Whirlpool ADG 271 Operating Manual page 8

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ĮŽEMINIMO INSTRUKCIJOS
• Šis įrenginys turi būti įžemintas. Sutrikus
įrenginio veikimui arba jam sugedus,
įžeminimas sumažina elektros smūgio riziką,
elektros srovę nukreipdamas mažiausios
varžos kryptimi. Šis įrenginys pateikiamas su
maitinimo laidu, turinčiu įžeminimo laidą ir
kištuką su įžeminimo jungtimi.
• Kištukas turi būti įjungtas į tinkamą maitinimo
tinklo lizdą, kuris yra sumontuotas ir įžemintas
laikantis visų vietos teisės aktų ir potvarkių.
• Ilgintuvai, adapteriai ir kištukų adapteriai
negali būti naudojami įrenginio jungimui prie
elektros tinklo.
•Netinkamas įžeminimo laido prijungimas gali
sukelti elektros smūgio pavojų.
• Jeigu abejojate, ar įrenginys yra tinkamai
įžemintas, pasikonsultuokite su kvalifikuotu
elektriku arba techninės priežiūros specialistu.
Jeigu kartu su įrenginiu pateiktas kištukas
netelpa į lizdą, jo keisti negalima. Tinkamą
kištuką gali parinkti tik kvalifikuotas elektrikas.
TINKAMAS NAUDOJIMAS
• Sumontavus įrenginį turi būti užtikrinta
išjungimo galimybė ( prieiga prie pagrindinio
kištuko).
• Dėdami indus plovimui:
1 – Aštrius stalo įrankius arba kt. reikmenis
sudėkite taip, kad jie nepažeistų durelių
tarpiklio.
2 – ĮSPĖJIMAS: Peiliai ir kiti aštrūs reikmenys turi
būti sudėti į stalo įrankių krepšelį nukreipiant
jų viršūnes / ašmenis žemyn arba padėti
horizontalioje padėtyje, aštrias kraštines
nukreipiant nuo įrenginio priekinės dalies.
• Naudokite tik automatinėms indaplovėms
skirtą ploviklį bei skalavimo priemones.
• ĮSPĖJIMAS: Kai kurie plovikliai yra stiprūs
šarmai. Jie gali būti labai pavojingi nurijus.
Venkite patekimo ant odos ir į akis; laikykite
vaikus atokiau, kai yra atidaryta indaplovė.
Pasibaigus plovimo ciklui, patikrinkite, ar
ploviklio talpykla yra tuščia.
• Jeigu yra pažeistas maitinimo laidas, siekiant
išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas,
jo paskirtas techninės priežiūros atstovas arba
atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.
• Montuojant negalima maitinimo laido
pernelyg sulenkti arba per daug ištiesti.
Nekeiskite valdymo parametrų.
•Šalindami bet kokias pakavimo medžiagas,
laikykitės vietos teisės aktų nuostatų taip, kad
pakuotė būtų panaudota pakartotinai.
• Naudokite indaplovę tik pagal paskirtį.
8
• Įrenginys turi būti prijungtas prie vandentiekio
naudojant naują žarnų komplektą. Seni
žarnų komplektai neturi būti naudojami
pakartotinai.
• Didžiausias indų komplektų skaičius nurodytas
gaminio lape.
APLINKOS APSAUGA
• Šis įrenginys buvo pagamintas iš perdirbamų
arba pakartotinio naudojimo medžiagų.
Atidavimas į metalo laužą turi būti atliekamas
laikantis vietos atliekų tvarkymo reikalavimų.
Prieš atiduodami į metalo laužą, įsitikinkite, kad
maitinimo laidas yra nupjautas ir kad prietaisas
negalės būti naudojamas pakartotinai.
• Dėl išsamesnės informacijos apie šio gaminio
perdirbimą kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, atsakingą už buitinės technikos
atliekų surinkimą, arba parduotuvę, kurioje
pirkote įrenginį.
PAKUOTĖS UTILIZAVIMAS
• Pakuotė gali būti visiškai perdirbta – tai
patvirtina perdirbimo simbolis. Įvairios kitos
pakuotės dalys neturi patekti į aplinką, tačiau
turi būti utilizuotos laikantis vietos valdžios
reglamentų.
•Europos Sąjungos direktyvoje 2012/19/ES,
susijusioje su elektros ir elektroninės įrangos
atliekomis (EEĮA), teigiama, kad buitiniai
įrenginiai neturi būti šalinami naudojant
įprastą kietųjų buitinių atliekų tvarkymo ciklą.
Išrinkti įrenginiai turėtų būti sukaupiami
atskirai, siekiant pagerinti pakartotinio
panaudojimo ir indaplovės viduje esančių
medžiagų perdirbimo išlaidas bei užkirsti kelią
žalai aplinkai bei visuomenės sveikatai.
Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis,
vaizduojamas ant įrenginių, primena jų
savininkams įsipareigojimus, susijusius su
buitinės technikos atliekų atskiru surinkimu.
Dėl papildomos informacijos, susijusios su
tinkamu buitinių įrenginių šalinimu, galite
kreiptis į atitinkamą valdžios instituciją arba
vietos įrenginių pardavimo atstovą.
LV
SVARĪGAS DROŠĪBAS NORĀDES
Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet norādes, jo
tās iekļauj svarīgu informāciju par drošu
uzstādīšanu, izmantošanu un apkopi. Glabājiet
šo lietošanas instrukciju drošā vietā
turpmākām uzziņām. Ja ierīce tiek pārdota,
atdota vai pārvietota, nodrošiniet, lai tās
komplektā tiktu iekļauta šī instrukcija.
Atbrīvojiet ierīci no visa iesaiņojuma un

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents