Whirlpool ADG 271 Operating Manual page 6

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
sada seadet kasutada juhul, kui neile tagatud
järelevalve või antud juhised seadme ohutuks
kasutamiseks ning nad mõistavad seadme
kasutamisest tuleneda võivaid ohte. Lapsed
ei tohi seadmega mängida.
• Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada
ilma täiskasvanu järelevalveta.
• Nõudepesumasinat ei tohi paigaldada
välistingimustesse, isegi mitte katuse alla.
Äärmiselt ohtlik on jätta nõudepesumasin
vihma või tormi kätte.
• Ärge hoidke seadme lähedal kergsüttivaid
materjale.
• Seadmes olev vesi ei kõlba joomiseks.
• Ärge kasutage seadmes lahusteid -
plahvatusoht!
• Seadme ust ei tohi jätta lahti, sest vastasel juhul
võib keegi selle otsa komistada.
• Ärge pange nõudesumasina avatud
uksele esemeid ja ärge istuge või seiske
nõudepesumasina lahtisele uksele, sest
nõudepesumasin võib ette kukkuda.
• Nõudepesumasina lahtine uks talub ainult
väljatõmmatud täis resti raskust.
• Iga tsükli lõpus ja enne seadme puhastamist
või hooldamist või talitlushäire korral tuleb
veekraan kinni keerata ja pistik seinakontaktist
välja tõmmata.
• Seadet tohivad remontida ja seadmele
tehnilist hooldust teha ainult kvalifitseeritud
tehnikud.
• S e a d m e p i s t i k u vä l j a tõ m b a m i s e l
seinakontaktist tõmmake alati pistikust. Ärge
tõmmake toitekaablist.
• Rebendite vältimiseks kandke seadme
kokku panemise ajal spetsiaalseid
kaitsekindaid.
• Piirake sobivate vahendite abil juurdepääs
seadme tagaseinale - paigaldage seade seina
lähedale või kasutage mööbliplaati.
• Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus
kohas. Pakkematerjale ei tohi kasutada
mängimiseks.
• Lapsed ei tohi seadmega mängida.
• Hoidke nõudepesu- ja loputusvahend ning
sool lastele kättesaamatus kohas.
• See seade on mõeldud kasutamiseks ainult
kodumajapidamises.
• Seadet ei tohi kasutada enne, kui selle
paigaldamine on lõpetatud.
MAANDUSJUHISED
• See seade peab olema maandatud. Seadme
talitlushäire või rikke korral vähendab maandus
elektrilöögiohtu, tagades elektrivoolule
kõige väiksema takistusega tee. See seade
6
on varustatud toitekaabliga, millel on
maandusjuht ja -pistik.
• Pistik tuleb ühendada sobivasse seinakontakti,
mis on paigaldatud ja maandatud vastavalt
kohalikele eeskirjadele ja määrustele.
• Seadme ühendamiseks vooluvõrku ei tohi
kasutada pikendusjuhet, adaptereid ega
adapterpistikuid.
• Seadme maandusjuhi vale ühendamine võib
põhjustada elektrilöögiohu.
• Kui kahtlete, kas seade on nõuetekohaselt
maandatud, konsulteerige kvalifitseeritud
elektriku või hooldusesindajaga. Ärge muutke
seadme pistikut, kui see ei sobi seinakontakti.
Pöörduge kvalifitseeritud elektriku poole, kes
paigaldab sobiva seinakontakti.
NÕUETEKOHANE KASUTAMINE
• Pärast seadme paigaldust peab olema tagatud
juurdepääs selle pistikule, et vajadusel seade
vooluvõrgust lahutada.
• Nõudepesumasina täitmisel nõudega:
1 - pange teravad esemed nii, et need ei kahjusta
ukse tihendit;
2 - HOIATUS: pange noad ja teised terava otsaga
köögitarvikud nugade-kahvlite korvi nii, et
otsad/lõiketerad on suunatud alla või pange
need horisontaalselt, teravate otstega seadme
tagakülje poole.
• Kasutage ainult automaatnõudepesumasina
j a o k s m õ e l d u d n õ u d e p e s u - j a
loputusvahendeid.
• HOIATUS: Mõned nõudepesuvahendid
on tugevalt aluselised. Need võivad olla
alla neelamise korral väga ohtlikud. Vältige
kontakti naha ja silmadega ning hoidke lapsed
eemal, kui nõudepesumasina uks on lahti.
Kui pesutsükkel on lõppenud, veenduge, et
nõudepesuvahendi sahtel on tühi.
• Ohu vältimiseks võib kahjustunud toitekaabli
vahetada tootja või selle hoolduskeskus või
sarnaselt kvalifitseeritud isik.
• Paigaldamise ajal tuleb vältida toitekaabli
liigset painutamist või laiaks pressimist.
Juhtimisnuppe ei tohi muuta.
• P a k k e m a t e r j a l i d e k a s u t u s e l t
kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju, et
tagada nende ümbertöötlemine.
• Kasutage nõudepesumasinat sihipäraselt.
• Seadme ühendamiseks veevõrguga tuleb
kasutada komplekti kuuluvaid voolikuid.
Kasutatud voolikuid ei tohi uuesti kasutada.
• Nõude maksimaalne arv on toodud tootelehel.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents