Ważne Wskazówki Bezpieczeństwa - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
PL
WAŻNE WSKAZÓWKI
BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem urządzenia należy przeczytać
uważnie instrukcję, ponieważ zawiera ona
ważne informacje na temat bezpiecznej
instalacji, użytkowania i konserwacji. Zachować
niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu w
celu przyszłej konsultacji. W przypadku
sprzedaży, odstąpienia lub przeniesienia
urządzenia należy się upewnić, że instrukcja
została przekazana wraz z urządzeniem.
Ostrożnie usunąć wszystkie materiały
opakowaniowe i upewnić się, że nie zostały
one uszkodzone podczas transportu. W razie
uszkodzenia, skontaktować się ze sprzedawcą i
nie rozpoczynać czynności montażowych.
Podczas użycia zmywarki, stosować
poniższe środki ostrożności:
• Stosować urządzenie do mycia naczyń
zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji.
• Urządzenie może być używane przez dzieci
powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi lub
psychicznymi lub brakiem doświadczenia i
wiedzy, jeśli osoby te są nadzorowane, uzyskały
instrukcje na temat bezpiecznego użycia
urządzenia i mają świadomość istniejącego
zagrożenia. Nie zezwalać dzieciom na zabawę
urządzeniem.
• Czyszczenie i konserwacja nie powinny być
przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
• Nie instalować urządzenia na zewnątrz,
nawet w zadaszonym miejscu. Wystawienie
urządzenia na działanie deszczu i burz jest
bardzo niebezpieczne.
• Nie przechowywać łatwopalnych materiałów
w pobliżu urządzenia.
• Woda w urządzeniu nie jest zdatna do picia.
• Nie używać rozpuszczalników wewnątrz
urządzenia: ryzyko wybuchu!
• Nie pozostawiać drzwi w pozycji otwartej,
ponieważ może to wywołać ryzyko uwięzienia.
• Nie stawiać przedmiotów na otwartych
drzwiczkach; nie siadać, ani nie stawać na
drzwiczkach, ponieważ może to doprowadzić
do przechylenia urządzenia.
• Otwarte drzwiczki urządzenia mogą
udźwignąć wyłącznie masę załadowanego
kosza, gdy jest on wysunięty.
• Po zakończeniu każdego cyklu i przed
rozpoczęciem czyszczenia w celu konserwacji,
jak również w razie usterki podczas
funkcjonowania należy odłączyć przyłącze
4
wody i wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
• Naprawy i zmiany techniczne muszą
być w ykony wane w yłącznie pr zez
wykwalifikowanego technika.
• Podczas odłączania urządzenia należy zawsze
ciągnąć za wtyczkę znajdującą się w gniazdku.
Nie ciągnąć za kabel.
• W celu uniknięcia niebezpieczeństwa
pocięcia, podczas montażu urządzenia
należy stosować odpowiednie rękawice.
• Podczas użytkowania należy w odpowiedni
sposób zabezpieczyć dostęp do tylnej ściany,
dosuwając urządzenie do ściany lub płyty
meblowej.
• Przechowywać materiał opakowaniowy poza
zasięgiem dzieci, nie zezwalać na zabawę
materiałem opakowaniowym.
• Nie zez walać dzieciom na zabawę
urządzeniem.
• Przechowywać środek myjący, dodatek do
płukania i sól poza zasięgiem dzieci.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego.
• N ie uruchamiać ur ządzenia pr zed
zakończeniem procesu instalacji.
INSTRUKCJE W ZAKRESIE UZIEMIENIA
• Należy zapewnić uziemienie urządzenia. W
razie niewłaściwego funkcjonowania lub
zwarcia w obwodzie elektrycznym, uziemienie
ogranicza ryzyko porażenia prądem przy
użyciu przewodu odprowadzającego prąd
elektryczny. Urządzenie jest wyposażone w
kabel z przewodem uziemiającym i wtyczką
uziemiającą.
• Należy umieścić wtyczkę w odpowiednim
gnieździe, zainstalowanym i uziemionym
zgodnie miejscowymi przepisami.
• Nie stosować przedłużaczy, przejściówek
i rozgałęźników w celu podłączenia
urządzenia do gniazda.
• Niewłaściwe podłączenie przewodu
urządzenia - uziemienia może wywołać
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
• W razie wątpliwości na temat uziemienia
urządzenia należy się skontaktować z
wykwalifikowanym elektr ykiem lub
przedstawicielem serwisu. Nie dokonywać
modyfikacji wtyczki dostarczonej z urządzeniem,
jeśli nie pasuje ona do gniazda. Należy się
zwrócić do wykwalifikowanego elektryka w celu
instalacji odpowiedniego gniazda.
WŁAŚCIWE UŻYCIE
• Podczas instalacji należy zapewnić dostęp do
wyłącznika urządzenia (główny wyłącznik).

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents