Download Print this page

Sony NV-U51 Quick Start Manual page 112

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Om den här manualen
• Den här snabbstartguiden innehåller
information om grundläggande hantering.
Mer information finns i PDF-manualen på
den medföljande programvaruskivan (CD-
ROM-skivan). Mer information om
installation och anslutningar finns i "Read
This First" (Installationsmanual).
• Innehållet i den här manualen är skriven för
användare med kunskap om
operativsystemet Microsoft® Windows®.
Mer information om hur du använder datorn
finns i manualen till den.
• Det är inte säkert att illustrationerna i den
här manualen exakt stämmer överens med
enheten som den ser ut i verkligheten.
• Innan du använder det här systemet bör du
läsa igenom den här manualen och "Read
This First".
• Förvara den här manualen och "Read This
First" på en plats där den finns till hands; du
kan behöva den som referens i framtiden.
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
Användbara tillbehör: Bilbatteriadapter/Nätadapter
Garantin täcker inte förlorad eller
skadad information
Sony ger ingen garanti för förlorad eller skadad
information.
2
Varning!
SONY KAN INTE UNDER NÅGRA
FÖRHÅLLANDEN GÖRAS ANSVARIG FÖR
DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR,
FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR,
INRÄKNAT OCH UTAN BEGRÄNSNING,
EKONOMISKA FÖRLUSTER, FÖRLORAD
INKOMST, DATAFÖRLUST ELLER
FÖRLUSTER SOM UPPKOMMIT AV ATT
ENHETEN ELLER TILLHÖRANDE
UTRUSTNING INTE HAR KUNNAT
ANVÄNDAS PÅ GRUND AV STÄLLTID,
ELLER FÖRLUST AV KÖPARENS TID, SOM
VARIT BEROENDE AV ANVÄNDANDET AV
DEN HÄR PRODUKTEN OCH DESS
MASKIN- OCH/ELLER PROGRAMVARA.
Välkommen!
Tack för att du visade oss förtroende genom att
välja Sony Personal Navigation System. Innan du
använder det här systemet bör du läsa igenom
den här manualen. Spara den – du kan behöva
den igen.
FUNKTIONER:
• Plug & Play-kompatibel
• Förinstallerad karta över Europa (NV-U71T)
• Förinstallerad regional karta (NV-U51)
• Du kan välja mellan 18 språk för
röstanvisningar, och mellan 17 språk för
skärmmeddelanden
• 3,5-tums högkvalitativt teckenfönster med
pekskärm
• Avancerad 12-kanalig parallell GPS-mottagare
• Högkvalitativ högtalare
• RDS-TMC-kompatibel (Traffic Message
Channel)*
• Kan drivas med batterier
• Funktion för automatisk avbländning
• Gesture Command-kontroll (pekstyrning)
* Tillbehör som krävs för NV-U51.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51