Varning - Sony NV-U51 Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Varning!

LÄS IGENOM DEN HÄR
BRUKSANVISNINGEN OCH DEN
MEDFÖLJANDE READ THIS FIRST
(INSTALLATIONSMANUAL) ORDENTLIGT
INNAN DU INSTALLERAR ELLER
ANVÄNDER NAVIGATIONSSYSTEMET.
FELAKTIG INSTALLATION OCH FELAKTIG
ANVÄNDNING AV DEN HÄR ENHETEN KAN
ORSAKA OLYCKOR SOM KAN LEDA TILL
PERSONSKADOR, ELLER I VÄRSTA FALL
DÖDSFALL.
Om säkerhet
• Var noga med att:
– installera navigationssystemet på en säker plats
där den inte skymmer sikten för föraren.
– inte installera enheten ovanför en krockkudde.
– placera kablar och fäste så att de inte stör
föraren.
– se till att enheten sitter ordentligt i fästet, annars
finns det risk för att enheten lossnar.
– rengöra ytan på sugkoppen och platsen där du
tänker fästa den. Om du installerar enheten på
instrumentbrädan måste du rengöra ytan på
vilket det medföljande arket ska fästas.
Kontrollera också att sugkoppen sitter ordentligt
när installationen är klar. Annars finns det risk
att enheten eller fästet lossnar.
Detta kan i sin tur göra körningen osäker.
• Utsätt inte enheten eller fästet för övervåld
eftersom det kan göra att de lossnar.
• Följ de lokala trafikreglerna och bestämmelserna.
• Titta inte någon längre stund på enheten medan du
kör. Det är farligt och kan orsaka olyckor.
• Om du behöver utföra några åtgärder på
navigationssystemet medan du kör, bör du alltid
stanna fordonet på en säker plats innan du utför
åtgärderna.
• Modifiera inte enheten.
• Plocka inte isär enheten utom när det är dags att
kassera den.
4
När du använder enheten inomhus
• Använd inte nätadaptern placerad i ett trångt
utrymme, t.ex. mellan en vägg och en möbel.
• Använd den här produkten i närheten av ett
vägguttag. Då kan du snabbt stänga av strömmen
genom att koppla bort nätkabeln från vägguttaget
om det skulle bli något fel när du använder
produkten.
• Se till att inget av metall kommer i kontakt med
metalldelarna på produkten eller
anslutningskabeln. Det kan leda till kortslutning
och skada produkten.
• Håll alltid metallkontakterna rena.
Om hantering
• Se till att inga främmande föremål kommer in i
anslutningskontakten (qd) mellan enheten och
fästet eftersom det kan leda till
funktionsstörningar.
• Stäng av enheten genom att trycka på ?/1 (4), ta
bort den från fästet och koppla sedan bort
bilbatteriadaptern. Annars finns det risk för att
bilbatteriet töms på ström. Tänk på följande.
Om fordonets cigarettändaruttag inte är kopplat
till tändlåsets tillbehörsläge (ACC), fortsätter
strömmatningen till enhetens inbyggda
strömförsörjning, även om du slår av tändningen
eller inte använder enheten.
• Anslut inga andra tillbehör (bilbatteriadapter,
nätadapter eller liknande) än de som medföljer
eller har godkänts som tillval.
• Utsätt inte enheten för eld eller vatten, eftersom
det kan orsaka funktionsstörningar.
• Du bör ta med dig enheten när du lämnar bilen. På
så sätt skyddar du den inte bara mot stöld utan
också mot de höga temperaturer som kan uppstå i
en bil och orsaka skador.
• Tänk på att det inbyggda batteriet inte kan laddas
upp i miljöer där temperaturen ligger utanför
intervallet 5 – 45 ºC.
• Lämna inte enheten där det är mycket varmt
eftersom det kan göra att det inbyggda batteriets
kapacitet minskar. I värsta fall kan batteriet bli
omöjligt att ladda.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51