Download Table of Contents Print this page

Kontrollernas Placering; Slå På/Stänga Av Enheten; Utföra Initierande Inställning; Ta Emot Gps-Signaler - Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents

Kontrollernas placering

Mer information finns på de sidor som anges i
förteckningen.
a VOICE/POS.-knapp 6, 8
Under ruttanvisningarna:
För att höra nästa ruttanvisning.
I menyläget:
För att visa kartan.
I kartläget:
För att visa fordonets aktuella position.
b Bildfönster/pekskärm
c Inbyggd GPS-antenn
d ?/1 (på/standby)-knapp 5
Med den här knappen slår du på och stänger
av enheten.
e CHG-indikator (batteriladdning)
Tänds och lyser rött under uppladdning och
växlar över till grönt vid full laddning.
När du kopplar bort adaptern slocknar
indikatorn.
f Märketikett
g Kontakt för TMC-antenn*
h DC IN 5-5,2 V-kontakt
För anslutning till bilbatteriadaptern eller
nätadaptern*
2
.
i RESET-knapp 15
j Memory Stick-accessindikator
k Sugkopp
l Högtalare
Via högtalaren får du anvisningar och
varningar.
m USB-kontakt 11
Via den här kontakten och en USB-kabel
ansluter du enheten till en dator.
n Memory Stick Duo-fack
*1 Endast TMC-modeller
*2 Extra tillbehör
Slå på/stänga av enheten
Med den här knappen slår du på och
stänger av enheten
Tryck på ?/1 (4).
Obs!
Om du inte använt enheten under en längre tid finns
det risk för att det inbyggda batteriet har tömts på
ström och att enheten inte slås på.
I så fall ansluter du bilbatteriadaptern och laddar upp
enheten.
När du laddat upp enheten och slagit på enheten kan
det ta en stund innan GPS-signalerna tas emot igen.
Utföra initierande inställning
Utför inställningarna genom att följa
anvisningarna på skärmen.
Inställningarna kan du sedan när som helst ändra
via inställningsmenyn (sid. 11).
1

Ta emot GPS-signaler

När du har installerat enheten parkerar du bilen
på en säker och öppen plats (utan höga
byggnader och liknande) under ungefär 20
minuter så att GPS-signalerna kan beräknas och
bilens aktuella position fastställas innan du börjar
använda navigationssystemet.
Ikonen som indikerar mottagningsstatus för
GPS-signalerna visas på skärmen. Indikatorn
För att sätta i ett "Memory Stick Duo" för att
öka funktionaliteten.
lyser rött när signalerna inte kan tas emot.
5

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Sony NAV-U NV-U52

Table of Contents