Ploviklio Ir Indaplovės Naudojimas - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ploviklio ir indaplovės
naudojimas
Ploviklio dozavimas
Geri plovimo rezultatai taip pat priklauso nuo naudojamo
teisingo ploviklio kiekio. Nustatyto kiekio viršijimas neturi
įtakos geresniems plovimo rezultatams ir padidina aplinkos
taršą.
Kiekį galima reguliuoti pagal nešvarumo lygį.
Esant įprastam nešvarumui, naudokite apie 25 g (plovimo
miltelių) arba 25 ml (skysto ploviklio). Jeigu naudojamos
tabletės, pakanka vienos.
Jeigu indai nėra labai nešvarūs arba prieš įdėjimą į indaplovę
buvo praskalauti vandeniu, atitinkamai sumažinkite ploviklio
kiekį.
Norėdami užtikrinti gerus plovimo rezultatus, vadovaukitės
ant ploviklio pakuotės pateiktomis instrukcijomis.
Dėl papildomos informacijos kreipkitės į ploviklių gamintojus.
Atidarykite ploviklio dozatorių naudodami mygtuką D ir išmatuokite
ploviklio kiekį vadovaudamiesi plovimo ciklų lentele:
• milteliai arba skystis: A (plovimo ploviklis) ir B (nuplovimo
ploviklis) skyriai
• tabletės: kai ciklui reikia 1 tabletės,
įdėkite ją į A skyrių ir uždarykite
dangtelį C; kai reikia 2 tablečių,
antrą tabletę padėkite įrenginio
apatinėje dalyje.
Nuo skyrelio kraštų pašalinkite
ploviklio likučius ir uždarykite
dangtelį C, kol jis spragtelės.
Atsižvelgiant į plovimo ciklą,
ploviklio dozatorius atsidaro reikiamu laiku.
Jeigu naudojami daugiafunkciai plovikliai, rekomenduojame
naudoti „TABS", nes jis reguliuoja ciklą ir užtikrina geriausius
plovimo ir džiovinimo rezultatus.
Naudokite tik ploviklius, kurie yra specialiai pritaikyti
naudoti indaplovėse.
NENAUDOKITE įprastų ploviklių.
Jeigu naudojamas per didelis ploviklio kiekis, baigus plovimo
ciklą, įrenginyje gali likti daug putų nuosėdų.
Norėdami užtikrinti geriausius plovimo ir džiovinimo
rezultatus, būtina užtikrinti tinkamą ploviklio, pagalbinės
skalavimo priemonės ir druskos derinį.
Rekomenduojame naudoti ploviklius, kurių sudėtyje
nėra fosfatų arba chloro, nes šie produktai yra
kenksmingi aplinkai.
Indaplovės paleidimas
1. Atidarykite dureles ir paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Pamatuokite ploviklio kiekį (žr. ploviklio informaciją).
3. Į stalčius sudėkite indus (žr. skyrių Indų dėjimas į stalčius) .
4. Plovimo ciklą pagal indų tipą ir nešvarumo lygį (žr. plovimo ciklų
lentelę) pasirinkite paspausdami P mygtuką.
5. Pasirinkite plovimo parinktis (žr. skyrių Specialūs plovimo ciklai ir
parinktys) .
6. Paleiskite plovimo ciklą uždarydami dureles.
7. Apie plovimo ciklo pabaigą informuoja pyptelėjimas ir mirksinti
pasirinkto plovimo ciklo indikacinė lemputė. Atidarykite dureles ir
išjunkite įrenginį paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką.
8. Prieš išimdami indus, palaukite kelias minutes, kad išvengtumėte
nudegimų. Indus išimkite iš stalčių, pradėdami nuo apatinio lygio.
Įrenginys, tam, kad sumažintų elektros energijos sąnaudas,
automatiškai išsijungs po tam tikro ilgo neveikimo laikotarpio.
Jeigu indai nėra labai nešvarūs arba prieš įdėjimą į indaplovę buvo
praskalauti vandeniu, atitinkamai sumažinkite ploviklio kiekį.
Veikiančio plovimo ciklo keitimas
Jeigu plovimo ciklo pasirinkimo metu buvo pasirinkta netinkama
programa, galima pakeisti tik ką prasidėjusį ciklą: vengdami kylančių
garų, atidarykite dureles, tada laikydami nuspaudę įjungimo /
išjungimo mygtuką, išjunkite įrenginį. Vėl įjunkite įrenginį naudodami
įjungimo / išjungimo mygtuką ir pasirinkite naują plovimo ciklą bei
bet kokias norimas parinktis; pradėkite ciklą uždarydami dureles.
Papildomų indų įdėjimas
Neišjungdami įrenginio, atidarykite dureles ir vengdami iš įrenginio
kylančių garų, įdėkite indus į indaplovę. Uždarykite dureles ir ciklas
bus tęsiamas nuo tos vietos, kurioje buvo pertrauktas.
Atsitiktinis sutrikdymas
Jeigu durelės atidaromos plovimo ciklo metu arba nutraukiamas
elektros maitinimas, plovimo ciklas sustoja. Uždarius dureles arba
atstačius elektros tiekimą, įrenginys tęs plovimą nuo tos vietos, kurioje
buvo nutrauktas plovimo procesas.
LT
53

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents