Bosch BAT 115 Original Instructions Manual

Bosch BAT 115 Original Instructions Manual

Battery tester

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
BAT 115
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
bg Оригинална инструкция
cs Původní návod k používání
da Original brugsanvisning
el Πρωτότυπο εγχειρίδιο χρήσης
es Manual original
et Originaalkasutusjuhend
fi Alkuperäiset ohjeet
fr Notice originale
hr Originalne upute za rad
hu Eredeti használati utasitás
it Istruzioni originali
lt Originali eksploatacijos instrukcija
lv Oriģinālā ekspluatācijas instrukcija
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
no Original driftsinstruks
pl Oryginalna instrukcja eksploatacji
pt Manual original
ro Instrucţiuni originale
ru Pуководство по эксплуатации
sk Originál prevádzkového návodu
sl Prevod originalnih navodil za obratovanje
sv Bruksanvisning i original
tr Orijinal işletme talimatı
Batterietester
Battery Tester
Тестери за акумулатори
Zkoušečka baterií
Batteritester
Ελεγκτής μπαταρίας
Comprobadores de batarías
Akutestrid
Akkutesteri
Vérificateur de bateries
Tester baterija
Akkumulátortesztelő
Provabatterie
Akumuliatoriaus tikrinimo įtaisas
Akumulatora testeris
Batterietester
Batteritester
Tester akumulatorów rozruchowych
Aparelho de teste para baterias
Tester acumulator
Tестер аккумулятора
Skúšač batérií
Tester akumulatorjev
Batteritestare
Akümülatörleri için test cihazı

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch BAT 115

  Summary of Contents for Bosch BAT 115

 • Page 1 BAT 115 de Originalbetriebsanleitung Batterietester en Original instructions Battery Tester bg Оригинална инструкция Тестери за акумулатори cs Původní návod k používání Zkoušečka baterií da Original brugsanvisning Batteritester el Πρωτότυπο εγχειρίδιο χρήσης Ελεγκτής μπαταρίας es Manual original Comprobadores de batarías et Originaalkasutusjuhend Akutestrid fi Alkuperäiset ohjeet...
 • Page 3 BAT 115 | 3 de – Inhaltsverzeichnis en – Contents bg – Съдържание cs – Obsah da – Indholdsfortegnelse el – Περιεχόμενα es – Índice et – Sisukord fi – Sisällysluettelo fr – Sommaire hr – Sadržaj hu – Tartalomjegyzék it –...
 • Page 4: Table Of Contents

  4 | BAT 115 | de – Inhaltsverzeichnis Verwendete Symbolik In der Dokumentation 1.1.1 Warnhinweise – Aufbau und Bedeutung 5 1.1.2 Symbole – Benennung und Bedeutung 5 Auf dem Produkt Benutzerhinweise Wichtige Hinweise Sicherheitshinweise Erstinbetriebnahme Batterien einlegen oder wechseln Druckerpapier einlegen oder wechseln Gerätebeschreibung...
 • Page 5: Verwendete Symbolik

  Battery Test Equipment". SIGNALWORT – Art und Quelle der Gefahr! Diese sind vor Inbetriebnahme, Anschluss und Bedie- Warn- Folgen der Gefahr bei Missachtung der auf- nung von BAT 115 sorgfältig durchzulesen und zwin- symbol geführten Maßnahmen und Hinweise. gend zu beachten. ¶...
 • Page 6: Erstinbetriebnahme

  57 mm x 25,9 mm verwenden. Beim Wechseln der internen Batterien bleiben die eingegebenen Daten (Werkstattadresse) erhalten. 1. BAT 115 an die Batterie anschließen (siehe Kap. 5.2). 2. Druckerabdeckung öffnen. 1. Entfernen Sie die Schraube am Batteriefachdeckel 3. Papierrolle so einlegen, dass das Papier unter der auf der Rückseite von BAT 115 mit einem kleinen...
 • Page 7: Gerätebeschreibung

  | BAT 115 | 7 Gerätebeschreibung Produktbeschreibung Bestimmungsgemäße Verwendung Wenn BAT 115 und das mitgelieferte Zubehör anders als vom Hersteller in der Betriebsanleitung vor- geschrieben betrieben wird, kann der von BAT 115 und dem mitgelieferten Zubehör unterstützte Schutz beeinträchtigt sein.
 • Page 8: Bedienung

  Angabe zum Kaltstartstrom auf dem Etikett der direkt an den Polen gemessen wird. Batterie. Vor dem Anschließen von BAT 115 reinigen Sie die Falls mehrere Angaben auf der Batterie angegeben Batteriepole mit einer Drahtbürste und einem Ge- sind, bevorzugt regionale Standards wie z. B. EN misch aus Natron und Wasser.
 • Page 9: Batterietestergebnisse

  Sie die Batterie. GRENZWERTIG Batterie sofort oder demnächst ersetzen. " Nach einigen Sekunden werden auf BAT 115 die Be- DEFEKT/ERSETZEN Batterie ersetzen und erneut testen. Das wertung der Fahrzeugbatterie (textuell und farblich Ergebnis DEFEKT/ERSETZEN kann auch mit grün, orange und rot), die gemessene Spannung,...
 • Page 10: Zusätzliche Testmeldungen

  Startspannung angezeigt. Reinigung 5. Mit E die weiteren Tests (Generatortest, Test der Generatorleerlaufspannung, Batterieoberwelligkeit Das Gehäuse und das Display des BAT 115 dürfen nur und Generatorladespannung) starten und den An- mit weichen Tüchern und neutralen Reinigungsmitteln weisungen auf dem Display folgen.
 • Page 11: Außerbetriebnahme

  Außerbetriebnahme BAT 115, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. ¶ BAT 115 nicht in den Hausmüll werfen. Nur für EU­Länder: BAT 115 unterliegt der europäischen Richt­ linie 2012/19/EU (WEEE). Elektro- und Elektronik-Altgeräte einschließ- lich Leitungen und Zubehör sowie Akkus und Batterien müssen getrennt vom Hausmüll...
 • Page 12 12 | BAT 115 | en – Contents Symbols used In the documentation 1.1.1 Warning notices - Structure and meaning 1.1.2 Symbols in this documentation On the product User information Important notes Safety instructions Initial commissioning Inserting or replacing batteries...
 • Page 13: Symbols Used

  Bosch Battery Test Equipment". These instructions must be carefully studied prior to start-up, connection KEY WORD – Nature and source of hazard! and operation of the BAT 115 and must always be Warning Consequences of hazard in the event of heeded.
 • Page 14: Initial Commissioning

  2. Open the printer cover. 1. Remove the screw on the battery compartment 3. Insert the paper roll so that the paper comes out cover on the back of the BAT 115 using a small under the printer paper roll (see illustration). Phillips screwdriver.
 • Page 15: Product Description

  | BAT 115 | 15 Product description Product description Intended use If the BAT 115 and the scope of delivery are operated contrary to the way specified by the manufacturer in the operating instructions, the protection provided by the BAT 115 and the supplied accessories may be compromised.
 • Page 16: Operation

  Marine standard 50-2400 depending on the state of charge. Society of Automotive Engineers 40-2000 1. Connect BAT 115 to the vehicle battery to be tested. 2. Select BATTERY TEST with and confirm  or  with E. When selecting JIS, select the correct BATTERY NUMBER.
 • Page 17: Battery Test Results

  " BAD & REPLACE Replace battery and retest. A After a few seconds, BAT 115 shows the evaluation BAD & REPLACE result may also mean of the vehicle battery (text and colored with green, a poor connection between the clamps orange and red), the measured voltage, the determined and the battery.
 • Page 18: Additional Test Messages

  18 | BAT 115 | Maintenance and 1. Connect the BAT 115 to the battery to be tested. troubleshooting and confirm with E. 2. Select SYSTEM TEST with  3. Switch off the consumer and start the engine. 4. The evaluation of the starting process and the Replacing the batteries, thermal printer paper and starting voltage are displayed on BAT 115.
 • Page 19: Decommissioning

  ¶ Do not dispose BAT 115 into household waste. Only for EC countries: The BAT 115 is subject to the European directive 2012/19/EC (WEEE). Dispose of used electrical and electronic devices, including cables, accessories and batteries, separately from household waste.
 • Page 20 20 | BAT 115 | bg – Съдържание Използвани символи В документацията 1.1.1 Предупредителни указания – формат и значение 1.1.2 Символи – наименование и значение Върху продукта Указания за потребителя Важни указания Указания за безопасност Първоначално пускане в експлоатация Поставяне или смяна на батериите...
 • Page 21: Използвани Символи

  Те трябва да се прочетат внимателно и да се спазват се избегнат. Предупредителните указания се състоят задължително преди пускане в експлоатация, свързва- от: не и работа с BAT 115. Указания за безопасност СИГНАЛНА ДУМА – Вид и източник на Предупре...
 • Page 22: Първоначално Пускане В Експлоатация

  3. Поставете ролката хартия така, че хартията да излиза 1. Отстранете винта върху капачето на отделението за под ролката за хартия на принтера (вж. снимката). батериите върху задната страна на BAT 115 с малка кръстата отвертка. 4. Вкарайте края на хартията в отвора за изтегляне на...
 • Page 23: Описание На Уреда

  (3 секунди) (не винаги е възможно) Меню За оценка на един акумулатор BAT 115 се нуждае задължително от правилно въвеждане на типа на 1. Свържете BAT 115 с акумулатора на превозното акумулатора, на тока за студен старт (ССА) в ам- средство.
 • Page 24: Обслужване

  стартиране на акумулатора в зависимост от състоянието ческа на зареждане при стартерни акумулатори от 6 V и 12 V. комисия от 2019 г. 1. Свържете BAT 115 към акумулатора на превозно Морски стандарт 50-2400 средство за проверка. Асоциация на автомобилните...
 • Page 25: Резултати От Теста На Акумулатора

  качване на клемите тествайте отново аку- мулатора с помощта на теста извън пре- " След няколко секунди върху BAT 115 се показва возното средство, преди да го смените. оценката на акумулатора на превозното средство (текстово и цветно в зелено, оранжево и червено), Системен...
 • Page 26: Допълнителни Тестови Съобщения

  средство. ция. Съобщенията в следващата таблица е възможно 2. Проверете полярността. да се покажат, преди на BAT 115 да може да се пока- 3. Напрежение на акумулатора на превозното сред- же резултат. ство под 1 волт не се разпознава от BAT 115. Преза- редете...
 • Page 27: Спиране От Експлоатация

