Whirlpool ADG 271 Operating Manual page 9

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
pārliecinieties, ka pārvadāšanas laikā tā nav
bojāta. Bojājumu gadījumā sazinieties ar
mazumtirgotāju un neturpiniet uzstādīšanas
procesu.
Izmantojot trauku mazgājamo mašīnu,
ievērojiet turpmāk norādītos drošības
pasākumus.
• Ierīce jāizmanto mājsaimniecības fajansa
trauku mazgāšanai saskaņā ar šīs instrukcijas
norādēm.
• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no astoņu
gadu vecuma un personas ar pavājinātām
fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai
pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tām
tiek nodrošināta atbilstoša pārraudzība
vai sniegtas norādes par ierīces drošu
izmantošanu un tās saprot saistītos draudus.
Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci.
• Tīrīšanu un apkopi, ko parasti veic lietotājs,
nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
• Ierīci nedrīkst uzstādīt ārā, pat slēgtās zonās.
Ļoti bīstami ir atstāt iekārtu apstākļos, kur
tā tiek pakļauta lietus un vētras iedarbībai.
• N e g l a b ā j i e t i e r ī c e s t u v u m ā v i e g l i
uzliesmojošus materiālus.
• Ūdens, kas ir ierīcē, nav dzerams.
• Nelietojiet ierīcē šķīdinātājus: eksplozijas
risks!
• Durvis nedrīkst atstāt atvērtā pozīcijā, lai
neradītu paklupšanas risku.
• Uz atvērtajām durvīm nedrīkst atbalstīt
nekādus priekšmetus un uz tām nedrīkst
arī sēdēt vai stāvēt, jo ierīce var gāzties uz
priekšu.
• Atvērtas ierīces durvis var atbalstīt vienīgi
ar pilnībā izvilkta statīva svaru.
• Katra cikla beigās un pirms ierīces tīrīšanas
apkopes darbu veikšanas nolūkos ir jāaizver
ūdens padeves krāns un kontaktdakša
jāatslēdz no kontaktligzdas; atvienošana
jāveic arī jebkuras disfunkcijas gadījumā.
• Remontdarbus un tehniskās izmaiņas drīkst
veikt tikai kvalificēts tehniskais speciālists.
• Atslēdzot ier īci, vienmēr iz velciet
kontaktdakšu no strāvas ligzdas. Nevelciet
aiz kabeļa.
• Lai nesavainotos, ierīces montāžas laikā
jāizmanto īpaši cimdi.
• Lietošanas laikā ir pienācīgi jāierobežo
piekļuve aizmugures sienai, piemēram,
novietojot ierīci pie sienas vai kādas mēbeles
malas.
• Iesaiņojuma materiālus glabājiet bērniem
nepieejamā vietā, tos nedrīkst izmantot kā
rotaļlietas.
• Bērniem nedrīkst ļaut spēlēties ar šo ierīci.
• Mazgāšanas līdzekli, skalošanas līdzekli un
sāli glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
• Ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai
mājsaimniecībā.
• Ierīci nedrīkst darbināt pirms uzstādīšanas
procesa pabeigšanas.
NORĀDĪJUMI PAR ZEMĒŠANU
• Šī ierīce ir jāiezemē. Disfunkcijas vai atteices
gadījumā zemējums mazina elektrošoka
gūšanas risku, nodrošinot mazāk ās
pretestības ceļu elektriskajai strāvai. Šīs
ierīces vadam ir aprīkojuma zemējuma
vadītājs un zemējuma spraudnis.
• Spraudnis ir jāpieslēdz atbilstošai izejai, kas
ir uzstādīta un iezemēta atbilstoši visiem
vietējiem noteikumiem un rīkojumiem.
• Ierīces pievienošanai pie izejas nedrīkst
izmantot pagarinātājvadu, adapterus un
pārveides spraudņus.
• Nepareizs aprīkojuma zemējuma vadītāja
savienojums var radīt elektrošoka gūšanas
risku.
• Ja šaubāties, vai ierīce ir pareizi iezemēta,
lūdziet to pārbaudīt kvalificētam elektriķim
vai servisa pārstāvim. Nepārveidojiet ierīcei
pievienoto kontaktdakšu, ja tā neatbilst
izejai. Palūdziet kvalificētam elektriķim uzstādīt
pareizu izeju.
PAREIZA LIETOŠANA
• Pēc uzstādīšanas jānodrošina piekļuve ierīces
atvienošanai (ar galveno kontaktdakšu).
• Mazgājamo priekšmetu ievietošana.
1. Asus priekšmetus novietojiet tā, lai tie
nesabojātu durvju blīvējumu.
2. BRĪDINĀJUMS! Naži un citi piederumi ar
asiem galiem jāievieto piederumu grozā
ar smailajiem galiem/asmeņiem uz leju vai
horizontālā pozīcijā tā, lai asais gals būtu vērsts
prom no ierīces priekšpuses.
• Lietojiet tikai automātiskajai trauku
mazgājamajai mašīnai paredzētos tīrīšanas
līdzekļus un skalošanas piedevas.
• BRĪDINĀJUMS! Daži trauku mazgājamās
mašīnas mazgāšanas līdzekļi ir ļoti sārmaini.
Norīšanas gadījumā tie var būt ļoti bīstami.
Nepieļaujiet to saskari ar ādu un acīm un
neļaujiet bērniem atrasties pie trauku
mazgājamās mašīnas, kad tās durvis ir atvērtas.
Pēc mazgāšanas cikla pabeigšanas pārbaudiet,
vai mazgāšanas līdzekļa trauks ir tukšs.
• Ja padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no riska,
tas jānomaina ražotājam, tā apkopes pārstāvim
vai līdzīgas kvalifikācijas personai.
9

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents