Download Print this page

Uzlabotais Sāls Un Skalošanas Līdzeklis - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Attīrītais sāls un
skalošanas līdzeklis
Izmantojiet tikai īpaši trauku mazgājamām mašīnām
izstrādātos produktus. Neizmantojiet galda vai rūpniecisko sāli.
(ievērojiet norādes uz iesaiņojuma).
Ja izmantojat daudzfunkcionālu produktu, sāli ieteicams
pievienot jebkurā gadījumā, jo īpaši, ja ūdens ir ciets vai ļoti ciets
(ievērojiet norādes uz iesaiņojuma).
Ja sāls vai skalošanas līdzeklis netiek pievienots, indikatora
gaismas MAZ SĀLS un MAZ SKALOŠANAS LĪDZEKĻA paliek
iedegtas.
Attīrītā sāls iemērīšana
Sāls lietošana novērš KATLAKMENS veidošanos uz traukiem un iekārtas
funkcionālajām daļām.
• Ir svarīgi, lai sāls dozators nekad nebūtu tukšs.
• Ir svarīgi iestatīt ūdens cietību.
Sāls dozators ir novietots trauku mazgājamās mašīnas lejasdaļā
aprakstu)
un ir jāuzpilda:
• ja vadības panelī deg indikatora gaisma MAZ SKALOŠANAS
LĪDZEKĻA;
• skatiet autonomiju ūdens cietības tabulā.
1. Izņemiet apakšējo statīvu un atskrūvējiet tvertnes vāciņu (pretēji
pulksteņrādītāja kustības virzienam).
2. Tikai pirmoreiz veicot šo darbību: uzpildiet
ūdens dozatoru līdz malām.
3. Novietojiet piltuvi
uzpildiet sāls nodalījumu tieši līdz malām
(apmēram 1 kg); neliela ūdens noplūde nav
nekas neparasts.
4. Noņemiet piltuvi un noslaukiet sāls
pārpalikumus no atvēruma; noskalojiet vāciņu tekošā ūdenī un
uzskrūvējiet atpakaļ.
Ieteicams šo procedūru veikt ik reizi, kad tvertnē pievienojat sāli.
Nodrošiniet stingru vāciņa uzskrūvēšanu, lai mazgāšanas cikla laikā
tvertnē neiekļūtu mazgāšanas līdzeklis (tas var neatgriezeniski sabojāt
ūdens mīkstinātāju).
Ik reizi, kad jāpievieno sāls, ieteicams to paveikt pirms mazgāšanas
cikla sākuma.
Ūdens cietības iestatīšana
Ūdens mīkstinātāja optimālas darbības nolūkos ir svarīgi, lai regulācija
atbilstu jūsu mājas ūdens cietībai. Šo informāciju noskaidrojiet no
vietējā ūdens piegādātāja. Rūpnīcas iestatījums atbilst vidējai ūdens
cietībai.
Ūdens cietības iestatīšana
Optimālai ūdens mīkstināšanas līdzekļa lietošanai ir svarīgi, lai
regulēšanas pamatā būtu ūdens cietība jūsu mājās. Šo informāciju,
vaicājiet vietējam ūdens piegādātājam. Rūpnīcas iestatījums ir
paredzēts vidējai ūdens cietībai.
• Ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu ar ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu.
• Izslēdziet to ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
• 5 sekundes paturiet nospiestu pogu P, līdz atskan pīkstiens.
• Izslēdziet to ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu
• Mirgo pašlaik atlasītā līmeņa numurs un sāls indikators.
• Nospiediet pogu P, lai atlasītu nepieciešamo cietības līmeni (skatiet
cietības tabulu).
• Izslēdziet to ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
• Iestatīšana ir pabeigta!
Ūdens cietības tabula
līmenis
Vērtībām starp 0 °f un 10 °f nav ieteicams izmantot sāli. Iestatījums 5
var palielināt cikla ilgumu.
(skatiet
(°dH = cietība, kas mērīta vācu grādos - °f = cietība, kas mērīta franču
grādos – mmol/l = milimoli uz litru).
Skalošanas līdzekļa iemērīšana
Skalošanas līdzeklis atvieglo trauku ŽĀVĒŠANU. Skalošanas līdzekļa
dozators jāuzpilda:
• kad panelī/displejā deg indikatora gaismiņa MAZ SKALOŠANAS
LĪDZEKĻA;
• kad tumšais optiskais indikators (uz dozatora durtiņām) "E" kļūst
(skatiet attēlu)
un
caurspīdīgs.
NEKAD skalošanas līdzekli nelejiet tieši iekārtā.
Skalošanas līdzekļa daudzuma pielāgošana
Ja neesat pilnībā apmierināts ar žāvēšanas rezultātiem, varat pielāgot
izmantotā skalošanas līdzekļa daudzumu. Pagrieziet regulētāju "F".
Var iestatīt ne vairāk kā 4 līmeņus (atkarībā no trauku mazgājamās
mašīnas modeļa). Rūpnīcas iestatījumi ir paredzēti vidējam līmenim.
• Ja uz traukiem ir zilganas svītras, iestatiet zemu skaitli (1–2).
• Ja uz traukiem ir ūdens pilieni vai kaļķakmens pazīmes, iestatiet
augstu skaitli (3–4).
°dH
°fH
mmol/l
1
0–6
0–10
0–1
2
6–11
11–20
1,1–2
3
12–17
21–30
2,1–3
4
17–34
31–60
3,1–6
5
34–50
61–90
6,1–9
1. Atveriet dozatoru, pagriežot vāciņu
"G" pretēji pulksteņrādītāja kustības
virzienam.
2 . I e l e j i e t s k a l o š a n a s l ī d ze k l i ,
nodrošinot, lai tas neplūst pār
dozatora malām. Ja tomēr tā notiek,
nekavējoties notīriet ar sausu drānu.
3. Uzskrūvējiet vāciņu.
Vidējas autonomijas
sāls dozators ar
1 mazgāšanas ciklu
dienā
mēneši
7 mēneši
5 mēneši
3 mēneši
2 mēneši
2/3 nedēļas
61
LV

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Whirlpool ADG 271

This manual is also suitable for:

Adp 402Adp 402 wh1082347