  BAT 115, аксесоарите и опаковките трябва да се предадат за рециклиране в съответствие с изискванията за опазване на околната среда. BAT 115 не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Само за страни членки на ЕС: BAT 115 подлежи на европейската директива...
 • Page 28 28 | BAT 115 | cs – Obsah Použitá symbolika V dokumentaci 1.1.1 Výstražné pokyny – struktura a význam xxx 1.1.2 Symboly – označení a význam Na produktu Upozornění pro uživatele Důležitá upozornění Bezpečnostní pokyny První uvedení do provozu Vložení nebo výměna baterií...
 • Page 29: Použitá Symbolika

  Bosch opatření k jejich zabránění. Výstražné pokyny mají tuto Battery Test Equipment". Tyto je nutno před uvedením strukturu: do provozu, připojováním a obsluhou BAT 115 podrobně přečíst a bezpodmínečně dodržovat. SIGNÁLNÍ SLOVO – druh a zdroj nebezpečí! Výstražný...
 • Page 30: První Uvedení Do Provozu

  Při výměně interních baterií zůstanou zadané údaje 57 mm x 25,9 mm. (adresa dílny) zachovány. 1. BAT 115 připojte k baterii (viz Kap. 5.2). 1. šroubovákem s křížovou drážkou odšroubujte šroub 2. Otevřete kryt tiskárny. na víku baterie na zadní straně BAT 115.
 • Page 31: Popis Přístroje

  BAT 115 a dodaným příslušenstvím. Přenosný a na síti nezávislý BAT 115, který je určen pro mobilní použití, se používá pro nezatěžující testování 6 - a 12 voltových baterií startéru (mokré baterie, AG- M-baterie s plochými deskami, AGM-spirálové...
 • Page 32: Ovládání

  Pokud je na baterii uvedeno několik údajů, pak zvolte Před připojením BAT 115 vyčistěte póly baterie drá- upřednostňované místní standardy jako např. EN těným kartáčkem a směsí z natronu a vody.
 • Page 33: Výsledky Testu Baterie

  Baterii vyměňte a znovu otestujte. Výsle- " dek VADNÝ & VYMĚNIT může být zobra- Po několika sekundách se na BAT 115 zobrazí posouze- zen také při špatném spojení mezi svor- ní baterie vozidla (text a barevně zelenou, oranžovou a kami a baterií. Po odpojení svorek znovu červenou barvou), naměřené...
 • Page 34: Další Hlášení Testu

  1. Zkontrolujte spojení s baterií vozidla. může být test systému 24 V vytištěn. 2. Zkontrolujte polaritu. 3. Napětí baterie vozidla nižší než 1 Volt BAT 115 neroz- Další hlášení testu pozná. Baterii zcela nabijte a proveďte nový test. Pro získání přesnějšího výsledku vás může BAT 115 vy- 4.
 • Page 35: Vyřazení Z Provozu

  | BAT 115 | 35 Vyřazení z provozu BAT 115, příslušenství a obal by měly být likvi- dovány ekologicky. ¶ BAT 115 nelikvidujte v domácím odpadu. Jen pro EU­země: BAT 115 podléhá evropské směrnici 2012/19/EHS (WEEE). Staré elektrické a elektronické přístroje včet- ně...
 • Page 36 36 | BAT 115 | da – Indholdsfortegnelse Anvendte symboler I dokumentationen 1.1.1 Advarsler – Opbygning og betydning 37 1.1.2 Symboler – Betegnelse og betydning 37 På produktet Brugerhenvisninger Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisninger Første ibrugtagning Sæt batterier i eller udskift gamle Læg printerpapir i eller udskift...
 • Page 37: Anvendte Symboler

  Bosch Advarslerne har følgende opbygning: Battery Test Equipment". Disse skal læses omhyggeligt før idrifttagning, tilslut- SIGNALORD – Faretype og ­årsag! ning og betjening af BAT 115 og skal altid overholdes. Advarsels- Følger af faren i tilfælde af tilsidesættelse symbol Sikkerhedshenvisninger af de anførte forholdsregler og anvisninger.
 • Page 38: Første Ibrugtagning

  Anvend kun termo papirruller med målene 57 mm x 25,9 mm. Ved skift af de interne batterier bibeholdes de indta- stede data (værkstedsadresser). 1. BAT 115 tilslutning af ladekabler til batteriet (se kap. 5.2). 1. Fjern skruen på batterirummets låg på bagsiden af 2. Åbn printerdækslet.
 • Page 39: Produktbeskrivelse

  | BAT 115 | 39 Produktbeskrivelse Produktbeskrivelse Forskriftsmæssig anvendelse Hvis ikke BAT 115 og det medfølgende tilbehør be- nyttes som foreskrevet af producenten i brugsvejled- ningen, kan dette forringe sikkerheden, der under- støttes af BAT 115 og det medfølgende tilbehør.
 • Page 40: Betjening

  IEC (=EN) International Electrotechnical 30-1320 Commission fra 2019 af terier. IEC (=SAE) International Electrotechnical 30-1320 1. Slut BAT 115 til det køretøjsbatteri, der skal testes. Commission fra 2019 af 2. Vælg BATTERITEST med og bekræft  eller  Marine norm 50-2400 med E.
 • Page 41: Batteritestresultater

  Udskift batteriet, og gentag testen. Resul- " tatet DÅRLIG kan også vises ved en dårlig Efter nogle sekunder vises evalueringen af BAT 115 forbindelse mellem klemmerne og batte- køretøjsbatterierne (tekstuel og i grønne, orange og riet. Når klemmerne er adskilt, skal du te- røde farver), og den målte spænding, den bestemte...
 • Page 42: Yderligere Testmeddelelser

  42 | BAT 115 | Vedligeholdelse og 1. Slut BAT 115 til det køretøjsbatteri, der skal testes. fejlfinding og bekræft med E. 2. SYSTEMTEST vælg med  3. Sluk elforbrugere, og start testrullemotoren. 4. Evalueringen af startprocessen og startspændingen Udskiftning af batterier, termisk printerpapir og batterik- vises på...
 • Page 43: Ud-Af-Drifttagning

  ¶ BAT 115 må ikke borswkaffes med dagreno- vationen. Kun til EU­lande: BAT 115 er underlagt kravene i det europæi­ ske direktiv 2012/19/EF (WEEE). Affald af elektrisk og elektronisk udstyr inklu- sive ledninger og tilbehør samt batterier skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald.
 • Page 44 44 | BAT 115 | el – Περιεχόμενα Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Στην τεκμηρίωση 1.1.1 Προειδοποιητικές υποδείξεις – Δομή και σημασία 1.1.2 Σύμβολα – ονομασία και σημασία Επάνω στο προϊόν Υποδείξεις για τον χρήστη Σημαντικές υποδείξεις Υποδείξεις ασφαλείας Πρώτη χρήση Τοποθέτηση ή αντικατάσταση μπαταριών...
 • Page 45: Χρησιμοποιούμενα Σύμβολα

  δοποιητικές υποδείξεις έχουν την εξής δομή: Wheel Equipment". Θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά πριν την έναρξη ΚΩΔΙΚΗ ΛΕΞΗ – Είδος και πηγή του κινδύ­ λειτουργίας, τη σύνδεση και το χειρισμό του BAT 115 και Σύμβολο νου! να τηρηθούν οπωσδήποτε. προειδ- οποίησης...
 • Page 46: Πρώτη Χρήση

  ων 57 mm x 25,9 mm. Σε περίπτωση αντικατάστασης των εσωτερικών μπατα- ριών τα καταχωρισμένα δεδομένα (διεύθυνση συνερ- 1. Συνδέστε το BAT 115 στη μπαταρία (βλέπε Κεφ. 5.2). γείου) διατηρούνται. 2. Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή. 3. Τοποθετήστε το ρολό χαρτί έτσι ώστε το χαρτί να...
 • Page 47: Περιγραφή Συσκευής

  Δοκιμές κατά EN, EN2, DIN, SAE, IEC, JIS, MCA. Πολύγλωσση επιφάνεια χρήστη. Μενού Για την αξιολόγηση μιας μπαταρίας το BAT 115 1. Συνδέστε το BAT 115 με τη μπαταρία του οχήματος.  Το χρειάζεται οπωσδήποτε σωστή καταχώριση του τύπου BAT 115 ενεργοποιείται.
 • Page 48: Χειρισμός

  μπαταρίας σε σχέση με την κατάσταση φόρτισης σε μπα- Πρότυπο ναυπηγικής βιομηχανίας 50-2400 ταρίες εκκίνησης 6 V και 12 V. Ένωση Μηχανικών Αυτοκινήτων 40-2000 1. Συνδέστε το BAT 115 στην προς έλεγχο μπαταρία οχή- ματος. 2. Επιλέξτε το ΤΕΣΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ με και επιβεβαι-  ή  ώστε με...
 • Page 49: Αποτελέσματα Ελέγχου Μπαταρίας

  Μετά από μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζονται στο εκ νέου τη μπαταρία με έλεγχο εκτός του οχήματος, πριν την αντικαταστήσετε. BAT 115 η αξιολόγηση της μπαταρίας οχήματος (κείμενο με πράσινο, πορτοκαλί και κόκκινο χρώμα), η μετρηθεί- Έλεγχος συστήματος σα τάση, η υπολογισμένη ικανότητα ψυχρής εκκίνησης...
 • Page 50: Πρόσθετα Μηνύματα Ελέγχου

  50 | BAT 115 | Συντήρηση και αναζήτηση 1. Συνδέστε το BAT 115 στην προς έλεγχο μπαταρία. σφαλμάτων 2. Επιλέξτε το ΤΕΣΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ με και επιβεβαιώ-  στε με το 3. Απενεργοποιήστε τους κατανάλωτές και εκκινήστε τον Η αντικατάσταση των μπαταριών, του θερμικού χαρτιού...
 • Page 51: Θέση Εκτός Λειτουργίας

  | BAT 115 | 51 Θέση εκτός λειτουργίας BAT 115, ο πρόσθετος εξοπλισμός και η συ- σκευασία πρέπει να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. ¶ BAT 115 μην απορρίπτετε στα οικιακά απορ- ρίμματα. Μόνο για χώρες της ΕΚ: BAT 115 υπόκειται...
 • Page 52 52 | BAT 115 | es – Índice Símbolos empleados En la documentación 1.1.1 Advertencias: estructura y significado 53 1.1.2 Símbolos en esta documentación En el producto Indicaciones para el usuario Indicaciones importantes Indicaciones de seguridad Primera puesta en servicio...
 • Page 53: Símbolos Empleados

  Las indicaciones de advertencia tienen la siguiente es- Battery Test Equipment". Es obligatorio prestarles aten- tructura: ción y leerlas cuidadosamente antes de la puesta en funcionamiento, la conexión y el manejo del BAT 115. PALABRA CLAVE – Tipo y fuente del Símbolo de Indicaciones de seguridad...
 • Page 54: Primera Puesta En Servicio

  Al cambiar las pilas internas se conservan los datos 57 mm x 25,9 mm. introducidos (dirección del taller). 1. Conectar el producto BAT 115 a la batería (véase 1. Retirar el tornillo y la tapa del compartimiento de las cap. 5.2). pilas de la parte trasera del producto BAT 115 con 2.
 • Page 55: Descripción Del Producto

  BAT 115 y a los accesorios suministrados puede verse afectada. El BAT 115 portátil y autónomo, desarrollado para aplicaciones móviles, se utiliza para realizar pruebas...
 • Page 56: Manejo

  6 V y 12 V. Al seleccionar JIS elegir el NÚMERO DE BATERÍA 1. Conectar el producto BAT 115 a la batería que se correcto. En caso de que el código JIS de la bate- quiera comprobar.
 • Page 57: Resultados De La Comprobación De Batería

  Si también se muestra CARGAR Y PROBAR de nuevo con la batería totalmente cargada, sustituya la " Después de unos segundos, en el producto BAT 115 batería. se muestran la evaluación de la batería del vehículo MARGINAL Sustituir la batería inmediatamente o lo...
 • Page 58: Mensajes De Prueba Adicionales

  58 | BAT 115 | Mantenimiento y búsqueda 1. Conectar el producto BAT 115 a la batería que se de errores quiera comprobar. 2. Seleccionar TEST DEL SISTEMA con y confirmar  con E. El cambio de las pilas, del papel térmico de impresión y 3.
 • Page 59: Puesta Fuera De Servicio

  ¶ No botar el BAT 115 en los desechos caseros. Sólo para países de la UE: La BAT 115 está sujeta a la directriz europea 2012/19/CE (WEEE). Los aparatos eléctricos y electrónicos usados, incluyendo los cables y accesorios tales como acumuladores y baterías, no se deben tirar a...
 • Page 60 60 | BAT 115 | et – Sisukord Kasutatavad sümbolid Dokumentatsioonis 1.1.1 Hoiatusjuhised – ülesehitus ja tähendus 1.1.2 Sümbolid – nimetus ja tähendus Tootel Märkused kasutajale Olulised märkused Ohutusjuhised Esmakordne kasutuselevõtmine Patareide paigaldamine ja vahetamine Printeripaberi paigaldamine või vahetamine Seadme kirjeldus Ettenähtud kasutamine...
 • Page 61: Kasutatavad Sümbolid

  "Olulised märkused ja ohutusjuhised e koh- tagajärgi ja ohu vältimise abinõusid. Hoiatuste ülesehi- ta". tus: Need tuleb enne Bosch Battery Test Equipment BAT 115 kasutuselevõttu, ühendamist ja kasutamist hoolikalt läbi MÄRKSÕNA – ohu liik ja allikas! lugeda ja rangelt järgida.
 • Page 62: Esmakordne Kasutuselevõtmine

  Kasutage ainult termopaberirulle mõõtudega 57 mm Patareide paigaldamine ja vahetamine × 25,9 mm. Sisemise patarei vahetamisel jäävad sisestatud and- 1. Ühendage BAT 115 aku külge (vt ptk 5.2). med (töökoja aadress) alles. 2. Avage printeri kate. 3. Asetage paberirull selliselt sisse, et paber tuleks välja 1.
 • Page 63: Seadme Kirjeldus

  BAT 115 ja tarnekomplekti kuuluva lisava- rustusega tagatavat kaitset. Mobiilseks kasutamiseks mõeldud kaasaskantav ja akutoitel BAT 115 kasutatakse 6 V ja 12 V starteriakude (märgakud, lapikud ja spiraalsed AGM-akud, geelakud, EFB-akud) mittekoormavaks testimiseks ning sõiduau- tode, veesõidukite, mootorrataste ja kergtarbesõidukite 12/24 V starterisüsteemide testimiseks.
 • Page 64: Kasutamine

  Katsenormi andmed on akuetiketil külmkäivitusvoolu mõõdetakse otse poolustelt. info järel. Enne BAT 115 ühendamist puhastage akupoolused Juhul kui akul on rohkem andmeid, tuleks eelistada traatharja ning soodalahusega. piirkondlikke standardeid, nt EN või SAE. ¶...
 • Page 65: Akutesti Tulemused

  Vahetage aku välja ja testige uuesti. Tule- " mus AKU VAHETADA võidakse kuvada ka Mõne sekundi pärast kuvatakse seadmel BAT 115 siis, kui klemmide ja aku vahel on halb sõidukiaku hinnang (tekstina ning rohelise, oranži ja ühendus. Pärast klemmide lahutamist punase värviga), mõõdetud pinge, tuvastatud külmkäi-...
 • Page 66: Täiendavad Testteated

  1. Kontrollige ühendust sõiduki akuga. 2. Kontrollige polaarsust. Täiendavad testteated 3. Sõidukiaku pinget alla 1 V BAT 115 ei tuvasta. Laadige Täpsema tulemuse saamiseks võib BAT 115 küsida li- aku täielikult ja testige uuesti. sainfot. Enne tulemuste kuvamist võidakse kuvada järg- 4.
 • Page 67: Kasutuselt Kõrvaldamine

  | BAT 115 | 67 Kasutuselt kõrvaldamine BAT 115, lisavarustus ja pakendid peavad ole- ma keskkonnasäästlikult taaskasutatavad. ¶ BAT 115 mitte visata olmejäätmetesse. Ainult EL liikmesriikide jaoks: BAT 115 vastab Euroopa direktriivile 2012/19/EU (WEEE). Vanad elektri- ja elektroonikaseadmed, kaa- saarvatud juhtmed ja lisavarustus ning akud ja patareid, tuleb ära visata olmejäätmetest...
 • Page 68 68 | BAT 115 | fi – Sisällysluettelo Ohjeen symbolit ja kuvakkeet Ohjeistossa 1.1.1 Varoitustekstit – Rakenne ja merkitys 69 1.1.2 Tunnukset – Nimitykset ja merkitys Tuotteessa Ohjeita käyttäjälle Tärkeitä suosituksia Turvaohjeita Ensimmäinen käyttöönotto Akkujen asennus tai vaihto Tulostinpaperin lisääminen tai vaihto Laitteen kuvaus Määräystenmukainen käyttö...
 • Page 69: Ohjeen Symbolit Ja Kuvakkeet

  Tärkeitä suosituksia ja turvaohjeita koskien Bosch vaarojen välttämiseksi. Varoitustekstit noudattavat seu- Battery Test Equipment-laitteita. raavaa rakennetta: Niihin on ehdottomasti perehdyttävä ja niitä on nouda- tettava, ennen kuin BAT 115 otetaan käyttöön, liitetään Varoitus- HUOMIOSANA – Vaara ja lähde! ja käynnistetään. symboli...
 • Page 70: Ensimmäinen Käyttöönotto

  Sisäisiä akkuja vaihdettaessa syötetyt tiedot pysyvät muistissa (korjaamon osoite). 1. Liitä BAT 115 akkuun (ks. kapp. 5.2). 2. Avaa tulostimen kansi. 1. Poista akkulokeron ruuvi BAT 115:n takasivulta pieni- 3. Aseta paperirulla paikoilleen siten, että paperi tulee kokoisella ruuviavaimella. ulos painopaperirullan alta (ks. kuva).
 • Page 71: Laitteen Kuvaus

  Näyttää suoritettujen mittausten tulokset koosteena. BAT 115 -laitteessa ei ole päälle-/päältäkytkintä. KIELI Valitse BAT 115:n kieli. BAT 115 kytketään päälle heti, kun akun liittimet on SYÖTÄ TIEDOT Syötä lisätiedot kaikkiin tulostettuihin liitetty ajoneuvon akkuun ja sisäiset akut ovat paikoil- testituloksiin.
 • Page 72: Käyttö

  SAE- ja EN-standardien välillä. Sen vuoksi kohtaa "AKKUTYYPPI:" on listattu kolme eri IEC-valintamah- Ennen kuin BAT 115 liitetään, puhdista akkunapa dollisuutta: teräsharjalla ja vesi-sooda-liuoksella. IEC – akut, joiden kohdalla ei ole ilmoitettu ylimää- räistä...
 • Page 73: Akkutestin Tulokset

  Viesti tää tiedot, ladattiinko akku aikaisemmin. HYVÄ & TESTI OK Akku ok, akkua ei tarvitse ladata. " Muutaman sekunnin kuluttua näytöllä BAT 115 näkyy HYVÄ & VARATTAVA Lataa akku. VARAA JA TESTAA Lataa akku kokonaan ja testaa uudelleen. ajoneuvon akun (tekstinä ja vihreällä, oranssilla ja Jos uuden akun testaustulos on 'ei täydes-...
 • Page 74: Muut Testausilmoitukset

  12 volttiin. Siirtämisen 1. Tarkasta yhteys ajoneuvon akkuun. jälkeen voidaan 24 V-testi tulostaa. 2. Tarkasta napaisuus. 3. Laite BAT 115 ei tunnista ajoneuvon akun jännitettä Muut testausilmoitukset alle 1 voltin. Akku on varattava täyteen ja testattava Testaustuloksen tarkentamiseksi BAT 115 voi pyytää...
 • Page 75: Käytöstä Poisto

  | BAT 115 | 75 Käytöstä poisto BAT 115, varusteet ja pakkaukset on kierrätet- tävä ympäristöystävällisesti. ¶ Älä heitä laitetta BAT 115 talousjätteeseen. Koskee ainoastaan EU­maita: BAT 115 kuuluu EU­direktiivin 2012/19/EY (WEEE) piiriin. Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet, niiden liitäntäjohdot ja lisätarvikkeet sekä akut ja pa- ristot eivät kuulu talousjätteen joukkoon, vaan...
 • Page 76 76 | BAT 115 | fr – Sommaire Symboles utilisés Dans la documentation 1.1.1 Avertissements – Conception et signification 1.1.2 Symboles – désignation et signification xxx Sur le produit Consignes d'utilisation Remarques importantes Consignes de sécurité Première mise en service Insérer ou changer les piles Insérer ou changer le papier d'imprimante...
 • Page 77: Symboles Utilisés

  Le mot clé indique la probabilité de survenue ainsi que la mise en service, le raccordement et l'utilisation du la gravité du danger en cas de non-observation : BAT 115 il est impératif de lire et d'appliquer ces re- marques. Mot clé...
 • Page 78: Première Mise En Service

  57 mm x 25,9 mm. données enregistrées (Adresse de l'atelier) sont conservées. 1. Raccorder BAT 115 à la batterie (voir chap. 5.2). 2. Ouvrir le couvercle de l'imprimante. 1. Retirer la vis du couvercle du logement des piles au 3. Insérer le rouleau de papier de façon à ce que le dos du BAT 115 avec un petit tournevis cruciforme.
 • Page 79: Description De L'appareil

  BAT 115 et les accessoires fournis peut être entravée. Le BAT 115 portatif et indépendant du réseau, a été développé pour une utilisation mobile et pour tester sans surcharge les batteries de démarrage de 6 V et de 12 V (batteries humides, batteries à...
 • Page 80: Utilisation

  Deutsche Industrie-Norm 25-1120 charge pour les batteries de démarrage 6 V et 12 V. International Electrotechnical 30-1320 1. Raccorder le BAT 115 à la batterie du véhicule à Commission jusqu'en 2018 contrôler. CEI (=EN) International Electrotechnical 30-1320 Commission à...
 • Page 81: Résultats Du Vérificateur De Batterie

  Après avoir débranché les " Au bout de quelques secondes, le BAT 115 affiche pinces, testez la batterie à l'aide du test externe au véhicule avant de la remplacer. l'évaluation de la batterie du véhicule (sous forme de texte et en couleur en vert, orange ou rouge), la ten- Test système...
 • Page 82: Messages Texte Supplémentaires

  à l'écran. BAT 115. Ne pas utiliser de détergent abrasif ou de chif- fon rugueux d'atelier. Lorsqu'un véhicule test est équipé d'un système de ré- Pièces de service/Pièces d'usure...
 • Page 83: Mise Hors Service

  Ne jetez pas BAT 115 dans les ordures ménagères. Uniquement pour les pays de l'UE: Le BAT 115 est soumis à la directive euro­ péenne 2012/19/CE (DEEE). Les appareils électriques et électroniques usa- gés, y compris leurs câbles, accessoires, piles et batteries, doivent être mis au rebut séparé-...
 • Page 84 84 | BAT 115 | hr – Sadržaj Korišteni simboli U dokumentaciji 1.1.1 Upozorenja – postavljanje i značenje 85 1.1.2 Simboli – naziv i značenje Na proizvodu Napomene za korisnika Važne napomene Sigurnosne upute Prvo puštanje u pogon Umetanje ili zamjena baterija Umetanje ili zamjena papira pisača...
 • Page 85: Korišteni Simboli

  ¶ Mjere i upute za sprečavanje opasnosti. Sve sigurnosne napomene naći ćete u posebnoj upu- ti "Važne upute i sigurnosne napomene za Bosch Signalna riječ pokazuje vjerojatnost nastupanja kao i in- Battery Test Equipment". Njih treba pažljivo pročitati i tenzitet opasnosti u slučaju nepridržavanja upozorenja: obavezno ih se pridržavati prije puštanja u pogon, pri-...
 • Page 86: Prvo Puštanje U Pogon

  57 mm x 25,9 mm. Prilikom zamjene internih baterija uneseni podaci (adresa radionice) ostaju nepromijenjeni. 1. BAT 115 priključite na akumulator (vidi pogl. 5.2). 2. Otvorite poklopac pisača. 1. Malim križnim odvijačem uklonite vijak na poklopcu 3. Uložite rolu papira tako da papir izađe ispod role papi- pretinca za baterije na stražnjoj strani BAT 115.
 • Page 87: Opis Uređaja

  BAT 115 i isporučenoj opremi. Prenosivi i o mreži neovisni BAT 115, razvijen za mo- bilnu upotrebu, koristi se za neopterećujuća ispitivanja 6 voltnih i 12 voltnih starterskih akumulatora (mokrih...
 • Page 88: Rukovanje

  2019 sti u 6 voltnih i 12 voltnih starterskih akumulatora. IEC (=SAE) Međunarodna elektrotehnička 30-1320 1. BAT 115 priključiti na akumulator vozila koji je potreb- komisija do 2019 no ispitati. Marine Norm 50-2400 2. Pomoću tipke odabrati Test akumulatora i  ili ...
 • Page 89: Rezultati Ispitivanja Akumulatora

  Odmah ili što prije zamijenite akumulator. LOŠE&ZAMIJENI Zamijenite akumulator i iznova provedi- " Nakon nekoliko sekundi se na BAT 115 prikazuju te ispitivanje. Rezultat LOŠE&ZAMIJENI se može prikazati i u slučaju loše poveza- procjena akumulatora vozila (tekstualno i u zelenoj, nosti između stezaljki i akumulatora.
 • Page 90: Dodatne Ispitne Poruke

  Čišćenje 4. Na BAT 115 se prikazuju procjena postupka pokreta- nja vozila i početni napon. Kućište i zaslon BAT 115 smiju se čistiti jedino mekim 5. Pomoću tipke E pokrenite daljnja ispitivanja (ispi- krpama i neutralnim sredstvima za čišćenje. Nemojte tivanje generatora, ispitivanje napona praznog hoda upotrebljavati abrazivna sredstva za čišćenje ili grube...
 • Page 91: Isključivanje Iz Pogona

  | BAT 115 | 91 Isključivanje iz pogona BAT 115, Pribor i ambalažu treba zbrinuti u reciklažni otpad koji ne šteti okolišu. ¶ BAT 115 nemojte bacati u obični kućni otpad. Samo za zemlje EU­a: BAT 115 podliježe europskoj Direktivi o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme...
 • Page 92 92 | BAT 115 | hu – Tartalomjegyzék Használt szimbólumok A dokumentációban 1.1.1 Figyelmeztetések – felépítés és jelentés 1.1.2 Szimbólum – megnevezés és jelentés 93 A terméken Tanácsok a felhasználó számára Fontos tanácsok Biztonsági utasítások Első üzembe helyezés Elemek behelyezése vagy cseréje Nyomtatópapír behelyezése vagy cseréje...
 • Page 93: Használt Szimbólumok

  Bosch Battery Test Equipment "Fontos tanácsok és biztonsági utasítások a -hoz". JELZŐSZÓ – a veszély típusa és forrása Ezeket az BAT 115 üzembe helyezése, a csatlakoztatása Figyel- A veszély következményei a felsorolt intéz- és kezelése előtt gondosan el kell olvasni és feltétlenül meztető...
 • Page 94: Első Üzembe Helyezés

  Csak 57 mm x 25,9 mm méretű termopapír tekercse- Az elemek cseréjekor a bevitt adatok (műhelycím) ket használjon. megmaradnak. 1. Csatlakoztassa a BAT 115 terméket az akkumulátorra 1. Kereszthornyos csavarhúzóval távolítsa el a csavart a (lásd 5.2 fej.). BAT 115 termék hátoldalán elemrekesz fedelén.
 • Page 95: A Készülék Leírása

  | BAT 115 | 95 A készülék leírása Termékleírás Rendeltetésszerű használat Ha a BAT 115 terméket és a mellékelt tartozékokat a gyártó által a használati utasításban előírtaktól el- térő módon üzemeltetik, úgy az befolyással lehet az BAT 115 és a mellékelt tartozékok révén biztosított védelemre.
 • Page 96: Kezelés

  A vizsgálati szabványra vonatkozó információk a hidegindító áram adatai mögött találhatók az akku- A BAT 115 termék csatlakoztatása előtt tisztítsa meg mulátor címkéjén. az akkumulátor pólusokat drótkefével, valamint nát- ron és víz keverékével.
 • Page 97: Akkumulátorteszt-Eredmények

   vagy  gombokkal az Igen vagy Nem lehetőséget. Rendszerteszt " Néhány másodperc elteltével a BAT 115 terméken meg- 12 V és 24 V indító/generátor rendszerek esetén a jelenik az akkumulátor értékelése (szöveges formában rendszerteszt során következő jellemzők kiértékelésére zöld, narancssárga és piros színnel), a mért feszültség, kerül sor:...
 • Page 98: További Tesztüzenetek

  1. Ellenőrizze az összeköttetést az akkumulátorral. 2. Ellenőrizze a polaritást. További tesztüzenetek 3. A BAT 115 termék nem ismeri fel az akkumulátor 1 V A pontosabb eredmény elérése érdekében a BAT 115 alatti feszültségét. Töltse fel teljesen az akkumulátort termék további információk bevitelére szólíthatja fel. A és tesztelje újra.
 • Page 99: Üzemen Kívül Helyezés

  | BAT 115 | 99 Üzemen kívül helyezés BAT 115 készüléket, a tartozékokat és a cso- magolóanyagokat környezetbarát módon kell újrahasznosítani. ¶ BAT 115 készüléket a háztartási hulladékba. Csak uniós tagállamok részére: BAT 115 az elektromos és elektronikus be­ rendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv hatálya lá...
 • Page 100 100 | BAT 115 | it – Indice Simboli utilizzati Nella documentazione 1.1.1 Indicazioni di avvertimento – struttura e significato 1.1.2 Simboli nella presente documentazione Sul prodotto Istruzioni per l‘utente Indicazioni importanti Indicazioni di sicurezza Primo avviamento Introduzione o sostituzione delle batterie...
 • Page 101: Simboli Utilizzati

  Le indicazioni di avver- istruzioni vanno lette attentamente prima della messa in timento hanno la seguente struttura: funzione, del collegamento e dell‘uso di BAT 115 e de- vono essere assolutamente rispettate. PAROLA CHIAVE – Tipo e origine del...
 • Page 102: Primo Avviamento

  57 mm x 25,9 mm. Quando si sostituiscono le batterie interne i dati inseriti (indirizzo dell'officina) rimangono inalterati. 1. Collegare BAT 115 alla batteria (vedere il cap. 5.2). 2. Aprire la copertura della stampante. 1. Togliere la vite sul coperchio del vano batteria sul 3.
 • Page 103: Descrizione Del Dispositivo

  Uso conforme alle indicazioni Se BAT 115 e l'accessorio in dotazione non vengono utilizzati come indicato dal produttore nelle istruzio- ni per l'uso, la protezione fornita da BAT 115 e dal relativo accessorio in dotazione può essere compro- messa. Il prodotto BAT 115, portatile, indipendente dalla rete...
 • Page 104: Uso

  Prima di collegare il prodotto BAT 115 pulire i poli Se sulla batteria sono riportate più indicazioni, sele- batteria con una spazzola metallica e una miscela di zionare di preferenza standard locali quali per es.
 • Page 105: Risultati Del Test Della Batteria

  " DIFETT. SOSTIT. Sostituire la batteria ed eseguire di nuo- Trascorsi alcuni secondi, sul prodotto BAT 115 sono vo il test. Il risultato DIFETT. SOSTIT. può visualizzati: la valutazione della batteria del veicolo essere visualizzato anche in caso di un...
 • Page 106: Messaggi Di Test Aggiuntivi

  Pulire l’involucro e il display di BAT 115 solo con un dell'alternatore) e seguire le istruzioni sul display. panno morbido e un detergente neutro. Non utilizzare abrasivi o panni da officina ruvidi.
 • Page 107: Messa Fuori Servizio

  | BAT 115 | 107 Messa fuori servizio BAT 115, gli accessori e gli imballaggi devono essere consegnwati presso un centro di smal- timento a norma ambientale. ¶ Non gettare BAT 115 nella spazzatura normale. Solo per paesi dell'UE: BAT 115 è soggetto alle norme della diretti­...
 • Page 108 108 | BAT 115 | lt – Turinys Naudojama simbolika Dokumentacijoje 1.1.1 Įspėjamosios nuorodos – struktūra ir reikšmė 1.1.2 Simboliai – pavadinimai ir reikšmė Ant gaminio Nuorodos naudotojui Svarbios nuorodos Saugos nuorodos Naudojimo pradžia Baterijų įdėjimas arba keitimas Spausdintuvo popieriaus įdėjimas ir keitimas 110 Prietaiso aprašymas...
 • Page 109: Naudojama Simbolika

  | BAT 115 | 109 Naudojama simbolika Nuorodos naudotojui Dokumentacijoje Svarbios nuorodos 1.1.1 Įspėjamosios nuorodos – struktūra ir reikšmė Svarbių nuorodų apie susitarimą dėl autorinės teisės, Įspėjamosios nuorodos įspėja apie pavojus naudotojui atsakomybės ir garantijos, apie naudotojų grupę ir apie arba aplink esantiems asmenims.
 • Page 110: Naudojimo Pradžia

  Naudokite tik terminio popieriaus ritinėlius, kurių Keičiant vidines baterijas, įvesti duomenys (gamykli- matmenys 57 mm x 25,9 mm. niai duomenys) išsaugomi. 1. BAT 115 prijunkite prie baterijos (žr. 5.2 skyr.). 1. Mažu kryžminiu atsuktuvu išsukite BAT 115 užpa- 2. Atidenkite spausdintuvo dangtelį. kalinėje pusėje esančio baterijų skyriaus dangtelio 3.
 • Page 111: Prietaiso Aprašymas

  | BAT 115 | 111 Prietaiso aprašymas Gaminio aprašas Naudojimas pagal paskirtį Jei "BAT 115" ir pridėti priedai eksploatuojami kitaip nei aprašyta gamintojo pateiktoje eksploatavimo instrukcijoje, gali būti pažeista "BAT 115" ir pridėtų priedų užtikrinama apsauga. Nešiojamasis, nepriklausomas nuo tinklo, mobiliam naudojimui sukurtas BAT 115 yra naudojamas 6 V...
 • Page 112: Naudojimas

  Patikros standartas nurodytas ant akumuliatorių ba- terijos etiketės, po šaltojo paleidimo srovės duome- Prieš prijungdami BAT 115, vieliniu šepečiu ir natrio nimis. hidrokarbonato bei vandens mišiniu nuvalykite bate- rijų polius. Jei ant akumuliatorių baterijos yra pateikti keli duo- menys, pasirinkite regione galiojančius standartus,...
 • Page 113: Baterijų Testo Rezultatai

  Taip arba Ne. RIBINĖ BŪSENA Bateriją nedelsdami arba artimiausiu me- tu pakeiskite. " Po kelių sekundžių prietaise BAT 115 parodomas BLOGAI-PAKEISTI Bateriją pakeiskite ir iš naujo atlikite tes- tą. Rezultatas BLOGAI-PAKEISTI gali būti transporto priemonės akumuliatorių baterijos (teksto parodytas esant blogam ryšiui tarp gnyb- forma ir spalva: žalia, oranžine ir raudona) įvertinimas,...
 • Page 114: Papildomi Testų Pranešimai

  114 | BAT 115 | Techninė priežiūra ir trikčių 1. BAT 115 prijunkite prie baterijos, kurią reikia pati- paieška krinti. 2. Mygtuku pasirinkite SISTEMOS PATIKRA ir patvir-  tinkite spustelėję E. Baterijų, terminio spausdinimo popieriaus ir baterijos 3. Išjunkite energiją naudojančius prietaisus ir įjunkite gnybtų...
 • Page 115: Eksploatacijos Sustabdymas

  | BAT 115 | 115 Eksploatacijos sustabdymas BAT 115, priedai ir pakuotės turi būti šalina- mos laikantis aplinkos apsaugos reikalavimų. ¶ BAT 115 negalima šalinti kartu su buitinė- mis atliekomis. Tik Europos Sąjungos valstybėms: BAT 115 taikoma ES direktyva 2012/19/EU (EEĮA).
 • Page 116 116 | BAT 115 | lv – Saturs Izmantotie simboli Dokumentācijā 1.1.1 Brīdinājuma norādes – uzbūve un skaidrojums 1.1.2 Simboli – nosaukums un skaidrojums 117 Uz produkta Norādījumi lietotājam Svarīgi norādījumi Drošības norādes Ekspluatācijas sākšana Bateriju ievietošana vai nomaiņa Printera papīra ievietošana vai nomaiņa Ierīces apraksts...
 • Page 117: Izmantotie Simboli

  | BAT 115 | 117 Izmantotie simboli Norādījumi lietotājam Dokumentācijā Svarīgi norādījumi 1.1.1 Brīdinājuma norādes – uzbūve un skaidrojums Svarīgi norādījumi par vienošanos par autortiesībām, Brīdinājuma norādes brīdina no riska, kas pastāv lietotā- atbildību un garantiju, par lietotāju grupu un par uzņē- jam vai vērotājiem.
 • Page 118: Ekspluatācijas Sākšana

  Izmantojiet tikai termopapīru ar izmēru 57 mm x Iekšējo bateriju nomaiņas laikā ievadītie dati (darbnī- 25,9 mm. cas adrese) saglabājas. 1. Pieslēdziet BAT 115 pie akumulatora (skatiet 5.2. no- 1. Izskrūvējiet BAT 115 aizmugurē esošā bateriju daļu). nodalījuma vāciņa skrūvi, izmantojot mazu krustiņa 2.
 • Page 119: Ierīces Apraksts

  | BAT 115 | 119 Ierīces apraksts Izstrādājuma apraksts Noteikumiem atbilstoša lietošana Ja BAT 115 un līdzpiegādātos piederumus lieto pret- runā norādījumiem ražotāja lietošanas instrukcijā, var tikt negatīvi ietekmēta BAT 115 un līdzpiegādāto piederumu drošība. Pārnēsājamā, no elektrotīkla neatkarīgā un mobilam lietojumam izstrādātā...
 • Page 120: Lietošana

  Ja uz akumulatora ir norādīti vairāki standarti, prio- Pirms BAT 115 pieslēgšanas tīriet akumulatora ritāti izvēlieties reģionālos standartus, piem., EN vai polus ar stiepļu suku un dzeramās sodas un ūdens SAE.
 • Page 121: Akumulatora Pārbaudes Rezultāti

  NOLIETOTS Nekavējoties vai iespējami drīz nomainiet akumulatoru. " Pēc dažām sekundēm ierīcē BAT 115 tiek parādīts aku- NOMAINĪT Nomainiet akumulatoru un atkārtojiet mulatora novērtējums (teksta veidā un ar zaļu, oranžu pārbaudi. Rezultāts NOMAINĪT var tikt parādīts arī tādā gadījumā, ja ir slikts sa- un sarkanu krāsu), izmērītais spriegums, izsecinātie...
 • Page 122: Papildu Pārbaudes Ziņojumi

  Tīrīšana 5. Ar E palaidiet pārējās pārbaudes (ģeneratora pārbaude, ģeneratora tukšgaitas sprieguma, akumu- Ierīces BAT 115 korpusu un displeju drīkst tīrīt vienīgi latora sprieguma pulsācijas un ģeneratora lādēšanas ar mīkstu lupatiņu un neitrāliem tīrīšanas līdzekļiem. sprieguma pārbaude) un izpildiet displejā parādītās Nedrīkst lietot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai raupjas...
 • Page 123: Ekspluatācijas Pārtraukšana

  Ekspluatācijas pārtraukšana BAT 115, piederumus un iepakojumus jānodod vides aizsardzības prasībām atbilstošai otrrei- zējai izmantošanai. ¶ BAT 115 ir aizliegts izmest sadzīves atkritu- mos. Tikai ES dalībvalstīm: BAT 115 ir piemērojama Eiropas Direktī­ va 2012/19/ES (EEIA). Nolietotās elektriskās un elektroniskās ierīces, tostarp vadi un piederumi, kā...
 • Page 124 124 | BAT 115 | nl – Inhoudsopgave Gebruikte symbolen In de documentatie 1.1.1 Waarschuwingsaanwijzingen – opbouw en betekenis 1.1.2 Symbolen – Benaming en betekenis 125 Op het product Gebruikersinstructies Belangrijke opmerkingen Veiligheidsinstructies Eerste inbedrijfstelling Accu's plaatsen of vervangen Printpapier plaatsen of vervangen...
 • Page 125: Gebruikte Symbolen

  Waarschu- Battery Test Equipment". Deze moeten vóór inbedrijf- wingsaanwijzingen hebben de volgende opbouw: stelling, aansluiting en bediening van de BAT 115 zorg- vuldig worden doorgelezen en beslist in acht worden SIGNAALWOORD ­ Soort en bron van het genomen.
 • Page 126: Eerste Inbedrijfstelling

  25,9 mm gebruiken. Bij het wisselen van de interne accu's worden de ingevoerde gegevens (werkplaatsadres) bewaard. 1. Sluit BAT 115 op de accu aan (zie hfdst. 5.2). 2. Open het printerdeksel. 1. Verwijder de schroef aan de achterkant van het accu- 3. Plaats de papierrol zodanig dat het papier onder de deksel van BAT 115 met een kleine kruiskopschroe- printpapierrol uitkomt (zie afbeelding).
 • Page 127: Apparaatbeschrijving

  Terug naar de laatste invoer Meertalige gebruikersinterface. (niet altijd mogelijk) (3 sec) Voor de beoordeling van een accu met de BAT 115 Menu moeten het accutype, de koudstartstroom (CCA) in Ampère en de accunorm (EN, EN2, DIN, SAE, 1. BAT 115 met de voertuigaccu verbinden.
 • Page 128: Bediening

  6 V- en 12 V Society of Automotive Engineers 40-2000 startaccu's gecontroleerd. 1. Sluit BAT 115 op de te controleren voertuigaccu aan. 2. Selecteer ACCU TEST met en bevestig Kies bij selectie van JIS het juiste ACCUNUMMER.
 • Page 129: Accutestresultaten

  Vervang de accu onmiddellijk of zo snel mogelijk. " Na een paar seconden worden op BAT 115 de beoor- DEFECT/VERVANGEN Vervang accu en test opnieuw. Het resul- deling van de voertuigaccu (tekstueel en in kleur met taat DEFECT/VERVANGEN kan ook wor-...
 • Page 130: Extra Testmeldingen

  Reiniging en de generatorlaadspanning) en volg de instructies op het display. De behuizing en het display van de BAT 115 mogen al- leen worden gereinigd met een zachte doek en een neu- Als een testvoertuig is uitgerust met een laadbe- traal reinigingsmiddel.
 • Page 131: Buitenbedrijfstelling

  ¶ BAT 115 niet met het huishoudelijk afval verwijderen. Alleen voor EU­landen: De BAT 115 is onderhevig aan de EU­richtlijn 2012/19/EG (AEEA). Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, inclusief leidingen en toebehoren, alsmede accu’s en batterijen moeten geschei- den van het huisvuil worden afgevoerd en verwerkt.
 • Page 132 132 | BAT 115 | no – Innholdsfortegnelse Symboler som brukes I dokumentasjonen 1.1.1 Advarsler – struktur og betydning 1.1.2 Symboler – Betegnelse og betydning 133 På produktet Henvisninger for bruker Viktige henvisninger Sikkerhetsinstrukser Førstegangs bruk Bytte eller legge i batterier...
 • Page 133: Symboler Som Brukes

  Du finner alle sikkerhetshenvisninger i den separate vei- ledningen "Viktige henvisninger og sikkerhetsinstrukser Signalordet viser sannsynligheten for at skaden skjer og til Bosch Battery Test Equipment". Disse skal før sikker- hvor alvorlig faren er ved ignorering. hetsinstrukser, tilkobling og betjening av BAT 115 leses nøye og følges.
 • Page 134: Førstegangs Bruk

  25,9 mm. Når de interne batteriene skiftes ut beholder man oppførte data (verkstedsadresse). 1. BAT 115 kobles til på batteriet (se kap. 5.2). 2. Åpne skriverdekslet. 1. Fjern skruen til batteriromdekslet på baksiden av 3. Legg inn papirrullen slik at papiret kommer ut under BAT 115 med et lite stjerneskrujern.
 • Page 135: Enhetsbeskrivelse

  Brukergrensesnitt på flere språk. PILER Bla i menyalternativene. ENTER Gjøre valg eller lagre endringer For å kunne vurdere et batteri trenger BAT 115 alltid en korrekt oppføring av batteritypen, kaldstartstrøm Tilbake Tilbake til forrige oppføring (3 sek) (ikke alltid mulig) (CCA) i ampere og batteristandard (EN, EN2, DIN, SAE, IEC, JIS, MCA).
 • Page 136: Betjening

  Dersom det er flere opplysninger på batteriet velges Før du kobler til BAT 115, må du rengjøre batteripo- fortrinnsvis regionale standarder, som f.eks. EN eller lene med stålbørste og en blanding av natron og SAE.
 • Page 137: Batteritestresultater

  " DÅRLIG Skift ut batteriet og test det på nytt. Re- Etter noen sekunder viser BAT 115 evalueringen av sultatet DÅRLIG kan også bli vist ved dår- kjøretøybatteriet (med tekst og med grønn, oransje og lig forbindelse mellom klemme og batteri.
 • Page 138: Andre Testmeldinger

  4. På BAT 115 vises evalueringen av startprosedyren og Rengjøring startspenningen. 5. Start ytterligere tester (generatortest, test av genera- Huset og displayet på BAT 115 skal bare rengjøres med torens tomgangsspenning, batterispenning og gene- myke kluter og nøytrale rengjøringsmidler. Bruk ikke ratorens ladespenning) med E, og følg anvisningene skuremidler eller grove verkstedkluter.
 • Page 139: Sette Ut Av Drift

  ¶ Benytt for deponering retursystemer og sam- lesystemer som står til disposisjon. ¶ Med den forskriftsmessige deponeringen av BAT 115 unngår du miljøskader og fare for personlig helse. Tekniske spesifikasjoner BAT 115 Funksjon/område Verdi Funksjonsområde 0 °C –...
 • Page 140 140 | BAT 115 | pl – Spis treści Stosowane symbole W dokumentacji 1.1.1 Ostrzeżenia – struktura i znaczenie 141 1.1.2 Symbole – nazwa i znaczenie Na produkcie Wskazówki dla użytkownika Ważne wskazówki Zasady bezpieczeństwa Pierwsze uruchomienie Wkładanie lub wymiana baterii Wkładanie lub wymiana papieru w drukarce 142...
 • Page 141: Stosowane Symbole

  Bosch Battery Test Equipment". żenia i środki zapobiegawcze. Wskazówki ostrzegawcze Przed pierwszym uruchomieniem, podłączeniem i uży- mają następującą strukturę: ciem BAT 115 należy starannie przeczytać tę instrukcję i bezwzględnie jej przestrzegać. HASŁO – rodzaj i źródło niebezpieczeństwa Symbol Zasady bezpieczeństwa...
 • Page 142: Pierwsze Uruchomienie

  Podczas wymiany wewnętrznych baterii wprowadzo- nego o wymiarach 57 mm x 25,9 mm. ne dane (adres warsztatu) pozostają zachowane. 1. Podłączyć tester BAT 115 do akumulatora (patrz 1. Odkręcić śrubę na pokrywie komory baterii z tyłu rozdz. 5.2). urządzenia BAT 115, używając małego śrubokręta do 2.
 • Page 143: Opis Urządzenia

  Godzina i data Ustawienie daty i godziny. Tester BAT 115 nie jest wyposażony w włącznik/ Bieżące dane zostają wyświetlone i można wyłącznik. Tester BAT 115 włącza się po podłączeniu je zmienić przyciskiem E. zacisków akumulatora do akumulatora pojazdu, jeżeli JASNOŚĆ Ustawienie kontrastu wyświetlacza BAT 115.
 • Page 144: Obsługa

  IEC (=SAE) International Electrotechnical 30-1320 Commission od roku 2019 dowania akumulatorów rozruchowych 6 V i 12 V. Norma morska 50-2400 1. Podłączyć tester BAT 115 do testowanego akumulatora Society of Automotive Engineers 40-2000 pojazdu. 2. Wybrać TEST AKUMULATORA przyciskami  lub  potwierdzić przyciskiem E.
 • Page 145: Wyniki Testu Akumulatora

  " Test systemu Po kilku sekundach na testerze BAT 115 zostaje wyświe- tlona ocena akumulatora pojazdu (w postaci tekstów Podczas testu systemu w przypadku rozruszników/syste- i kolorów zielonego, pomarańczowego i czerwonego), mów alternatora 12 V i 24 V odbywa się analiza następu- zmierzone napięcie, ustalona zdolność...
 • Page 146: Dodatkowe Komunikaty Dotyczące Testu

  E. Wymianę baterii, papieru do drukarki termicznej i prze- 3. Wyłączyć odbiorniki i uruchomić silnik. wodu przyłączeniowego zacisku akumulatora opisano 4. Na testerze BAT 115 pojawiają się ocena procesu w rozdziale 3. rozruchu i napięcie rozruchowe. Czyszczenie 5. Przyciskiem E uruchomić dalsze testy (test alter- natora, test napięcia jałowego alternatora, falistości...
 • Page 147: Wyłączenie Z Eksploatacji

  Wyłączenie z eksploatacji BAT 115, akcesoria i opakowania należy oddać do ponownego przetwarzania zgodnie z prze- pisami o ochronie środowiska. ¶ Nie wyrzucać BAT 115 do odpadów z gospo- darstwa domowego. Dotyczy tylko krajów UE: Urządzenie BAT 115 spełnia wymogi dyrekty­ wy europejskiej 2012/19/WE (WEEE).
 • Page 148 148 | BAT 115 | pt – Índice Símbolos utilizados Na documentação 1.1.1 Indicações de aviso – estrutura e significado 1.1.2 Símbolos nesta documentação No produto Instruções de utilização Notas importantes Instruções de segurança Primeira colocação em funcionamento Colocar ou substituir baterias Colocar ou substituir o papel da impressora 150 Descrição do aparelho...
 • Page 149: Símbolos Utilizados

  Battery Test Equipment". Estas devem ser lidas atenta- mente e respeitadas impreterivelmente antes da coloca- PALAVRA DE ADVERTÊNCIA ­ Tipo e ção em funcionamento, ligação e operação do BAT 115. Símbolo de fonte do perigo! advertência Instruções de segurança...
 • Page 150: Primeira Colocação Em Funcionamento

  1. Remova o parafuso na tampa do compartimento da por baixo do rolo de papel da impressora (ver figura). bateria na parte de trás de BAT 115, com uma chave de fenda Phillips pequena. 4. Inserir a extremidade do papel na abertura de alimen- tação da impressora.
 • Page 151: Descrição Do Aparelho

  O BAT 115 não possui um interruptor para ligar/des- Os dados atuais são exibidos ou altera- dos com E. ligar. O BAT 115 é ligado assim que os terminais da BRILHO Ajustar contraste do display do BAT 115. bateria são conectados a uma bateria do veículo e as baterias internas são inseridas e não descarregadas.
 • Page 152: Operação

  6 V e 12 V, dependendo Society of Automotive Engineers 40-2000 do estado de carga. 1. Conectar o BAT 115 a uma bateria do veículo a ser testada. Ao selecionar JIS, selecionar o NÚMERO DE BA­ 2. Selecionar TESTE DE BATERIA com e confir- TERIA correto.
 • Page 153: Resultados Do Teste Da Bateria

  | BAT 115 | 153 Resultados do teste da bateria 5. CORRENT.PARTIDA: Selecionar a corrente de partida a frio da bateria Medidas a serem tomadas Mensagem do veículo a ser verificada com  ou  e confirmar com E. BOA - PASSA A bateria está...
 • Page 154: Mensagem De Teste Adicional

  154 | BAT 115 | Manutenção e localização 1. Conectar o BAT 115 a uma bateria a ser testada. de erros 2. Selecionar TESTE DO SISTEMA com e confirmar  com E. 3. Desligar o consumidor e ligar o motor.
 • Page 155: Colocação Fora De Serviço

  ¶ Não deposite o BAT 115 no lixo doméstico. Somente para países da UE: O BAT 115 está em conformidade com a dire­ tiva européia 2012/19/CE (REEE). Os equipamentos elétricos e eletrônicos usados, incluindo os cabos e os acessórios, bem como acumuladores e baterias têm de ser...
 • Page 156 156 | BAT 115 | ro – Cuprins Simboluri utilizate În documentaţie 1.1.1 Avertismente – structură şi semnificaţie 1.1.2 Simboluri – denumire şi semnificaţie 157 Pe produs Observaţii pentru utilizatori Observaţii importante Instrucţiuni de siguranţă Prima punere în funcțiune Introducerea sau schimbarea bateriilor Introducerea sau schimbarea hârtiei pentru...
 • Page 157: Simboluri Utilizate

  Bosch Battery Test Equipment". Acestea trebuie citite cu atenţie înainte de punerea în CUVÂNT DE SEMNALIZARE ­ tipul şi sursa funcţiune, racordarea şi deservirea BAT 115 şi trebuie Simbol de pericolului! respectate cu stricteţe.
 • Page 158: Prima Punere În Funcțiune

  3. Poziționați rolele de hârtie astfel încât hârtia să iasă BAT 115 cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap în cruce de sub rola de hârtie pentru imprimantă (vezi figura). de mici dimensiuni.
 • Page 159: Descrierea Echipamentului

  (3 sec) nu este întotdeauna disponibilă) Pentru a efectua verificarea unei baterii, este obliga- toriu să introduceți în BAT 115 tipul corect de baterie Meniu și de curent de pornire la rece (CCA) în amperi și standardul referitor la baterii (EN, EN2, DIN, SAE, 1.
 • Page 160: Utilizare

  în spatele informațiilor despre curentul de pornire la rece de la nivelul etichetei bateriei. Înainte de a conecta BAT 115, curățați polii bateriilor cu o perie de sârmă și cu un amestec de sodă și apă. În cazul în care la nivelul bateriei sunt specifica- te mai multe informații, vă...
 • Page 161: Rezultatele Testului Bateriei

  încărcată anterior. Tensiune de încărcare sub sarcină " După câteva secunde, BAT 115 va afișa analiza bateriei Înainte de începerea testului de sistem, verificați cu- vehiculului (redată textual, dar și prin folosirea culo- relele pentru sistemul de acționare al generatorului.
 • Page 162: Mesaje Suplimentare Din Cadrul Testului

  Curățare ratorului, testarea ondulației bateriei și a tensiunii de încărcare a generatorului) și urmați instrucțiunile Carcasa și ecranul BAT 115 pot fi curățate numai cu o afișate pe ecran. cârpă umedă și cu un agent de curățare neutru. Nu utili- zați produse abrazive sau lavete industriale cu suprafață...
 • Page 163: Scoaterea Din Funcţiune

  Scoaterea din funcţiune BAT 115, accesoriile şi ambalajele trebuie să fie reciclabile în vederea protejării mediului înconjurător. ¶ BAT 115 nu se elimină la deşeurile mena- jere. Numai pentru ţări membre UE: BAT 115 cade sub incidenţa Directivei euro­ pene 2012/19/UE (DEEE).
 • Page 164 164 | BAT 115 | ru – содержание Использованная символика В документации 1.1.1 Предупреждения: структура и значение 1.1.2 Символы: наименование и значение xxx На изделии Советы для пользователя Важные указания Указания по безопасности Первый ввод в эксплуатацию Установка и замена батарей...
 • Page 165: Использованная Символика

  Меры и указания по избежанию ководстве "Важные указания и указания по безопасности опасности. Bosch Battery Test Equipment". Их необходимо внимательно прочитать и обязательно соблюдать перед вводом в экс- Сигнальное слово указывает на вероятность наступле- плуатацию, подключением и обслуживанием BAT 115.
 • Page 166: Первый Ввод В Эксплуатацию

  Используйте только термобумагу в рулонах разме- Установка и замена батарей рами 57 мм x 25,9 мм. При замене внутренних батарей введенные данные 1. Подключите BAT 115 к батарее (см. гл. 5.2). (адрес мастерской) сохраняются. 2. Открыть крышку принтера. 3. Установите рулон бумаги так, чтобы бумага выступа- 1.
 • Page 167: Описание Прибора

  Эксплуатация BAT 115 и поставляемых с ним при- надлежностей с нарушением требований, указанных производителем в руководстве по эксплуатации, может оказать отрицательное воздействие на защит- ные функции BAT 115 и поставляемых вместе с ним принадлежностей. Переносной тестер с автономным питанием BAT 115, раз- работанный для мобильного применения, используется...
 • Page 168: Управление

  International Electrotechnical 30-1320 Commission (Международная характеристика стартовых батарей на 6 V и 12 V в зави- электротехническая комиссия) симости от уровня заряда. с 2019 1. Подключите BAT 115 к проверяемой батарее транс- IEC (=SAE) International Electrotechnical 30-1320 портного средства. Commission (Международная электротехническая комиссия) 2.
 • Page 169: Результаты Проверки Батареи

  Системный тест указать, заражалась ли батарея ранее. В рамках системного теста для систем стартеров/ " Через несколько секунд на BAT 115 будет отобра- генераторов на 12 V и 24 V проверяются следующие жаться результат анализа батареи транспортного характеристики: средства (в виде текста с использованием зеленого, Провал...
 • Page 170: Дополнительные Тестовые Сообщения

  5. Нажатием E запустите остальные проверки (тест Очистка генератора, тест напряжения холостого хода гене- ратора, пульсация напряжения батареи и зарядное Корпус и дисплей BAT 115 разрешается очищать толь- напряжение генератора) и следуйте инструкциям на ко мягкими салфетками и нейтральными чистящими дисплее.
 • Page 171: Вывод Из Эксплуатации

  | BAT 115 | 171 Вывод из эксплуатации BAT 115, комплектующие детали и упаковку следует утилизировать должным образом без нанесения вреда окружающей среде. ¶ BAT 115 нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Только для стран­членов ЕС: BAT 115 подпадает под действие Европей­...
 • Page 172 172 | BAT 115 | sk – Obsah Použité symboly V dokumentácii 1.1.1 Výstražné upozornenia – štruktúra a význam 1.1.2 Symboly – názov a význam Na produkte Pokyny pre používateľa Dôležité pokyny Bezpečnostné pokyny Prvé uvedenie do prevádzky Vloženie batérií alebo ich výmena Vloženie alebo výmena papiera do tlačiarne 174...
 • Page 173: Použité Symboly

  . prevenciu. Výstražné upozornenia majú nasledujúcu Tie si pred uvedením do prevádzky, pripojením a ob- štruktúru: sluhou zariadení Bosch BAT 115 starostlivo prečítajte a bezpodmienečne dodržiavajte. SIGNÁLNE SLOVO – typ a zdroj nebezpe­ Výstražný Bezpečnostné pokyny čenstva!
 • Page 174: Prvé Uvedenie Do Prevádzky

  Používajte iba rolky termopapiera s rozmermi 57 mm Pri výmene zabudovaných batérií zostanú zachované x 25,9 mm. zadané údaje (adresa dielne). 1. Pripojte BAT 115 k batérii (pozri kap. 5.2). 1. Pomocou krížového skrutkovača demontujte skrutku 2. Otvorte kryt tlačiarne. na poklope priečinku batérie BAT 115.
 • Page 175: Popis Zariadenia

  V prípade prevádzky BAT 115 a dodaného príslušen- stva iným spôsobom než ktorý je predpísaný výrob- com v prevádzkovom návode môže dôjsť k negatívne- mu vplyvu na ochranu zo strany BAT 115 a dodaného príslušenstva. Prenosný prístroj BAT 115, nezávislý od siete a vyvinutý...
 • Page 176: Obsluha

  Údaj o skúšobnej norme sa nachádza za údajom o prúde pri studenom štarte uvedenom na etikete Pred pripojením BAT 115 vyčistite póly batérie drôte- batérie. nou kefou a zmesou hydroxidu sodného a vody. Ak sú na batérii uvedené viaceré údaje, tak prosím ¶...
 • Page 177: Výsledky Testu Batérie

  " VADNÝ & VYMENIŤ Vymeňte batériu a znova ju preskúšajte. Po niekoľkých sekundách sa na BAT 115 zobrazí vy- Výsledok VADNÝ & VYMENIŤ sa môže zo- hodnotenie batérie vozidla (formou textu a farebného braziť aj v prípade zlého spojenia medzi označenia zelenou, oranžovou a červenou farbou),...
 • Page 178: Ďalšie Hlásenia Týkajúce Sa Testu

  Čistenie 4. Na BAT 115 sa zobrazí vyhodnotenie priebehu štartu a štartovacie napätie. Kryt a displej prístroja BAT 115 sa smú čistiť iba mäkký- 5. Pomocou E spustite ďalšie testy (test generátora, mi utierkami a neutrálnymi čistiacimi prostriedkami. test napätia naprázdno generátora, zvlnenie batérie Nepoužívajte prostriedky s abrazívnym účinkom alebo...
 • Page 179: Vyradenie Z Prevádzky

  | BAT 115 | 179 Vyradenie z prevádzky BAT 115, príslušenstvo a obalové materiály treba odviezť na ekologickú recykláciu. ¶ BAT 115 nevyhadzujte do domáceho odpa- Iba pre krajiny EÚ: BAT 115 podlieha európskej smernici 2012/19/EÚ (WEEE). Odpad zo starých elektrických a elektronic- kých zariadení, vrátane káblov a príslušenstva,...
 • Page 180 180 | BAT 115 | sl – Kazalo vsebine Uporabljeni simboli V dokumentaciji 1.1.1 Opozorilni napotki – zgradba in pomen 1.1.2 Simboli – poimenovanje in pomen Na izdelku Napotki za uporabnika Pomembni napotki Varnostni napotki Prvi zagon Vstavljanje baterij ali menjava...
 • Page 181: Uporabljeni Simboli

  | BAT 115 | 181 Uporabljeni simboli Napotki za uporabnika V dokumentaciji Pomembni napotki 1.1.1 Opozorilni napotki – zgradba in pomen Pomembne napotke o dogovoru glede avtorskih pravic, Opozorilni napotki svarijo pred nevarnostmi za uporabnika jamstva in garancije, o uporabniški skupini in o obve- ali osebe v okolici.
 • Page 182: Prvi Zagon

  V primeru menjave internih baterij se vneseni podatki 57 mm x 25,9 mm. (naslov delavnice) ohranijo. 1. BAT 115 priključite na akumulator (glej pog. 5.2). 1. S križnim izvijačem odvijte in odstranite vijak na po- 2. Odprite pokrov tiskalnika. krovu za baterije na hrbtni strani naprave BAT 115.
 • Page 183: Opis Naprave

  BAT 115 in priložena dodatna oprema. Prenosni in od omrežja neodvisni, za mobilno uporabo razviti tester BAT 115 se uporablja za testiranje 6 V in 12 V zagonskih akumulatorjev (mokre izvedbe, AGM-a- kumulatorji s ploščami ali spiralami, gel akumulatorji,...
 • Page 184: Upravljanje

  6 V ali 12 V v odvisnosti od stanja IEC (=SAE) Mednarodna Komisija 30-1320 za Elektrotehniko od 2019 napolnjenosti zagonskega akumulatorja. 1. BAT 115 priključite na akumulator, ki ga želite testirati. Pomorski standard 50-2400 izberite Test akumulatora in potrdite z E. 2. Z  ali ...
 • Page 185: Rezultati Testa Akumulatorja

  GRANIČNA BAT. Akumulator takoj ali v kratkem zamenjaj- " Po nekaj sekundah bodo na BAT 115 prikazani ocena LOŠE&ZAMIJENI Akumulator zamenjajte in ponovite testi- stanja akumulatorja (besedilno in barvno z zeleno, ranje. Rezultat LOŠE&ZAMIJENI se lah- ko prikaže tudi v primeru slabega stika...
 • Page 186: Dodatna Sporočila Testa

  2. Z  3. Izključite el. porabnike in zaženite motor. Menjava baterij, termo-tiskalnega papirja in priključnega 4. Na BAT 115 se bosta prikazali ocena zagona in za- kabla za sponke akumulatorja je opisana v pog. 3. gonska napetost. Čiščenje 5. Z E zaženite nadaljnje teste (test alternatorja, test napetosti prostega teka alternatorja, test valovitosti Ohišje in zaslon naprave BAT 115 je dovoljeno čistiti...
 • Page 187: Izklop

  | BAT 115 | 187 Izklop BAT 115, dodatno opremo in embalaže je tre- ba okolju prijazno reciklirati. ¶ BAT 115 ni dovoljeno odstraniti med gospo- dinjske odpadke. Samo države EU: BAT 115 ureja EU Direktiva 2012/19/EU (WEEE). Odpadno električno in elektronsko opremo vključno s kabli in opremo ter akumulatorji in...
 • Page 188 188 | BAT 115 | sv – Innehållsförteckning Använda symboler I dokumentationen 1.1.1 Varningsanvisningar – Uppbyggnad och betydelse 1.1.2 Symboler – Benämning och betydelse På produkten Användaranvisningar Viktiga anvisningar Säkerhetsanvisningar Första idrifttagning Lägga i eller byta batterier Lägga i eller byta papper för termoskrivare 190 Enhetsbeskrivning Avsedd användning...
 • Page 189: Använda Symboler

  ¶ Åtgärder och anvisningar för att undvika till Bosch Battery Test Equipment". Dessa ska noggrant faran. läsas och ovillkorligen följas innan BAT 115 tas i drift, ansluts och används. Signalordet visar risken för inträdandet samt farlighets- graden vid missaktning: Signalord...
 • Page 190: Första Idrifttagning

  När de interna batterierna byts sparas angivna data x 25,9 mm. (verkstadsadress). 1. Anslut BAT 115 till batteriet (se kap. 5.2). 1. Ta bort skruven på locket till batterifacket på baksi- 2. Öppna skrivarkåpan. dan på BAT 115 med en liten stjärnskruvmejsel.
 • Page 191: Enhetsbeskrivning

  Avsedd användning Om BAT 115 och de medföljande tillbehören drivs annorlunda än de som anges av tillverkaren i bruks- anvisningen kan det skydd som stöds av BAT 115 och medföljande tillbehör påverkas. Den bärbara och nätoberoende BAT 115, som har utvecklings för mobil använding, används för icke...
 • Page 192: Användning

  50-2400 Vid batteritestet kontrolleras batteriets startförmåga vid Society of Automotive Engineers 40-2000 6 V och 12 V startbatterier. 1. BAT 115 anslut till fordonsbatteri som ska testas. 2. Välj BATTERIPROV med och bekräfta Välj vid valet JIS korrekt BATTERINUMMER. Om  eller  med E.
 • Page 193: Batterietestarresultat

  BYT BATTERI kan också visas vid en dålig anslutning mellan klämmorna och batte- " Efter några sekunder visas på BAT 115 uppskattningen riet. Efter att klämmorna separerats, testa av fordonbatteriet (text och färg med grön, orange och batteriet utanför fordonet igen med hjälp av testen innan du byter.
 • Page 194: Ytterligare Testmeddelanden

  194 | BAT 115 | Underhåll och felsökning 1. Anslut BAT 115 till det batteri som ska testas. och bekräfta med E. 2. Välj SYSTEMTEST med Byte av batterier, papper för termoskrivare och batte-  3. Slå av förbrukaren och starta motorn.
 • Page 195: Urdrifttagning

  | BAT 115 | 195 Urdrifttagning BAT 115, tillbehör och emballage ska återvin- nas på ett miljövänligt sätt. ¶ Kasta inte BAT 115 bland de vanliga soporna. Endast för EU­länder: För BAT 115 gäller det europeiska direktivet 2012/19/EG (WEEE). Kasserade elektriska och elektroniska appa- rater, inklusive ledningar och tillbehör, liksom...
 • Page 196 196 | BAT 115 | tr – İçindekiler Kullanılan semboller Dokümantasyonda 1.1.1 İkaz bilgileri – Yapısı ve anlamı 1.1.2 Simgeler – Adları ve anlamları Ürün üzerinde Kullanıcı uyarıları Önemli bilgiler Güvenlik uyarıları Hizmete alınması Pillerin takılması veya değiştirilmesi Termik yazıcı kağıdının takılması veya değiştirilmesi...
 • Page 197: Kullanılan Semboller

  önemli bilgiler ve güvenlik uyarıları" başlıklı özel kıla- Uyarı bilgilerinin yapısı şu şekildedir: vuzda sunulmaktadır. Bu bilgiler ve güvenlik uyarıları, BAT 115 cihazının ilk kez çalıştırılması, bağlantısının SİNYAL SÖZCÜK – Tehlikenin türü ve yapılması ve kullanımı öncesinde dikkatle okunmalıdır Uyarı...
 • Page 198: Hizmete Alınması

  Dahili piller değiştirildiğinde girilen bilgiler (atölye kağıdı ruloları kullanın. adresi) kaybolmaz. 1. BAT 115 cihazının piller ile bağlantısını yapın (bkz. 1. BAT 115 cihazının arka tarafında yer alan pil bölme- Böl. 5.2). si kapağındaki vidayı küçük bir yıldız tornavida ile 2. Yazıcı kapağını açın.
 • Page 199: Cihaz Tanıtımı

  BAT 115 için dil seçilir. BAT 115 cihazı Açma/Kapama şalterine sahip değil. AYARLA Yazdırılan test sonuçlarının tümünde yer BAT 115 cihazı, dahili piller takılı ve boşalmış olmadı- alacak ilave bilgiler girilir. ğı sürece akü kutup başları araç aküsüne bağlandıkla- Saat ve tarih Tarih ve saat ayarlanır.
 • Page 200: Kullanım

  çalıştırma kapasitesi test Commission, 2019 yılından iti- baren edilir. Marine Norm 50-2400 1. BAT 115 cihazını test edilecek araç aküsüne bağlayın. Society of Automotive Engineers 40-2000 ile AKÜ TESTİ öğesini seçin ve E ile onay- 2.  veya  layın.
 • Page 201: Akü Testi Sonuçları

  DÜŞK SEVYELİ AKÜ Aküyü hemen veya en kısa sürede değiş- tirin. " Birkaç saniye sonra BAT 115 cihazında araç aküsü KÖTÜ & DEĞİŞTİR Aküyü değiştirin ve yeniden test edin. KÖTÜ & DEĞİŞTİR sonucu, mandallar ile değerlendirmesi (metin şeklinde ve yeşil, tutuncu ve akü...
 • Page 202: Diğer Metin Mesajları

  1. Araç aküsü bağlantısını kontrol edin. Bağlantı değiştirildikten sonra 24 V sistem testi sonu- 2. Kutupları kontrol edin. cu yazdırılabilir. 3. 1 Volt altında bir araç aküsü gerilimi BAT 115 tarafın- dan algılanmaz. Aküyü tam şarj edin ve yeniden test Diğer metin mesajları edin.
 • Page 203: Uzun Süre Devre Dışı Bırakma

  | BAT 115 | 203 Uzun süre devre dışı bırakma BAT 115, aksesuarlar ve ambalajlar, her zaman çevreye uygun bir şekilde geri dönüştürme işlemleri yapan kuruluşlara verilmelidir. ¶ BAT 115 cihazını evsel çöplere atmayın. Sadece AB ülkeleri için: BAT 115 için, Avrupa Birliği’nin 2012/19/EC sayılı...
 • Page 204 Robert Bosch GmbH Automotive Service Solutions Franz-Oechsle-Straße 4 73207 Plochingen DEUTSCHLAND www.bosch.com bosch.prueftechnik@bosch.com 1 689 989 457 | 2019-09-01...

Table of Contents