ë=ã~åçë>=ríáäáò~ê=ëáÉãéêÉ=ìå= éáÉò~ë=ÇÉ=éä•ëíáÅç=ìå~=Å~é~=ÇÉ=Åçäçê=êçàáòçK= ÅÉéáääçK bëí~=Å~é~=ëÉ=éìÉÇÉ=Éäáãáå~ê=~éäáÅ~åÇç= flfãéçêí~åíÉ> î~êá~ë=Öçí~ë=ÇÉ=~ÅÉáíÉ=ÅçãÉëíáÄäÉ=ó= jçåí~ê=ó=ÇÉëãçåí~ê=Éä=éáÉ=Åçå=ÅìÅÜáää~=ëμäç= Ñêçí~åÇç=Åçå=ìå=é~¥çK Åçå Éä=~é~ê~íç=é~ê~ÇçK `çåëÉàçë=é~ê~=ä~=Éäáãáå~Åáμå= j~åÉàç=ÇÉä=~é~ê~íç ÇÉ ÉãÄ~ä~àÉë=ó=Éä=ÇÉëÖì~ÅÉ= m~ê~=éêÉé~ê~ê=ã~óçåÉë~ëI=ë~äë~ëI=Ä~íáÇçë=ó= ÇÉ ~é~ê~íçë=ìë~Ççë ~äáãÉåíçë=é~ê~=ÄÉĨëI=~ë∞=Åçãç=éáÅ~ê=Ñêìí~= ÅçÅáÇ~=ó=îÉêÇìê~K bä=éêÉëÉåíÉ=~é~ê~íç=áåÅçêéçê~=ä~ë= e~ÅÉê=éìê¨ë=é~ê~=ëçé~ëK ã~êÅ~ë=éêÉëÅêáí~ë=éçê=ä~=ÇáêÉÅíáî~= fli~=Ä~íáÇçê~=åç=Éë=~éêçéá~Ç~=é~ê~=éêÉé~ê~ê= ÉìêçéÉ~=`bLOMMOLVS=êÉä~íáî~=~=ä~= éìê¨=ÇÉ=é~í~í~ë>= êÉíáê~Ç~=ó=Éä=êÉÅáÅä~àÉ=ÇÉ=äçë=~é~ê~íçë= aÉëÉåêçää~ê=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ= Éä¨ÅíêáÅçë=ó=ÉäÉÅíêμåáÅçë=ìë~Ççë=...
 • Page 19 Éë éí fÖì~äãÉåíÉ=åç=Éëí•å=~ãé~ê~Ç~ë=éçê=Éëí~= jìáíçë=é~ê~Ĩåë=éçê=íÉê=Åçãéê~Çç= Ö~ê~åí∞~=ä~ë=~îÉê∞~ë=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç= ìã åçîç=~é~êÉäÜç=Ç~=j~êÅ~=pfbjbkpK éêçÇìÅáÇ~ë=éçê=Å~ìë~ë=åç áãéìí~ÄäÉë=~ä= léíçìI=~ëëáãI=éçê=ìã=ÉäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅç= ~é~ê~íç=Eã~åÉàç=áå~ÇÉÅì~Çç=ÇÉä=ãáëãçI= ãçÇÉêåç=É=ÇÉ=ÉäÉî~Ç~=èì~äáÇ~ÇÉK= äáãéáÉò~ëI=îçäí~àÉë=É=áåëí~ä~Åáμå=áåÅçêêÉÅí~F=ç= Ñ~äí~=ÇÉ=ëÉÖìáãáÉåíç=Éå=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ= k~ åçëë~ é•Öáå~=Ç~=fåíÉêåÉí=éçÇÉê•= ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ó ã~åíÉåáãáÉåíç=èìÉ=é~ê~= ÉåÅçåíê~ê=ã~áë=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ= Å~Ç~=~é~ê~íç=ëÉ áåÅäìóÉå=Éå=Éä=ÑçääÉíç=ÇÉ= çë åçëëçë=éêçÇìíçëK áåëíêìÅÅáçåÉëK bëíÉ=~é~êÉäÜç=ÇÉëíáå~JëÉ=~=ëÉê=ìíáäáò~Çç=åç= m~ê~=ä~=ÉÑÉÅíáîáÇ~Ç=ÇÉ=Éëí~=Ö~ê~åí∞~=Éë= éêçÅÉëë~ãÉåíç=ÇÉ=èì~åíáÇ~ÇÉë=Ü~Äáíì~áë=åìã~= áãéêÉëÅáåÇáÄäÉ=~ÅêÉÇáí~ê=éçê=é~êíÉ=ÇÉä=ìëì~êáç= Ñ~ã∞äá~=çì=Éã=~éäáÅ~´πÉë=ëáãáä~êÉë=É=å©ç=é~ê~= ó ~åíÉ=Éä=pÉêîáÅáç=^ìíçêáò~Çç=ÇÉ=pfbjbkpI= ìëç=áåÇìëíêá~äK=ríáäáò~´πÉë=ëÉãÉäÜ~åíÉë=~=ìã=ä~ê= ä~ ÑÉÅÜ~=ÇÉ=~ÇèìáëáÅáμå=ãÉÇá~åíÉ=ä~= ~Äê~åÖÉãI=éK=ÉñKI=~=ìíáäáò~´©ç=Éã=ÅçòáåÜ~ë=é~ê~= ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=c^`qro^=ab=`ljmo^= Åçä~Äçê~ÇçêÉë=ÇÉ=äçà~ëI=ÉëÅêáíμêáçëI=ÉãéêÉë~ë= ç èìÉ=Éä=ìëì~êáç=~Åçãé~¥~ê•=Åçå=Éä=~é~ê~íç= ~Öê∞Åçä~ë=É=ÇÉ=çìíêçë=ê~ãçë=ÇÉ=~ÅíáîáÇ~ÇÉI=ÄÉã= Åì~åÇç=~åíÉ=ä~=ÉîÉåíì~äáÇ~Ç=ÇÉ=ìå~=~îÉê∞~= Åçãç=~=ìíáäáò~´©ç=éçê=ÅäáÉåíÉë=ÇÉ=éÉåëπÉëI=...
 • Page 20 éí j~åíÉê=~ë=Åêá~å´~ë=~Ñ~ëí~Ç~ë=Çç=~é~êÉäÜçK aÉáí~ê=çë=~äáãÉåíçë=åìã=Åçéç=ÇÉ=éä•ëíáÅçK  sáÖá~ê=~ë=Åêá~å´~ëI=é~ê~=Éîáí~ê=èìÉ=Éëí~ë= pÉÖìê~ê=ÄÉã=å~=î~êáåÜ~=É=åç=ÅçéçK=m~ê~=ëÉ=  ÄêáåèìÉã=Åçã=ç=~é~êÉäÜçK Éîáí~êÉã=ë~äéáÅçë=Ççë=~äáãÉåíçë=~=éêÉé~ê~êI= ~Åíáî~ê=~=íÉÅä~=ÇÉ=äáÖ~´©ç=EOF=ëçãÉåíÉ=ÇÉéçáë= k©ç=éÉêãáíáê=èìÉ=ç=~é~êÉäÜç=ëÉà~=ìíáäáò~Çç=éçê= Ç~=î~êáåÜ~=íÉê=ãÉêÖìäÜ~Çç=åçë=~äáãÉåíçëK éÉëëç~ë=EÉ=í~ãĨã=Åêá~å´~ëF=Åçã=äáãáí~´πÉë= ëÉåëçêá~áëI=Ñ∞ëáÅ~ë=çì=ãÉåí~áë=çìI=~áåÇ~I=ëÉã= aÉëäáÖ~ê=ëÉãéêÉ=~=î~êáåÜ~=~åíÉë=ÇÉ=~ êÉíáê~ê= ÉñéÉêáÆåÅá~=É=ëÉã=ÅçåÜÉÅáãÉåíçë=ëçÄêÉ= ÇÉ=ÇÉåíêç=Ççë=~äáãÉåíçëK ç ~é~êÉäÜçI=~=ãÉåçë=èìÉ=ëÉà~ã=îáÖá~Ç~ë= aÉéçáë=Ç~=ìíáäáò~´©çLiáãéÉò~ çì èìÉ íÉåÜ~ã=êÉÅÉÄáÇç=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ= ~ ìíáäáò~´©ç=Çç=ãÉëãçI=éçê=é~êíÉ=ÇÉ=ìã~= ^íÉå´©ç> éÉëëç~=êÉëéçåë•îÉä=éÉä~=ëì~=ëÉÖìê~å´~K kìåÅ~=ãÉêÖìäÜ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Éã=•Öì~I=åÉã= aÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~=~éμë=Å~Ç~=ìíáäáò~´©çI= ä~î~ê=å~=ã•èìáå~=ÇÉ=ä~î~ê=äçá´~K ~åíÉë=Ç~=äáãéÉò~I=~åíÉë=ÇÉ=~Ä~åÇçå~ê=~= k©ç=ìíáäáò~ê=~é~êÉäÜçë=ÇÉ=äáãéÉò~=~=î~éçê> ÅçòáåÜ~=É=Éã=Å~ëç=ÇÉ=~åçã~äá~K=k©ç=ÇÉáñ~ê=èìÉ= aÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K ç=Å~Äç=é~ëëÉ=ëçÄêÉ=~êÉëí~ë=~Öì´~Ç~ë=åÉã=  iáãé~ê=ç=~é~êÉäÜç=Åçã=ìã=é~åç=Ü∫ãáÇç=ÉI= ëìéÉêÑ∞ÅáÉë=èìÉåíÉëK  ÇÉ=ëÉÖìáÇ~I=ëÉÅ•Jäç=ÄÉãK pÉ=ç=Å~Äç=ÇÉ=~äáãÉåí~´©ç=ÇÉëíÉ=~é~êÉäÜç= l=Åçéç=ãáëíìê~Ççê=éçÇÉ=ëÉê=ä~î~Çç=...
 • Page 21 Éä Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí áãïñÜ ôçò íÝáò óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï SIEMENS. Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý Ì' áõôÞ äéáëÝîáôå ìéá ìïíôÝñíá, õøçëÞò Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò ðïéüôçôáò ïéêéáêÞ óõóêåõÞ. ÓõíäÝåôå êáé ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ÐåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôá ìüíï óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ äßíïíôáé...
 • Page 22 Éä Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ôéò ÊáôÜ ôçí åðåîåñãáóßá ð. ÷. êüêêéíïõ ëÜ÷áíïõ âÜöïõí ôá ðëáóôéêÜ ìÝñç. êïöôåñÝò ëÜìåò/ôçí Ôï ÷ñþìá öåýãåé ìå ëßãåò óôáãüíåò ðåñéóôñåöüìåíç êßíçóç âñþóéìïõ ëáäéïý. Ìçí ðéÜíåôå ðïôÝ ôï ìá÷áßñé óôï ðüäé áíÜìéîçò. Ìçí êáèáñßæåôå ôï ìá÷áßñé ìßîåñ Áðüóõñóç...
 • Page 23 Éä íê EEE yönetmeliðine uygundur èåùñåßôáé üôé ç óõóêåõÞ êáôÜ ôçí Yeni bir SIEMENS cihazý satýn aldýðýnýz ðáñÜäïóÞ ôçò óôïí ôåëéêü êáôáíáëùôÞ için sizi candan kutluyoruz. ëåéôïõñãïýóå êáíïíéêÜ êáé üôé ç âëÜâç Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek äåí ïöåßëåôáé óå åëáôôùìáôéêüôçôÜ ôçò...
 • Page 24 íê Güvenlik bilgileri Kullanýlmasý Mayonez, sos, karýþýk içecek ve bebek Yaralanma tehlikesi mamasý karýþtýrmak, piþmiþ meyve ve sebze Elektrik çarpma tehlikesi doðramak için kullanýlýr. Cihazý sadece güç kaynaðýnýn tip levhasý Çorba pürelemek için kullanýlýr. üzerindeki bilgilere göre baðlayýnýz Çubuk mikser (el blenderi), patates ve çalýþtýrýnýz.
 • Page 25 íê Giderilmesi Garanti Bu cihaz, elektro ve elektronik eski Bu cihaz için, yurt dýþýndaki cihazlar (waste electrical and temsilciliklerimizin vermiþ olduðu garanti electronic equipment — WEEE) þartlarý geçerlidir. Bu hususda daha detaylý ile ilgili, 2002/96/EG numaralý bilgi almak için, cihazý satýn aldýðýnýz Avrupa direktifine uygun olarak satýcýya baþ...
 • Page 28 éä Wskazówki bezpieczeñstwa Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego urz¹dzenia firmy SIEMENS. Niebezpieczeñstwo zranienia Tym samym wybór Pañstwa padł na nowo- Niebezpieczeñstwo pora¿enia czesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie pr¹dem elektrycznym gospodarstwa domowego. Urz¹dzenie podł¹czyć do gniazdka sieciowego Dalsze informacje o naszych produktach i eksploatować zgodnie z danymi zawartymi na mo¿na znaleŸć...
 • Page 29 éä Obsługa Wskazówki dotycz¹ce usuwania zu¿ytego urz¹dzenia Do miksowania majonezu, sosów, napojów, To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie potraw dla niemowl¹t i do rozdrabniania z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/WE gotowanych owoców i warzyw. oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca Do rozcierania zup. 2005 r.
 • Page 30 Üì Ne engedje, hogy szellemi vagy testi Szívbõl gratulálunk új SIEMENS készüléke fogyatékossággal élõ vagy hiányos tapasztalattal megvásárlásához. és tudással rendelkezõ személyek (gyerekek) Ön egy kiváló minõségû, modern háztartási kezeljék a készüléket, hacsak nem valaki felügyel rájuk vagy egy a biztonságért felelõs személy által készülék mellett döntött.
 • Page 31 Üì ìâ Munka után/Tisztítás Óåpo ­i¹aƒ¯o ac μ ÿo®ºÿ®o÷ ¸o­o¨o Figyelem! ÿpåæaªº íip¯å SIEMENS. Soha ne merítse az alapgépet vízbe, és ne å ÿp媢aæå cºñac¸å¼, ­åco®oø®ic¸å¼ tisztítsa mosogatógépben. ÿo¢º¹o­å¼ ÿpåæaª. Ne használjon gõzüzemû tisztítót! ©oªa¹®o­º i¸íop¯aýi÷ ÿpo ¸aòº ÿpoªº®ýi÷ å μ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòi¼...
 • Page 32 ìâ ³aº­a²e¸¸ø μ ¹ex¸i®å ¢eμÿe®å a²æå­o! Hi²®º ¢æe¸ªepa ­c¹a­æø¹å ¹a μ¸i¯a¹å æåòe He¢eμÿe®a o¹på¯a¸¸ø ¹pa­¯ ÿpå ÿo­¸i¼ μºÿå¸ýi ÿpåæaªº. He¢eμÿe®a ºªapº c¹pº¯o¯ å®opåc¹a¸¸ø ¥påæaª cæiª ÿiª®æ÷ña¹å ªo eæe®¹po¯epe²i ¹a e®cÿæºa¹º­a¹å æåòe º ­iªÿo­iª¸oc¹i ©æø μ¯iòº­a¸¸ø ¯a¼o¸eμº, coºci­, iμ ªa¸å¯å ¸a ¹a¢æåñýi μ ¹ex¸iñ¸å¯å ®o®¹e¼æi­, ÿ÷pe ªæø...
 • Page 33 êì Pe®o¯e¸ªaýiï μ º¹åæiμaýiï O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac ©a¸å¼ ÿpåæaª ÿoμ¸añe¸å¼ º c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾ ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ©åpe®¹å­o÷ SIEMENS. ‚­poÿe¼c¿®o¨o Co÷μº 2002/96/EG ¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼, ­¾co®o- ÿpo º¹åæiμaýi÷ eæe®¹påñ¸o¨o ¹a ®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op. eæe®¹po¸¸o¨o ºc¹a¹®º­a¸¸ø (waste ©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷...
 • Page 34 êì š®aμa¸åø ÿo ¢eμoÿac¸oc¹å Õæe®¹poÿpå¢op ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿ ­ ²åª®oc¹¿ ­¾òe ¯ec¹a coeªå¸e¸åø He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿ ¸acaª®å ªæø c¯eòå­a¸åø c oc¸o­¸¾¯ ¹pa­¯åpo­a¸åø ¢æo®o¯. Cºóec¹­ºe¹ oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿ õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯ ¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e Õæe®¹poÿpå¢op cæeªºe¹ ÿoª®æ÷ña¹¿ ¸o²å/­paóa÷óå¼cø ÿpå­oª å õ®cÿæºa¹åpo­a¹¿ ¹oæ¿®o c ºñe¹o¯ Hå®o¨ªa ¸e ¢epå¹ec¿...
 • Page 35 êì ¥ocæe pa¢o¹¾/Ñåc¹®a š¹åæåμaýåø ¸å¯a¸åe! Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op å¯ee¹ o¢oμ¸añe¸åe co¨æac¸o Oc¸o­¸o¼ ¢æo® ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸eæ¿μø ¹pe¢o­a¸åø¯ ªåpe®¹å­¾ ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº å ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ EC 2002/96/EG o¢ o¹c溲å­òåx ¯aòå¸e. c­o¼ cpo® õæe®¹påñec®åx å Heæ¿μø ÿoæ¿μo­a¹¿cø ÿapooñåc¹å¹eæe¯! õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opax (waste ...
 • Page 38 ===~êJO...
 • Page 39 ===~êJN...
 • Page 40 Online Auftragsstatus, Filterbeutel- Fax: 033 21 35 13 155 00 Praha 5 Konfigurator und viele weitere mailto:delicnanda@hotmail.com Tel.: 0251 095 546 Infos unter: www.siemens-home.de Fax: 0251 095 549 BE Belgique, België, Belgium www.siemens-home.com Reparaturservice* BSH Home Appliances S.A. (Mo-Fr: 8.00-18.00 h erreichbar)
 • Page 41 Hibabejelentés order spare parts and accessories mailto:Info@Teheni-Hana.com Tel.: 01 489 5461 or for product advice please visit: Fax: 01 201 8786 LT Lietuva, Lithuania www.siemens-home.cu.uk mailto:hibabejelentes@bsh.hu Baltic Continent Ltd. or call Lukšio g. 23 Alkatrészrendelés Tel.: 0844 892 8999* 09132 Vilnius Tel.: 01 489 5463...
 • Page 42 Tel.: 707 500 545 Tel.: 02 6446 3643 Storingsmelding: Fax: 21 4250 701 Fax: 02 6446 3643 Tel.: 070 333 1234 mailto: Fax: 070 333 3978 siemens.electrodomesticos.pt@ TR Türkiye, Turkey mailto:contactcenter-nl@ bshg.com BSH Ev Aletleri Sanayi bshg.com www.siemens-home.com ve Ticaret A.S.
 • Page 43 Siemens Info Line Garantiebedingungen (Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar) DEUTSCHLAND (DE) Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen zu Kleinen Hausgeräten: DE-Tel.: 01805 54 74 36* Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen oder unter und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen siemens-info-line@bshg.com die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus *) 0,14 €/Min.

This manual is also suitable for:

Mq5b seriesMq5b150nMq5b150n/029000636672