Assistance; Serwis Techniczny; Tehniline Tugi - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
• Uzstādīšanas laikā strāvas vadu nedrīkst
pārmērīgi vai bīstami saliekt vai saspiest.
Neveiciet nekādas vadības elementu izmaiņas.
• Likvidējot iesaiņojuma materiālus,
ievērojiet vietējos tiesību aktus, lai
iesaiņojumu varētu izmantot atkārtoti.
• Trauku mazgājamo mašīnu izmantojiet tikai
paredzētajiem nolūkiem.
• Ierīce ir jāpievieno ūdens padevei, izmantojot
jaunus šļūteņu komplektus. Vecos šļūteņu
komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.
• Maksimālais ēdamrīku komplektu skaits ir
norādīts izstrādājuma lapā.
VIDES AIZSARDZĪBA
• Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājama vai
atkārtoti izmantojama materiāla. Nodošana
metāllūžņos jāveic saskaņā ar vietējiem
atkritumu likvidācijas noteikumiem. Pirms
nodošanas metāllūžņos nogrieziet strāvas
vadu, lai ierīci nevarētu izmantot atkārtoti.
• Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā rīkoties
ar šo izstrādājumu un to pārstrādāt, sazinieties
ar vietējām varas iestādēm, kas nodarbojas ar
atsevišķo atkritumu savākšanu, vai veikalu,
kurā iegādājāties ierīci.
IESAIŅOJUMA IZMEŠANA
•Iesaiņojums ir 100% pārstrādājams (to
apstiprina pārstrādes simbols). Iesaiņojuma
dažādās daļas nedrīkst izmest apkārtējā vidē,
bet tās ir jāutilizē saskaņā ar pašvaldības
noteikumiem.
• Eiropas Direktīva Nr. 2012/19/ES par
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem
(EEIA) noteic, ka sadzīves ierīces nedrīkst
likvidēt, izmantojot parasto pilsētas cieto
atkritumu savākšanas ciklu. Izlietotās ierīces ir
jāsavāc atsevišķi, lai optimizētu iekārtas
materiālu atkārtotās izmantošanas un
pārstrādes izmaksas un novērstu iespējamo
kaitējumu atmosfērai un sabiedrības veselībai.
Uz visiem izstrādājumiem redzamais
pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols
atgādina īpašniekiem par viņu pienākumiem
saistībā ar atsevišķo atkritumu savākšanu. Lai
iegūtu papildinformāciju par sadzīves ierīču
pareizu likvidēšanu, īpašnieki var sazināties ar
attiecīgo valsts iestādi vai ierīču vietējo
izplatītāju.
10

Assistance

EN
Before contacting Assistance:
• Check whether the problem can be resolved using the
Troubleshooting guide (see Troubleshooting).
• Restart the programme to check whether the problem has
ceased to exist.
• If the problem persists, contact the Authorised Technical
Assistance Service.
Never use the services of unauthorised technicians.
Please have the following information to hand:
• The type of malfunction.
• The appliance model (Mod.).
• The serial number (S/N).
This information can be found on the appliance data plate (see
Description of the appliance) .

Serwis Techniczny

PL
Przed zwróceniem się do Serwisu Technicznego:
• Sprawdzić, czy problemu nie można rozwiązać samodzielnie
(patrz Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich usuwania).
• Ponownie uruchomić program, aby przekonać się, czy usterka
nie ustąpiła.
• W przeciwnym wypadku skontaktować się z autoryzowanym
Serwisem Technicznym.
Zwracać się wyłącznie do autoryzowanych techników.
Podać:
• rodzaj nieprawidłowości;
• model urządzenia (Mod.);
• numer seryjny (S/N).
Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej
na urządzeniu (patrz Opis urządzenia).
ET

Tehniline tugi

Enne kui pöördute tehnilise toe poole:
• proovige lahendada probleem veaotsingus toodud juhiste abil (vt
"Veaotsing");
• käivitage programm uuesti - probleem võib kaduda iseenesest;
• probleemi püsimisel pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole.
Ärge kasutage kunagi volitust mitteomavate tehnikute
teenuseid.
Tehnilise toe poole pöördudes on vaja edastada järgmine
teave
• talitlushäire tüüp;
• seadme mudeli number (Mod.);
• seadme seerianumber (S/N).
Vastavad andmed leiate seadme andmeplaadilt (vt "Seadme kirjeldus") .

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents