Środek Myjący I Obsługa Zmywarki - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Środek myjący i
obsługa zmywarki
Napełnianie dozownika detergentu
Dobry rezultat mycia zależy również od właściwego
dozowania środka myjącego, jego nadmierna ilość nie
zwiększa skuteczności mycia, powoduje natomiast
zanieczyszczenie środowiska.
Dozowanie można dostosować do stopnia zabrudzenia
naczyń.
Zazwyczaj w przypadku normalnych zabrudzeń stosuje się
około 25 g (detergentu w proszku) lub 25 ml (detergentu w
płynie). W przypadku użycia pastylek, wystarczające jest
użycie jednej sztuki.
Jeśli naczynia są mało zabrudzone lub zostały uprzednio
spłukane wodą, należy znacznie zmniejszyć ilość środka
myjącego.
Dla uzyskania odpowiednich wyników zmywania należy
również przestrzegać wskazówek zamieszczonych na
opakowaniach detergentów.
W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z
producentami detergentów.
wymaga 1 tabletki, należy włożyć ją do pojemniczka A i zamknąć
pokrywę C; gdy wymaga 2 tabletek, drugą tabletkę umieścić na
dnie komory.
Usunąć resztki detergentu z brzegów pojemnika i zamknąć
pokrywę C tak, aby się zatrzasnęła.
Otwarcie pojemnika na środek myjący następuje w sposób
automatyczny w odpowiednim momencie, w zależności od
programu.
W razie stosowania różnych rodzajów środków myjących, zaleca
się użycie opcji TAB, która odpowiednio dostosuje program myjący
w sposób taki, by umożliwić jak najlepsze wyniki mycia i suszenia.
Stosować wyłącznie detergenty przeznaczone do
zmywarek.
NIE UŻYWAĆ środków do mycia ręcznego.
Nadmiar środka myjącego może być powodem pozostania
piany po zakończeniu cyklu.
Najwyższą skuteczność zmywania i suszenia uzyskuje się
tylko przy równoczesnym zastosowaniu detergentu, środka
nabłyszczającego i soli regenerującej.
Zaleca się stosowanie detergentów niezawierających
fosforanów i chloru, gdyż są one najbardziej wskazane
ze względów ochrony środowiska.
O t w o r z y ć p o j e m n i k n a
detergent przy użyciu przycisku
D; przystąpić do dozowania
detergentu zgodnie z tabelą
programów:
• w proszku lub w płynie:
pojemniczek A (detergent do
mycia) i B (detergent do mycia
wstępnego)
tabletki: gdy program
Uruchomienie zmywarki
1. Otworzyć drzwi i nacisnąć przycisk ON-OFF.
2. Wprowadzić detergent. (zob. Napełnianie dozownika
detergentu).
3. Włożyć naczynia do koszy (zob. Ładowanie koszy) .
4. Wybrać program w zależności od rodzaju naczyń i od stopnia
ich zabrudzenia (zob. tabela programów) naciskając przycisk P.
5. Wybrać opcje zmywania. (zob. Progr. specjalne i Opcje) .
6. Uruchomić cykl zamykając drzwi.
7. O zakończeniu programu informują sygnały dźwiękowe i
miganie numeru programu na wyświetlaczu. Otworzyć drzwi,
wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON-OFF.
8. Odczekać kilka minut przed wyjęciem naczyń, aby się nie
oparzyć. Wyładować kosze, zaczynając od dolnego.
W celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej w
pewnych sytuacjach NIEUŻYWANE urządzenie wyłącza się
automatycznie.
Jeśli naczynia są mało zabrudzone lub zostały uprzednio spłukane
wodą, należy znacznie zmniejszyć ilość środka myjącego.
Zmiana rozpoczętego programu
Jeśli wybrano nieprawidłowy program, można go zmienić, pod
warunkiem, że dopiero się rozpoczął: otworzyć drzwi, uważając
na wydobywającą się parę, przycisnąć na dłużej przycisk ON/OFF,
urządzenie wyłączy się. Ponownie włączyć urządzenie za pomocą
przycisku ON/OFF i wybrać nowy program oraz ewentualne opcje;
uruchomić go zamykając drzwi.
Wkładanie kolejnych naczyń
Nie wyłączając urządzenia otworzyć drzwi, uważając na parę
wydobywającą się ze zmywarki, i włożyć naczynia. Zamknąć
drzwi: cykl zostanie wznowiony.
Niezamierzone przerwanie pracy urządzenia
Jeśli podczas zmywania drzwiczki zostaną otwarte lub wystąpi
przerwa w dopływie prądu, program zostanie przerwany. Po
zamknięciu drzwi lub wznowieniu dostawy prądu nastąpi jego
ponowne uruchomienie w miejscu, w którym został przerwany.
PL
31

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents