Sony NV-U51 Quick Start Manual page 115

Nav-u series personal navigation system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Om GPS
Satelliter som är avsedda för GPS (Global
Positioning System) sänder utan avbrott signaler för
lägesbestämning över hela jorden. När de här
signalerna tas emot via en GPS-antenn kan den som
har utrustningen bestämma sin position (latitud,
longitud och höjd över havet). För en
tvådimensionell positionsbestämning (latitud och
longitud) krävs en sammanvägning av signalerna
från 3 satelliter; för att den ska vara tredimensionell
(latitud, longitud och höjd över havet) krävs en
sammanvägning av signalerna från 4 satelliter. GPS-
satelliterna kontrolleras av USAs
försvarsdepartement (U.S. Department of Defense)
som också har bestämt hur stor noggrannhet de kan
avläsas med – felmarginalen rör sig mellan några få
meter upp till 10 meter. Det får som konsekvens att
GPS-systemet kan visa positionen med en
felmarginal på mellan 10 meter och 200 meter,
beroende på omständigheterna.
Eftersom GPS-signalerna sänds från satelliter kan
det vara svårt eller omöjligt att ta emot information
från dem på följande platser:
• i tunnlar och under jordytan
• under motorvägar
• mellan höga byggnader
• mellan höga träd med tät vegetation
När du har installerat enheten parkerar du bilen på
en säker och öppen plats (utan höga byggnader och
liknande) under ungefär 20 minuter så att GPS-
signalerna kan tas emot innan du börjar använda
navigationssystemet.
Obs!
När du har slagit på enheten (ON) efter det att
huvudströmmen varit avslagen (OFF), eller efter det
att det inbyggda batteriet laddats ur helt, eller efter det
att du har återställt enheten, dröjer det en stund innan
GPS-signalerna tas emot.
Om programvaran
Läs "END-USER LICENSE AGREEMENT"
(Licensavtal för slutanvändare) noggrant innan du
använder enheten.
5

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sony NV-U51