Svarbios Saugos Instrukcijos - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
KESKKONNA SÄÄSTMINE
• See seade on valmistatud ümbertöödeldud
või korduvkasutatavatest materjalidest.
Seadme kasutuselt kõrvaldamisel tuleb
järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Enne
seadme kasutuselt kõrvaldamist lõigake selle
toitekaabel läbi, et välistada seadme uuesti
sisse lülitamine.
• Lisateavet selle toote k äsitsemise
ja kasutuselt kõrvaldamise kohta saate
kohalikust omavalitsusest, kus tegeletakse
jäätmekäitlusega või kauplusest, kust te
seadme soetasite.
PAKENDI KASUTUSELT KÕRVALDAMINE
• Pakend on 100% ümbertöödeldav, mida
tõendab pakendil olev ümbertöötlemise
sümbol. Pakendi osi ei tohi paisata keskkonda,
vaid need tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt
kohaliku omavalitsuse poolt sätestatud
nõuetele.
• Vastavalt Euroopa Direktiivile 2012/19/
EÜ, milles k äsitletakse elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmeid, ei tohi
kodumajapidamisseadmeid visata olmeprügi
hulka. Kasutuskõlbmatuks muutunud
seadmed tuleb koguda eraldi, et optimeerida
seadmes olevate materjalide korduvkasutamise
ja ümbertöötlemisega seonduvaid kulusid
ning vältida seeläbi võimalikku kahju
atmosfäärile ja inimeste ter visele.
Läbikriipsutatud prügikasti märk kõikidel
toodetel tuletab seadme omanikule meelde
tema kohustust koguda jäätmed eraldi.
L i s a t e a b e
kodumajapidamisseadmete nõuetekohase
kasutuselt kõrvaldamise kohta pöörduge
vastava riigiasutuse või seadme edasimüüja
poole.
LT

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite
instrukcijas, nes jose pateikta svarbi saugaus
montavimo, naudojimo ir techninės priežiūros
informacija. Šį naudojimo vadovą laikykite
saugioje vietoje, kad bet kada prireikus
galėtumėte juo naudotis. Įrenginį parduodant,
atiduodant arba gabenant į kitą vietą, įsitikinkite,
kad kartu su indaplove perduodamas ir šis
naudojimo vadovas.
Išimkite įrenginį iš pakuotės ir įsitikinkite, kad jis
nebuvo pažeistas transportavimo metu. Jeigu
pastebėjote pažeidimų, susisiekite su pardavėju.
Toliau nemontuokite indaplovės.
s a a m i s e k s
Naudodami indaplovę, laikykitės šių
atsargumo priemonių
• Įrenginys skirtas naudoti indų plovimui buityje,
laikantis šiame vadove pateiktų instrukcijų.
• Šį įrenginį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai,
taip pat asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba
protiniai gebėjimai sumažėję arba asmenys
su patirties bei žinių trūkumu, jeigu jie yra
prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudoti
prietaisą ir supranta kylančius pavojus.
Įrenginys neskirtas žaisti vaikams.
• Įrenginio valymo ir naudotojo atliekamų
techninės priežiūros darbų negali atlikti vaikai
be suaugusiųjų priežiūros.
• Įrenginys negali būti naudojamas lauke, net ir
po stogu. Galimybė vėjui ir lietui veikti įrenginį
kelia labai didelį pavojų.
• Šalia į renginio n egalima l aikyti d egių m edžiagų.
• Įrenginyje esantis vanduo nėra geriamasis
vanduo.
• Nenaudokite tirpiklių prietaiso viduje: tai
sukelia sprogimo pavojų!
• Nepalikite atvirų įrenginio durų – kyla
užkliuvimo pavojus.
• Ant atidarytų durelių negalima dėti pašalinių
daiktų, taip pat negalima ant jų sėdėti arba
stovėti, nes įrenginys gali apvirsti.
• Atidarytos indaplovės durelės gali išlaikyti tik
ištraukto ir apkrauto padėklo svorį.
• Kiekvieną kartą baigus indų plovimo ciklą,
taip pat prieš valant įrenginį arba atliekant
jo techninę priežiūrą, būtina ištraukti laidą iš
elektros maitinimo lizdo. Tai būtina padaryti
ir įrenginio veikimo sutrikimo atveju.
• Remontą ir techninius pakeitimus gali atlikti
tik kvalifikuotas specialistas.
• Išjungę įrenginį, visada ištraukite laidą iš
elektros maitinimo lizdo. Netraukite laikydami
už laido.
• Siekiant išvengti susižalojimo pavojaus,
įrenginio montavimo metu reikia mūvėti tam
skirtas pirštines.
• Įrenginio naudojimo metu prieiga prie jo
galinės sienelės turi būti apribota: įrenginį
rekomenduojama priglausti prie sienos arba
baldų.
• Įrenginio pakuotės medžiagas laikyti vaikams
nepasiekiamoje vietoje – jos neturi būti
naudojamos žaidimui.
• Vaikams neturi būti leidžiama žaisti su įrenginiu.
• Ploviklį, skalavimo priemones ir druską
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Įrenginys skirtas tik naudojimui buityje.
• Įrenginį galima naudoti tik užbaigus jo
montavimo darbus.
7

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Whirlpool ADG 271

Table of Contents