Uzstādīšana - Whirlpool ADG 271 Operating Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Uzstādīšana
Ja ierīce jāpārvieto, turiet to vertikāli; ja absolūti nepieciešams,
LV
to var sasvērt atpakaļ.
Ūdens padeves pievienošana
Uzstādot ūdens padeves pielāgošanu drīkst veikt tikai
kvalificēts tehniskais speciālists.
Ūdens ieplūdes un izplūdes šļūtenes var novietot uz labo vai kreiso
pusi, lai iegūtu optimālu uzstādījumu.
Nodrošiniet, lai trauku mazgājamā mašīna nesaliektu un nesa-
spiestu šļūtenes.
Ūdens ievades šļūtenes pievienošana
• Pie 3/4 collu gāzes aukstā vai karstā ūdens savienojuma punkta
(maksimums 60°C).
• Noteciniet ūdeni, līdz tas ir pilnīgi caurspīdīgs.
• Cieši ieskrūvējiet vietā ievades šļūteni un aizgrieziet krānu.
Ja ievades šļūtene nav pietiekami gara, sazinieties ar speciālo
veikalu vai pilnvarotu tehnisko speciālistu
Palīdzība)
.
Ūdens spiedienam jābūt tehnisko datu tabulā norādīto vērtību
ietvaros, jo citādi trauku mazgājamā mašīna var nefunkcionēt
pareizi.
Nodrošiniet, lai šļūtene netiek saliekta vai saspiesta.
Ūdens izvades šļūtenes pievienošana
Izvades šļūteni pievienojiet pie izvades cauruļvada ar 2  cm
minimālo diametru. (A)
Izvades šļūtenes savienojumam jābūt 40–80  cm virs grīdas vai
virsmas, uz kuras atrodas trauku mazgājamā mašīna.
Pirms ūdens izvades šļūtenes pievienošanas izlietnes notekai
izņemiet plastmasas aizbāzni (B).
Aizsardzība pret applūšanu
Lai izvairītos no applūšanas, trauku mazgājamai mašīnai:
- ir īpaša sistēma, kas bloķē ūdens padevi, ja radušās anomālijas
vai noplūdes no ierīces iekšpuses.
BRĪDINĀJUMS! BĪSTAMS SPRIEGUMS!
Nekādos apstākļos ūdens ievades šļūteni nedrīkst griezt, jo tā satur
elektrodaļas zem sprieguma.
58
Elektriskais savienojums
Pirms kontaktdakšas pieslēgšanas kontaktligzdai pārliecinieties,
vai:
• kontaktligzda ir zemēta
noteikumiem;
• ligzda var izturēt ierīces maksimālo slodzi, kas norādīta uz datu
plāksnītes durvju iekšpusē
(skatiet nodaļu Ierīces apraksts);
• strāvas padeves spriegums samazinās datu plāksnītē (durvju
iekšpusē) norādīto vērtību robežās;
• kontaktligzda ir saderīga ar ierīces kontaktdakšu. Ja tā nav,
lūdziet kontaktdakšu nomainīt pilnvarotam tehniskajam
speciālistam (
pagarinātājkabeļus vai vairākas kontaktligzdas.
Kabeli nedrīkst saliekt vai saspiest.
Ja strāvas padeves kabelis ir bojāts, lūdziet to nomainīt
ražotājam vai tā pilnvarotam tehniskās palīdzības dienestam, lai
novērstu visus iespējamos apdraudējumus
Palīdzība).
(skatiet sadaļu
Ja šie noteikumi netiek ņemti vērā, uzņēmums neuzņemas
nekādu atbildību par negadījumiem.
Novietošana un līmeņošana
1. Novietojiet trauku mazgājamo mašīnu uz līdzenas, stingras
grīdas. Ja grīda ir nelīdzena, ierīces priekšējo kāju var noregulēt,
līdz sasniegta horizontāla pozīcija. Pareizi nolīmeņota ierīce ir
stabilāka un ar mazākām kustības, vibrācijas un trokšņa iespējām
darbības laikā.
2. Pirms trauku mazgājamās mašīnas ievietošanas pielīpošo
caurspīdīgo sloksni pielīmējiet zem koka plaukta, lai to pasargātu
no iespējamā kondensāta.
3. Trauku mazgājamo mašīnu novietojiet tā, lai tās malas vai
aizmugures panelis saskartos ar blakus esošajiem nodalījumiem
vai sienu. Šo ierīci var arī novietot arī zem atsevišķas darba virsmas
MAX 80 cm
(skatiet lapu Montāžas instrukcija)
MIN 40 cm
4. Lai noregulētu aizmugures kājas augstumu, pagrieziet sarkano
sešstūrveida ieliktni trauku mazgājamās mašīnas priekšpusē
(vidusdaļā, apakšā), izmantojot sešstūrveida uzgriežņu atslēgu
ar 8 mm atvērumu. Pagrieziet uzgriežņu atslēgu pulksteņrādītāja
kustības virzienā, lai palielinātu augstumu, vai pretēji, lai to
samazinātu
instrukcija).
un atbilst spēkā esošiem
skatiet sadaļu Palīdzība
.
(skatiet dokumentiem pievienoto lapu Iebūvēšanas
). Neizmantojiet
(skatiet sadaļu

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Whirlpool ADG 271

Table of Contents